28.3.2012

Pitääkö sotasyyllisyystuomiot purkaa?


Uuden Suomen verkkolehden päätoimittaja poisti kesällä 2011 syytä ilmoittamatta kaikki Puheenvuoro-palstalla julkaistut kirjoitukseni. Katson asian loukkaavan sananvapauttani ja julkaisen ajankohtaisuuden vuoksi uudelleen sotasyyllisyystuomioiden purkamista koskevan kirjoitukseni.

Julkaistu 20.3.2010 17:40 Uuden Suomen verkkolehdessä, 268 kommenttia 

Sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä kahdeksan Suomen jatkosodan aikaiseen poliittiseen johtoon kuulunutta tuomittiin heidän toimintansa perusteella. Oikeusvaltioissa vääriksi havaitut langettavat rikostuomiot ja poliittiset tuomiot tulee oikaista ja purkaa
.
Oikeudenkäyntiä ja tuomioita koskevassa laajassa keskustelussa ja arvostelussa on tultu tulokseen, että kysymyksessä oli räikeä loukkaus oikeusvaltioperiaatetta kohtaan.. Oikeudenkäynnissä oli kyse ulkovaltojen painostuksesta tapahtuneesta, erityislain nojalla tapahtuneesta poliittisväritteisestä oikeudenkäynnistä.

Oikeusministerille 12.03.2010 jätetyn sotasyyllisyysselvityksen tekijät toteavat: ”Kansainvälisessä tarkastelussa ei ole lainkaan harvinaista, että puolikin vuosisataa sitten tapahtunut asia nousee julkisessa keskustelussa uudelleen arvioimisen kohteeksi ja että tämä uudelleen arviointi saa oikeudellisia muotoja. Toisen maailmansodan tapahtumia käsitellään edelleen ympäri Eurooppaa muun muassa anteeksipyyntöjen, oikeudenkäyntien ja erilaisten korvausvaateiden kautta.”

Se seikka, että sotasyyllisyystuomiot ovat Moskovan välirauhansopimuksen mukaisia ei estä muuttamasta lakia niin, että tuomiot puretaan. Onhan Pariisin rauhansopimuskin tullut eräin osin mitättömäksi.

Professori Jyrki Virolainen toteaa 14.03.2010 blogissaan Sotasyyllisyystuomiot purettava oikeusvaltion kunnian palauttamiseksi: ”Tuomittujen kunniaa ei ehkä ole tarvis palauttaa, mutta tämä ei olekaan pääpointti. Kyse on ennen muuta siitä, että oikeusvaltioissa vääriksi havaitut langettavat rikostuomiot ja poliittiset tuomiot tulee oikaista ja purkaa. Sotasyyllisyystuomioiden purkamista vaatii siis, ei ensisijassa tai yksinomaan tuomittujen kunnian palauttaminen, vaan nimenomaan oikeusvaltion kunnian ja maineen palauttaminen. Juuri oikeusvaltio koki sotasyyllisyysasiassa suurimman kolauksen!”

Korkein oikeus (KKO:2008:94) ja Oikeuskansleri (OKA 27.11.1992 904/1/90) ovat todenneet sotasyyllisyyslain ja -tuomiot perustuslain vastaisiksi (”... sisältää niin monia ja perustavaa laatua olevia poikkeuksia hallitusmuodosta ja yleisesti hyväksytyistä oikeusperiaatteista, ettei lakia oikeudelliselta kannalta voida pitää valtiojärjestykseemme soveltuvana”).

Sotasyyllisyysoikeudenkäynnin jatkokäsittely

Oikeutta käytiin Säätytalolla 15.11.1945 – 21.02.1946. Erikoistuomioistuimeen kuului kolme juristia sekä heidän lisäkseen 12 eduskunnan nimeämää jäsentä. Syyttäjänä toimi oikeuskansleri. Syytettyjen puolustusta johti entinen ulkoministeri ja lisäksi kullakin syytetyllä oli henkilökohtainen asianajaja.

Oikeusministeriö teki oikeustieteen tohtori Jukka Lindstedtin ja oikeustieteen lisensiaatti Stiina Löytömäen kanssa sopimuksen, jonka mukaan nämä laativat ministeriölle selvityksen sotaan syyllisinä tuomittujen oikeudellisen kohtelun mahdollistaneesta lainsäädännöstä, oikeudenkäynnistä ja tuomioista oikeusvaltion periaatteiden näkökulmasta. Selvityksessä on tarkasteltu myös 
vaihtoehtoja mahdollisiksi jatkotoimenpiteiksi.

Selvityksen tekijät toteavat: ”Huomattava on myös, että jokin toimenpide – vaikkapa sotasyyllisyysoikeudenkäynti – voi olla tarkoituksenmukainen tietyssä historiallispoliittisessa tilanteessa, mutta sen mahdolliset ongelmalliset tai epäoikeudenmukaiset puolet voivat nousta myöhemmin huomion kohteeksi. Näin kriisin jälkipuinnissa tehdystä oikeudellisesta toimesta tulee asia, joka käsitetään vääryydeksi ja joka saattaa vaatia oikaisua.”

Sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä koskeva selvitys

Vuoden 1946 sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä koskeva selvitys (OM 22/2010) luovutettiin 12.03.2010 oikeusministeri Tuija Braxille. Selvitys toteaa, että sotasyyllisyysoikeus rikkoi oikeusvaltioperiaatetta ja toimi lain vastaisesti. Lain taannehtivuuskiellon rikkominen oli selkeä vääryys. Yksilöt eivät kansainvälisen oikeuden mukaan olleet vastuussa sotaan ryhtymisestä vaikka heidät oikeudessa tästä tuomittiin. Kysymyksessä oli räikeä loukkaus oikeusvaltioperiaatetta kohtaan.

Selvityksen tekijät toteavat: ”Sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä oli oikeusvaltion periaatteiden kannalta useita ongelmia. Laki sotaan syyllisten rankaisemisesta rikkoi lainsäädännön taannehtivuuskieltoa. Sotasyyllisyysoikeus oli satunnaisten tuomioistuinten kiellon vastainen. Syytettävät valittiin osittain yhdenvertaisuusperiaatetta loukaten. Oikeudenkäynnissä ei voitu noudattaa syyttömyysolettamaa. Syytettyjen puolustautumismahdollisuuksia rajoitettiin. Tuomioistuimeen kohdistui voimakas ulkopuolinen painostus ja osa tuomareista oli ilmeisen jäävejä. Vaikka tuomiot olivat ankaria, ne eivät olleet sellaisia suhteessa muissa sodan hävinneissä valtioissa sodan jälkeen langetettuihin rangaistuksiin.”

Sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä kysymys esteellisyydestä nousee esiin ainakin sotasyyllisyysoikeuden tuomareiden Hertta Kuusisen ja Eino Pekkalan kohdalla molempien etukäteiskantojen sekä Pekkalan myöhemmän ministerin tehtävän vuoksi.

Tutkijoiden ehdotukset jatkotoimenpiteiksi

Sotasyyllisyysselvityksen tekijät esittävät useita vaihtoehtoja jatkotoimenpiteiksi:

”Tässä tilanteessa onkin nostettu esiin se vaihtoehto, että eduskunta säätäisi lain, jonka perusteella korkein oikeus voisi katsoa olevansa toimivaltainen tutkimaan sotasyyllisyysoikeuden menettelyn asianmukaisuutta. Tällainen laki edellyttäisi sellaista muotoilua, joka mahdollistaisi korkeimmalle oikeudelle edelleen vapaan harkinnan päättää asiasta.”

”Vastaavia ja suurempiakin ongelmia liittyisi menettelyyn, jolla eduskunta lailla julistaisi sotasyyllisyysoikeudenkäynnin tuomiot puretuiksi tai pätemättömiksi ja siirtyisi siten valtiovallan kolmijako-opin vastaisesti tuomioistuinlaitoksen toimialueelle.”

”Suomalaisessa perinteessä anteeksipyyntöä on käytetty harvoin. Tämä onkin perusteltua, sillä usein käytettyinä anteeksipyynnöt ovat vaarassa menettää arvonsa. … Anteeksipyyntöihin liittyy myös kysymys siitä, kuinka pitkälle ajallisesti valtiovallan edustajat ovat vastuussa edeltäjiensä aivan erilaisissa oloissa tekemistä ratkaisuista ja kuinka pitkälle ajallisesti esimerkiksi omaiset ovat oikeutettuja anteeksipyyntöön.”

”Anteeksipyynnön vaihtoehto voisi olla jokin muu symbolinen ele. Esimerkiksi eräs pääkirjoittaja on ehdottanut presidentin tai pääministerin lausuntoa, jolla sotasyyllisyysoikeudenkäynti todettaisiin mitättömäksi. Jos tällaiseen päädyttäisiin, toimi olisi symbolinen eikä oikeudellisesti sitova. 

Ongelmallista olisi ainakin se, ettei lausunnossa voisi tarkkaan yksilöidä (symbolisen) mitättömyyden perusteita. Lisäksi on muistettava, että selkeästi kunnian palautuksen tyyppinen toimi saattaisi sisältää viestin kunnian menetyksestä. Jos tällainen arvovaltainen lausunto esitettäisiin, siinä ilmeisesti voitaisiin lähinnä todeta oikeudenkäynnin olleen voimakkaasti oikeusvaltion periaatteiden vastainen.”

Professori Jyrki Virolainen toteaa lausuntovaihtoehdosta: ”Tuomioita ei siis purettaisi, mutta ne julistettaisiin poliittisella liturgialla perustuslain vastaiseksi. Näin voidaan tietenkin sanoa, mutta toisaalta pitää muistaa, että sotasyyllisyysoikeus ei tuominnut syytettyjä menettämään kunniaansa, vaan heidät tuomittiin pitkiin kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin, joista he myös joutuivat kärsimään osan.”

Selvityksen tekijät esittävät myös kysymyksiä: ”Millä tavalla ajan kuluminen vaikuttaa tapahtumien arviointiin? Millaisin oletuksin on perusteltavissa, että myöhemmät valtion edustajat ovat vastuussa ja näin ollen mahdollisesti korvausvelvollisia aikaisempien hallitusten toimista? Ketkä ovat legitiimejä kantajia tai edunsaajia, jos ne, joihin väitetyn vääryyden katsotaan kohdistuneen, ovat jo kuolleet? Ketkä ovat mahdollisia korvausvelvollisia?”

Sotasyyllisyystuomioiden purkaminen

Väinö Tannerin pojanpoika oli Korkeimmalle oikeudelle jätetyssä hakemuksessa vaatinut, että sotasyyllisyysoikeuden tuomio puretaan Väinö Tannerin vankeusrangaistuksen osalta ja rangaistus kumotaan. Korkein oikeus katsoi päätöksessään (KKO:2008:94), että oikeudenkäynnissä rikottiin useita oikeusvaltion keskeisiä elementtejä, mutta se ei ole toimivaltainen käsittelemään hakemusta sotasyyllisyysoikeuden tuomion purkamisesta.

Oikeusministeriön työryhmän mukaan sotasyyllisyysoikeuden tuomioita ei voida purkaa, ellei eduskunta säädä lakia, jonka perustella Korkeimmalla oikeudella olisi toimivaltainen tutkimaan menettelyn lainmukaisuutta. Tätä vaihtoehtoa työryhmä ei kuitenkaan suosittele.

Vaikka tuomioiden purkaminen on juridinen asia, siihen tarvitaan ensin poliittinen päätös. Professori Jyrki Virolaisen mukaan eduskunnan on päätettävä esim. lisätä Oikeudenkäymiskaareen maininta, että korkeimmalla oikeudella on: ”toimivalta purkaa poikkeuslain perusteella rikosasioissa annetut tuomiot”.

Oikeusministerin Tuija Braxin kannanotto

Oikeusministeri Tuija Brax lupaa viedä asiaa eteenpäin: ”Oikeudenkäynti oli laiton. Yksi vaihtoehto olisi, mutta toki voidaan pohtia muitakin, että valtion ylin johto arvovaltaisessa tilanteessa tekisi selväksi, että oikeudenkäynti ei noudattanut oikeusvaltion periaatteita.” Oikeusministeri katsoo myös, että eduskunta voisi säätää lain, jonka nojalla korkein oikeus voisi tutkia, onko sotasyyllisten aikanaan saamat tuomiot purettavissa. (MTV3 uutiset 12.03.2010 klo 22:00)

Oikeusministeri ei ota kantaa siihen, että valtion ylimmän johdon arvovaltainen kannanotto saattaa olla valtiovallan kolmijako-opin vastaista. Oikeusvaltion periaatteisiin ei kuulu se, että presidentti tai ministeri arvostelevat tuomioita julistuksissaan. Jos tuomio on tehty väärin perustein, se on todettava vääräksi ja purettava.

Tasavallan presidentin kannanotto

Presidentti Tarja Halonen harkitsee poliittista lausuntoa, jolla sotasyyllisyysoikeudenkäynti todettaisiin oikeusvaltion periaatteiden vastaiseksi. Halonen on kuitenkin pääministeri Matti Vanhasen kanssa yhtä mieltä siitä, ettei sotasyyllisiksi tuomittujen kunniaa koskaan viety suomalaisten silmissä. Tässä mielessä sitä ei tarvitse palauttaakaan.

Sotasyyllisyysselvityksen tekijöiden mukaan ongelmallista olisi ainakin se, ettei lausunnossa voisi tarkkaan yksilöidä (symbolisen) mitättömyyden perusteita. Lisäksi on muistettava, että selkeästi kunnian palautuksen tyyppinen toimi saattaisi sisältää viestin kunnian menetyksestä.

Professori Jyrki Virolainen toteaa 14.03.2010 blogissaan Sotasyyllisyystuomiot purettava oikeusvaltion kunnian palauttamiseksi: ”Presidentti Tarja Halonen yhtyi kuoroon, joka toitottaa toitottamasta päästyään, etteivät tuomitut menettäneet kunniaansa. Oikeusvaltion kunnian palauttaminen ei Halosta tuntunut kiinnostavan. Halonen lupasi kuitenkin perehtyä OM:n selvitykseen ja harkita siinä ehdotetun poliittisen liturgian antamista.”

Virolainen jatkaa ”Halosen ei sitä paitsi tarvitse antaa puheena olevaa lausumaa, sillä hänen edeltäjänsä Martti Ahtisaari on sellaisen lausuman omalla presidenttikaudellaan jo antanut. Mutta ei sotasyyllisyysasia Ahtisaarenkaan lausumasta mitenkään korjaantunut.”

Pääministeri Matti Vanhasen kannanotto

Pääministeri Vanhanen esitti kantansa Helsingin Säätytalolla 13.03.2010 ennen talvisodan päättymisen muistoseminaaria.

Vanhanen katsoo, ettei erityistä kunnianpalautusta sotasyyllisiksi tuomituille tarvita, koska he eivät suomalaisten silmissä koskaan menettäneet kunniaansa. Hänen mukaansa oikeudenkäynti kaikkiaan oli poliittinen prosessi, jolla oli erityinen kansainvälispoliittinen taustansa. Vanhanen väittää, ettei juridista, muodollista ratkaisua tähän asiaa ole. Juridinen tie on kuitenkin olemassa, kuten kaikkien muidenkin perustuslain vastaisten tuomioiden osalta.

”Takavuosina aika paljon puhuttiin siitä, että pitäisikö jollakin tapaa pyytää anteeksi näiltä tuomituilta. Minusta tuntuu siltä, että suomalaisten silmissä nämä, jotka olivat syytteessä ja saivat tuomionsa, he eivät menettäneet kunniaansa. (MTV3:n uutiset 13.03.2010, klo 19.00)

”Suomalaisten silmissä he eivät kunniaansa menettäneet. Se oli ankara tuomio heille yksilöinä, mutta ilmeisesti oli niin, että kun sodassa oli satojatuhansia miehiä ja naisia, nämä muutamat joutuivat jatkamaan sotaansa vielä tässä sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä.” Yle TV1 uutiset 13.03.2010 klo 20.30.

Veikko Saksi toteaa 13.03.2010 pääministerin lausuntoon liittyen Uuden Suomen verkkolehden blogikirjoituksessaan Pääministeri haluaa ylläpitää sotasyyllisyyden, että sotasyyllisyystuomioistuin ei tuominnut Suomen kahdeksaa johtajaa menettämään kunniaansa, vaan tuomitsi heidät vankilaan useiksi vuosiksi. Kunnian menetys on seuraus tuomioista. Kunniaa ei tarvitse palauttaa, mutta vääriksi tiedetyt tuomiot oikeusvaltio oikaisee.

Veikko Saksi on ottanut sotasyyllisyysasiaan kantaa myös kirjoituksessaan 12.3.2010 otsikolla Onko sotasyyllisten Suomi oikeusvaltio?

Professori Jyrki Virolainen toteaa 14.03.2010 blogissaan Sotasyyllisyystuomiot purettava oikeusvaltion kunnian palauttamiseksi: ”Presidentin tai pääministerin lausunnolla epäkohtaa ei kuitenkaan voida korjata. Saavathan he toki antaa lausumansa, mutta se ei riitä, vaan oikeusvaltion maineen palauttaminen vaatii tuomion purkamista oikeusvaltion edellyttämässä järjestyksessä.”

Eero Heinäluoma katsoo tuomioden purkamisen mahdolliseksi

Kansanedustaja Eero Heinäluoma esitti MTV3:n haastattelussa selkeän kannanoton. Hän vaatii, että sotasyyllisyysoikeudenkäynnin virheet tunnustetaan virallisesti. Sotasyyllisten kunnia on palautettava. Heinäluoma pitää yhtenä vaihtoehtona, että annettaisiin korkeimmalle oikeudelle tuomiovalta ja purettaisiin tuomiot.

”Kansa on tiennyt aina, että tässä on tapahtunut vääryys, mutta kyllä mielestäni olisi oikein, että tämä todettaisiin virallisestikin. Se voi tietysti tapahtua valtiojohdon toimesta painokkaalla puheenvuorolla, mutta kyllä asia on sen väärtti, että teemme joka tapauksessa tiliä menneisyyden kanssa niin, että kaikki tietävät mikä oli oikeus myös tuolloin 1940-luvulla heti vaikean hävityn sodan jälkeen.”

”Pidän kahta reittiä mahdollisena. Toinen on se, että valtiojohto painokkaasti ja arvokkaasti toteaa tapahtuneen vääryyden ja sitten on yhtälailla mielestäni mahdollisena myös se, että annettaisiin korkeimmalle oikeudelle toimivalta harkita asiaa ja tarvittaessa purkaa tämä väärin perustein tapahtunut tuomio.”

”Yksi mahdollisuus on, että oikeudenkäymiskaareen laitettaisiin lisäys, jossa todettaisiin, että tämmösten satunnaisten tuomioistuinten tuomioista voi valittaa korkeimpaan oikeuteen. ja korkeimmalla oikeudella on purkuvalta myös itsenäisesti tällaisten tuomioistuinten ratkaisuihin.”

Jukka Tarkan kirjoitus Suomen kuvalehdessä

Jukka Tarkka ottaa kantaa sotasyyllisyyteen 26.04.2009 Suomen kuvalehden kirjoituksessaan ”Sotasyyllisyystuomioista tuli Paasikivelle hirmuinen taakka”

Tarkka toteaa: ”Jos joku on anteeksipyynnön velkaa sotasyyllistuomioista, se on Neuvostoliiton kansainoikeudellinen seuraajavaltio Venäjä, ja sen pitäisi huomata se itse.”

”Prosessi oli poliittinen kosto-oikeudenkäynti, mutta vain vertauskuvallisesti. Ketään ei teloitettu,

”Neuvostoliiton suhde stalinismin synkimmän ajan näytösoikeudenkäynteihin oli sama: oikeuden päätös oli lopullinen totuus, olivatpa tuomioistuin, syyte, todistelu ja tuomio laillisuuden ja arkijärjen kannalta mitä tahansa.”

”Tuomioistuin, syytteet ja tuomiot perustuivat oikeusperiaatteiden vastaiseen poikkeuslakiin. Se oli siis myös oikeudeton. Oikeudenkäynti ei ollut historiaa vaan politiikkaa. Se ei perustunut sota-ajan tapahtumiin vaan sodan jälkeiseen tilanteeseen. Sotasyyllisten tuomio oli oikeusmurha. Heidän toimintansa oli sodan aikana ja sen jälkeen voimassa olleen lain mukaista.”

”[Valvonta]komission puheenjohtaja Andrei Ždanov syytti hallitusta pahantahtoisesta saamattomuudesta ja vaati raivokkaasti toimia, mutta prosessin liikkeelle saaminen kesti melkein vuoden. Ja vielä oikeudenkäynnin aikanakin suomalaiset jatkoivat jarrutustaan.”

”Paasikivi häpesi sydämensä pohjasta rooliaan oikeudenkäynnin toteuttajana ja tuomioiden ratkaisijana. Hän halusi hyvittää edes jotakin armahtamalla tuomitut 1949.”

Professori Jyrki Virolaisen kannanottoja

”Pitäisi ajatella niin, että koska oikeudenmukaisuus ei voinut 1945-1946 toteutua, vaan oikeusvaltion periaatteista jouduttiin painostuksen edessä monissa kohdin tinkimään, tulisi asia korjata viimeistään nyt, kun meihin ei enää voida kohdistaa ulkopuolista painostusta. - Vai voidaanko? Tätäkö on pelätty, kun vääryyden oikaisemiselle ei ole tehty eikä rohjettu tehdä mitään?”

”Oikea tapa hoitaa kunnianpalautus niin sotasyyllisiksi tuomituille kuin oikeusvaltiollekin on se, että sotasyyllisyysoikeuden tuomio puretaan Korkeimman oikeuden päätöksellä. Eduskunnan pitää säätää laki - itse asiassa tarvitaan vain yhden tai kahden pykälän muutos ylimääräistä muutoksenhakua koskevaan OK 31 lukuun - joka mahdollistaa tuomion purkamisen yleensä tällaisissa tilanteissa. … 

"Lainsäätäjän pitää luoda edellytykset purkuhakemuksen tekemiselle ja purun asialliselle käsittelylle. Vain näin toimittaessa menetellään asianmukaisessa ja oikeusvaltion edellyttämässä järjestyksessä.”

"Valtiovallan näkyvänä toimenpiteenä tuomittujen elämäntyön tunnustamiseksi olisi paikallaan kaikkia tuomittuja esittävän yhteisen patsaan tekeminen ja pystyttäminen sopivaan paikkaan eduskuntatalon edustalle Svinhufvudin ja Ståhlbergin patsaiden seuraksi. Tämän Ryti, Tanner, Linkomies ja kumppanit ansaitsisivat."

Yhdyn täysin professori Jyrki Virolaisen ajatuksiin.

Professori Jyrki Virolainen on tarkastellut sotasyyllisyysasiaa myös 20.10.2008 blogissaan KKO haluton tutkimaan sotasyyllisyysoikeuden virheitä (KKO 2008:94).

268 kommenttia

20.3.2010 18:41 arto murtonen (nimimerkki)

Sotasyyllisyystuomioiden purkaminen olisi varmaan ihan
asiallista.niin olisi myös aikaisemman sodan syyllisyystuomioiden
purkaminen,mihi asti pitää mennnä,siitähän tässä on oikeuslaitoksen
kannalta kyse.Vuoden 1918 kuolemantuomiot eivät kestä tarkastelua
vieläkään,vaikka toimeenpanijat yleisesti armahdettiinkin.

20.3.2010 18:57 Johan Bäckman (nimimerkki)

Sotasyylliset vedetään hirteen Mannerheimin patsaan edessä 9.5.2010 mielenosoituksessa. "Tervetuloa"

20.3.2010 19:09 agendo2 (nimimerkki)

Tämä Pauli Saarisen blogi-artikkeli on looginen selvitys sotasyyllisyys-kysymyksen nykytilanteesta ja tuo havainnollisesti esiin sen keskeiset tekijät selkeällä kielellä.

On erittäin positiivista, että Kansanedustajat Bjarne Kallis ja Eero Heinäluoma ovat lähteneet tukemaan näkyvästi Suomen sotasyyllisyyden purkua. He ansaitsevat kannustusta hankkeeseen.

Arkikielellä voisi tiivistää, että Suomi ei ole oikeusvaltio, jos se vapaaehtoisesti pitää yllä valheellista sotasyyllisyyttä, joka perustuu poliittiselle ja laittomalle tuomioprosessille.

Kyseessä on Suomen valtion kunnian menetys lopullisesti, ellei sotasyyllisyyttä pureta laillisessa järjestyksessä vastaamaan oikeudenmukaisuutta.

Samalla pidän hyvänä ideana, että Suomen valtion kunnianpalautus saa eduskuntatalon eteen muistomerkikseen tasokkaat näköispatsaat myös Risto Rytille ja Väinö Tannerille, maamme itsenäisyyden puolesta taistelleiden ja kärsineiden johtajat ja sijaiskärsijät.

Tämä prosessi tulee vahvistamaan suomalaista kansallistunnetta ja tervettä isänmaallisuutta ja opettaa nuorempiakin polvia arvostamaan maamme puolesta taistelleita ja tuntemaan kiitollisuutta heitä kohtaan.

Isänmaallisuus ei ole vanhanaikaista, se on terve ilmiö terveessä kansassa, jolla on terve itsetunto.

20.3.2010 19:22 agendo2 (nimimerkki)

Kappas vaan, kohudosentti tuli ilmottautumaan!
 
Jos haluatte mennä katsomaan, kuinka epäisänmaallinen suomalaismies häpäisee itsensä ja kumppaninsa, nyt tietää ajan ja paikan.
 
Näinköhän tuo kärrää taas venäläisiä nashi-nuoria mukaan mielenosoitukseen, jotka on aivopesty siten, että äänestäisivät Stalinia uudestaan, jos hän eläisi?

Viimemainittu tieto tuli vastikään esiin, kun reilusti yli puolet venäläisnuorista eivät usko ollenkaan Stalinin hirmutekoja tapahtuneen gallupin mukaan ja todellakin haluaisivat äänestää häntä uudestaan valtaan, jos eläisi. On kyse Stalin-kultista, joka kyllä jakaa voimakkaasti venäläisiä.

Mikä ihme riivaa tuota kohudosenttia, on varmaan muidenkin kuin oma kysymykseni?

20.3.2010 20:11 Pauli Saarinen

arto murtoselle

”Sotasyyllisyystuomioiden purkaminen olisi varmaan ihan asiallista. niin olisi myös aikaisemman sodan syyllisyystuomioiden purkaminen, mihin asti pitää mennä, siitähän tässä on oikeuslaitoksen kannalta kyse.”

Vuoden 1918 tapahtumia ovat tutkijat viime aikoinakin käsitelleet laajasti. En ole perehtynyt (vielä) asiaan.

Tasavallan presidentti vetosi sotasyyllisyysselvityksen julkistamisen yhteydessä heti aikaisempiin tapahtumiin välttyäkseen ottamasta kantaa ko. asiaan.

20.3.2010 20:15 Pauli Saarinen

Johan Bäckmanille

”Sotasyylliset vedetään hirteen Mannerheimin patsaan edessä 9.5.2010 mielenosoituksessa.”

Kirjoitukseeni ei tällä kertaa mahtunut ”hirttämisasiat”. Palaan niihin myöhemmin. Kai myös Stalin hirtetään ko. tilaisuudessa? Hän syyllistyi sotarikokseen hyökätessään talvisodassa Suomeen.

20.3.2010 20:28 Pauli Saarinen

agendo2:lle

”On erittäin positiivista, että Kansanedustajat Bjarne Kallis ja Eero Heinäluoma ovat lähteneet tukemaan näkyvästi Suomen sotasyyllisyyden purkua. He ansaitsevat kannustusta hankkeeseen.”

Valitettavasti molemmat ovat opposition edustajia. Hallituspuolueiltakin tarvitaan tukea asialle. Pääministerin lausunto ei rohkaise.

Toivon oikeusministeri Tuija Braxilta rohkeutta ja viisautta, että hän ryhtyy toimenpiteisiin tuomioiden purkamiseksi. Pelkkä presidentin tai pääministerin lausuma ei riitä. Professori Virolainen totesi ”Halosen ei sitä paitsi tarvitse antaa puheena olevaa lausumaa, sillä hänen edeltäjänsä Martti Ahtisaari on sellaisen lausuman omalla presidenttikaudellaan jo antanut. Mutta ei sotasyyllisyysasia Ahtisaarenkaan lausumasta mitenkään korjaantunut.”

”Suomi ei ole oikeusvaltio, jos se vapaaehtoisesti pitää yllä valheellista sotasyyllisyyttä, joka perustuu poliittiselle ja laittomalle tuomioprosessille.”

Tästä on kysymys.

”Samalla pidän hyvänä ideana, että Suomen valtion kunnianpalautus saa eduskuntatalon eteen muistomerkikseen tasokkaat näköispatsaat myös Risto Rytille ja Väinö Tannerille, maamme itsenäisyyden puolesta taistelleiden ja kärsineiden johtajat ja sijaiskärsijät.

Professori Virolaisen ajatus oli yllättävä, mutta täysin toteutuskelpoinen. Ryti ja Tanner puolustivat itsenäistä Suomea ja Suomi säilyi itsenäisenä. Jälkipolvet voivat olla kiitollisia heille.

20.3.2010 21:16 Pauli Saarinen

agendo2:lle

a2: ”Kappas vaan, kohudosentti tuli ilmoittautumaan!
 
Jos haluatte mennä katsomaan, kuinka epäisänmaallinen suomalaismies häpäisee itsensä ja kumppaninsa, nyt tietää ajan ja paikan.”

Kyllä hän on suomalaisten silmissä häpäissyt itsensä jo aivan riittävästi, mutta ehkä maine Venäjällä kasvaa. Siitäköhän tässä on kysymys?

a2: ”… reilusti yli puolet venäläisnuorista eivät usko ollenkaan Stalinin hirmutekoja tapahtuneen gallupin mukaan ja todellakin haluaisivat äänestää häntä uudestaan valtaan, jos eläisi. On kyse Stalin-kultista, joka kyllä jakaa voimakkaasti venäläisiä.”

Stalin-kultista kerrottiin 02.03.2010 klo 19:00 MTV3:n uutisissa.

”Demokratiajärjestöt ovat huolissaan Venäjällä leviävästä Stalin-kultista. Tutkimusten mukaan suuri osa venäläisistä nuorista ihailee Stalinia ja toivoisi hänen kaltaistaan johtajaa Venäjälle.

Myös valtio osallistuu Stalin-nostalgiaan muun muassa julistekampanjalla. Tämänvuotinen voiton päivä jakaa rajusti mielipiteet Venäjällä. Kun Venäjä ensi toukokuussa juhlii toisen maailmansodan voittonsa 65-vuotisjulhaa, kadut aiotaan reunustaa Jose Stalinin kuvilla. Stalin on viimeaikoina saanut useita muitakin kunnianosoituksia Venäjällä.

Mirja Sipinen: ”Stalin opetti meidät uskollisuuteen kansalle. Hän innoitti työhön ja sankartekoihin.” Nämä Neuvostoliiton hymnin ihailevat sanat Stalinista on nykyään kirjoitettu kultakirjaimin Kurskajan metroaseman kattopalkkiin täällä Moskovassa. Kriitikoiden mukaan remontissa ei ole ollut kyse pelkästään aseman historiallisen ulkoasun tavoittelusta, vaan päätään nostavasta Stalinin ihannoinnista Venäjällä.

”Mielipidemittausten mukaan noin 40 % Venäjän teini-ikäisistä pitää tietoja Stalinin vainoista liioiteltuina. Joka viides pitää puhdistuksia, vankileirejä ja joukkoteloituksia kokonaan mielikuvituksen tuotteena. Noin 50 % nuorisosta äänestäisi Stalinia, jos hän eläisi nyt.”

Jos Stalin olisi Venäjän presidentti, millainen maa Venäjä olisi?
 
Katja Grozova: Valistunut ja menestyvä!

Millainen johtaja Stalin olisi?
 
Anastasia Nikonova: Vahva johtaja. Venäjähän tarvitsee vahvaa johtaja, jolla on tiukat tavoitteet ja jota muut eivät estele.

Aleksander Vasillev: Vahvaa maailmanpolitiikkaa. Meitä pelättäisiin ja kuunneltaisiin eikä näin, että me itse pelkäämme ja kuuntelemme.

”Tukijoiden mukaan nuorten Stalin-ihailu liittyy etenkin Neuvostoliiton sotamenestyksen, jota korostetaan myös kouluissa. Moni myös nostalgisoi Venäjältä nykyisin puuttuvaa yhteistä ideologiaa.”

20.3.2010 23:06 agendo2 (nimimerkki)

Epäilen vahvasti, että Bäckmanin poliittiset "apulaiset", nashi-nuoret kuuluvat siihen nuorisojoukkoon, joka halajaa Stalinin kaltaista johtajaa Venäjälle.

Mikähän vika heidän mielestään mahtaa olla Putinissa, eikö ole tarpeeksi Stalinin kaltainen?

Muuten - tuli mieleen, mahtavatko safkalaiset saada 9.5. mielenosoitusluvan?

Toinen - onko heillä tarkoitus silloin järjestää Rytin ja kumppaneiden "hirttäjäiset", kuten SAFKA:n sivuilla on yksityiskohtaisesti jo suunniteltu?

Ja saavatko viranomaiset etukäteen tietää sellaisista aikeista?

21.3.2010 00:33 Pauli Saarinen

agendo2:lle

a2: ”Epäilen vahvasti, että Bäckmanin poliittiset ”apulaiset”, nashi-nuoret kuuluvat siihen nuorisojoukkoon, joka halajaa Stalinin kaltaista johtajaa Venäjälle.”

Ei sitä tarvitse edes epäillä, jos heillä on vähänkin samanlaisia ajatuksia kuin Leena Hietasella.

a2: ”Mikähän vika heidän mielestään mahtaa olla Putinissa, eikö ole tarpeeksi Stalinin kaltainen?”

Minäkin kummastelin sitä. Eikö Putin olekaan nykyajan Stalin? Yksinvaltias. Putinin sotamenestys ei varmaan (vielä) ole ollut yhtä hyvä kuin Stalinin eikä häntä pelätä Venäjällä (vielä) yhtä paljon kuin Stalinia.

a3: ”Muuten - tuli mieleen, mahtavatko safkalaiset saada 9.5. mielenosoitusluvan?”

Suomi on vapaamielinen maa ja mielenosoituslupa heltiää kyllä. Sen verran ollaan rähmällään, että ei edes Nashi-nuorille määrätä maahantulokieltoja, kuten muissa maissa. Toisaalta hyvä niin, koska JB saisi maahantulokielloista taas aikaan hirmuisen propagandamyllyn.

”Toinen - onko heillä tarkoitus silloin järjestää Rytin ja kumppaneiden ”hirttäjäiset”, kuten SAFKA:n sivuilla on yksityiskohtaisesti jo suunniteltu?”

Sotasyyllisten hirttäjäisistä JB puhui. Täytyy varmaan ryhtyä valmistelemaan ”Stalin hirteen” kylttejä. Hän oli suurin sotasyyllinen hyökätessään syksyllä 1939 Suomeen.

”Ja saavatko viranomaiset etukäteen tietää sellaisista aikeista?”

Luulisin niin.

21.3.2010 00:44 Pauli Saarinen

Yritetään sitä osoittaa mieltä muuallakin, mutta mielenosoituslupaa ei tule niin helposti kuin Suomessa
http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/arkistot/ulkomaat/2010/03/1083073

MTV3:n Kymmenen uutisissa oli 20.03.2010 Mirja Sipisen juttu
”Tunteet kuohuivat Suuttumuksen päivänä Venäjällä”

Tuhannet ihmiset ovat tänään osoittaneet mieltään eri puolilla Venäjää talouskriisin ja ihmisoikeusrikkomusten vuoksi.

Suuttumuksen päiväksi nimetty mielenilmaus pidettiin viidessäkymmenessä kaupungissa ja se kohdistui erityisesti Venäjän valtapuolueeseen Yhtenäiseen Venäjään.

Venäjän vasemmistorintaman järjestämä Suuttumuksen päivä ei saanut marssilupaa Moskovassa - eikä juuri muuallakaan. Moskovassa miliisi varoitti jo etukäteen käyttävänsä voimaa estääkseen luvattoman mielenosoituksen. Tuloksena oli miliisin ja mielenosoittajien käsikähmä.

Venäjän mielenosoituksia on alettu rajoittaa aikaisempaa tiukemmin sen jälkeen, kun Kaliningradiin kerääntyi tammikuussa liki kymmenentuhatta ihmistä vaatimaan pääministeri Putinin eroa.

Uutta vastatuulta Venäjän johdolle on tuonut talouskriisi. Talouskasvu on tyrehtynyt ensimmäistä kertaa kymmenen vuoteen ja työttömyys noussut yli yhdeksään prosenttiin. Tämä on suututtanut tavallista kansaa vielä enemmän kuin demokratiakysymykset ja korruptio.

21.3.2010 05:25 Markus RURIK Räsänen (nimimerkki) 

ELÄMME JO VALLANKUMOUKSELLISESSA TILANTEESSA

www.markusreed.julkaisee.fi/6
www.markusreed.julkaisee.fi/14 ”Räsäsen seinälehti”
Suomen punaisin Päätoimittaja, Markus ”Red” Räsänen, kommentoi: www.markusreed.julkaisee.fi/49
www.markusreed.julkaisee.fi/50
KOMMUNISMI, KOKO KANSAN PÄÄMÄÄRÄ, KETÄÄN EI JÄTETÄ
Porvareitten ei kannata enää rimpuilla.
www.markusreed.julkaisee.fi/51

Kunhan ensin päästään sinne oikeusvaltioon, saattavat tuomiot vielä koventua.
Leningradin 1,5 miljoonan siviilin joukkomurhatkin on vielä käsittelemättä.
Samoin on käsittelemättä vuoden 1918 vallankaappaus ja sen yhteydessä tehdyt törkeät suomalaisten joukkoteurastukset, sekä 1/6-diktatuurin luominen asevoimin.

21.3.2010 07:15 ylern optimisti (nimimerkki)

Johan Bäckman kommentoi:
 
20.3.2010 17.57
Sotasyylliset vedetään hirteen Mannerheimin patsaan edessä 9.5.2010 mielenosoituksessa. ”Tervetuloa”

Siis ketkä vedetään silloin hirteen siellä Kiasman edessä? Sotasyylliset, mutta ketkä olivat sotasyyllisiä ja minkä sodan?

Kaiketi hirteen vedetään Suomen kannalta sotasyylliset eli Stalin ja Hitler sekä Molotov ja Ribbentorp. Tässä nelikko, joka aiheutti Suomelle Talvisodan ja yli 20 000 tuhannen sotilaan tappiot sekä yli 400 000 karjalaisen karkoittamisen kodeistaan.

Syksyllä 1940 Molotov Berliinissä halusi Hitlerin hyväksynnän Neuvostoliiton lopulliseen hyökkäykseen Suomeen. Sitä hän ei saanut ja Suomi säilyi itsenäisenä.

Tämä Johan Bäckman, joka tuon tekstin kirjoitti, on joko täydellinen hölmö tai provokaattori tai todella yksisilmäisesti vastoin kaikkea historiallista totuutta kirjoitteleva amatööri.

Neuvostoliiton painostus Suomea kohtaan maaliskuusta 1940 kesäkuuhun 1941 sekä sotilaallisesti ja poliittisesti että erilaisia viidensiä kolonnia käyttäen oli todella hurjaa. Esimerkiksi kaakkois-rajan rajavartioita Neuvostoliitto ampui paljon.

21.3.2010 09:11 Juhani Putkinen

"eduskunnan on päätettävä esim. lisätä Oikeudenkäymiskaareen maininta, että korkeimmalla oikeudella on: ”toimivalta purkaa poikkeuslain perusteella rikosasioissa annetut tuomiot”."

Niin, näin yksinkertaista se on - ei kun vaan toimeen.

Tuomiot on kumottava (purettava)!

21.3.2010 12:06 Juha Molari (nimimerkki)

saamani ennakkotiedon mukaan suomalaisista Risto Ryti on aikomus hirttää tuona tärkeänä eurooppalaisena merkkipäivänä, ehkä yhdessä saksalaisten sotasyyllisten kanssa - en tiedä, onko rinnalla joitakin virolaisia sotasyyllisiä, jotka toteuttivat juutalaisten kansanmurhan. Tämä on myös luonnollinen kunnianosoitus Voiton päivän 65-vuotisjuhlalle. Täytynee ennättää Mannerheimin patsaalle!

21.3.2010 12:46 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Sotasyyllisyystuomiot tulee purkaa. - Väinö Tannerin jt. kunniaa ei tarvitse palauttaa, Suomi nimisen oikeusvaltion on.

Kiitos Pauli Saariselle todella hyvästä kirjoituksesta ja työstä yleensäkin.

21.3.2010 12:52 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Vanha asevelisosialisti ei valitettavasti pääse paikalle, koska olen Venäjällä seuraamassa paraatia.

PS. On mielenkiintoista, että oikeusvaltio Suomessa vapaaherra, marsalkka Mannerheimiä voi loukata miten tahansa (esim. hittämis-, perhostelu- yms. jutut) ilman seuraamuksia, mutta jos sanoisin em. tohtoreita läskeiksi homoiksi tai heidän puolisoitaan vanhoiksi huoriksi, olisi syytettyjen penkissä välittömästi. - Siksi EN niin sano.

21.3.2010 13:16 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

"Täytyy varmaan ryhtyä valmistelemaan ”Stalin hirteen” kylttejä. Hän oli suurin sotasyyllinen hyökätessään syksyllä 1939 Suomeen."

Ei pidä. Ei pidä provosoitua, vaikka provosoitaisiin.

Venäjällä sotien veteraanit ovat sankareita. Oikein. - Ei ole merkitystä heidän muilla teoillaan, esim paljonko oli raiskattuja naisia Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Saksassa ennen Berliniä. Tärkeintä on voitto entisistä liittolaisista, saksalaisista.

Punafasismi voitti mustan fasismin. Sinällään hienoja värejä molemmat.

21.3.2010 14:18 agendo2 (nimimerkki)

Onko kirkkoherra Molarilla aikomus tulla liperit liehuen siunaamaan hirttäjäiset eduskuntatalon edustalle, Mannerheimin patsaalle äitienpäivänä?

21.3.2010 14:41 kullervojoensuu (nimimerkki)

Pauli Saarinen on "yksisilmäinen"...Minä elin nuoruuteni sota-aikana ja tiedän mikä oli tilanne...helvetinmoinen viha Neuvostoliittoa kohtaan jo vuodesta -35 lähtien ja Saksalaisten kanssa tehty hyökkäissuunnitelma Karjalan saamiseksi suomen hallintaan... Suunnitelman laatija georgi Palen kertoi siitä itse minulle ennenkuin poltti arkistot...Olihan suomen lahtarit syyllisiä murhauttaessa Suomalaisia nuorukaisia yli 50.000 tuhatta,omien ahneitten suunnitelmien toteuttamisessa...eihän missään nimessä anteeksi antoa...vaan silloin joutuu anteeksi antajat kyllä helvettiin.

21.3.2010 14:46 Pauli Saarinen

Markus Räsäselle

”Kunhan ensin päästään sinne oikeusvaltioon, saattavat tuomiot vielä koventua. Leningradin 1,5 miljoonan siviilin joukkomurhatkin on vielä käsittelemättä. Samoin on käsittelemättä vuoden 1918 vallankaappaus ja sen yhteydessä tehdyt törkeät suomalaisten joukkoteurastukset, sekä 1/6-diktatuurin luominen asevoimin.”

Suomalaisia ei Lenigradin joukkomurhiin saa syyllisiksi muut kuin Bäckman ja Molari.
Vuoden 1918 tapahtumia ovat tutkijat viime aikoinakin käsitelleet laajasti. En ole perehtynyt (vielä) asiaan.

21.3.2010 15:02 Pauli Saarinen

ylern optimistille

”Kaiketi hirteen vedetään Suomen kannalta sotasyylliset eli Stalin ja Hitler sekä Molotov ja Ribbentorp. Tässä nelikko, joka aiheutti Suomelle Talvisodan ja yli 20 000 tuhannen sotilaan tappiot sekä yli 400 000 karjalaisen karkoittamisen kodeistaan.”

Tätä minäkin ajattelin. kun edellä sanoin, että taidan ryhtyä valmistelemaan ”Stalin hirteen” kylttejä tuota tilaisuutta varten.

”Tämä Johan Bäckman, joka tuon tekstin kirjoitti, on joko täydellinen hölmö tai provokaattori tai todella yksisilmäisesti vastoin kaikkea historiallista totuutta kirjoitteleva amatööri.”

Ei Bäckman hölmö tai amatööri ole. Hän on vastoin kaikkea historiallista totuutta kirjoittava huippuluokan provokaattori, joka saa ohjeensa idästä.

”Neuvostoliiton painostus Suomea kohtaan maaliskuusta 1940 kesäkuuhun 1941 sekä sotilaallisesti ja poliittisesti että erilaisia viidensiä kolonnia käyttäen oli todella hurjaa.”

Neuvostoliiton painostus näkyi monin tavoin. Sotasyyllissyysoikeudenkäynnissä tuomioita jouduttiin koventamaan valvontakomission vaatimuksesta.

21.3.2010 15:03 Gagarin (nimimerkki)

On totta, ettei kansan valtavirran keskuudessa sotasyyllisiksi tuomitut koskaan ole menettäneet kunniaansa. Tämähän on todettu jo aiemmin mm. Martti Ahtisaaren kutsuessa sotasyyllisiksi tuomittujen omaiset muistotilaisuuteen Linnaan. Siinä mielessä tavallaan on ymmärrettävää Vanhasen hiljattaisen kommentin tapaiset mielipiteet asiasta.

Mutta kun maassa edelleen kuitenkin on myös isänmaan pettureita, jotka ratsastavat syyllisyydellä ja kannattavat jopa tuomioiden koventamista jälkikäteen, kuten ruumiiden hirttämisiä ym., olisi tärkeätä kumota tuomiot "once and for all", jos ei muuten, niin antamaan tarpeellinen aasinpotku safkalaisten ja muiden maanpettureiden punaiselle takapuolelle.

21.3.2010 15:03 kullervojoensuu (nimimerkki)

Kyseessä on"veren kaivaminen omasta nenästä" kuinka armahduksen laatijat luulee selviävänsä rajusta vihasta joka heihin kohdistuu...anteeksiannon jälkeen miten he suojautuvat... VAARALLISTA ,vihan lietsontaa Brax,heinäluoma,ym.

21.3.2010 15:11 Pauli Saarinen

Juhani Putkiselle

”eduskunnan on päätettävä esim. lisätä Oikeudenkäymiskaareen maininta, että korkeimmalla oikeudella on: ”toimivalta purkaa poikkeuslain perusteella rikosasioissa annetut tuomiot”.”

”Niin, näin yksinkertaista se on - ei kun vaan toimeen. Tuomiot on kumottava (purettava)!”

Pelkkä presidentin tai pääministerin lausuma ei riitä. Professori Virolainen totesi ”Halosen ei sitä paitsi tarvitse antaa puheena olevaa lausumaa, sillä hänen edeltäjänsä Martti Ahtisaari on sellaisen lausuman omalla presidenttikaudellaan jo antanut. Mutta ei sotasyyllisyysasia Ahtisaarenkaan lausumasta mitenkään korjaantunut.”

21.3.2010 15:21 Gagarin (nimimerkki)

"Kyseessä on ”veren kaivaminen omasta nenästä” kuinka armahduksen laatijat
luulee selviävänsä rajusta vihasta joka heihin kohdistuu…anteeksiannon jälkeen
miten he suojautuvat…VAARALLISTA,..."
--------------------------------------------------------------------
 
Onko tuo yllä oleva tulkittava uhkailuksi?
 
Jos niin, niin eipähän siihen voi muuta todeta kuin, että sitä vartenhan maassa on poliisivoimat olemassa, jotta kansalaisten turvallisuudesta huolehditaan. Löytyy kumisia "nokialaisia nuoriso-ohjaajia", Konnunsuota, Kakolaa ja vyössä riippuvia pistooleja. Jos laittomuus leviäisi liiaksi, voitaisiin puolustusvoimien supistuslinjan mukaisesti lisämajoituspaikaksi ottaa vaikkapa Dragsvikin varuskunta Tammisaaressa.
 
Näin me suojautuisimme!

21.3.2010 15:22 kullervojoensuu (nimimerkki)

Edvin Linkomiehen poika sanoi minulle kun olin hänen alaisensa työpaikassa...että isä katu rajusti menettelyään..ja yhteistyötä Hitlerin kanssa.
 
Nythän on kysymysTOTUUDESTA jos Linkomies on katunut ja tunnustanut virheensä.... MIKSI kehitysvammaiset ihmiset hakevat armahdusta .....

21.3.2010 15:31 Pauli Saarinen

Juha Molarille

”saamani ennakkotiedon mukaan suomalaisista Risto Ryti on aikomus hirttää tuona tärkeänä eurooppalaisena merkkipäivänä, ehkä yhdessä saksalaisten sotasyyllisten kanssa - en tiedä, onko rinnalla joitakin virolaisia sotasyyllisiä, jotka toteuttivat juutalaisten kansanmurhan.”

Muistuttaisin Molarille, että voiton päivä ei ole eurooppalainen merkkipäivä. Se on Venäjällä ainoa suuri merkkipäivä, jota vietetään, kun Neuvostoliiton raunioilta ei jäänyt muuta jäljelle.

Kansanmurhan toteuttajina pitäisi hirttää myös Stalin ja monta Neuvostoliiton johtomiestä. Ketään ei ole tuomittu kansanmurhasta. Stalin pitäisi hirttää myös sotarikoksista ja hyökkäyssodan aloittamisesta Suomeen vuonna 1939.

Saksalaiset sotasyylliset ovat jo olleet tuomiolla Nürnbergin oikeudenkäynnissä.

21.3.2010 15:34 Stalin hirteen (nimimerkki)

Pauli Saarinen: "Tätä minäkin ajattelin. kun edellä sanoin, että taidan ryhtyä valmistelemaan 'Stalin hirteen' kylttejä tuota tilaisuutta varten."

Viime viikkojen uutisten valossa olisi harkittava myös KGB-Putin hirteen sessiota, johon saataisiin takuuvarmasti myös Venäjältä porukkaa mukaan. Venäjän kansaa on tuettava keinolla millä hyvänsä! Alas diktaattori KGB-Putin!

Homoeroottisia ihailukirjeitä Putinille blogissaan tehtaileva kirkkoherra Juha Molari olisi varmaan haukkana paikalla kameran kanssa ja päästäisiin venäläisen median sivuille! Sama millä keinolla, kunhan vaan julkisuutta tulisi, tämähän on Hyeena-Bäckmaninkin resepti, mutta ei yksinoikeus.

21.3.2010 15:40 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

”Sotasyyllisyystuomiot tulee purkaa. - Väinö Tannerin jt. kunniaa ei tarvitse palauttaa, Suomi nimisen oikeusvaltion on.”

Sotasyyllisiksi tuomittujen kunniaa ei tarvitse palauttaa, koska he eivät menettäneet kunniaansa. 

Oikeusvaltion kunnian ja maineen palauttaminen vaatii tuomioiden purkamista. Oikeusvaltioissa vääriksi havaitut langettavat rikostuomiot ja poliittiset tuomiot tulee oikaista ja purkaa.

”Kiitos Pauli Saariselle todella hyvästä kirjoituksesta ja työstä yleensäkin.”

Kissakin kiitoksella elää. Tämä kannustaa jatkamaan taistelua tullimyllyjä (antifasisteja) vastaan.

21.3.2010 15:41 kullervojoensuu (nimimerkki)

gagarille....Minä olen vain työsuojelu ja tapaturmien estäjä jos Brax ja Hienäluoma esimerkiksi hakee "valheelle" siunausta...on suomessa ainaskin
3000.000 tuhatta ihmistä jotka uskoo toisin...

21.3.2010 15:46 Gagarin (nimimerkki)

"on suomessa ainaskin 3000.000 tuhatta ihmistä jotka uskoo toisin… "

Aika paljon, "kolmemiljoonaa tuhatta", siis puolet maapallon väkiluvusta!

21.3.2010 16:02 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

”PS. On mielenkiintoista, että oikeusvaltio Suomessa vapaaherra, marsalkka Mannerheimiä voi loukata miten tahansa (esim. hirttämis-, perhostelu- yms. jutut) ilman seuraamuksia, mutta jos sanoisin em. tohtoreita läskeiksi homoiksi tai heidän puolisoitaan vanhoiksi huoriksi, olisi syytettyjen penkissä välittömästi. - Siksi EN niin sano.”

Myös presidentti Risto Rytiä saa loukata. Muuan kirkkoherrakin on lausunut, että ei Risto Rytin kunniaa pidä palauttaa, koska Rytillä ei ollut kunniaa. Voisikohan kuolleena hirtettävä nostaa kunnianloukkausjutun.

21.3.2010 16:06 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

"Sotasyylliset vedetään hirteen Mannerheimin patsaan edessä 9.5.2010 mielenosoituksessa. ”Tervetuloa”

"Täytynee ennättää Mannerheimin patsaalle!"

"Onko kirkkoherra Molarilla aikomus tulla liperit liehuen siunaamaan hirttäjäiset eduskuntatalon edustalle, Mannerheimin patsaalle äitienpäivänä?"

Kun umpitien päässä asuu todellisuudessa espoolainen pikkuporvari, joka vain leikkii kansainvälistä anarkistia, niin tulos on tässä. Nurkkakuntaista. Tohtori voi vetää... sanonko mitä.

Kuolemaneskadroonan alikersantilta (res) sentään voisi edellyttää, että mies tietää Mannerheimin seisovan Mikkelin torin länsisivulla katse tiukasti itään.
 
On toki joutunut rakennustöiden takia joutunut "perääntymään" muutaman metrin.

Agendo2 havaitsee heti, että on perusteltuja syitä olettaa, että kyse taitaa olla Helsingin Mannerheimintien itäpuolella olevasta, etelään suuntaavasta Mannerheimin RATSASTAJApatsaasta.

PS. Rakuunakilta laski seppeleen, lauantaina 20.3. ennen vuosikokousta Mikkelin Linnakkeessa (ent. Suomen Pankin rakennus), kunniakomentajansa marsalkka Mannerheimin patsaalle. Antti sai toimia killan varapj. evl Markkasen kanssa toisena lippu-upseerina. (Eihän se miltään tietysti näyttänyt, vanhat ukot siviilit päällä. Bussipysäkillä. Vaan se ajatus). www.rakuunakilta.fi

21.3.2010 16:18 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

”Venäjällä sotien veteraanit ovat sankareita. Oikein. - Ei ole merkitystä heidän muilla teoillaan, esim paljonko oli raiskattuja naisia Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Saksassa ennen Berliniä. Tärkeintä on voitto entisistä liittolaisista, saksalaisista.”

Näinhän se on. Sankareita juhlitaan sankareina.

21.3.2010 16:23 Pauli Saarinen

agendo2:lle

”Onko kirkkoherra Molarilla aikomus tulla liperit liehuen siunaamaan hirttäjäiset eduskuntatalon edustalle, Mannerheimin patsaalle äitienpäivänä?”

Kyllä kirkkoherra varmaankin osallistuu liperit liehuen. Hänhän on ilmoittanut menevänsä mielenosoituksiin liperit liehuen ja mikä onkaan papille sen parempi tilaisuus kuin hirttäjäiset.

21.3.2010 16:33 Pauli Saarinen

kullervojoensuulle

”Pauli Saarinen on ”yksisilmäinen”…Minä elin nuoruuteni sota-aikana ja tiedän mikä oli tilanne…helvetinmoinen viha Neuvostoliittoa kohtaan jo vuodesta -35 lähtien ja Saksalaisten kanssa tehty hyökkäissuunnitelma Karjalan saamiseksi suomen hallintaan… ”

Olisiko suomalaisten pitänyt ottaa hymyilleen talvisodassa maahan hyökkäävä Stalin vastaan? Luulisin, että jonkinlaista vihaa syntyy, jos kimppuun hyökätään.

”Olihan suomen lahtarit syyllisiä murhauttaessa Suomalaisia nuorukaisia yli 50.000 tuhatta, omien ahneitten suunnitelmien toteuttamisessa…

Nuo nuorukaiset puolustivat omaa maataan ja maansa itsenäisyyttä – porvarit ja kommunistit yhtenä miehenä. Minäkin tiedän asiasta jotakin. Isäni kaatui jatkosodassa.

21.3.2010 16:54 Pauli Saarinen

Gagarinille

”On totta, ettei kansan valtavirran keskuudessa sotasyyllisiksi tuomitut koskaan ole menettäneet kunniaansa. Tämähän on todettu jo aiemmin mm. Martti Ahtisaaren kutsuessa sotasyyllisiksi tuomittujen omaiset muistotilaisuuteen Linnaan.”

Presidentti Ahtisaari teki hienon teon näin toimiessaan. Sotasyyllisiksi tuomitut eivät kansan silmissä menettäneet kunniaansa, mutta Suomen valtio menetti kunniansa antamalla vääriä ja perustuslain vastaisia tuomioita. Tämä vääryys on korjattavissa vain kumoamalla tuomiot.

”Siinä mielessä tavallaan on ymmärrettävää Vanhasen hiljattaisen kommentin tapaiset mielipiteet asiasta.”

Professori Jyrki Virolainen totesi 14.03.2010 blogissaan Sotasyyllisyystuomiot purettava oikeusvaltion kunnian palauttamiseksi: ”Presidentin tai pääministerin lausunnolla epäkohtaa ei kuitenkaan voida korjata. Saavathan he toki antaa lausumansa, mutta se ei riitä, vaan oikeusvaltion maineen palauttaminen vaatii tuomion purkamista oikeusvaltion edellyttämässä järjestyksessä.”

”Mutta kun maassa edelleen kuitenkin on myös isänmaan pettureita, jotka ratsastavat syyllisyydellä ja kannattavat jopa tuomioiden koventamista jälkikäteen, kuten ruumiiden hirttämisiä ym., olisi tärkeätä kumota tuomiot …”

On aika raskas syytös sanoa safkalaisia isänmaan pettureiksi vaikka heidän kirjoituksissaan ja teoissaan ei koskaan mitään isänmaallista näykään.

Elämme oikeusvaltiossa, jossa annetaan kaikkien kukkien kukkia. Luulisin ja toivoisin jossain vaiheessa kuitenkin tulevan sen rajan vastaan, jolloin viranomaiset puuttuvat heidän toimiinsa.

21.3.2010 17:05 Pauli Saarinen

kullervojoensuulle

”Kyseessä on ”veren kaivaminen omasta nenästä” kuinka armahduksen laatijat luulee selviävänsä rajusta vihasta joka heihin kohdistuu … anteeksiannon jälkeen miten he suojautuvat … VAARALLISTA, vihan lietsontaa Brax, heinäluoma,ym.”

Nykyisin ministereiden uhkailusta on näköjään tullut muotiasia. Julkisessa sanassa on viime päivinä puhuttu ja kirjoitettu paljon maahanmuuttoministeri Astrid Thorsiin kohdistuneista uhkauksista.

Nyt näyttää olevan oikeusministeri vuorossa. Jo pelkästään laiton uhkaus on kuitenkin tuomittava teko.

21.3.2010 17:13 Pauli Saarinen

Gagarinille

”Onko tuo yllä oleva tulkittava uhkailuksi? Jos niin, niin eipähän siihen voi muuta todeta kuin, että sitä vartenhan maassa on poliisivoimat olemassa, jotta kansalaisten turvallisuudesta huolehditaan.”

Suomessa on poliisivoimat, jotka pitävät huolta ministereiden, kansanedustajien ja muiden kansalaisten turvallisuudesta.

Uskon Suomen kansan enemmistön olevan sotasyyllisyystuomioiden purkamisen kannalla.

Muutama ns. antifasisti tai muuten vaan Venäjän suuntaan kyyryssä oleva ei pysty estämään oikeuden toteutumista eikä heistä ole olennaista vaaraa päätöksen tekijöille.

21.3.2010 17:37 Pauli Saarinen

Nimimerkille Stalin hirteen

”Viime viikkojen uutisten valossa olisi harkittava myös KGB-Putin hirteen sessiota, johon saataisiin takuuvarmasti myös Venäjältä porukkaa mukaan. Venäjän kansaa on tuettava keinolla millä hyvänsä! Alas diktaattori KGB-Putin!”

Minusta näyttää, että Venäjällä on jo menossa KGB-Putin hirteen sessioita. Kirjoitin asiasta kommentissani. Valitettavasti Venäjällä ei ole sananvapautta ja tällaiset sessiot nujerretaan yleensä jo ennen kuin ne ovat syntyneetkään. Helsingin Sanomat kirjoitti mielenosoituksista tänään.

Europarlamentaarikko Heidi Hautala kertoi kirjassaan tapauksen, miten saadaan aikaan laiton mielenosoitus. Yksi henkilö saa seisoa kadulla kyltin kanssa. Kun lähetetään Nashi-nuori hänen vierelleen kyltin kanssa, syntyy laiton mielenosoitus ja henkilö voidaan pidättää.

”Homoeroottisia ihailukirjeitä Putinille blogissaan tehtaileva kirkkoherra Juha Molari olisi varmaan haukkana paikalla kameran kanssa ja päästäisiin venäläisen median sivuille! Sama millä keinolla, kunhan vaan julkisuutta tulisi, tämähän on Hyeena-Bäckmaninkin resepti, mutta ei yksinoikeus.”

Mitähän demokraattisen oikeusvaltion päämies Halonen tuumisi Putin-mielenosoituksista Suomessa? Professori Virolaisen kirjoituksen mukaan hän kysyisi ennen kannanottoaan Putinin tai Medvedevin mielipidettä.

21.3.2010 19:10 agendo2 (nimimerkki)

Tuli juuri mieleeni, mahtaako kohudosentti olla hakkeri-hyökkäysten takana Eero Heinäluoman sivustoille, joista uutiset nyt kirjoittavat?

Dosentilla on vimma järjestää hirttäjäiset Mannerheimin patsaalle äitienpäivänä, samasta vimmasta piisaa helposti halu hakkeroida, koska Heinäluoma on rohjennut kertoa isänmaallisista haluistaan purkaa sotasyyllisyystuomiot.

21.3.2010 19:37 Juha Molari (nimimerkki)

Tynkä-Karjalan Antti mahdollisesti 21.3.2010 15.06 vihjaa meikäläiseen (?) kun kirjoittaa kuolemaneskadroonan reservin alikersantista, mutta hänen tietonsa ovat jälleen kerran erheelliset. Alokasaikana olin kuolemaneskadroonassa, mutta en sen jälkeen, vaan vaihdoin Santahaminan jälkeen Haminaan. Sitä paitsi reserviläisarvonikin oli väärä. Joten kyllä Antti osaa loukata tällaista isänmaallista miestä tuollaisilla leimoilla!!!!

Toki Antin em. loukkaukset isänmaallisuuttani vastaan ovat vielä vähäiset siihen nähden, minkäläiset vammat suomalaisiin veteraaneihin ja Suomen historiaan on jättänyt herra nimeltä Risto Ryti.

21.3.2010 23:22 Pauli Saarinen

agendo2:lle

”Tuli juuri mieleeni, mahtaako kohudosentti olla hakkeri-hyökkäysten takana Eero Heinäluoman sivustoille, joista uutiset nyt kirjoittavat? …, koska Heinäluoma on rohjennut kertoa isänmaallisista haluistaan purkaa sotasyyllisyystuomiot.”

En usko, että kysymyksessä on tällä kertaa idästä tullut hyökkäys, koska myös Jutta Urpilaisen sivuja on hakkeroitu. Kysymys ei ole sotasyyllisyysasiasta, vaan jostakin muusta.

Idässä tosin hakkerointi osataan. Novaja Gazetan sivut olivat tämän vuoden puolella pitkän aikaa hyökkäyksen kohteena. Silloin ei kysymyksessä tosin ollut perinteinen hakkerointi vaan ns. palvelunestohyökkäys.

Braxia ja Heinäluomaa aletaan painostaa muin keinoin. Kullervojoensuu aloitti jo pelottelun. Sitä paitsi hän puhuu tekstissään virheellisesti ”armahduksesta”. Kysymys ei ole armahduksesta, vaan lain vastaisten tuomioiden purkamisesta.

22.3.2010 00:04 Pauli Saarinen

Juha Molarille

”Toki Antin em. loukkaukset isänmaallisuuttani vastaan ovat vielä vähäiset siihen nähden, minkäläiset vammat suomalaisiin veteraaneihin ja Suomen historiaan on jättänyt herra nimeltä Risto Ryti.”

Ei Risto Ryti ole jättänyt vammoja veteraaneihin tai Suomen historiaan. Hän ansaitsisi patsaan muiden presidenttien rinnalle eduskuntatalon eteen.

Ryti oli isänmaallinen suomalainen, joka jatkosodan loppuvaiheissa uhrautui maan johdon puolesta. Hän pelasti mahdollisesti Suomen miehitykseltä.

Isänmaallinen kirkkoherra Juha Molari varmaan toivoo, että Neuvostoliitto olisi miehittänyt Suomen. Mehän emme tiedä, mitä kirkkoherra pitää isänmaanaan.


Ryti–Ribbentrop-sopimus oli Suomen presidentti Risto Rytin Saksan johtajalle Adolf Hitlerille jatkosodan loppuvaiheessa kesäkuussa 1944 lähettämä kirje. Kyseisen kirjeen on myös tulkittu olleen Suomen ja Saksan välinen liittosopimus.

Suomen jouduttua ahtaalle sotilaallisesti Neuvostoliitto ilmoitti vaativansa ehdotonta antautumista. Sopimus takaisi Saksan toimitukset Suomeen, mutta sitoi Suomen Saksaan poliittisesti ja sotilaallisesti. Saksan häviö oli tuolloin jo varma.

Rytin antoi tuon lupauksen kirjeen muodossa omissa nimissään. Suomi vapautui kirjeen lupauksista Rytin erotessa virastaan.

Sopimus takasi Saksan aseavun ja viljatoimitusten jatkumisen. Sodan päättyessä puolustusvoimien materiaalitilanne oli parempi kuin koskaan, mikä saattoi vahvistaa Suomen asemaa rauhanneuvotteluissa.

22.3.2010 00:15 agendo2 (nimimerkki)

Näinköhän kirkkoherra Molarilla omatunto yrittää vielä puhutella, kun pitää yrittää uskotella toisille isänmaallisuuttaan.
 
Valitettavasti pappisviran edellyttämät toimet ovat täysin vastakkaisia isänmaamme itsenäisyyden puolustajien hirttäjäisille.

Useimmat jäävät sanattomiksi moisille papin harhailuille.

Itse haluan vielä kerran lausua toiveeni, että Luoja auttaisi pappi-parkaa näkemään oman tilansa ja tekemään sen jälkeen terveen täyskäännöksen.

22.3.2010 01:13 Pauli Saarinen

agendo2:lle

”Valitettavasti pappisviran edellyttämät toimet ovat täysin vastakkaisia isänmaamme itsenäisyyden puolustajien hirttäjäisille.”

Minäkin olen sanaton, että pappi osallistuu liperit liehuen itsenäisyyden puolustajien hirttäjäisiin.

”Itse haluan vielä kerran lausua toiveeni, että Luoja auttaisi pappi-parkaa näkemään oman tilansa ja tekemään sen jälkeen terveen täyskäännöksen.”

Turha toivo. Pappi rakastaa Venäjää yli kaiken ja Putinia lähes kuin itseään. Hän on jo tullut autuaaksi uskossaan.

22.3.2010 01:15 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Vihjaileepa tohtori kirkkoherra mitä hyvänsä Haminasta jne, niin RUK on käymättä ja SA-sijoitusta ei ole. Puhumattakaan, että se olisi sotilaspastori.

Eli Molarin informaatio on puhdasta safkaa. Vaan arveliko joku ettei?

22.3.2010 09:26 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

SDP:n Eero Heinäluoma on noussut puolustamaan "sotasyyllisiä", siinä sivussa myös Väinö Tanneria. KD:n Kallis myös. Missä hallituspuolueiden isänmaalliset, oikeistolaiset poliitikot?

Risto Rydin "hirttämisellä" on tarkoitus saada tämä "sotasyyllisten" ryhmä hajoitettua. Esim. kaimani Antti Kukkosen tuomio on täysin kestämättömällä perustalla kaikilla mittareilla mitattuna. - Joukko on kuitenkin yhtenäinen, kun arvioidaan heitä kyseisen tuomion perusteella.

Tämä `divide te impera´ politiikkaa on vanhaa, mutta sieltähän sen on SAFKA lainannut, mistä kaiken muun on saanut. Ai mistäkö?

22.3.2010 10:37 Juha Molari (nimimerkki)

En todellakaan ole militaristi - en ennen enkä jälkeenkään, vaikka armeijan kuntotestien perusteella olisin päässyt mihin tahansa.

Suoritin varusmiespalvelukseni Haminassa Lappeenrannan alokasajan jälkeen. Palvelukseni suoritin varusmiespastorina, eli kertausharjoituksissa olisin sotilaspastori. SA-sijoitusta ei ole mahdollisesti, koska tiettyjen tehtävien hoitamiseen on varattava yhteiskunnassa viranhaltijoita, näin mm. kirkkoherroja tarvitaan kotioloissa mm. hautajaisten ja kasteiden ym. toimittamisessa sekä seurakuntien johtamisessa.

En kuitenkaan menisi kertausharjoituksiin kutsuttaessa, kuten en ole tähänkään saakka mennyt eikä ole tullut kutsuakaan, myös muut velvollisuudet estäisivät ja motivaatio puuttuisi. Ikäkin antaa jo esteen.

Olen nuoresta pojasta alkaen rakastanut suomalaisuuttani ja isänmaatani Suomea, minkä tähden ymmärrän täysin hyvin niitä kuulemiani tietoja Risto Rytin hirttäjäisistä: Ryti ei rakastanut Suomea ja sen kansalaisia, erityiesti punaisia hän oli tapattamassa järjestelmällisesti, vielä vähemmän Ryti rakasti karjalaisia niin kuin johdonmukaisesti kaikki historian kirjat kertovat Rytin tylyydestä karjalaisia vastaan. Ryti rakasti suurta omaisuuttansa ja sen kartuttamista tavalla ja toisella, ml. yritystoiminnan laajentamisena valloitussotien avulla Neuvostoliitosta valloitetuille alueille sekä haaveiden mukaiseen uudelleen järjestettyyn Leningradiin (Pietariin) sitten kun Saksa saa sen kukistaa.

22.3.2010 11:50 Seppo (nimimerkki)

Voisiko se olla mahdollista, että jos on vetäissyt venäläisen v:n päähänsä, niin isänmaakin on muuttunut samalla Venäjäksi?

22.3.2010 12:01 Seppo (nimimerkki)

Molari: "En kuitenkaan menisi kertausharjoituksiin kutsuttaessa, kuten en ole tähänkään saakka mennyt eikä ole tullut kutsuakaan, myös muut velvollisuudet estäisivät ja motivaatio puuttuisi. Ikäkin antaa jo esteen."

Joko olet palauttanut sotilaspassisi kuten olet luvannut? Se olisi sinulta miehen teko, on nimittäin vaarana, että tosihommissa ampuisit suomalaisia. Mutta jos miellät kotimaaksesi Venäjän, niinhän sinun tietysti täytyisi toimiakin. Eikös se isoisäsikin ollut rintamakarkuri?

22.3.2010 12:01 Gagarin (nimimerkki)

"Olen nuoresta pojasta alkaen rakastanut suomalaisuuttani ja isänmaatani Suomea,..."

Muistaaksi Otto Wille Kuusinen lausui nuo samat sanat talvisodan aikoihin.

22.3.2010 12:53 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

”Eli Molarin informaatio on puhdasta safkaa. Vaan arveliko joku ettei?”

Kirkkoherra on hyvin kouluttautunut puhumaan safkaa. Kävi aikoinaan sitä varten jopa logopedillä.

22.3.2010 13:12 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

”SDP:n Eero Heinäluoma on noussut puolustamaan ”sotasyyllisiä”, siinä sivussa myös Väinö Tanneria. KD:n Kallis myös. Missä hallituspuolueiden isänmaalliset, oikeistolaiset poliitikot?”

Keskustapuolueelta on tullut pääministerin torjuvat lausunnot TV-uutisissa. Pääministeri ei kuitenkaan ymmärtänyt, että kysymys ei ole tuomittujen kunnian palauttamisesta. He eivät ole kansan silmissä koskaan menettäneet kunniaansa. Kysymys oikeusvaltion kunnian palauttamisesta.

Kokoomuksen puolella on ollut hiljaiseloa. Voidaanko laittaa kuolinilmoitus: ”Asia on haudattu hiljaisuudessa”.

Tasavallan presidentti sen sijaan lähti tänään kysymään Putinilta neuvoa, mitä asiasta voisi sanoa.

22.3.2010 13:15 agendo2 (nimimerkki)

Juha Molari!

Hehkutat rakastavasi isänmaatasi ja olleesi pikku-pojasta asti isänmaallinen.
Koulukaverisi muistavat sinut äärioikeistolaisena.

Mitä on tapahtunut, kun nykyään suomalaiset eivät näe isänmaallisuuttasi, vaikka toimintasi on tarmokasta?

Mistä johtuu, että mitä enemmän puhut, vakuutat ja toimit, sitä epäisänmaallisemmaksi osoittaudut?

22.3.2010 13:27 Juha Molari (nimimerkki)

Ihmettelen niitä koulukavereita, joita agendo2 muka tuntee. Millä perusteella he ovat muka tehneet tulkintoja? Taitavat olla kovin rajoittuneet perusteet tehdä johtopäätöksiä!

"Oikeistolaisuus" on usein väärin tulkittu aatteekseni sillä perusteella, että olen korostanut lapsuuden kotini perintönä tunnollista ja ahkeraa työmoraalia, teki ihminen mitä tahansa työtä. On surullista, jos työn korostaminen tekee muka ihmisestä oikeistolaisen!

Olen toki isänmaallinen, mutta miten muka äärioikeistolainen lapsuudessani??? Pikemmin olen poliittisesti väritön isänmaallinen suomalainen mies. Pikkupoikana urheilin TUK:n ja TUL:n alaisissa urheiluseuroissa, mutta myös SVUL:n ja SUL:n alaisissa seuroissa - ilman poliitista aksenttia. Joissakin asioissa varmasti ilmaisin kritiikin jo koulupoikana siihen aikaan virallisesti tarjottuja NL:N kasvulukuja vastaan ym., mutta ei kai se ole äärioikeistolaisuutta??? Ehkä se oli silloisessa Suomessa erikoista, että en uskonut virallisia tilastoja ja uskalsin tuntea itseni isänmaalliseksi (en militäärisessä hengessä). Tällä hetkellä asia näyttää sen näköiseltä kuin jo silloin lapsena puhuin ääneen: en ole kokenut tarvetta takin kääntämiseen toisin kuin valtaosa silloisissa koulukavereista. En ollut silloin Neuvostoliiton Kommunistisen Puolueen fanittaja, enkä ole nytkään Venäjän kommunistisen Puolueen fanittaja tai NKP:n uuden syntymisen haaveilija.
Juuri isänmaamme ja sen kansan kärsimysten tähden on loukkaavaa puhua Risto Rytin kunnian palauttamisesta: hän on aiheuttanut suunnattoman surun Suomen kansalle.

22.3.2010 13:30 Pauli Saarinen

Juha Molarille

JM: ”En todellakaan ole militaristi - en ennen enkä jälkeenkään, vaikka armeijan kuntotestien perusteella olisin päässyt mihin tahansa.”

Vaikka et olekaan militaristi, voit kuitenkin leikkiä sotaleikkejä poikasi kanssa.

Uskosi ”rakastan Venäjää yli kaiken ja Putinia lähes kuin itseäni” varmankin kielsi sinua pyrkimästä ”minne tahansa”.

JM: ”En kuitenkaan menisi kertausharjoituksiin kutsuttaessa, kuten en ole tähänkään saakka mennyt eikä ole tullut kutsuakaan, myös muut velvollisuudet estäisivät ja motivaatio puuttuisi.”

Blogitekstien kirjoittaminen näyttää olevan muu estävä velvollisuus.

JM: ”Olen nuoresta pojasta alkaen rakastanut suomalaisuuttani ja isänmaatani Suomea, minkä tähden ymmärrän täysin hyvin niitä kuulemiani tietoja Risto Rytin hirttäjäisistä: Ryti ei rakastanut Suomea …”

Mistähän johtuu, että isänmaanrakkautesi ei näy koskaan kirjoittamissasi teksteissä.

JM: ”Ryti rakasti suurta omaisuuttansa ja sen kartuttamista tavalla ja toisella, …”

Ryti pelasti suomen itsenäisyyden ottamalla jatkosodan loppuvaiheessa nimiinsä Saksan kanssa tehdyn sopimuksen, jolla Suomi sai ruoka- ja aseapua.

Et ole muuten koskaan arvostellut Putinin miljardiomaisuutta. Se on aivan toista luokkaa kuin kenen tahansa suomalaisen omaisuus. Sitä ei ole kerätty KGB-päällikön, presidentin tai pääministerin palkoilla.

P.S. Blogikommenteissani olet erittäin suosittu. Nimi Molari on mainittu 318 kommentissa. Mistähän se kertoo?

22.3.2010 13:49 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Vaikka ei blogin teemaan kuulu, niin huomautan:

- kertausharjoituksiin ei kutsuta, vaan käsketään
- SA-sijoituksen puuttumiseen on muitakin syitä kuin yhteiskunnallisesti merkittävä työtehtävä (naureskelua takarivissä).

Molarin informaatio on taas puhdasta safkaa. Vaan arveliko joku ettei?

PS. Seppo, mahdollista hyvinkin. - Minusta automiehen terminologialla ja kuvien perusteella luonnehtisin tapauksia useimmiten vanhaksi taksi-Volgaksi Pietarin sivukadulta. Sellainen valkoinen, hieman ruosteinen Gaz-24-01. Edellisen asiakkaan oksennus on takapenkiltä pyyhitty. Suihkutettu polstereille voimakasta hajuvettä.
(http://volga.ee/albumphoto_dl/16445023_ApgV.jpg)

22.3.2010 14:01 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

"Juuri isänmaamme ja sen kansan kärsimysten tähden on loukkaavaa puhua Risto Rytin kunnian palauttamisesta"

Ainakaan mie en ole tässä puhumassa presidentti Risto Rytin tai kenenkään muunkaan "sotasyyllisen" kunnian palauttamisesta. Jotain sellaisia on puhunut lähinnä pääministeri Matti Vanhanen.

Pointtini on, että kannatan ns. sotasyyllisyys tuomioiden (8) purkamista. Se auttaa osaltaan palauttamaan suomalaisen oikeusvaltion kunniaa.

22.3.2010 14:20 Pauli Saarinen

Huomasin, että kansanedustaja Bjarne Kallis on 14.03.2010 ottanut kantaa sotasyyllisyyteen kirjoituksessa Turkkilaisten verilöyly ja sotasyyllisyysoikeudenkäynti
http://ehdokas8blogituusisuomifi.blogit.uusisuomi.fi/2010/03/14/turkkila...

”Perjantaina oikeusministerin asettama työryhmä julkisti selvityksensä vuoden 1946 sotasyyllisyysoikeudenkäynnistä. Selvityksen mukaan valtionjohto voisi todeta, että sotasyyllisyysoikeudenkäynti oli ristiriidassa oikeusvaltion periaatteiden kanssa. Valtiojohdon tulisi nyt todeta tämä tosiasia. Pääministeri on jo ehtinyt lausua, ettei sellaisella julistuksella ole mitään merkitystä. Presidentti Halonen sanoo taas harkitsevansa missä ja milloin hän voisi tämän todeta.”

Kirjoitus on synnyttänyt melko vilkkaan keskustelun.

Kallis ei kuitenkaan ota huomioon sitä, että oikeusvaltion kunnia voidaan palauttaa vain purkamalla tuomiot. Sotasyyllisiksi tuomitut eivät koskaan menettäneet kansan silmissä kunniaansa.

22.3.2010 14:24 Juha Molari (nimimerkki)

SA-sijoituksen puuttumista en tiedä. Luultavin syy on, että papisto jaetaan sota-ajan moninaisiin tehtäviin kaatuneiden huoltoa, hautajaisia, kasteita ja vastaavia tehtäviä varten. Vaikka minulla on sotilaspastorin koulutus, kaikista ei tule kypäräpääpappeja rintamalinjoille. Toinen syy voi olla voimakkaat silmälasini.

Haminassa juoksin cooper-testissä 800 m:ä enemmän kuin toiseksi paras, ampumahiihdossa oli yli 10 min nopeampi kuin toiseksi paras kompanjassani ym. Nykyisessä maailmassa ei enää todellakaan käsketä, vaan kutsutaan ja neuvotellaan.

Saarinen keksii omat uskontunnustuksensa. En ollut 1980-luvun alussa niin valistunut, että olisin vielä tietänyt V. Putinin erinomaista persoonaa, enkä tietänyt Venäjän yhtenäisyyden puolueesta tai markkinatalousjärjestelmästä Venäjällä. Siksi tuollaiset uskontunnustukset eivät ole voineet olla esteenä varusmiespalveluksen suunnittelussa 1980-luvulla: kun kävin asian johdosta keskustelua Kuoleman eskadroonan kapteenin - LUM:n hyvän urheilumiehen - kanssa -, niin vetosin kahteen realistisempaan argumentiin, joita ei Saarinen ei luonnollisesti ymmärrä: (1) toisenlaiset asepalvelusuunnitelmat tuottaisivat taloudellisen tappion, sillä halusin ansaita opiskelurahoja metsätöissä; (2) halusin palvelun, joka ei häiritse pahemmin juoksuharrastustani. Sittemmin on akateemisessa väitöskirjassakin pari vuotta sitten todettu, ettei varusmiespalvelu tuota mitään hyötyä urakehitykselle, varusmiespalveluksessa ei kasva miehiä.

Isänmaallisuutta ei pidä sekoittaa asepalveluun tai Risto Rytin nimeen. Olen äskettäin kirjoittanut huhusta, että Ryti hirtetään Voiton päivänä 2010: http://antifasistit.blogspot.com/2010/03/hirtetaanko-risto-ryti-voiton-p...

22.3.2010 14:41 Pauli Saarinen

Juha Molarille

JM: ”Ihmettelen niitä koulukavereita, joita agendo2 muka tuntee. Millä perusteella he ovat muka tehneet tulkintoja? Taitavat olla kovin rajoittuneet perusteet tehdä johtopäätöksiä!”

Suomi on pieni maa. Täällä varsin monet tuntevat henkilöitä, joita joku ei uskoisi heidän tuntevankaan.

JM: Olen toki isänmaallinen, mutta miten muka äärioikeistolainen lapsuudessani??? Pikemmin olen poliittisesti väritön isänmaallinen suomalainen mies.”

Kirjoituksissa ei ole isänmaallisuudesta tietoakaan eikä myöskään poliittisesta värittömyydestä. 
Harvoin, jos koskaan näkee niin äärimmäisen poliittisesti väritettyjä mielipiteitä.

JM: ”En ollut silloin Neuvostoliiton Kommunistisen Puolueen fanittaja, enkä ole nytkään Venäjän kommunistisen Puolueen fanittaja tai NKP:n uuden syntymisen haaveilija.”

Miten henkilö, joka rakastaa Venäjää yli kaiken ja Putinia lähes kuin itseään voisi olla NKP:n fanittaja? Entäs se, että putinismi saa yhä enemmän stalinismin piirteitä?

JM: ”Juuri isänmaamme ja sen kansan kärsimysten tähden on loukkaavaa puhua Risto Rytin kunnian palauttamisesta: hän on aiheuttanut suunnattoman surun Suomen kansalle.”

Ei Rytin kunniaa tarvitse palauttaa, koska hän ei ole sitä koskaan kansan silmissä menettänyt. Oikeusvaltion kunnia pitää palauttaa, koska sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä annettiin lain vastaisia ja poliittisia tuomioita.

22.3.2010 15:08 Pauli Saarinen

Juha Molarille

JM: ”Saarinen keksii omat uskontunnustuksensa. En ollut 1980-luvun alussa niin valistunut, että olisin vielä tietänyt V. Putinin erinomaista persoonaa, enkä tietänyt Venäjän yhtenäisyyden puolueesta tai markkinatalousjärjestelmästä Venäjällä. Siksi tuollaiset uskontunnustukset eivät ole voineet olla esteenä varusmiespalveluksen suunnittelussa 1980-luvulla.”

1980-luvun alussa elettiin vielä neuvostoaikaa ja varsin harva tiesi silloin KGB-upseeri ”V. Putinin erinomaisesta persoonasta”. Molarin uskontunnustus on kuitenkin ilmeisesti syynä kertausharjoituksista kieltäytymisen, jos kutsu tulisi.

JM: ”… vetosin kahteen realistisempaan argumentiin, joita ei Saarinen ei luonnollisesti ymmärrä: (1) toisenlaiset asepalvelusuunnitelmat tuottaisivat taloudellisen tappion, sillä halusin ansaita opiskelurahoja metsätöissä; (2) halusin palvelun, joka ei häiritse pahemmin juoksuharrastustani.”

Jos puolustusvoimat ottaisivat huomioon asevelvollisten taloudellisen tappion ja urheiluharrastukset koulutuksesta kieltäytymisessä, ei meillä varmaan montaa asevelvollista olisi. Puolustusvoimat on aina kunnioittanut urheiluharrastuksia ja nykyisin on erillisiä yksiköitä huippu-urheilijoita varten.

Katsoin Molarin mainitsemaa Ryti-vuodatusta. Kirjoituksessa ei oikeastaan puhuttu sotasyyllisyydestä, vaan Rytin ahneudesta yms. Samat seikat pätevät moneen muuhunkin poliitikkoon, vaikka V. Putiniin.

22.3.2010 15:16 agendo2 (nimimerkki)

Juha Molari: "Mikäli jotkut suomalaiset poliitikot ilmaisevat nyt 2000-luvulla kunnioitusta Risto Rytille, tämä osoittaa näiden poliitikkojen valitettavaa omaa korruptoituneisuutta, omantunnon kovettumista ja kyvyttömyyttä kuunnella vielä yhä edelleen ankarasti sydämiä ja sielua raastavaa, historiamme menneisyydestä kuuluvaa, lukuisten orvoksi jääneiden lasten, leskiksi jääneiden äitien ja isien itkua. Tuo itku ei ole vieläkään vaimentunut Risto Rytin tähden."

Miten Molarille ei ole avautunut asia, joka on selvä muille suomalaisille lukuunottamatta äärivasemmistolaisia neuvostonäkemyksen omaavia, että suomalaisten ja Suomen tuho olisi ollut monin verroin suurempi, ellei Risto Ryti olisi toiminut isänmaallisesti?

Päivän kevennys:
 
Juha Molari: "Pikemmin olen poliittisesti väritön isänmaallinen suomalainen mies."

22.3.2010 17:00 Pauli Saarinen

agendo2:lle

”Miten Molarille ei ole avautunut asia, ..., että suomalaisten ja Suomen tuho olisi ollut monin verroin suurempi, ellei Risto Ryti olisi toiminut isänmaallisesti?”

Eihän se voi mitenkään avautua ”poliittisesti värittömälle isänmaalliselle suomalaiselle miehelle”, joka on täysin erehtymätön. Hänelle on olemassa vain yksi ainoa oikea totuus. Se. jota Venäjän historiasäätiön johtaja, Venäjän tunnetuin historian väärentäjä Aleksader Djukov välittää.

22.3.2010 17:45 agendo2 (nimimerkki)

Pauli Saarinen: "Eihän se voi mitenkään avautua ”poliittisesti värittömälle isänmaalliselle suomalaiselle miehelle”, joka on täysin erehtymätön"

Uh - sentään, Molarin puheet ja teot hehkuvat niin räikeää punaista, jotta silmiin sattuu!
Molari ei itse huomaa kärsivänsä väristä, kun on poliittisesti sokeutunut.
 
Bäckman, Djukov ja huippuna Putin ovat kai suurimmat vaikuttajat sokeutumiseen.

22.3.2010 17:55 agendo2 (nimimerkki)

Vai liekkö yhtenä syynä, jos Molarin venäläisellä vaimolla on ollut samantyyppisiä kokemuksia kuin Ryssänä Suomessa-kirjan kirjoittajalla Inna Latisevalla?

Katsoin netistä hänen haastattelunsa Yleltä.
 
Hämmästyin, ettei siinä käsitelty mitenkään ryssittelyn tai ryssävihan syitä, vain ja pelkästään seurauksia ja ilmiöitä.

Ylen sivuilta osui silmiin seuraava kommentti, joka osuu ytimeen ryssävihan syistä. Tästä pitäisi keskustella avoimesti ja nähdä, että aihe kuuluu saumattomasti juuri nyt esilläolleeseen Suomen sotasyyllisyyden purkamiseen.

lainaus Ylen kommenteista Inna Latisevan haastatteluun:

-jäätävää, tänään klo 16:04
 
"Nimimerkille Todellisuus: viha, epäluulo ja asenteet yleensä periytyvät suurelta osin vanhemmilta lapsille, itse olen siitä elävä esimerkki. Nyky-venäläisten isoisät sortivat minun isovanhempiani, nyky-venäläisten vanhemmat minun vanhempiani... mitä muuta voin siis odottaa sortajien lapsilta?

Lapset eivät ole vanhempiensa teoista vastuussa, se on totta. Mutta mikäli lapset pitävät vanhempiensa vääryyksiä oikeutettuina ja hyväksyvät ne... turha on minulta tulla hyväksymistä hakemaan tai ennakkoluulojeni ja vihani loppumista anelemaan.

Ennakkoluulot eivät muutu mihinkään niin kauan kuin nyky-Venäjällä historian vääristely ja Stalinin ihannointi jatkuvat. Nykymeno Venäjällä osoittaa vain sen, että vaikka nimi muuttui 90-luvun alussa, ei ole karhu mihinkään karvoistaan päässyt"

22.3.2010 18:37 Pauli Saarinen

agendo2:lle

a2: ”Uh - sentään, Molarin puheet ja teot hehkuvat niin räikeää punaista, jotta silmiin sattuu!”

Lieneekö värisokeutta, kun hän tunnistaa vain punaisen värin.

a2: ”Bäckman, Djukov ja huippuna Putin ovat kai suurimmat vaikuttajat sokeutumiseen.”

Bäckman, Djukov, Putin sekä psykologiseen sodankäyntiin erikoistunut Molarin idoli Andrei Manoilo.

22.3.2010 18:50 Stalin hirteen (nimimerkki)

Tämä Inna Latiseva lätisi aamu-tv:ssä vastenmielistä paskaa. Venakko on asunut Suomessa 18 vuotta, jos ei ollut mukavaa, niin miksei palannut kotimaahansa? Opiskelu Suomen valtion piikkiin kyllä kelpasi! Suhtautuminen on kuulemma Espanjassa toista, mutta eipä ole espanjalaisilla ryssistä vaivaa ollutkaan eikä karmeita kokemuksia. Samanlaisia lätisijöitä ovat nämä partisaanimummoja Suomeen haalivat kermenit ja jevgeniat.

Molarikin on kirjoitellut vaimonsa kommenteista sairaasta suomalaisesta kansasta, miksei muuta Pietariin, kun on lapsineen siellä kirjoillakin? Vai kuppaako sekä Suomelta että Venäjältä rahaa? 

Ukkokin joutaa kohta perässä tulemaan, kun suomalaiset veronmaksajat vapautetaan palkanmaksusta ryssän kätyrille. Molarin vaimon sopisi tosin pistäytyä välillä kotinsa ulkopuolella, näkisi välillä terveitä suomalaisia!

Neuvosto"historiaa" päntänneet aivopestyt ryssät eivät tajua, mistä suomalaisten varauksellinen suhtautuminen venäläisiin johtuu. Ryssät ovat orjuuttaneet ja miehittäneet puolta Eurooppaa ja sitten vielä ihmetellään, että missä on vika, kun räkäpusuja ei roiskita! Vääryyttä kärsineet kansat eivät hetkessä unohda ja ryssien mentaliteetin tuntien ei kannata unohtaakaan.

Tarjotaan vastaukseksi jatkossa venäläisten omaa sananlaskua: ei ole peilin vika jos naama on väärä!

22.3.2010 19:12 Pauli Saarinen

agendo2:lle

”Vai liekkö yhtenä syynä, jos Molarin venäläisellä vaimolla on ollut samantyyppisiä kokemuksia kuin Ryssänä Suomessa-kirjan kirjoittajalla Inna Latisevalla? Katsoin netistä hänen haastattelunsa Yleltä. Hämmästyin, ettei siinä käsitelty mitenkään ryssittelyn tai ryssävihan syitä, vain ja pelkästään seurauksia ja ilmiöitä.”

Katsoin myös tuon haastattelun.

Haastattelusta kävi selvästi ilmi, että venäläisillä on ollut vaikeuksia Suomessa. Poika oli kasvanut suomalaiseksi eikä suostunut puhumaan venäjää. ”Pieni lapsikin häpesi sitä, että on venäläinen. ... Poikani ei ollut sanonut mitään, koska kaikki tietävät, että venäläiset ovat pahoja. … Monessa paikassa kirjassa sanotaan, että sun käskettiin puhua englantia, että ei tiedetä venäläiseksi.”
Todella sääli, jos venäläisillä on Suomessa tällaisia kokemuksia.

Ryssittelyn syitä ei haastattelussa käsitelty. Saattoi olla niin, että kirjassakin on käsitelty vain seurauksia.

22.3.2010 21:45 Pauli Saarinen

Nimimerkille Stalin hirteen

S h: ”Tämä Inna Latiseva lätisi aamu-tv:ssä vastenmielistä paskaa. Venakko on asunut Suomessa 18 vuotta, jos ei ollut mukavaa, niin miksei palannut kotimaahansa?”

Minusta tuntuu, että vastaanotto Suomessa on ollut varsin ynseä. Tuntemani venäläiset ovat hienoja ihmisiä, ystävällisiä ja avuliaita. Ei pidä yleistää. Jos Venäjän hallinto on huono ja korruptoitunut, ei sitä saa yleistää kaikkiin venäläisiin.

Kaikkiin asioihin ei ole yleisratkaisu se, että sanotaan, palatkoot kotimaahansa. Sota-aikana suuri määrä suomalaisia lapsia pääsi sotaa pakoon Ruotsiin eivätkä ruotsalaiset sanoneet ”palatkoot kotimaahansa”.

S h: ”Samanlaisia lätisijöitä ovat nämä partisaanimummoja Suomeen haalivat kermenit ja jevgeniat.

Seurasin televisiosta venäläismummojen hätää. Lapset olivat valmiita hoitamaan heitä Suomessa, mutta laki sanoi, että heidät on palautettava Venäjälle. Sanotaan, että mikä ei ole kohtuus ei voi olla lakikaan. Lain pitää olla sellainen, että tällaisissa tapauksissa voidaan joustaa.

Toisaalta tuntui omituiselta ne kirjoitukset, joissa sanottiin, että heidät lähetetään Venäjälle varmaan kuolemaan. Pitäähän Venäjälläkin jonkinlainen sosiaaliturva ja vanhustenhoito olla. Vai eikö ole?

S h: ”Molarikin on kirjoitellut vaimonsa kommenteista sairaasta suomalaisesta kansasta, miksei muuta Pietariin, kun on lapsineen siellä kirjoillakin?”

Minusta tuntuu sitä, että Molarin vaimo on omaksunut miehensä sanamuodot. Jos hän ei liiku suomalaisen kansan parissa ei hän voi tietää, onko kansa sairas.

S h: ”Ukkokin joutaa kohta perässä tulemaan, kun suomalaiset veronmaksajat vapautetaan palkanmaksusta ryssän kätyrille.”

Suomalaiset kirkollisveron maksajat maksavat kirkkoherran palkan. Palkan maksu loppuu, kun Espoon tuomiokapituli tekee päätöksensä. Se on tosin katumattoman, vihaa uhkuvan ja kovasydämisen kirkkoherran omaa syytä.

Ryssittely on rumaa.

S h: ”Neuvosto”historiaa” päntänneet aivopestyt ryssät eivät tajua, mistä suomalaisten varauksellinen suhtautuminen venäläisiin johtuu. … Vääryyttä kärsineet kansat eivät hetkessä unohda ja ryssien mentaliteetin tuntien ei kannata unohtaakaan.”

Isäni kaatui jatkosodassa, mutta en minä siitä voi nykyvenäläisille vihoitella. Ei se heidän vikansa ollut. Vääryyttä ei kuitenkaan tarvitse unohtaa. Vika oli Stalinin ja hänen aikalaistensa. Jos Stalin olisi aikoinaan hirtetty sotarikoksista, maailmalla olisi säästynyt paljon verenvuodatusta. Nyt Stalinin hirttäminen on jo myöhäistä.

22.3.2010 22:24 Pauli Saarinen

Tuula Hölttä on kirjoittanut sotasyyllisyysasiasta 22.03.2010 blogissaan Arvoisa Rouva Tasavallan Presidentti.
http://tuulaholtta.blogit.uusisuomi.fi/2010/03/22/arvoisa-rouva-tasavall...

Höltän blogissa on kommentit kielletty, joten kommentoin tässä.

Holttä kirjoittaa: ”Kun maata puolustaneiden kunnian vielä muistavat ovat siirtyneet ajasta iäisyyteen, mutta jättäneet rikostuomiot voimaan, Suomen itsenäisyyttä ja demokraattista valtiojärjestelmää sota-aikana puolustaneiden kunniaa on hyvin vaikea palauttaa, kun viralliset asiakirjat todistavat toisin.”

Hölttäkin puhuu sotarikoksista tuomittujen kunnian palauttamisesta. Ei heidän kunniaansa tarvitse palauttaa, koska he eivät kansan silmissä ole koskaan menettäneet sitä. Sen sijaan oikeusvaltion kunnia on palautettava purkamalla laittomat ja perustuslainvastaiset tuomiot.

22.3.2010 22:42 Stalin hirteen (nimimerkki)

PS "Ryssittely on rumaa."

Ryssä-sanalle löytyy etymologinen selitys eikä se suinkaan ole haukkumanimi. Jos suomen kielessä ei olisi vokaaliharmoniaa, sana olisi muodossa ryssa, joka on jo lähellä indoeurooppalaisen kielikunnan kieliä, mm. ruotsia: Ryssland, ryska, rysk. Ja ruotsistahan se suomen kieleen on lainautunutkin.

22.3.2010 23:03 agendo2 (nimimerkki)

Pauli Saarinen: "Minusta tuntuu, että vastaanotto Suomessa on ollut varsin ynseä. Tuntemani venäläiset ovat hienoja ihmisiä, ystävällisiä ja avuliaita. Ei pidä yleistää. Jos Venäjän hallinto on huono ja korruptoitunut, ei sitä saa yleistää kaikkiin venäläisiin."

Ajattelen aivan samoin.

Uskon, että Suomessa on todellista vihaa venäläisiä kohtaan, eivät gallupit tässä asiassa petä.

Nyt pitää oivaltaa, mistä viha johtuu, eikä vain päiväillä, koska viha ei poistu käskemällä. Se poistuu sillä, että tartutaan sen syyhyn, suuren vääryyden aiheuttaman kollektiivisen trauman perkaamiseen. 

Syy ei ole todellakaan mitätön, sillä jos olisi, ei olisi polvesta polveen siirtyvää vihaakaan.

Sama ilmiö samasta syystä on Virossa.

Olen aiemmin puhunut siitä, miten Stalinin perinnön raahaaminen on taakkana jokaisella venäläisellä, missä he ikinä kulkevatkin. He joutuvat lunastamaan epäluulon, ennenkuin saavuttavat luottamuksen.
 
Silti Venäjän kansalaisiakin suurempi epäluottamus kohdistuu Venäjän johtoon ja sen toimiin.
Mielestäni kommentin loppuosa on suoranainen helmi, koska siinä tiivistyy Suomen ja Venäjän suhteiden keskeisen ongelman ydin:

"Ennakkoluulot eivät muutu mihinkään niin kauan kuin nyky-Venäjällä historian vääristely ja Stalinin ihannointi jatkuvat. Nykymeno Venäjällä osoittaa vain sen, että vaikka nimi muuttui 90-luvun alussa, ei ole karhu mihinkään karvoistaan päässyt."

Tuo kommentin osa sisältää sekä ongelman ytimen, että sen ratkaisun avaimen.
EU on samaa mieltä.

23.3.2010 14:21 Pauli Saarinen

Nimimerkille Stalin hirteen

PS: ”Ryssittely on rumaa.”

Sh: ”Ryssä-sanalle löytyy etymologinen selitys eikä se suinkaan ole haukkumanimi.”

Tunnen kyllä ryssä-sanan etymologian.

Muistan hyvin, miten lapsuudessani kaikki venäläiset olivat ryssiä. Kysymyksessä oli selvä haukkumanimi ja sitä se on vieläkin. Meillä ei ole mitään syytä kostaa sota-ajan taumoja nyky-venäläisille.

Neekerikin on selkeä suomalainen sana, eikä sen käyttämisessä äkkiä ajatellen luulisi olevan mitään pahaa. Jotkut kokevat kuitenkin ihmisen ihonväriin viittaamisen loukkaavaksi, joten en käytä sitä. Osammehan me sanoa kiinalainen tai japanilainenkin, emmekä puhu vinosilmistä.

Sama juttu on sanan mustalainen kanssa. Eipä se ole mitenkään kummallinen sana. Julkisessa sanassa käytetään kuitenkin kaikenlaisia kiertoilmaisuja. Etniseen alkuperään viittaaminen näyttää olevan niin arka asia, että lehtikirjoituksia lukiessa ei aina pääse selville, mikä ”tumma” itse asiassa oli kysymyksessä.

Voisin kyllä kutsua venäläisiä ystäviäni ryssiksi eivätkä he siitä loukkaantuisi, mutta en menisi ryssittelemään Helsingin asemalla kokoontuvia venäläisiä nuoria.

Presidentti Koivistolla ja muilla johtavilla suomalaisilla oli aikoinaan kotiryssä. Väinö Linna muutti kuitenkin Tuntemattoman sotilaan loppusivuilla puskaryssän pensasneuvostoliittolaiseksi.

23.3.2010 15:34 Pauli Saarinen

agendo2:lle

a2: ”Uskon, että Suomessa on todellista vihaa venäläisiä kohtaan, eivät gallupit tässä asiassa petä. Nyt pitää oivaltaa, mistä viha johtuu, eikä vain päiväillä, koska viha ei poistu käskemällä. …”

Euroopan parlamentti on ottanut kantaa eurooppalaiseen omaantuntoon ja totalitarismiin. 

Parlamentin päätöslauselma 02.04.2009 korostaa muun muassa, että on tärkeää säilyttää menneisyyden muistot, koska sovintoa ei voi syntyä ilman totuutta ja muistoja.
http://saarinen.blogit.uusisuomi.fi/2010/01/31/eihan-yle-voi-olla-kyykys...

Sovintoa ei voi syntyä ilman totuutta ja muistoja.

Nyky-Venäjä pyrkii Historiasäätiön johtajan, toimittaja Aleksander Djukovin ja kumppaneiden johdolla väärentämään Stalinin ajan historiaa. Suomessa ns. antifasistit toimivat Djukovin solisteina. 
Presidentti Medvedevin asettama Historiakomissio ajaa samaa asiaa. Komissiossa ei ole jäsenenä ainoatakaan historian tutkijaa, mutta siinä on muun muassa turvallisuuspalvelu FSB:n edustaja.
http://saarinen.blogit.uusisuomi.fi/2010/02/08/kirjoittaako-venaja-histo...

a2: ”Olen aiemmin puhunut siitä, miten Stalinin perinnön raahaaminen on taakkana jokaisella venäläisellä, missä he ikinä kulkevatkin. He joutuvat lunastamaan epäluulon, ennen kuin saavuttavat luottamuksen. Silti Venäjän kansalaisiakin suurempi epäluottamus kohdistuu Venäjän johtoon ja sen toimiin.”

Suomessa ja muualla maailmassa Venäjä-viha ei lopu ennen kuin nyky-Venäjän johto tunnustaa avoimesti historiansa virheet ja luopuu historian väärentämisestä. Kehitys näyttää kuitenkin olevan toisensuuntainen. Stalin-kultti kasvaa.

Stalinin perinnön vaaliminen näkyy suuren isänmaallisen sodan voiton päivän juhlinnassa. Mitään muuta juhlittavaa perintöä ei Stalin ajasta jäänyt. Jäi vain kuolemanleirejä ja miljoonia murhattuja oman maan kansalaisia.

Sodan vainajia pitää toki muistaa ja heidän muistoaan kunnioittaa, mutta ylenmääräinen toitottamien fasisteista saavutetusta voitosta on yliampuvaa.

”Fasisteista” saavutettua voittoa olivat luomassa myös Yhdysvallat ja Iso Britannia. Ilman Yhdysvaltojen ase- ja ruoka-apua suuren isänmaallisen sodan voitto olisi saattanut jäädä haaveeksi.

a2: ”Ennakkoluulot eivät muutu mihinkään niin kauan kuin nyky-Venäjällä historian vääristely ja Stalinin ihannointi jatkuvat. Nykymeno Venäjällä osoittaa vain sen, että vaikka nimi muuttui 90-luvun alussa, ei ole karhu mihinkään karvoistaan päässyt.”

Parlamentin päätöslauselma 02.04.2009 on vakuuttunut siitä, että totalitaaristen kommunististen hallitusten tekemien rikosten paljastamisen ja niiden arvioimisen korkein tavoite on sovinto, joka voidaan saavuttaa tunnustamalla vastuu, pyytämällä anteeksi ja edistämällä moraalista uudistumista.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ) teki 03.07.2009 vastaavan päätöslauselman. Lauselma hyväksyttiin äänin 377 puolesta, 8 vastaan. Venäjän edustajat yrittivät jo etukäteen estää lauselman syntymisen siinä kuitenkaan onnistumatta.

Vilnan julistuksen (ss. 48 -49) mukaan mm.
 
- Expresses deep concern at the glorification of the totalitarian regimes, including the holding of public demonstrations glorifying the Nazi or Stalinist past, as well as the possible spread and strengthening of various extremist movements and groups, including neo-Nazis and skinheads;

Ns. Antifasistit - Johan Bäckman, Leena Hietanen, Juha Molari - eivät tunnusta EU:n eikä ETYJ:n päätöslauselmia. Luulisin, että heidän kantansa edustaa Venäjän johdon tämän hetkistä näkemystä. Valitettavasti.

23.3.2010 15:34 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

"Suoritin varusmiespalvelukseni Haminassa Lappeenrannan alokasajan jälkeen. Palvelukseni suoritin varusmiespastorina, eli kertausharjoituksissa olisin sotilaspastori."

Johtopäätös ei pidä paikkaansa. - Puolustusvoimat sijoittaa reserviläiset sodan ajan (SA) joukkoihin siihen tehtävään, jossa katsoo henkilön parhaiten hyödyntävän Pv:n tarpeita. Puolustusvoimat myös kertauskouluttaa heidät suunnitelmansa mukaisesti.

Juha Molarilla ei ole SA-tehtävää, koska Puolustusvoimat ei ole katsonut tarvitsevansa herra tohtorikirkkoherran palveluksia. Näin ollen hänellä on tämä "kertausharjoituksissa olisin sotilaspastori" vain omissa kuvitelmissaan.

"SA-sijoituksen puuttumista en tiedä."

Tähän ei voi kuin naureskella. Mikäköhän mahtaisi olla syynä? - Toki vahvat silmälasit, ylipaino ja korkea ikäkin käyvät, mutta muitakin vaihtoehtoja on . . . Valvova sotilasviranomainen kertoo SA-sijoituksen henkilölle itselleen.

"Nykyisessä maailmassa ei enää todellakaan käsketä, vaan kutsutaan ja neuvotellaan."

Jokainenvoi tarkastaa kyseisen SA-lomakkeen nimen. Se on "kertausharjoituskäsky". Piste.

"... kun kävin asian johdosta keskustelua Kuoleman eskadroonan kapteenin - LUM:n hyvän urheilumiehen - kanssa..."

Ei riitä, että tohtorikirkkoherra hirttää kuolleita, vaan tarvittaessa kutsuu heitä myös todistajakseen. Lappeenrannan Urheilu-Miehet ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja, majuri evp, kutsuttiin tänä talvena viimeiseen iltahuutoon.
 
- Siinä Molari on oikeassa, että hän oli "hyvä urheilumies".

Tämänkin henkilön käyttö oli harkittua, koska kirkkoherralla on pääsy väestörekisteriin. Hänhän on aiemmin levitellyt internetissä virkansa kautta hankkimiaan väestörekisteritietoja mm. tämän blogin kirjoittajasta Pauli Saarisesta.

Vaan laajempaahan tämä alikersanttitohtorikirkkoherran kauna Puolustusvoimia vastaan on:

"Reservin majuri Kai Haatainen, Espoon-Kauniaisten Koulutusyksikön päällikkö, korosti . . ."

"Sinänsä olen tyytyväinen, ettei kapteeni tai majuri Haatainen olisi koskaan voinut komennella minua harjoituksissa. En tykkää asefetisisteistä ylipäätänsä. Sotilasarvonikin on aivan saman veroinen harjoituksissa kuin Haataisella, joten mahtaa tuntua pahalta, että antifasistipappi ei kumarra reservin majuria."

Vain narsistisen kaunainen alikersanttitohtorikirkkoherra voi kirjoitella tämän kaltaista. - Sotilasarvot ovat osa Pv:n johtamisjärjestelmää. Ja korjataan vielä sen verran, että EsKaPAT:in päällikkö Kai Haatainen on majuri reservissä ei "reservin majuri".
 
RUK:ta käymätön Juha Molari rehvastelee, ettei `kumarra reservin majuria´.
 
Samanlaisia arvioita hän esittää hiippakuntansa piispasta.

Arvelen, että tämä auktoriteettien vastustus on asennevamman asteella ja häiritsee henkilön loogista ajattelua.

Upseereita reservissä Juha Molarin käytös ei vaivaa mitenkään.

Taas pätee vanha totuus:
Eli Molarin informaatio on puhdasta safkaa. Vaan arveliko joku ettei?

23.3.2010 16:30 Juha Molari (nimimerkki)

Tynkä tyyppi kirjoittaa perättömyyksiä.

(1) En ole reservin alikersantti. Tynkä tyyppi valehtelee asian.

(2) Olen käynyt sotilaspappi ja -diakonikurssin ja toiminut varusmiespastorina, joten kertausharjoitukset tapahtuisivat sotilasarvolta sotilaspastorina, jos olisi tarve kerrata. Tynkä tyypillä ei ole mitään meikäläiseen liittyvää yksilöityä tietoa SA-tehtävistä tai puolustusvoimien asiaa koskevista tiedoista.

(3) Kuten Tynkä tyyppi itsekin paljastaa, että Kuoleman eskadroonassa oli todellakin majuri, LUM:n mies, kuten kerroin. Mitä keskustelin lähes kolme vuosikymmentä sitten ei Tynkä tyyppi ole oikea kiistämään.

(4) Tynkä tyyppi on sekä tyhmä että uskoo lukija tyhmiksi, kun väittää puhelinsoiton Pauli Saariselle vaativan väestökirjatietorekisterin luvatonta käyttöä. Mutta eipä Tynkä tyyppi ja Pauli rohkene tehdä tutkimuspyyntöä asiasta, sillä se paljastaisi heti heidän pahantahtoisuutensa ja väärämielisyytensä. Helpoin tapa on löytää puhelinnumero, soittaa numerotiedostusteluun, mutta eihän Tynkä tyyppi #78 ja Saarinen sellaisia asioita ymmärrä!

23.3.2010 17:28 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

”Vaan laajempaahan tämä alikersanttitohtorikirkkoherran kauna Puolustusvoimia vastaan on:
http://juhamolari.blogspot.com…-vain.html

Kirkkoherra Juha Molari kirjoittaa 01.03.2010 edellä mainitussa kirjoituksessa Sotilasleikit ja -aseet jääkööt vain Puolustusvoimiin:

”Nationalismiin liittyvä pelko ja fetisistinen leikki aseilla sekä jopa väkivaltahalujen ihailu ovat hyvin huolestuttava piirre, joka on saanut tarpeettoman vapaasti voimistua noin 20 vuoden ajan Suomessa. Onneksi aseita aletaan kerätä pois. Sotilasleikit eivät kuulu yksityisille ihmisille eikä yhdistyksille, vaan ainoastaan puolustusvoimille tarkasti ja määritellysti.”

Kirkkoherra toistaa vielä lausumansa aseleikeistä: ”En näe kuitenkaan mitään syytä Puolustusvoimien ulkopuolella tapahtuviin aseleikkeihin. Ihmettelen myös, miten vähän mainitut aseiden kanssa leikkivät tahot kertovat kirjoituksissaan harjoituksistaan Suomen itsenäisyyden puolesta Nato-uhkaa vastaan. Miksi aina Venäjä-uhka?”

Ei Nato ole uhka suomelle. Sen sijaan kirkkoherra vastaa itse kysymykseensä ja uhkailee Venäjän aseilla: ”… näillä reserviläis- ja asejärjestöillä ei ole mitään merkitystä kansallisen turvallisuuden hyväksi …, jos Venäjä tahtoisi lähettää yhden riittävän voimakkaan -pommin Suomeen.”

Kirkkoherra toteaa, että sotilasleikit eivät kuulu yksityisille ihmisille, mutta ei kuitenkaan itse noudata toteamustaan.

”Kotipihalla alkoi kaupunkisotaharjoitus pojan kanssa, jota on - niin kuin valtaosa blogin lukijoista jo erinomaisesti tietää - jo hyvin koulutettu oikeaksi antifasistiksi. Nyt koulutuksena oli kaupunkisotaharjoitukset, mutta tämä tapahtui metsässä asuvan köyhän väen puolesta. Maastoutuminen oli sen tähden tärkeää.” (Juha Molari, Kirkkoherra Molarin perhe antifasistisessa kaupunkisotaharjoituksessa, 04.09.2009)
http://juhamolari.blogspot.com/2009/09/kirkkoherra-molarin-perhe.html

Ihmettelin silloin, miksi antifasistille pikkupojalle pitää opettaa kaupunkisotaa. Eiköhän hän opi sitä Venäjän kansalaisena sitten aikoinaan Venäjän armeijassa.

23.3.2010 17:53 Pauli Saarinen

Juha Molarille

”Tynkä tyyppi on sekä tyhmä että uskoo lukija tyhmiksi, kun väittää puhelinsoiton Pauli Saariselle vaativan väestökirjatietorekisterin luvatonta käyttöä.”

Kirkkoheralta ei ole kovin sivistynyttä väittää blogini kommentaattoria tyhmäksi. Nimimerkkikään ei ollut Tynkä tyyppi vaan Tynkä-Karjalan Antti.

”Mutta eipä Tynkä tyyppi ja Pauli rohkene tehdä tutkimuspyyntöä asiasta, sillä se paljastaisi heti heidän pahantahtoisuutensa ja väärämielisyytensä.”

Tunnustat siis ystäväsi Johan Bäckmanin pahantahtoiseksi ja väärämieliseksi, koska hän on tehtaillut poliisille suuren määrän turhia tutkintapyyntöjä mitä kummallisemmista asioista. Itsekin suunnittelit tutkintapyynnön tekemistä. Minulla ei ole tapana tehtailla turhia tutkintapyyntöjä, koska voin vastata sanoistani täällä verkkolehdessä.

”Helpoin tapa on löytää puhelinnumero, soittaa numerotiedostusteluun, mutta eihän Tynkä tyyppi ja Saarinen sellaisia asioita ymmärrä!”

Kummastelen kovasti, että puhelinmainostajat eivät ole koskaan löytäneet kännykkänumeroani numerotiedustelusta, vaikka minulla ei ole mainoskieltoa.

Ymmärrykseni asetetaan taas kerran kyseenalaiseksi. Omalääkäri ei kuitenkaan viimeviikkoisella vastaanotollaan havainnut vikaa ymmärryksessä. Pitääkö varata uusi aika?

23.3.2010 18:07 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

”Mitäköhän tohtorikirkkoherra on vetänyt päähänsä (pari v-alkuista sanaa tulee mieleen), kun noin keskellä päivää alkoi saarnaamaan. Armosanomaksi en sitä kuitenkaan tunnista.”

Mikä olikaan kirkkoherra-alikersantin RUK:n numero? Eikös erikoisupseerit koulutettu Reserviupseerikoulun 4. kompaniassa 80-luvun alussa ? Ei eikö ole tietoa. Mistäköhän johtuu herra "majuria korkeampi upseeri"?

No, aliupseeri on ihan hyvä olla, kuten tästä Jatkosotaa kuvaavasta klipistä voi päätellä. Siinä alikersantti Rokka lähettää upseerin johdolla hyökkääviä sotarikoksista epäiltyjä Taivaan Isän luo. Hän sitten päättää, olivatko sotasyyllisiä:

Jos minulla olisi pääsy asevelvollisuus rekisteriin, en kehuskelisi sillä, enkä levittelisi tietoja netissä, kuten väestörekisteriä väärinkäyttävä Pohjan kirkkoherra. Niin tyhmä en ole.

Taas pätee vanha totuus:
Eli Molarin informaatio on puhdasta safkaa. Vaan arveliko joku ettei?

23.3.2010 18:08 Stalin hirteen (nimimerkki)

PS: "Sama juttu on sanan mustalainen kanssa. Eipä se ole mitenkään kummallinen sana. Julkisessa sanassa käytetään kuitenkin kaikenlaisia kiertoilmaisuja."

Olen kysynyt muutamalta mustalaiselta, että onko ko. sana loukkaava ja vastaus on ollut kieltävä.

PS: "Voisin kyllä kutsua venäläisiä ystäviäni ryssiksi eivätkä he siitä loukkaantuisi, mutta en menisi ryssittelemään Helsingin asemalla kokoontuvia venäläisiä nuoria."

Ei kannata ainakaan assalla, porukassa saattaa olla etujoukko niitä anarkisti Bäckmanin maahan rahtaamia nashi-stalin-hitler-nuorisoa, joiden tarkoitus on osallistua Rytin hirttäjäisiin. Aikoi muuten maajussi-tuttuni tulla myös paikalle sopivan kokoisen lietesäiliön kanssa. Saadaan vähän parempaa jumalan teatteria, mitä Oulussa aikoinaan esitettiin. Osajaot ovat jo selvillä.

Suomalaisten kalloon on ihan turhaan taottu kaikenlaisia tabu-sanoja, joista itse kohteet eivät ole moksiskaan. Onhan meidän muillakin naapureilla omat lempinimensä ja meille annetut myös, eihän niistä pidä nokkaansa ottaa. Muistan ajan, jolloin sana venäläinen oli Suomessa kielletty haukkumasanana, piti sievistellä sanalla neuvostoliittolainen, voihan perkele! Ja nyt pitäisi palata venäläiseen, tietääköhän ne itsekään, miten niitä tulisi kutsua?

23.3.2010 18:31 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Näyttää Pohjan kirkkoherranvirastossa virka-aika päättyneen, kun (alikersantti/tohtori) kirkkoherra ei enää vastaa.

23.3.2010 19:03 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

"Helpoin tapa on löytää puhelinnumero, soittaa numerotiedostusteluun,..."

Mutta kun olitte kertonut internetissä myös blogin pitäjän osoite- ja ammattiasematietoja. 
Mitä varten Suomen Antifasistinen Komitea tai sen aktiivitoimija selvittää jonkun suomalaisen henkilötietoja? - Onko se koettava jonkin asteisena uhkauksena?

Suosittelen, että Pauli Saarinen on portaissa, pihalla ja kadulla varovainen. Teen juontia kannattaa harrastaa vain kotona.
- - - -
Mielenkiintoiseksi asian tekee kirkkoherra Juha Molarin blogiteksti 22. maaliskuulta, siis eilinen:
"Toimittaja Leena Hietasen kirja sisältää lukuisia kiinnostavia henkilönimiä ja tapahtumia."

Onko tämä ymmärrettävä niin, että Suomen Antifasistisella Komitealla on kirkkoherra Molarin kautta pääsy Suomen väestörekisteriin vai niin, että kirkkoherra Molari tsekkaa väestörekisteristä "kiinnostavia henkilönimiä"???

Onpa korkea kynnys:
Espoon Tuomiokapituli
Vt. lakimiesasessori
Ulla-Maija Halmeella, kun Pohjan kirkkoherran virka-asiat eivät kiinnosta.

23.3.2010 20:27 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

”… kun noin keskellä päivää alkoi saarnaamaan. Armosanomaksi en sitä kuitenkaan tunnista.”

Luin aikoinaan joitakin kirkkoherran saarnoja, kun hän yllytti niin tekemään. Ei siellä armosanomaa julistettu eikä siellä ylistetty Venäjääkään, kuten hän on joidenkin väittänyt sanoneen Ne vaikuttivat lähinnä kirkkoherran korkeata tietämystä eksegetiikkaan alalta korostavilta esitelmiltä.

23.3.2010 20:37 Pauli Saarinen

Nimimerkille Stalin hirteen

Sh: ”Olen kysynyt muutamalta mustalaiselta, että onko ko. sana loukkaava ja vastaus on ollut kieltävä.”

Mustalaisten kohdalla tilanne lienee toinen. Tekevät itsekin pilaa ”mustalaisuudestaan” jopa tv-sketseissä.

Emme kuitenkaan pääse mihinkään siitä, että ryssä-sana koetaan selväksi haukkumasanaksi.

Sh: ”Suomalaisten kalloon on ihan turhaan taottu kaikenlaisia tabu-sanoja, joista itse kohteet eivät ole moksiskaan.”

Joissakin asioissa suomalaiset ovat yltiövarovaisia. Koulujen päättäjäisissä ei saisi laulaa suvivirttä, jotta muslimit eivät loukkaannu. Mielestäni pitää olla massa maan tavalla, mutta ei sekään salli vierasmaalaisten tahallista loukkaamista.

23.3.2010 20:43 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

”Näyttää Pohjan kirkkoherranvirastossa virka-aika päättyneen, kun (alikersantti/tohtori) kirkkoherra ei enää vastaa.”

Olisikohan niin, että kirkkoherra kommentoi vain virka-aikana? Paha juttu, kun minulla ei ole enää virka-aikaa. Joutuu kirjoittamaan kommentteja yötä-päivää. Eipä silti, työtä vuorotta joutui usein tekemään valtion hommissakin ja ylityökorvauksia ei maksettu.

23.3.2010 21:06 Juha Molari (nimimerkki)

Johonkin asti sopii tulla mukaan keskusteluun, mutta joskus näkee keskustelun liian ala-arvoikseksi, että sitä sopii jatkaa. Sitä paitsi on minulla perheasioitakin pojan ja hänen venäjänkielisten kerhojen kanssa, kun vaimo lähti Venäjälle eräitä asioita huolehtimaan. Ehkä huhtikuussa kuulemme noista asioista enemmän...

Varusmiespalveluni suoritin enemmän juosten kuin asekädessä, paitsi ampumahiihtokilpailussa, jossa olin paras kompanjastani. Alokasaikana olin Lappeenrannassa. Tuon tiedon Tynkä ja hänen Pauli-ystävänsä tietävät kotisivujenikin perusteella. Sen jälkeen olin Santahaminassa sotilaspappi- ja diakonikurssilla, jossa oli koulutuksessa mm. nuoriso-ohjaaja Mikko Kuustonen samanaikaisesti. Erikoiskoulutuksen jälkeen sain komennuspaikaksi Haminan, jossa järjestin varusmiespastorina sekä KymJP:n ja RUK:n ym. hengellistä työtä, kun sotilaspastori oli lomalla kevään 1984. Sen mukainen on erikoistehtäväni, kun kotiuduin varusmiespalvelusta. Mitä muuta olen harrastanut varusmiespalveluksen jälkeen asian johdosta, ei ole julkinen asia.

 Olen täysin samaa mieltä Jukka Määtän tohtorin väitöskirjan kanssa siitä, että asepalvelus hidastaa opintoihin ja työelämään siirtymistä (https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2007/06/tiedote-2009-10-01-19-4...).

Ehkä joillakin on fetisistinen halu koota ja purkaa lukkoa sekä hipelöidä sotilasmerkkejään, mutta tuollainen vieraantuminen elämästä ei sovi antifasistiselle miehelle. Lasten leikit ovat asia erikseen. En pidä ollenkaan yllättävänä, että fetisistiset aseleikit näyttävät olevan suosiossa myös niiden ihmisten parissa, joille Ryti oli kunnian mies. Kyseessä on ilmeisemmin yhden ja saman oireyhtymän piirteistä.

23.3.2010 21:45 agendo2 (nimimerkki)

Itsekin olen äimistellyt, miten vähän kirkkoherroilla on töitä, kun Molarilla tuntuu olevan jatkuvasti lomia ja vapaapäiviä. Sekään ei selitä, kuinka paljon Molari ehtii suoltaa vain vapaa-aikoinaan poliittista tekstiä ( vaikka onkin epäpoliittinen tavallinen isänmaallinen suomalainen mies)

Ajatuttaa, miten luterilaisen kirkkomme paimen pystyy armollisesti sovittamaan Isänmaamme puolustajien hirttäjäisiin osallistumisen äitienpäivänä. Liekkö hänellä vielä laupeudentyönä jokin avustustehtävä seremonioissa, kuten vaikkapa venäläisten nashi-nuorten opastus-ja kyyditys Lexuksella hirttolavan äärelle?

Voi hyvänen aika, kun huolettaa, muistaako hän vaihtaa tekstikohtaa siirtyessään Pohjan kirkon äitienpäivän kirkonmenojen jälkeen hirttopaikalle, täytyyhän hänen pappina lukaista jotain arm.. siis tuomitsevaa, tai siis ainakin julmistella ennen H-hetkeä...

23.3.2010 23:45 Pauli Saarinen

Juha Molarille

JM: ”Johonkin asti sopii tulla mukaan keskusteluun, mutta joskus näkee keskustelun liian ala-arvoikseksi, että sitä sopii jatkaa.”

Mahdoimmekohan arvostella Putinia, kun kirkkoherra katsoi keskustelun ala-arvoiseksi. Sotaleikeistä keskustelimme, tyhmäksi mainitusta Tynkä-tyypistä ja tutkintapyynnöistä poliisille 
Oli varman ala-arvoista keskustelua, kun totesin kirkkoherran tunnustavan ystävänsä Johan Bäckmanin pahantahtoiseksi ja väärämieliseksi, koska hän on tehtaillut poliisille suuren määrän turhia tutkintapyyntöjä mitä kummallisemmista asioista.

Kummastelin myös, että puhelinmainostajat eivät ole koskaan löytäneet kännykkänumeroani numerotiedustelusta, vaikka minulla ei ole mainoskieltoa. Olikohan sekin ala-arvosta?

JM: ”Olen täysin samaa mieltä Jukka Määtän tohtorin väitöskirjan kanssa siitä, että asepalvelus hidastaa opintoihin ja työelämään siirtymistä.”

Sen asian varmaan kaikki tietävät väitöskirjasta lukemattakin.

JM: ”Ehkä joillakin on fetisistinen halu koota ja purkaa lukkoa sekä hipelöidä sotilasmerkkejään, mutta tuollainen vieraantuminen elämästä ei sovi antifasistiselle miehelle.”

Muistelen kirkkoherran kertoneen, että hänen vaimonsa oli Neuvostoliitossa koulua käydessään luokkansa nopein lukon kokoaja.

JM: ”En pidä ollenkaan yllättävänä, että fetisistiset aseleikit näyttävät olevan suosiossa myös niiden ihmisten parissa, joille Ryti oli kunnian mies.”

Rytiä pitävät kunnian miehenä lukemattomat henkilöt, jotka eivät ole koskaan aseleikkejä leikkineet.

24.3.2010 00:16 Pauli Saarinen

agendo2:lle

a2: ”…, kuinka paljon Molari ehtii suoltaa vain vapaa-aikoinaan poliittista tekstiä (vaikka onkin epäpoliittinen tavallinen isänmaallinen suomalainen mies)”

Kyllä epäpoliittiselta tavalliselta isänmaalliselta kirkkoherralta tekstin suoltaminen käy varsinkin, jos saa valmiita tekstejä venäläisiltä ystäviltään, informaatiopsykologiseen sodankäyntiin erikoistuneelta professori Andrei Manoilolta ja historian väärentämiseen erikoistuneelta Historiasäätiön johtajalta, toimittaja Aleksander Djukovilta.

Välillä vaikuttaa myös siltä, että Tallinnassa majapaikkaa pitävän toimittaja Leena Hietasen tekemä, Viron hallintoa mollaava teksti menee Molarin nimissä blogiin.

a2: ”Ajatuttaa, miten luterilaisen kirkkomme paimen pystyy armollisesti sovittamaan Isänmaamme puolustajien hirttäjäisiin osallistumisen äitienpäivänä.”

Minä sain sen käsityksen, että hirttäjäisten ajankohta olisi suuren isänmaallisen sodan voitonpäivä. Se sopii paremmin kuvaan. Sen päivän kunniaksi hirtettiin aikoinaan paljon väkeä.

Joku tosin joskus totesi, että meillä Suomessa voiton päivä oli sota-aikanakin harvinaisuus. Aina jonkin verran voita saatiin. Nykyisin tosin omalääkärin suosituksesta käytän Keijua.

a2: ”Liekkö hänellä vielä laupeudentyönä jokin avustustehtävä seremonioissa, kuten vaikkapa venäläisten nashi-nuorten opastus-ja kyyditys Lexuksella hirttolavan äärelle?”

Kirkkoherra on aina valmis sellaiseen laupeudentyöhön. Ja onhan hänellä nykyisin antifasistinen Lexus. Entisestä Jaguaristaan hän on todennut, että se ei ollut antifasistinen auto.

24.3.2010 00:51 Pauli Saarinen

Kansanedustaja Päivi Räsänen on 13.03.2010 julkaissut blogissaan ”Väärä tuomio on purettava” hienon kirjoituksen sotasyyllisyysasiasta.
http://kd.multiedition.fi/KD/www/fi/ajankohtaista/blogit/paivirasanen/in...

Tekstin kommentit ovat myös huomion arvoisia. Kommentoijat eivät ole kuitenkaan ottaneet huomioon sitä, että kansan silmissä tuomitut eivät koskaan menettäneet kunniaansa. Sen vuoksi tuomittujen kunnian palauttaminen ei ole välttämätöntä. Sen sijaan on palautettava Suomen valtion kunnia oikeusvaltiona ja purettava perustuslain vastaiset poliittiset tuomiot.

24.3.2010 09:20 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

"Muistelen kirkkoherran kertoneen, että hänen vaimonsa oli Neuvostoliitossa koulua käydessään luokkansa nopein lukon kokoaja."

AK-47 (Kalashnikov) -koulutus oli osa neuvostoliittolaista rauhankasvatusta, josta henkisiä hiertymiä ei saanut. Toisin kuin suomalaisista puu- ja muista leikkipyssyistä. - AK:n hallinta takaa alle 30´´ tulokset myös suomalaisella rynnäkkökiväärillä, jota ei alaikäisille tietenkään kouluteta.

Tuloksena Neukkulassa oli, että akateemisista ihmisistä leivottiin vänrikkejä (ali-/nuorempi luutnantti). Младший лейтенант kuten heitä muistaakseni nimitettiin. Ruustinna on siis ilmeisesti yhtä paljon upseeri kuin herra kirkkoherra. Joka tosin on sotilasarvoltaan majuria vanhempi.

Tuo varusmiespappina toimiminen tuntuu tehneen alikersanttikirkkoherraan lähtemättömän vaikutuksen. Ilmeisesti hän olisi saanut orgasmin RUK:ssa oppilasjohtajana toimiessaan, mutta kun jäi se kurssi lahjojen puutteessa käymättä. Juoksijoistahan sanotaan, että "mitä pitempi matka, sitä enemmän...". Ja olisihan Kanakopin kulmalla ulvoen kieriskelevä uo ollut aika sairas näky. - Ai mikä "kanakoppi"? Alikersantti miettii sitä.

PS. Tohtorikirkkoherra tuntuu keskittyneen Ryti-vihaan. Hän ei ole lausunut ollenkaan kommentteja muista tuomituista. Miten esim. Kukkosen Antti, millainen konna hän olikaan? No, poliittinen tarkoitushakuisuus vähentää hänen liturgiansa arvoa huomattavasti.

24.3.2010 09:36 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Räsänen: "Tänään julkistettiin oikeusministeriön teettämä selvitys vuosien 1945-1946 sotasyyllisyysoikeudenkäynnistä, missä tuomittiin kahdeksan jatkosodan aikaiseen poliittiseen johtoon kuulunutta henkilöä.

Selvitys vahvisti tiedossa olleet oikeusvaltion periaatteiden loukkaukset.

Tasavallan presidentin mahdollinen lausunto syylliseksi tuomittujen puolesta on hieno ele, mutta juridinen vääryys tulee korjata juridisella, ei poliittisella oikaisulla."

Kansanedustaja Räsänen (KD) on ymmärtänyt asian pointin. Ihan kuten puoluetoverinsa edustaja Kallis. Ja toveri Heinäluoma. - Kristilliset ja demarit ovat ilmeisesti omantunnontarkkoja ihmisiä.

Ns. "sotasyyllisiä" voi sitten jokainen tahollaan kunnioittaa tai olla kunnioittamatta ihan vapaasti. Siis Suomessa. Kaikkiallahan sanan - ja ilmaisunvapaus ei ole kansalaisoikeus.

24.3.2010 13:01 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

”PS. Tohtorikirkkoherra tuntuu keskittyneen Ryti-vihaan. Hän ei ole lausunut ollenkaan kommentteja muista tuomituista. Miten esim. Kukkosen Antti, millainen konna hän olikaan? No, poliittinen tarkoitushakuisuus vähentää hänen liturgiansa arvoa huomattavasti.”

Kukkosesta ei ole kukaan puhunut, mutta Veikko Saksin blogissa Myyryläinen toteaa: ” Tanner menetti kunniansa jo -18 hämärähommillaan saksalaisten miehittäjien kanssa.”
http://karjala.blogit.uusisuomi.fi/2010/03/21/venajan-peli-kuriileista-j...

Epäpoliittisen, tavallisen ja isänmaallisen kirkkoherran Ryti-viha on aivan käsittämätön. Hän onkin tässä vihassaan täysin unohtanut kirjoittaa Tannerista, Linkomiehestä tai muista tuomituista.

Myyryläinen kirjoittaa Saksin blogissa myös:

”Saarinen kirjoitti (20): ” Ei kunnian miesten kunniaa tarvitse palauttaa. Kansan silmissä he eivät ole koskaan menettäneet sitä.”

”Saarisen olisi parempi kirjoittaa vain omissa nimissään. Kukaan ei liene antanut hänelle valtuutusta puhua kansan, varsinkaan koko kansan nimissä. Kansalaisten joukossa on varsin paljon ihmisiä joiden mielestä noilla sotaan syyllisillä ei ole kunniaa eikä sitä voida heidän tekojensa tähden heille palauttaa (mitä se kunnia sitten kulloinkin onkaan).”

En ole puhunut koko kansan nimissä. Enkä tarvitse keneltäkään valtuutusta kirjoittaa asioista. Bäckman, Hietanen, Molari ja Myyryläinen ovat eri mieltä, mutta he ovatkin saaneet kirjoitusvaltuutuksensa idästä.

Eduskunnassakin saattaa olla muutama Vasemmistoliittolainen, joka on eri mieltä. Suomen kansan suuri enemmistö on kuitenkin sitä mieltä, että sotasyyllisiksi tuomitut eivät koskaan menettäneet kunniaansa.

Myyryläinen ei ota kantaa siihen, että Suomen valtion maine oikeusvaltiona meni siinä, kun valvontakomission pakottamana annettiin perustuslain vastaisia, poliittisia tuomioita. Oikeusvaltion maine on palautettava.
 
24.3.2010 13:36 Pauli Saarinen

Myyryläinen jatkoi keskustelua Veikko Saksin blogissa.
http://karjala.blogit.uusisuomi.fi/2010/03/21/venajan-peli-kuriileista-j...

Vastaan hänelle täällä.

Myyryläinen: ”En näe sotaan syyllisten puhtaaksi pesussa muita syitä kuin, että halutaan tehdä tilaa uusille sodille ja uusille sotaan syyllisille.”

Myyryläiselle tavanomainen käsittämätön kommentti, joihin ei edes kannattaisi vastata. Voisiko kukaan muu kuin Myyryläinen esittää ajatuksen, että Suomi suunnittelisi uusia sotia. Vai oliko kysymyksessä uhkaus, että Venäjä aloittaa sodan, jos sotasyyllisyystuomiot puretaan?

Myyryläinen: ”Vai tarkoittaako Saarisen ja Wieraan kirjoitukset, että joillakin olisi valta ja voima mielipiteiden perusteella päättää ketkä kuuluvat Kansaan ja ketkä eivät? Kenelleköhän se valta olisi annettu ja kuka?”

Nykyisinkin ilmestyy verkkolehti Kansan Uutiset ja ainakin muinoin oli olemassa lehti Kansan ääni. Kenellä on ollut valta ja voima antaa lehdille oikeus esiintyä koko kansan nimissä?

24.3.2010 16:21 Pauli Saarinen

Myyryläinen jatkaa saivarteluaan kirjoituksistani vieläkin Veikko Saksin blogin kommentissa.
http://karjala.blogit.uusisuomi.fi/2010/03/21/venajan-peli-kuriileista-j...

Hän ei ilmeisesti uskalla tulla mukaan tähän keskustellun. Siirrän siellä käydyn keskustelun kuitenkin tänne.

”Saarinen kirjoittaa omassa blokissaan: ”En ole puhunut koko kansan nimissä.” Minkä kansan nimissä sitten? Hän on täällä ja siellä kirjoittanut kansan nimissä, milloin koko kansan ja milloin enemmistön. Mitä muuta on esimerkiksi ja muiden muassa ilmaus: ”Kansan silmissä he eivät ole koskaan menettäneet sitä.” tarkoittaa?”

En ole koskaan sanonut puhuvani koko kansan nimissä, koska Bäckman, Hietanen, Molari ja Myyryläinen ovat eri mieltä, mutta he ovatkin saaneet kirjoitusvaltuutuksensa idästä. 

Eduskunnassakin saattaa olla muutama Vasemmistoliittolainen, joka on eri mieltä. Suomen kansan suuri enemmistö on kuitenkin sitä mieltä, että sotasyyllisiksi tuomitut eivät koskaan menettäneet kunniaansa.

Myyryläinen ei ota kantaa siihen, että Suomen valtion maine oikeusvaltiona meni siinä, kun valvontakomission pakottamana annettiin perustuslain vastaisia, poliittisia tuomioita. Oikeusvaltion maine on palautettava.

Pitäisikö Kansan Uutiset –verkkolehden nimi muuttaa Osakansan Uutisiksi? Eihän se ole koko kansan uutiset.

24.3.2010 16:38 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

T-K A: ”Tasavallan presidentin mahdollinen lausunto syylliseksi tuomittujen puolesta on hieno ele, mutta juridinen vääryys tulee korjata juridisella, ei poliittisella oikaisulla.”

Professori Jyrki Virolainen toteaa ”Halosen ei sitä paitsi tarvitse antaa puheena olevaa lausumaa, sillä hänen edeltäjänsä Martti Ahtisaari on sellaisen lausuman omalla presidenttikaudellaan jo antanut. Mutta ei sotasyyllisyysasia Ahtisaarenkaan lausumasta mitenkään korjaantunut.”

T-K A: ”Kansanedustaja Räsänen (KD) on ymmärtänyt asian pointin. Ihan kuten puoluetoverinsa edustaja Kallis. Ja toveri Heinäluoma. - Kristilliset ja demarit ovat ilmeisesti omantunnontarkkoja ihmisiä.”

Räsänen, Kallis ja Heinäluoma ovat puhuneet selkeästi sotasyyllisyystuomioiden purkamisen puolesta. Pääministeri ja Tasavallan presidentti olivat penseitä ajatukselle. Kokoomuksen, Vihreiden ja Perussuomalaisten kannanottoa ei ole näkynyt julkisuudessa. Vasemmistoliiton kannanottoa voi aavistella.Toivottavasti aavistukseni on väärä.

T-K A: ”Ns. sotasyyllisiä voi sitten jokainen tahollaan kunnioittaa tai olla kunnioittamatta ihan vapaasti. Siis Suomessa. Kaikkiallahan sanan - ja ilmaisunvapaus ei ole kansalaisoikeus.

Suomessa sananvapaus on perustuslaissa taattu kansalaisoikeus ja sitä myös kunnioitetaan.

24.3.2010 18:13 Pauli Saarinen

Stalin ei pääsekään voitonpäivän juhliin otsikoi Helsingin Sanomat pikku-uutisensa 24.03.2010 (s. B1).

Moskovan pormestari Juri Lužkov oli ehdottanut käyttää Stalinin kuvia voitonpäivien koristuksena. Presidentti Dimitri Medvedevin johtama järjestelytoimikunta on harmillisesti peruuttanut Stalinin kutsukortin. ”Sellaisia asioita ei tehty edes neuvostoaikana”.

25.3.2010 08:51 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

"Oli varman ala-arvoista keskustelua, kun totesin kirkkoherran tunnustavan ystävänsä Johan Bäckmanin pahantahtoiseksi ja väärämieliseksi, koska hän on tehtaillut poliisille suuren määrän turhia tutkintapyyntöjä mitä kummallisemmista asioista."

En nyt väitä, että tämä olisi esimerkki "kummallisesta asiasta", mutta näyte on vihajärjestö SAFKA:n kotivuilla:

"Alueviesti-lehteä ja sen entistä päätoimittajaa Erkki Petmania vastaan luetaan syytteet törkeästä kunnianloukkauksesta.

Dosentti Johan Bäckman nostaa Sastamalassa ilmestyvää Alueviesti-lehteä ja sen entistä päätoimittajaa Erkki Petmania vastaan syytteet törkeästä kunnianloukkausrikoksesta. Bäckman katsoo, että Petman on loukannut Bäckmanin kunniaa kirjoittamalla kustantamaansa Alueviesti-lehteen Bäckmanista perättömiä väitteitä, joiden mukaan Bäckman mm. toimisi Venäjän vakoojana, olisi uhannut Anton Salosen väkivaltaisella sieppaamisella ja työskentelisi Venäjän sotavoimien palveluksessa yms. Bäckman pitää näitä lehdessä julkaistuja valheellisia syytöksiä poikkeuksellisen törkeinä ja vaatii Petmanille vankeusrangaistusta törkeästä kunnianloukkausrikoksesta sekä korvauksina henkisestä kärsimyksestä 50 000 euroa sekä muita kuluja. Asiaa käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa."

Yritän sanoa tämän naama vakavana: Tohtori Bäckmanin kunnian loukkaamisesta 50 000 euroa on aika nussakka summa (takarivi räjähtää nauruun).

Paljonkos se hänen verotettava tulo Suomessa viime vuonna olikaan? Oliko 2800 euroa koko vuodelta? Huonot on liksat Helsingin Yliopistolla, vai mitä sanoo em. talossa palvellut?

25.3.2010 12:06 Pauli Saarinen

” … Bäckman katsoo, että Petman on loukannut Bäckmanin kunniaa kirjoittamalla kustantamaansa Alueviesti-lehteen Bäckmanista perättömiä väitteitä, joiden mukaan Bäckman mm. toimisi Venäjän vakoojana, olisi uhannut Anton Salosen väkivaltaisella sieppaamisella ja työskentelisi Venäjän sotavoimien palveluksessa yms.”
http://antifasistit.blogspot.com/2010/03/alueviesti-lehtea-ja-sen-entist...

Johan Bäckman kirjoitti ”Anton Salosen vapauttamisesta” 19.10.2009 eli juuri ennen Paavo Saloselle osoittamaansa julkista anteeksipyyntöä blogissaan Dosentti Johan Bäckmanin kertomus erikoisesta poliisikuulustelusta.
http://antonfree.bogspot/2009/10/dosentti-johan.bäckmanin-kertomus/

Blogi ja kaikki muutkin Johan Bäckmanin kirjoitukset poistettiin välittömästi anteeksipyynnön jälkeen.

”On päivänselvää, että minua epäiltiin jostakin muusta, mutta mistä. Kokemäen poliisin tuntien kysymyksessä tuskin on muu kuin epäily Antonin sieppaamisesta."

”No, jos poliisi on jaksanut lukea tätä jaaritusta tähän saakka, niin nyt viimeistään on aika kertoa, miten se Anton Salosen vapauttaminen sitten tapahtuu. Miten hänet palautetaan äidilleen ja kotimaahansa? Vapauttavatko Venäjän erikoispalvelut kaapatun pikkupoikansa, vai puuttuvatko Venäjän mahtavat asevoimat asiaan? Pikku vinkki: Venäjän erikoispalvelut hallitsevat joukon sellaisia erikoismenetelmiä, joista meidän erikoispalveluillamme ei ole hajuakaan. Muutetaan todellisuutta. Eräänä päivänä heräämme uudessa maailmassa. Yhtäkkiä Anton onkin äitinsä luona. Kukaan ei ole huomannut mitään. Venäjän kansa hurraa, vankeudessa virunut Anton on palautettu äidilleen. Kaikki huipentuu lehdistötilaisuuteen Pietarissa. Onnellinen äiti Antoneineen hymyilee tv-kameroille. Se päivä on lähellä. Tiedän päivämääränkin, tiedättekö te?”

Viimeistään tämän kirjoituksen jälkeen on mielestäni syytä epäillä, että dosentti Bäckmanilla on läheisiä yhteyksiä venäjän erikoispalveluihin ja asevoimiin. Kirjoituksessa on myös selvä uhkaus Anton Salosen väkivaltaisesta sieppaamisesta.

Edellä lainattu Bäckmanin teksti vie aika paljon pohjaa hänen tutkintapyynnöltään. Mutta dosenttihan on tunnettu turhien tutkintapyyntöjen tekemisestä.

Tutkintapyyntöjen positiivisena puolena on tietysti niiden työllistävä vaikutus, mutta poliiseilla on työvoimapula.

Dosentti Johan Bäckmanin mahdollinen maanpetoksellinen toiminta on ollut esillä myös hänen ystävänsä kirkkoherra Juha Molarin blogissa:

”Bäckman joutuu tämänpäiväisen Aamulehden jutun mukaan ilmeisesti tarkasteltavaksi maanpetoksellisesta toiminnasta. Onko Molariin oltu vielä yhteydessä näissä merkeissä? (Anonyymi kommentti Juha Molarin blogissa Miten voisi vastustaa nationalistista vihaa? 21.10.2009)
http://juhamolari.blogspot.com/2009/10/miten-voisi-vastustaa-nationalist...

Kirkkoherra Juha Molari toteaa bloginini kommentissa ”Mutta eipä … rohkene tehdä tutkimuspyyntöä asiasta, sillä se paljastaisi heti heidän pahantahtoisuutensa ja väärämielisyytensä.”

Kirkkoherra voisikin nyt papillisesti nuhdella pahantahtoisuudesta ja väärämielisyydestä ystäväänsä Johan Bäckmania, joka ”on aina kirjoittanut ja kertonut kauniisti Suomesta”.

25.3.2010 12:09 Myyryläinen (nimimerkki)

Saarinen meuhkaa kirjoituksistani Veikko Saksin blokissa http://karjala.blogit.uusisuomi.fi/2010/03/21/venajan-peli-kuriileista-j.... Keskustelu alkoi siellä joten käyn sitä siellä enkä täällä.

26.3.2010 02:05 karjalainen (nimimerkki)

Juha Molarilla on taas ongelma, joka tulvii pitkänä epistolana hänen blogissaan.

Kirkkoherra on tuskassa, joka ajaa häntä keksimään hinnalla millä hyvänsä todisteita,että sodan aikana isänmaallisuutta ja puolustustahtoa lietsottiin papiston ja kansan mieliin siinä mitassa, että uskonto ja puuolustustahto sulautuivat yhdeksi asiaksi, sankarivainajauskonnoksi.

Todisteeksi hän lainailee Franz Otto Piperin teosta, joka keskittyy lähinnä Jeesuksen sovintotyön merkitykseen.
 
Lainaukset eivät liity mitenkään nationalistiseen uhrimystiikkaan, muuta kuin kirkkoherran omassa mielikuvituksessa.
 
Sen sijaan suomalaisnaiset Sari Näre ja Jenni Kirves yhtyvät teoksessaan safkalaiseen aatemaailmaan:
 
"Uhrautumisen vaatimus oli sodan aikana voimakas, mutta ei kuitenkaan koko kansan hyväksymä.
Sodan asetelmassa rauhanvaatimukset hiljennettiin."
 
Jenni kirves puhuu jopa valtion ohjaillusta "päivittäisestä myrkkyannoksesta" puolustustahdon ylläpitämisessä.

Lainaus blogista:
 
Molari: "On syytä huomata Suomen köyhä kristikansa, joka lukia Raamattuansa ja löysi Kristuksen Raamatun valossa. Sitä vastoin papisto antautui politiikan vietäväksi ja etääntyi Raamatun Kristuksesta. Tämä ei ollut tietenkään ehdoton luopuminen pappien keskuudessa, mutta papistoa painostettiin tietynlaiseen opetukseen. Tämä näkyy esittelemäni kirjan tapauksesta, jossa upseerit kantoivat papin ulos korsusta, koska pappi ei suostunut idealisoimaa kuolemaa."

Huom! - papisto antautui politiikan vietäväksi - eihän vain satu nytkin, jopa rauhan aikana eräs kirkkkoherra antautumaan jopa erittäin kyseenalaisen politiikan vietäväksi?

26.3.2010 02:56 suometar (nimimerkki)

"sodan aikana isänmaallisuutta ja puolustustahtoa lietsottiin papiston ja kansan mieliin siinä mitassa, että uskonto ja puuolustustahto sulautuivat yhdeksi asiaksi, sankarivainajauskonnoksi."
 
- Minusta Molari on tässä ihan oikeassa. Isäni oli yksi uhri ja me elimme tässä hengessä sodan jälkeen vielä kauan.
"...papisto antautui politiikan vietäväksi ja etääntyi Raamatun Kristuksesta."
- Neuvostoliitossa sama tapahtui ateismin nimissä. Siellä taisteltiin Stalinin nimi huulilla, miehen, joka tuhosi 20 miljoonan sodassa tapetun lisäksi myös omiaan noin 10 miljoonaa. Missä oli Raamatun Kristus silloin?
Molarilla on pieni looginen ristiriita.
Minusta jos sotasyyllisyydestä tehdään farssi, antaa olla.
Osa historiaa se on.
Tietenkin rehabilitointimielessä, saivathan Stalinin uhritkin oikeuden Hruštšovin aikana.

26.3.2010 03:11 suometar (nimimerkki)

""Sen sijaan suomalaisnaiset Sari Näre ja Jenni Kirves yhtyvät teoksessaan safkalaiseen aatemaailmaan:
”Uhrautumisen vaatimus oli sodan aikana voimakas, mutta ei kuitenkaan koko kansan hyväksymä.
Sodan asetelmassa rauhanvaatimukset hiljennettiin.”"
 
- Ei tämä ole safkalainen aatemaailma, vaan ajan henki.
 
Vasemmistolaiset pyrkimykset ja rauhan vaatimukset olivat kiellettyjä. Silloin todellakin vasemmisto edusti rauhan aatetta. Ehkä Neuvostoliitto oli ideaali, ehkä rauha sinänsä.
 
Nykyinen safkalainen ideologia taas lietsoo sotaa Suomen ja Venäjän välille ja siinä mielessä se ei ole mikään rauhanaate. Eikä eettisen rauhanpyrkimyksen perillinen.

26.3.2010 11:24 karjalainen (nimimerkki)

Suometar: "Vasemmistolaiset pyrkimykset ja rauhan vaatimukset olivat kiellettyjä. Silloin todellakin vasemmisto edusti rauhan aatetta. Ehkä Neuvostoliitto oli ideaali, ehkä rauha sinänsä."

Kuinkahan moni allekirjoitti sodan aikaan ja varsinkaan nyt, että NL oli rauhan asialla?
 
Suurin osa on tarkalleen sitä mieltä, että kyseessä oli rikollinen valtio johdossaan suurvaltapyrkimyksissään rikollinen massamurhauttaja Stalin.

Suomen sotasyyllisyyden purkamisessa on tarkalleen kyse siitä, ettei ole rikollista puolustautua, kun päälle hyökätään.

26.3.2010 11:41 karjalainen (nimimerkki)

Uudessa Karjalan kuvalehdessä on sivuilla 16-17 juttu Sijaiskärsijämme 2010
Juttu on mielenkiintoinen.

Siinä kuuluisan valokuvaajan Eino Partasen tytär on laittanut uudelleen oman studionsa ikkunaan sotasyyllisiksi tuomittujen kuvat, kuten isänsä aikoinaan.

Hän ei pelkää, että häntä tultaisiin pidättämään tästä toimenpiteestä.

Aila Partanen, palkittu muotokuva-valokuvaaja huudahtaa: "Hyvänen aika, mitä vielä vuosikymmenten jälkeen pelätään?"

Aila Partanen on ottanut hienoja kuvia myös Karelia Klubi-lehden kansikuviksi.
Myös ensimmäisen Karjalan kuvalehden kansikuva on hänen studiossaan kuvattu.

26.3.2010 13:47 suometar (nimimerkki)

"Kuinkahan moni allekirjoitti sodan aikaan ja varsinkaan nyt, että NL oli rauhan asialla?"
 
- Ei varmaankaan moni, mutta muutamat joutuivat istumaan vankeudessa kun kieltäytyivät sotimasta.

Sodan aikana ei tiedetty yleisesti Stalinin rikoksista ja ehkä jotkut sulkivat silmänsä, vaikka tiesivätkin.
 
Stalinin rikokset tulivat julki vasta hänen kuolemansa jälkeen.

Nykyisin kaikki on tiedossa ja kirjallisuutta on paljon. Ja tiedämme senkin, mitkä marginaaliryhmät pitävät Stalinin toimia oikeutettuina. Rauhan asialla? - Ei varmasti ollut.

26.3.2010 14:23 karjalainen (nimimerkki)

suometar: " Ei varmaankaan moni, mutta muutamat joutuivat istumaan vankeudessa kun kieltäytyivät sotimasta.
 
Sodan aikana ei tiedetty yleisesti Stalinin rikoksista ja ehkä jotkut sulkivat silmänsä, vaikka tiesivätkin.
 
Stalinin rikokset tulivat julki vasta hänen kuolemansa jälkeen."

Niinpä!
 
Nykyisin, jolloin Stalinin häikäiemätön suurvaltahimoinen tapattamisvimma on hyvin tiedossa, saamme olla ja osoittaa kiitollisuutta silloista maamme johtoa kohtaan, että se halusi puolustaa maatamme.

Jos Ryti ja Mannerheim eivät olisi panostaneet Suomen puolustustahtoon, Suomi olisi ollut pyöveli Stalinin 100% saalis.

Sen toiminnan rinnalla muutamien sodasta kieltäytyjien vankeus ei paljon vaakakupissa paina. Rauha ei näet ollut kaupan puolustautumatta.

On surkuhupaisaa, että vielä on suomalaisia, jotka luulevat, että Suomi olisi säästynyt Stalinin kynsistä, jos olisi antautunut.

26.3.2010 16:38 Pauli Saarinen

karjalaiselle

Muiden asioiden hoitamisen vuoksi ja koska eläkeläisenkin on tehtävä sen verran leipänsä eteen, että hakee sen ruokakaupasta, en ole ehtinyt osallistua tähän karjalaisen ja suomettaren väliseen mielenkiintoiseen keskusteluun. Laitan nyt lusikkani soppaan.

”Juha Molarilla on taas ongelma, joka tulvii pitkänä epistolana hänen blogissaan.”

En ole ehtinyt lukea tuota Molarin blogia. Tekstejä tulee niin taajaan tahtiin, että yksi lukija ei ehdi lukea kaikkea, mitä hän kirjoittaa. Taattua safkaa varmaankin?

”Kirkkoherra on tuskassa, joka ajaa häntä keksimään hinnalla millä hyvänsä todisteita, että sodan aikana isänmaallisuutta ja puolustustahtoa lietsottiin papiston ja kansan mieliin siinä mitassa, että uskonto ja puolustustahto sulautuivat yhdeksi asiaksi, sankarivainajauskonnoksi.”

Ei sota-aikana tarvinnut lietsoa isänmaallisuutta ja puolustustahtoa. Tuntematon Sotilas on aika hyvä kuvaus isänmaallisuudesta ja puolustustahdosta. Monenlaisia mielipiteitä oli, mutta joukko meni yhtenä miehenä ”ryssää” vastaan.

Oli toki niitäkin jotka kieltäytyivät isänmaansa ja äidinkielensä puolustamisesta. Sodan oloissa oli aivan luonnollista, että heitä kohdeltiin maanpettureina.

Kirkkoherra Juha Molari paheksuu Veikko Saksin blogin ”Venäjän peli Kuriileista jatkuu” kommentissaan Heikki Reenpään yhteyksiä saksalaisiin: ”… koska Heikki Reenpää osallistui saksalaisten rinnalla Leningradin Elämän tien katkaisuun. …
http://karjala.blogit.uusisuomi.fi/2010/03/21/venajan-peli-kuriileista-j...

Olen kommentoinut kirkkoherran mielipiteitä Veikko Saksin blogissa.

Minusta tuntuu, että Reenpää harkitsi viisaasti. Hän valitsi kahdesta hirmuhallitsijasta vähemmän vaarallisen. Stalin tapatti summittaisesti oman maansa kansalaisia ja siirsi valloittamiensa maiden kansalaisia joukoittain Siperiaan. Hitler sen sijaa poltti etupäässä juutalaisia. Hänestä ei ollut suurta vaaraa suomalaisille. Rytin hankkima Saksan ruoka- ja aseapu pelasti Suomen miehitykseltä.

”… Sen sijaan suomalaisnaiset Sari Näre ja Jenni Kirves yhtyvät teoksessaan safkalaiseen aatemaailmaan: ”Uhrautumisen vaatimus oli sodan aikana voimakas, mutta ei kuitenkaan koko kansan hyväksymä. Sodan asetelmassa rauhanvaatimukset hiljennettiin.” Jenni kirves puhuu jopa valtion ohjaillusta ”päivittäisestä myrkkyannoksesta” puolustustahdon ylläpitämisessä.

Sari Näre ja Jenni Kirves ovat Helsingin yliopiston tutkijoita. Edellinen on dosentti ja jälkimmäinen tutkijakoulutettava. Heistä ainakin Kirves edustaa niin nuorta sukupolvea, että hänellä ei ole omakohtaisia kokemuksia sota-ajasta. Kumpikaan ei nähdäkseni edusta Helsingin yliopiston tutkijaksi ilmoittautuneen Johan Bäckmanin bäckmanilaista (lue safkalaista) koulukuntaa.

Luonnollisesti uhrautumisen vaatimus ei ollut koko kansan hyväksymä. (Joudumme varmaan kohta takaisin Myyryläisen kanssa Saksin blogissa käymääni väittelyyn koko kansan nimissä puhumisesta). Oli suuri joukko kommunisteja, jotka eivät hyväksyneet ”uhrautumista”. Suomi olisi heidän mielestään pitänyt uhrata Neuvostoliitolle.

”Lainaus blogista:
Molari: ”On syytä huomata Suomen köyhä kristikansa, joka lukia Raamattuansa ja löysi Kristuksen Raamatun valossa. Sitä vastoin papisto antautui politiikan vietäväksi ja etääntyi Raamatun Kristuksesta.”

Ei isänmaallisuus ole Raamatussa kielletty. Antakaa keisarille, mikä keisarin on ja Jumalalle mikä Jumalan on.

26.3.2010 16:52 Pauli Saarinen

suomettarelle

Suometar: ”Minusta jos sotasyyllisyydestä tehdään farssi, antaa olla. Osa historiaa se on. Tietenkin rehabilitointimielessä, saivathan Stalinin uhritkin oikeuden Hruštšovin aikana.”

Minun näkemykseni mukaan kysymyksessä ei ole farssi. Kysymys on oikeusvaltion kunnian palauttamisesta purkamalla perustuslain vastaiset ja poliittiset tuomiot.

Suomen poliittisessa johdossa on vielä turhan paljon kyyristelyä itään päin. Se voi olla ehkä valtioviisauttakin, mutta useiden kansalaisten silmissä se näyttää rumalta ja on tavattoman läpinäkyvää.

Kysymyksessä on aivan eri asia kuin Stalinin kunnian palauttaminen Venäjällä. Stalin oli psykopaatti massamurhaaja. Siitä eri puolilla maailmaa ollaan varsin samaa mieltä.

26.3.2010 17:01 Pauli Saarinen

suometarelle
”Vasemmistolaiset pyrkimykset ja rauhan vaatimukset olivat kiellettyjä. Silloin todellakin vasemmisto edusti rauhan aatetta. Ehkä Neuvostoliitto oli ideaali, ehkä rauha sinänsä.”

Eivät vasemmistolaiset pyrkimykset olleet kiellettyjä. Ymmärtääkseni Tanner oli vasemmistolainen. Kommunistiset pyrkimykset olivat kiellettyjä, koska kommunistien ”rauhan aate” pyrki pelkästään Suomen liittämiseen Neuvostoliittoon.

”Nykyinen safkalainen ideologia taas lietsoo sotaa Suomen ja Venäjän välille ja siinä mielessä se ei ole mikään rauhanaate. Eikä eettisen rauhanpyrkimyksen perillinen.”

Nykyinen safkalainen ideologia lietsoo sotaa Suomen ja Venäjän välille sekä Viron ja Venäjän välille. Safkalainen ideologia saa ohjeensa idästä. Siellä on pakko etsiä ulkoisia vihollisia, jotta kansa ei kiinnitä huomiota sisäisiin ongelmiin.

26.3.2010 17:18 Pauli Saarinen

karjalaiselle

”Kuinkahan moni allekirjoitti sodan aikaan ja varsinkaan nyt, että NL oli rauhan asialla? Suurin osa on tarkalleen sitä mieltä, että kyseessä oli rikollinen valtio johdossaan suurvaltapyrkimyksissään rikollinen massamurhauttaja Stalin.”

Olisi ollut aika hupaisaa pitää sodan aikana maahan hyökkäävää Neuvostoliittoa rauhan asialla olevana. Olikohan NL tuomassa pommikoneineen, tykkeineen ja panssareineen rauhaa Suomeen. Aika järeät rauhanaseet.

”Suomen sotasyyllisyyden purkamisessa on tarkalleen kyse siitä, ettei ole rikollista puolustautua, kun päälle hyökätään.”

Eipä itsepuolustusta tuolla kulmillakaan rikoksena pidetä. Kunhan ei mene väkivallan liioitteluksi.
 

Siitä ei sodassa ollut pelkoa. Sata suomalaista lentokonetta tuhatta neuvostoliittolaista konetta vastaan. Silloin sanottiinkin, että ”yksi suomalainen sotilas vastaa kymmentä ryssää”

26.3.2010 17:35 Pauli Saarinen

karjalaiselle

”Siinä kuuluisan valokuvaajan Eino Partasen tytär on laittanut uudelleen oman studionsa ikkunaan sotasyyllisiksi tuomittujen kuvat, kuten isänsä aikoinaan.

Harrastin valokuvausta pienestä pitäen ja siksi muistan hyvin, millainen kohu syntyi aikoinaan Eino Partasen Helioksen ikkunaan sijoittamista sotasyyllisiksi tuomittujen kuvista.

26.3.2010 17:47 Pauli Saarinen

suomettarelle

”Kuinkahan moni allekirjoitti sodan aikaan ja varsinkaan nyt, että NL oli rauhan asialla?”
 
"Ei varmaankaan moni, mutta muutamat joutuivat istumaan vankeudessa kun kieltäytyivät sotimasta.”

On aivan luonnollista, että sodan aikana maansa puolustamisesta kieltäytyviä pidettiin sotarikollisina ja laitettiin vankeuteen. Jotkut tosin joutuivat vankeuteen muun kuin poliittisen aatteen vuoksi – aseeseen tarttumisen kieltävän uskontonsa vuoksi.

”Nykyisin … tiedämme senkin, mitkä marginaaliryhmät pitävät Stalinin toimia oikeutettuina. Rauhan asialla? - Ei varmasti ollut.”

Suomessa tämä ryhmä on nykyisin melko pieni. Onhan meillä sentään Bäckman, Hietanen ja Molari. Venäjällä sen sijaan Stalin-kultti nousee.

26.3.2010 17:59 Pauli Saarinen

karjalaiselle

”Nykyisin, jolloin Stalinin häikäilemätön suurvaltahimoinen tapattamisvimma on hyvin tiedossa, saamme olla ja osoittaa kiitollisuutta silloista maamme johtoa kohtaan, että se halusi puolustaa maatamme."

Antautumalla Suomi ei olisi säästynyt Stalinin kynsistä. Ryti, Tanner ja tuhat muuta olisi hirtetty heti. Tuskin Mannerheimkään olisi säästynyt. AKS:n ja IKL:n kannattajat olisi kyyditty Siperiaan.

Kekkosesta olisi varmaankin tehty Suomen sosialistisen neuvostotasavallan bolitbyroon pääsihteeri. Suomen ”varjohallitus” olisi alkanut toimia Tukholmassa.

26.3.2010 19:19 suometar (nimimerkki)

pieni täsmennys:
 
"Kysymyksessä on aivan eri asia kuin Stalinin kunnian palauttaminen Venäjällä. Stalin oli psykopaatti massamurhaaja. Siitä eri puolilla maailmaa ollaan varsin samaa mieltä."
 
Kirjoitin Stalinin uhrien rehabilitoinnista, en Stalinin kunnian palauttamisesta. Massamurhaajalla ei ole kunniaa palautettavaksi.

26.3.2010 19:44 Pauli Saarinen

suomettarelle

Kirjoitit aivan oikein Stalinin uhrien rehabilitoinnista, mutta asiayhteydessä, jossa oli kysymys kunnian palauttamisesta. Stalinin kunnian palauttamistakin tehdään nykyisin Venäjällä.

26.3.2010 19:50 Pauli Saarinen

Iltalehti kirjoittaa tänään 26.03.2010 otsikolla ”Sotasyylliset eivät menettäneet kunniaansa”.
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010032611365431_uu.shtml

Kommentoija Myyryläinen on Veikko Saksin blogin kommenteissa kysynyt, että mikä oikeus minulla on puhua koko kansan tai kansan enemmistön suulla, kun olen vaatinut sotasyyllisyystuomioiden purkamista.
http://karjala.blogit.uusisuomi.fi/2010/03/21/venajan-peli-kuriileista-j...

Voin nyt Iltalehden gallupin tulosten valossa näyttää Myyryläiselle, että en puhunut suulla suuremmalla.

Iltalehti kysyy ”Pitäisikö sotasyyllisyystuomiot mitätöidä?” Tänään klo 18.30 mennessä oli annettu 3186 vastausta. Vastanneista 88 % oli puolesta ja 12 % vastaan.

Tällaisen kyselyn vastaajat eivät ole edustava otos Suomen kansasta ja joku voi vastata monta kertaa. Kysely on kuitenkin selvästi suuntaa antava ja voin aivan hyvin sanoa Myyryläiselle, että Suomen kansan selvä enemmistö tahtoo kyselyn mukaan tuomioiden purkamista.

Iltalehden jutussa puhutaan syylliseksi tuomittujen kunnian palauttamisesta eikä oikeusvaltion kunnian palauttamisesta, joka vaatii tuomioiden purkamista.

26.3.2010 23:12 Juha Molari (nimimerkki)

Minua säälittää eläkeläisen Saarisen järjestelmällinen vääristäminen ja valehtelu, jonka hän liittää minun nimeeni. Pappina ja kristittynä tiedän, että Saarinen tekee syntiä. Ilmeisemmin hänellä ei ole häpeää edes yksityisyydessään Jumalan edessä, kun katsoo oikeudekseen järjestelmällisesti ja tahallisesti kirjoittaa perättömiä väitteitä toisen nimiin.

Tarkoitan tällä kritiikillä nyt sitä, mitä hän väittää suhteestani Staliniin. On täysin ala-arvoista herjaamista, jos hän väittää minun tukevan Stalin-kulttia tms. Kyse on nimenomaa ala-arvoisesta herjaamisesta, koska Saarinen hyvin tarkasti selaa tekstejäni ja on varmasti nähnyt kriittisyyteni Stalinia vastaa. Tämä kriittisyyteni ei ole satunnaista, vaan johdonmukaisesta. Ymmärrän siten, että Saarinen tahtoo leimata kaikki Venäjään ja sen hallitukseen myönteisesti suhtautuvat "stalinisteiksi", jotta sillä leimalla nämä henkilöt voitaisiin mitätöidä. Halpamaista!

6.3.2010 kirjoitin ilolla ja kunnialla, että Venäjän yhtenäisyyden puolue ja Putin ym. sanoutuvat irti Stalinille osoitettavasta kunnioituksesta: http://juhamolari.blogspot.com/2010/03/venajan-yhtenaisyyden-puolue-sano.... Olen kirjoittanut 11.11.2009 kriittisesti Venäjän radikaalia vasemmistoa vastaan, joka satunnaisesti ihailee Stalinia: http://juhamolari.blogspot.com/2009/11/venalainen-radikaali-vasemmisto.html. Olen kirjoittanut 23.7.2009 Stalinin hirmuvallasta: http://juhamolari.blogspot.com/2009/07/viron-miehitys-vai-miehitysmyytti... ja ennen kaikkea 15.7.2009 olen kirjoittanut tylyn suorapuheisesti Stalinin toimia vastaan: http://juhamolari.blogspot.com/2009/07/stalin-hirteen.html. Tuossa yhteydessä viittaan myös halveksien edellispäivänä Pohjois-Ossetiassa tehtyyn kommunistisen puolueen päätökseen tehdä kunniaa "suurelle Stalinille". Olen myös 14.2.2010 julkaissut blogissani korjauksen Savon Sanomien Stalin-kulttiin liittyvän leimaamisen tähden: http://juhamolari.blogspot.com/2010/02/kirkon-risti.html

Koska vaimoni perheen tähden - joka työskenteli eri tehtävissä NL:n armeijassa - on sattumalta syntynyt ikävä mielikuva Stalinin persoonasta ja toimintatavoista, en voi käsittää, millä moraalilla Saarinen liittää minut Stalinin ihailijoihin! Häpeä Saarinen!

27.3.2010 00:36 Pauli Saarinen

Nimimerkin Ajateltavaa kirjoitus kuuluisi kommentiksi.

Se on jostakin syystä – ehkä siinä olevien web-linkkien vuoksi tullut minulle ”Arvioitavaksi”, enkä ole huomannut tapausta. En voi hyväksyä sitä enää, koska kommenteissa olevat viittaukset sekoavat. Siksi kopioin sen tähän.

Ajateltavaa kirjoitti 20.03.2010:

Jokainen ajatteleva ihminen ymmärtää, kuka ovat nämä (Djukov, Bäckman + Safka) henkilöt. Helsingin yliopisto ei voi nimittäin koko ajan seuraa venäläisiä tiedotusvälineitä. Jos JB esiintyy edelleen opettajana, se on hänen omalla vastuullaan ja olisi syytä puuttua siihen tietenkin, jos tulee tietoa. Toinen asia on, että venäjänkielinen lukijakunta lukee ”professorin” kirjoituksia ja tekee omat päätökset asiasta.

Itse olen kerran Helsinkiin yliopistolta kysynyt ja vastaus:
_______________
27.3.2009
Dosentti Johan Bäckman ei edusta Helsingin yliopistoa

Johan Bäckman, joka on Turun ja Joensuun yliopiston kriminologian dosentti ja Helsingin yliopiston oikeussosiologian dosentti, ei ole palvelussuhteessa Helsingin yliopistoon. Hän ei ole saanut eikä saa yliopistosta palkkaa. Hänelle maksettiin viime syksynä palkkio korvauksena 24 tunnin luento-opetuksesta oikeustieteellisen tiedekunnan oikeussosiologian oppiaineessa.

Johan Bäckman ei edusta Helsingin yliopistoa esiintyessään julkisuudessa. Hänen mielipiteensä ovat yksityishenkilön mielipiteitä.

Ystävällisin terveisin
Terttu Nurro
Lehdistöpäällikkö
Viestintäosasto
PL 33 (Fabianinkatu 18), 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin (09) 191 22598, 050 549 8771,
faksi (09) 191 23010
Sähköposti: terttu.nurro@helsinki.fi
www.helsinki.fi/yliopisto
___________________________

En tiedä teidän venäjänkielen taitoa, mutta Latviassa 16.03.2010 taas on perustettu uusi organisaatio – tässä linkki :
http://rus.delfi.lv/news/daily…d=30632545 .
Jos on epäselvää – sähköpostini on olemassa.
*
”Bäckman again”.
Eikö sekin ole ihmeellistä, että Robert Rantalan story on ollut pitkä aika Venäjän mediassa? Katsoin Venäjään TV ohjelmaa ” Пусть говорят”
(http://www.1tv.ru/dp/si=5685&im=7 ).

Studiossa oli myös Johan Bäckman – niin että kaikki voivat jo kuvitella, minkälainen oli fiilis siellä.
Suora ohjelma, studiossa kaikki huutavat, lapsen äiti on isolla näytöllä (Turussa), isä, venäläinen isoäiti, äidin ystävätär ja tietenkin Bäckman Moskovan studiossa.

Äiti on Venäjän kansallinen, isä on kirjoittanut anomuksen Suomalaisesta kansallisuudesta irtisanomisesta.

Suomea syyllistettiin asioiden salassapidosta, huudeltiin, että lapsi on ”keskitysleirissä”, parempia vanhempia ei löydy, lapselle oli kielletty puhua venäjän kielellä jne.

Koko juttu joittekin salissa olevien mielestä johtuu siitä, että ”suomalaiset vihaavat venäläisiä”!
En pysty parilla sanalla kertomaan koko ohjelmasta, mutta itselleni jäi epäselväksi, miten on mahdollista saatava ohjelmanaikaa show’ssa Venäjällä?

27.3.2010 01:21 Pauli Saarinen

Juha Molarille

JM: ”Minua säälittää eläkeläisen Saarisen järjestelmällinen vääristäminen ja valehtelu, jonka hän liittää minun nimeeni. … Pappina ja kristittynä tiedän, että Saarinen tekee syntiä.”

Jospa kirkkoherra katuisi omia syntejään ja vääristeltyjä lausuntoja, joita hän antoi Anna Prokorovan videossa:
http://www.tvc.ru/vv.aspx?vid=cb2642ea-33c9-4840-9b61-9a5e88368a07&faid=...
Video oli suomennettuna Safkan tai Bäckmanin sivuilla, mutta on jostakin syystä kadonnut sieltä.

JM: ”Ymmärrän siten, että Saarinen tahtoo leimata kaikki Venäjään ja sen hallitukseen myönteisesti suhtautuvat ”stalinisteiksi”, jotta sillä leimalla nämä henkilöt voitaisiin mitätöidä. Halpamaista!”
Muistaakseni en ole kutsunut kirkkoherraa koskaan stalinistiksi, koska tapoihini ei kuulu lyödä ihmisiin leimoja russofobi, stalinisti, natsi, nationalisti, tms. Leena Hietasesta olen käyttänyt nimeä kommunisti, koska hän on itse sanonut olevansa.

JM: ”Olen kirjoittanut 11.11.2009 kriittisesti Venäjän radikaalia vasemmistoa vastaan, joka satunnaisesti ihailee Stalinia …”

Varmaankin, koska vain aito Putinin ihailu on kirkkoherran mielestä luvallista.
Kummallisesti kirkkoherra löysi tämän yhden kohdan, johon tarttua. Eipä tullut kommentteja muihin asioihin.

27.3.2010 05:11 suometar (nimimerkki)

Molari
tässä kun luennoit.
Sulla näyttää olevan vakava split (vaikeat asiat kielletään).
”…papisto antautui politiikan vietäväksi ja etääntyi Raamatun Kristuksesta.”
- Neuvostoliitossa sama tapahtui ateismin nimissä. Siellä taisteltiin Stalinin nimi huulilla, miehen, joka tuhosi 20 miljoonan sodassa tapetun lisäksi myös omiaan noin 10 miljoonaa. Missä oli Raamatun Kristus silloin?
Molarilla on pieni looginen ristiriita.
- Tästä on kysymys.
Me täällä Finlandiassa nähdään asioiden läpi.
On samantekevää, kutsutko sinä maanpetosta Staliniksi vai Jeesus Kristukseksi.
27.3.2010 05:45 suometar (nimimerkki)
Molari vielä.
Olen aikuisen poikani äiti ja nähnyt elämässä yhtä ja toista.
Asuin, opiskelin ja elin Moskovassa ja Pietarissa useita vuosia.
Niinä vuosina me uskoimme rauhaan.
Nyt sinä Kristus häpäiset sen kaiken. Idealismin.
Että suomalaiset ja venäläiset voisivat elää rinnakkain.
Miksi ihmeessä pitää rakentaa ristiriitoja Suomen ja Venäjän välille?
Ollaanko me vihollismaita? Nyt, kun valtioiden välinen dialogi toimii ja kaikki on hyvin.
Mitä pirua te safkalaiset haluatte?

27.3.2010 07:26 Stalin hirteen (nimimerkki)

Venäjältä kuuluu hyviä uutisia. Aamun HS kertoo, että Moskovan alaikäisille lapsille on määrätty virallinen kotiintuloaika, klo 22:een mennessä. Homma on osa Medvedevin uutta lastensuojelukampanjaa. Lienee perua siitä Venäjän KGB-"lapsiasiavaltuutetun" käynnistä Suomessa, ovat huomanneet, että sivistysmaissa suojellaan lapsia väkivaltaisilta ja juopoilta vanhemmilta. Tosin Johan Bäckman on todistellut, että Turussa ei juoda kuin olutta, mutta kokemuksesta voin kertoa, että minä olen ainakin juonut rähinäolutta ja ollut kaksi kertaa putkassakin rähinäolutta juotuani. 

Onkohan Turussa eri olutmerkit kuin muualla Suomessa?

Moskovan valtavaa katulapsijoukkoa tämä kotiintuloaika-sääntö ei tietenkään koske, koska heillä ei ole kotia, mihin mennä. Sääntöön voitaisiin lisätä tietysti viemäriin vetäytymisaika.

Toinen uutinen kertoo, että Venäjä on päättänyt helpottaa ulkomaalaisten erityisosaajien työlupakäytännön helpottamista. Hanke on perusteltu hyvin: "'Päätavoitteena on nyt houkutella parhaat aivot maahan', nimetön hallinnon edustaja sanoi lehdelle."

Tämähän saattaa olla alku Venäjän nousulle sivistysmaiden joukkoon ja talousmahdiksi. Kunhan nyt saataisiin vietyä sinne edes yhdet aivot.

27.3.2010 14:06 agendo2 (nimimerkki)

Stalin hirteen: "Tämähän saattaa olla alku Venäjän nousulle sivistysmaiden joukkoon ja talousmahdiksi. Kunhan nyt saataisiin vietyä sinne edes yhdet aivot."

Jaaha!
 
Stalinin käytäntö oli, että maan parhaat aivot listittiin järjestelmällisesti, lukuunottamatta aseteknologian vaatimia.
 
Aiotaanko nyt ostaa Lännestä aivoja samaan tarkoitukseen?
 
Tuleeko teille mieleen, mihin muuhun tarkoitukseen suurvaltapyrkimyksillään rehentelevä Venäjä erityisosaamista kaipaa ulkopuoleltaan?

27.3.2010 14:32 Tuula Hölttä

Stakin hirteen: "Lienee perua siitä Venäjän KGB-”lapsiasiavaltuutetun” käynnistä Suomessa..."

Tuo vierailu saattaa olla merkki siitäkin, että kun luonnonvaroiltaan maailman rikkaimpiin 
ydinasesuurvaltoihin lukeutuva Venäjän federaatio on kehitysmaiden lailla ollut mm. YK:n lastenjärjestö Unicefin avun saaja, ja tuo apu päättyy vuoteen 2010, niin täytyy näyttää tuen [=ilmaisen rahan] jatkumisen vakuudeksi, että Venäjän federaatiokin parantaa ihmisoikeustilannettaan lasten osalta jos ei muulla, niin syyllistämällä tätä tukea antaneet pienet demokraattiset naapurivaltionsa lasten oikeuksien rikkomisesta ja määräämällä lapsille kotiintuloajat.
Suuri katulapsiongelman aiheuttaja Venäjällä on se, että lapsilla on kyllä kodit, mutta syystä a ja b lapset kokevat, että kadut ovat heille turvallisempi elinympäristö kuin kodit.

27.3.2010 14:34 agendo2 (nimimerkki)

Juha Molari!

Kun nyt osoitat meille kaikille kädestä pitäen, kuinka rikollisena pidät Stalinia ja hänen johtamaansa Neuvostoliittoa rikollisena valtiona järkyttävine tekoineen ihmisyyttä kohtaan, miksi et toimi papillisesti Venäjällä tuomiten jyrkästi hänen tekonsa?

Kun käytät Venäjän mediaa laajasti hyväksesi, miksi et tartu suurimpiin vääryyksiin ja kerro, että NL:n pieneltä isänmaaltasi ryöväämät suuret alueet Suomelle, mutta pienet alueet Venäjälle, ovat yhä palauttamatta ja pienellä maalla maksatetut valtavat sotakorvaukset maksamatta takaisin - kun samaan aikaan Venäjän johtavat poliitikot ja oligarkit keräävät korruption avulla satumaisia omaisuuksia?

Äläkä taas sorru kertoilemaan Leningradin piirityksestä!
 
Jos Stalin ei olisi aloittanut hyökkäilyjään ja vienyt maitamme ja kotejamme, ei Suomella olisi ollut mitään tarvetta yrittää saada niitä takaisin ja hyväksyä Saksan apua?

Äläkä aloita suotta esitelmää Itä-Karjalan leireistä!
 
Jos Stalin ei olisi hyökinyt päällemme puna-armeijan voimin, ei olisi mistään syntynyt yhtään leiriä, ei yhtään asiakasta sinne, eikä kenenkään olisi tarvinnut siellä kärsiä nälkään. Mistä sinne olisi ketään tullut?

Joko vihdoin oivallat, että Stalin julmuuksissaan järjesti enemmän oman kansansa kärsimyksiä, kuin olet ikinä propagandalta uskonut?

Miksi yhä hellit mielessäsi neuvostonäkemyksiä safkalaisoppien mukaan, vaikka tiedät Stalinin 
mustan mielen?

Miksi tartut muutaman lapsen oikeuksiin perheen sisäisten ongelmien vuoksi, muttet tuo esiin niitä valtaisia kadulla elävien lapsiongelmia, jotka ovat laumoittain vailla kotia, vailla vanhempia, vailla alkuakaan niistä oikeuksista, mistä kerrot?

Miksi tartut lillukan varsiin, kun sankka ryteikkö on edessäsi?

Luulet taistelevasi oikeudenmukaisuuden puolesta, mutta likinäköinen ja puolustatkin mittaamattoman suuria vääryyksiä.

27.3.2010 15:32 Tuula Hölttä

Pauli S. "Luulet taistelevasi oikeudenmukaisuuden puolesta, mutta olet likinäköinen ja puolustatkin mittaamattoman suuria vääryyksiä."

Tähän sopii ehkä jatkoksi sekin asia, että kun ulkomisteriön www-sivulla oli vielä muutama vuosi sitten tieto, että ”Suomi on osoittanut vuosina 1990 - 2006 lähialueyhteistyön toimintaohjelmansa puitteissa yhteistyömaiden (Venäjä, Baltian maat, Keski- ja Itä-Euroopan maat sekä eräät IVY-maat) taloudellisen ja poliittisen muutosprosessin edistämiseen yhteensä noin 1 193 miljoonaa euroa, josta valtion talous-arvion kautta kanavoidun lahja-avun osuus on kaikkiaan noin 725 miljoonaa euroa.”, niin nyt siellä kerrotaan ainoastaan se, että ”Suomi on osoittanut vuosina 1990 - 2008 Venäjän kanssa toteutettaviin yhteishankkeisiin noin 274 miljoonaa euroa.”

Ei varmaankaan tarvita enää muuta kuin muutama vuosi siihen, että saamme taas kuulla olevamme ainoastaan velkaa tuolle luonnonvaroiltaan maailman rikkaimpiin kuuluvalle ja aina vaan venäjää puhuvana hyökkäyssotia aloittaneelle ydinasesuurvallalle.

Mihin h********n UM:n sivulta on kadonnut tieto esim. kaikesta tuosta lahjoitetusta ja suomalaisilta ”juustohöylätystä” lahja-avusta?

Tässä vielä kaikkien toista kotimaista kieltä inhoavien kauhuksi katsaus banaanivaltiomme toimintatapoihin:

”Rika Finland hjälper fattiga Ryssland
Publicerad: 23/08 21:01 ›uppdaterad: 23/08 21:01 (HBL)

När Ryssland bygger upp sitt rättsväsende, tar hand om tuberkulossjuka, förbättrar kärnkraftverk eller installerar trafikövervakningssystem i S:t Petersburg betalar Finland räkningen. Biståndet i fjol var 19,2 miljoner euro.

Rysslands oligarker badar i pengar och köper upp engelska fotbollslag, tyska slott och de flottaste villorna på Rivieran. Den ryska regeringen använder sina oljemiljarder till att rusta upp armén till tänderna och kuva misshagliga grannar som Georgien. Men när hälsovården ska byggas ut, hiv-patienter tas om hand eller offer för familjevåld få hjälp kallar ryska regeringen på Finland som betalar räkningen.

Något slut på rysshjälpen är inte i sikte, trots finländskt missnöje med virkestullar och rekordlånga köer vid gränsstationerna.

Vi betalar snällt. Också i framtiden. Utrikesministeriet föreslår att biståndet till Ryssland nästa år höjs till 20,5 miljoner euro. Finansministeriet har gått fram med rödpenna och vill sänka anslaget till 18 miljoner. Riksdagen avgör.

Utrikesministeriets kompendium om olika biståndsprojekt i Ryssland är en tjock bok på 250 sidor som beskriver drygt 100 separata biståndsprojekt på andra sidan östgränsen. Projekt som finländska skattebetalare bekostar.”

27.3.2010 15:36 Juha Molari (nimimerkki)

Saarinen

TVC:n haastattelut, linkit ohjelmaan ja suomennos, ei ole kadonnut sen enempää SAFKA:n kuin minun omilta sivuiltani, esim: http://antifasistit.blogspot.com/2010/03/russofobia-suomessa-2132010.html

27.3.2010 15:36 Pauli Saarinen

”Epäpoliittinen, tavallinen ja isänmaallinen” kirkkoherra Juha Molari on taas 27.03.2010 suoltanut blogissaan sivukaupalla ystäviltään, Venäjän Federaation ulkoministeriön diplomaattiakatemian kansainvälisten suhteitten professori Andrei Viktorovich Manoilolta, saamaansa Georgian sotaan liittyvää propagandatekstiä.

Andrei Manoilo on erikoistunut informaatiopsykologiseen sodankäyntiin. Kirkkoherra Molari on kovasti ihastunut hänen teksteihinsä ja siteeraa niitä vähän siellä sun täällä.

”Andrei Manoilo on lausunut täsmällisen oikein ja älykkäästi juuri sen, minkä olen myös kokenut suureksi haasteeksi Suomessa.” (Juha Molari, Moskovassa pidettävä esitelmä (tiivistelmä suomeksi), 09.10.2009) http://juhamolari.blogspot.com/2009/10/moskovassa-pidettava-esitelma.html

Juha Molari ei mainitse Andrei Nekrasovia, jonka Venäjän ja Georgian elokuussa 2008 käymää sotaa ruotiva dokumentti Russian Lessons (2009) näytettiin Tampereen elokuvajuhlilla.

Elokuva antaa aivan toisenlaisen näkökulman siihen, mistä ”rehellinen suomalainen” kirkkoherra kirjoittaa. Ohjaaja Andrei Nekrasovin haastattelu esitettiin TV1:ssä 11.03.2010.

Edellä viitatussa kirjoituksessaan "Moskovassa pidettävä esitelmä" Molari on ottanut kantaa myös sotasyyllisyyteen:

”... Syksyllä 2008 Suomen Korkein Oikeus ei kuitenkaan hyväksynyt tuollaista vaatimusta sotasyyllisyys tuomioiden kumoamisesta. Oikeusministeri Tuija Brax aloitti Oikeusministeriössä keväällä 2009 selvityksen, jossa tutkitaan mahdollisuutta kumota sotasyyllisyystuomiot. … Mistäkö on kyse? Kyse on oman pahuuden epärehellisestä unohtamisesta ja kaunistamisesta, jolloin kaikki paha siirtyy Neuvostoliiton vastuulle ja nykyisen Venäjän kannettavaksi. Kyse on poliittisesta siirtymisestä etäämmälle Venäjästä. Sotasyyllistuomiot ovat ikään kuin toteemeja tai symboleita, joiden avulla tahdotaan ilmaista muutos. …”

Kirkkoherra syyllistyy jo ensimmäisessä lauseessa valehteluun.

Korkein oikeus totesi, että se ei ole toimivaltainen käsittelemään hakemusta sotasyyllisyysoikeuden tuomion purkamisesta. Sen vuoksi Korkein oikeus jätti hakemuksen tutkimatta. http://www.kko.fi/44733.htm

27.3.2010 16:50 Pauli Saarinen

Juha Molarille

”TVC:n haastattelut, linkit ohjelmaan ja suomennos, ei ole kadonnut sen enempää SAFKA:n kuin minun omilta sivuiltani, esim: http://antifasistit.blogspot.com/2010/03/russofobia-suomessa-2132010.html”

Kas kummaa. Olen kovasti pahoillani, kun etsin otsikkoa Rantala ja löysin jotakin aivan muuta. Tekstejä tulee niin nopeaan tahtiin, että en ehdi edes etsiä niitä siinä tahdissa, muut kirjoittavat. Teksti oli naamioitu otsikon ”Russofobia Suomessa” alle ja siksi en löytänyt sitä. Safkan muutkin tekstit ovat niin täynnä russofobiaa, että otsikosta ei voi päätellä mitään.

Tekstiin oli suomennettu valittuja katkelmia. Miksi ei laitettu linkkiä koko ohjelmaan?
http://www.tvc.ru/vv.aspx?vid=cb2642ea-33c9-4840-9b61-9a5e88368a07&faid=...

Ehkä siksi, että vain jutun alku, kaksi tapausta oli Suomessa. Jatkojuttu oli Venäjältä. Siellä ei kukaan puutu tapahtuneisiin väkivallantekoihin - aivotärähdyksiä jne. vammoja koulu/kotiväkivallasta, mutta kukaan ei ota asiaa selvitettäväksi. Katsojalle jäi kuva, että jutun mukaan on hyvä, että Suomessa puututaan heti asiaan, kun lapsi kertoo häntä lyötävän.

27.3.2010 17:57 Juha Molari (nimimerkki)

Tekstiin oli suomennettu koko Suomea koskeva osuus ja ohjelman nimestä oli linkki myös ohjelmaan. Koko ohjelma on tvc:n kanavalla kolmessa eri videossa, mutta vain toinen video käsitteli Suomea.

27.3.2010 18:09 Pauli Saarinen

suomettarelle

”Molari tässä kun luennoit. Sulla näyttää olevan vakava split (vaikeat asiat kielletään).”

Kirkkoherra Juha Molari käyttää joko oppi-isältään, informaatiopsykologisen sodankäynnin asiantuntijalta Andrei Manoilolta oppimiaan menetelmiä tai hyväksi havaittua peilipropagandaa, jossa musta käännetään valkoiseksi. Ikäviksi koetuista asioista vaietaan tai sanotaan niitä ”herjakirjoituksiksi”.

27.3.2010 18:27 Pauli Saarinen

suomettarelle

”Molari vielä. … Niinä vuosina me uskoimme rauhaan. Nyt sinä Kristus häpäiset sen kaiken. Idealismin. Että suomalaiset ja venäläiset voisivat elää rinnakkain. Miksi ihmeessä pitää rakentaa ristiriitoja Suomen ja Venäjän välille? Ollaanko me vihollismaita?”

Ei ole vaikea ymmärtää mitä safkalaiset haluavat. Myös Viroa syyllistetään joka päivä. Venäjällä tehdään lakeja, joiden mukaan Venäjällä on oikeus puolustaa kansalaisiaan kaikkialla maailmassa. Lähetetään Suomeen KGB-taustainen ”lapsiasiamies” usean televisioryhmän kanssa todistamaan, miten Suomessa vainotaan venäläislapsia.

Kaikki on osa nyky-Venäjän hallinnon propagandahyökkäystä ulkovaltoja vastaan, jotta oman maan ongelmat eivät tule kansalaisten mieleen. Ulkopuolelta on pakko löytää vihollisia.

27.3.2010 18:51 Pauli Saarinen

Nimimerkille Stalin hirteen

Sh: ”Venäjältä kuuluu hyviä uutisia. Aamun HS kertoo, että Moskovan alaikäisille lapsille on määrätty virallinen kotiintuloaika, klo 22:een mennessä.”

”Moskovan alaikäisille lapsille on säädetty uusi virallinen kotiintuloaika. Moskovan kaupunkiduuman tuoreen päätöksen mukaan alle 16-vuotiaat lapset eivät saa liikkua kaupungilla ilman huoltajaa kello 22:n jälkeen” (Hesa 27.03.2010, s. B1)

Sh. ”Lienee perua siitä Venäjän KGB-”lapsiasiavaltuutetun” käynnistä Suomessa, ovat huomanneet, että sivistysmaissa suojellaan lapsia väkivaltaisilta ja juopoilta vanhemmilta….”

Venäläisestä tv-dokumentista katsojalle jäi kuva, että jutun mukaan on hyvä, että Suomessa puututaan heti asiaan, kun lapsi kertoo häntä lyötävän.

Sh: ”Moskovan valtavaa katulapsijoukkoa tämä kotiintuloaika-sääntö ei tietenkään koske, koska heillä ei ole kotia, mihin mennä. Sääntöön voitaisiin lisätä tietysti viemäriinvetäytymisaika.”

Kyllä päätös koskee myös viemäriin vetäytymistä. Päätöksessä sanottiin, että alle 16-vuotiaat lapset eivät saa liikkua kaupungilla ilman huoltajaa kello 22:n jälkeen.

Sh: ”… Tämähän saattaa olla alku Venäjän nousulle sivistysmaiden joukkoon ja talousmahdiksi. Kunhan nyt saataisiin vietyä sinne edes yhdet aivot.

Aivovientiä tarvitaan. Infrastruktuuri on heikolla tasolla eikä välttämättä ole osaamista sen parantamisen. Ainakin kaasuteknologiassa tarvittaisiin ulkomaisia aivoja, jotta uusia kaasukenttiä saataisiin avattua.

27.3.2010 19:00 Pauli Saarinen

agendo2:lle

a2: ”Stalinin käytäntö oli, että maan parhaat aivot listittiin järjestelmällisesti, lukuun ottamatta aseteknologian vaatimia.”

Stalinin listimien tilalle on kasvanut uusia. Listityt aivot olivat tosin usein sieltä korkeimmalta tasolta, joten ei voida sanoa onko tilalle kasvanut yhtä hyviä.

a2: ”Tuleeko teille mieleen, mihin muuhun tarkoitukseen suurvaltapyrkimyksillään rehentelevä Venäjä erityisosaamista kaipaa ulkopuoleltaan?”

Ehkä öljy- ja kaasuteknologiaan. Toisaalta Putin tarjoaa Suomelle ydinteknologiaosaamista uusien suomalaisten voimaloiden rakentamisessa.

27.3.2010 19:06 Pauli Saarinen

Tuula Höltälle

”Suuri katulapsiongelman aiheuttaja Venäjällä on se, että lapsilla on kyllä kodit, mutta syystä a ja b lapset kokevat, että kadut ovat heille turvallisempi elinympäristö kuin kodit.”

Venäjän suuri alkoholiongelma aiheuttaa osaltaan sen, että lapsilla ei ole kotiin menemistä. Viihdytään paremmin viemäriputkessa.

27.3.2010 19:17 Pauli Saarinen

agendo2:lle

a2: ”#121 Juha Molari! Kun nyt osoitat meille kaikille kädestä pitäen, kuinka rikollisena pidät Stalinia ja hänen johtamaansa Neuvostoliittoa rikollisena valtiona järkyttävine tekoineen ihmisyyttä kohtaan, miksi et toimi papillisesti Venäjällä tuomiten jyrkästi hänen tekonsa?”

Juha Molari kirjoitti aikoinaan blogissaan, että aivan tuli tippa silmään, kun lapsi ryöstettiin äidiltään Venäjältä. Eräässä kommentissa häneltä kysyttiin, että onko kirkkoherralle tullut koskaan tippa silmään sen vuoksi, kun Stalin murhasi summittaisesti miljoonia omia kansalaisiaan. Ei tullut tippaa silmään eikä vastausta.

a2: ”Kun käytät Venäjän mediaa laajasti hyväksesi, miksi et tartu suurimpiin vääryyksiin ja kerro, että NL:n pieneltä isänmaaltasi ryöväämät suuret alueet Suomelle, mutta pienet alueet Venäjälle, ovat yhä palauttamatta ja pienellä maalla maksatetut valtavat sotakorvaukset maksamatta takaisin - kun samaan aikaan Venäjän johtavat poliitikot ja oligarkit keträävät korruption avulla satumaisia omaisuuksia?”

Kirkkoherra Juha Molarin ortodoksiseen putinismiin ei kuulu tehdä tällaisia kysymyksiä.

a2: ”Miksi yhä hellit mielessäsi neuvostonäkemyksiä safkalaisoppien mukaan, vaikka tiedät Stalinin mustan mielen?”

Kirkkoherra on kuin Pietari hiilivalkealla. Hän hyväksyy ystävänsä Leena Hietasen stalinistiset näkemykset, mutta sitten blogikommenteissaan kolmesti kieltää Stalinin.

a2: ”Miksi tartut muutaman lapsen oikeuksiin perheen sisäisten ongelmien vuoksi, muttet tuo esiin niitä valtaisia kadulla elävien lapsiongelmia, jotka ovat laumoittain vailla kotia, vailla vanhempia, vailla alkuakaan niistä oikeuksista, mistä kerrot?”

Vastasin tähän jo aikaisemmassa kommentissani. Venäjän kansan silmät on suunnattava näennäisiin ulkoisiin ongelmiin, jotta ei aleta puhua maassa vallitsevista ongelmista.

27.3.2010 19:23 Pauli Saarinen

Tuula Höltälle

TH: Pauli S. ”Luulet taistelevasi oikeudenmukaisuuden puolesta, mutta olet likinäköinen ja puolustatkin mittaamattoman suuria vääryyksiä.”

Oli muuten agendo2:n lausuma Molarista, mutta yhdyn siihen täysin.

TH: ”Mihin h********n UM:n sivulta on kadonnut tieto esim. kaikesta tuosta lahjoitetusta ja suomalaisilta ”juustohöylätystä” lahja-avusta?”

Ns. lähialueyhteistyö on herättänyt julkisessa sanassa paljon arvostelua. Jospa ulkoministeriö on halunnut hiukan kaunistella tilannetta ja poistanut sivuiltaan pahimmin huomiota herättävät seikat. Rikkaan öljyvaltio Venäjän johto varmaan hymyilee tälle ”laupeudentyölle”

TH: “Rysslands oligarker badar i pengar och köper upp engelska fotbollslag, tyska slott och de flottaste villorna på Rivieran. Den ryska regeringen använder sina oljemiljarder till att rusta upp armén till tänderna och kuva misshagliga grannar som Georgien. Men när hälsovården ska byggas ut, hiv-patienter tas om hand eller offer för familjevåld få hjälp kallar ryska regeringen på Finland som betalar räkningen.”

Neuvostoliitossa asevarustelumenot olivat noin 50 % valtion budjetista. Ehkä Venäjän tavoitteena on päästä samaan.

Hyvä esimerkki oli isoäidin palautusyritys Venäjälle.

Televisiokeskustelussa tuli esiin, että ei Viipurin kaupungin sairaalaan voi ketään lähettää, koska se on katastrofaalisessa kunnossa. Vedottiin myös siihen, että mummo lähetetään varmaan kuolemaan, jos hänet palautetaan Venäjälle.

Eikö Venäjällä ole sosiaaliturvaa ja vanhusten hoitoa?

Aivan toinen asia on se, olisiko palautus kohtuuton, koska lapset olivat valmiita hoitamaan mummoa Suomessa. Kohtuullisuuteen eduskunta ottaa kantaa tänä keväänä.

27.3.2010 19:31 Stalin hirteen (nimimerkki)

Aamun hyvien uutisten jälkeen joutui palaamaan masentavaan Venäjä-todellisuuteen: Venäläiset poliisit ovat hyökänneet päiväkotiin Jekaterinburgissa ja pahoinpidelleet ja kuulustelleet lapsia niin julmasti, että lapset eivät enää uskalla mennä päiväkotiin! Lapsia on kidutettu vanhempien rikosten vuoksi!

27.3.2010 20:52 Pauli Saarinen

Juha Molarille

JM: ”Tekstiin oli suomennettu koko Suomea koskeva osuus ja ohjelman nimestä oli linkki myös ohjelmaan. Koko ohjelma on tvc:n kanavalla kolmessa eri videossa, mutta vain toinen video käsitteli Suomea.”

Kirkkoherra osaa etsiä teksteistäni pilkkuvirheitä. Varsinaista asiaa hän ei kommentoi. Enpä huomannut, että hänen kirjoituksessaan oleva venäjänkielinen teksti oli linkki videoon.

JM: ”ТВ Центр esitti sunnuntaina 21.3.2010 klo 21 dokumenttiohjelman (В центре событий с Анной Прохоровой) Suomessa koettavasta russofobiasta.” (Juha Molari Russofobia Suomessa (ТВ Центр 21.3.2010), 22.03.2010)
http://juhamolari.blogspot.com/2010/03/russofobia-suomessa-2132010.html

Miksi Molarin tekstissä oli vain Suomea käsittelevä osuus ja sekin esitti asian aivan väärässä valossa? Dokumenttiohjelma ei ollut ”Suomessa koettavasta russofobiasta”, vaan laajemmin lapsiin kohdistuvasta väkivallasta (Venäjällä). Taas kirkkoherralta pujahti pieni valhe tekstiin.

Jutun alussa oli kaksi tapausta Suomesta. Näitä tapauksia Johan Bäckman ja Juha Molari kommentoivat kääntäen luonnollisesti kaiken Suomessa tapahtuvaksi russofobiaksi. Ah mikä autuas taikasana.

Bäckman puhui jopa kansanmurhasta. Molari sekoitti kommenttiinsa tavanomaiseen tapaansa Pro Kareliaa yms.

Kysymyksessä olivat tapaukset, joista Venäjän johto on yrittänyt hakea propagandahyötyä, jotta esimerkiksi katulapsiongelmat jäisivät varjoon.

Suurin osa ohjelmasta oli Venäjältä. Siellä ei kukaan puutu tapahtuneisiin väkivallantekoihin - aivotärähdyksiä jne. vammoja koulu/kotiväkivallasta, mutta kukaan ei ota asiaa selvitettäväksi. Katsojalle jäi kuva, että jutun mukaan on hyvä, että Suomessa puututaan heti asiaan, kun lapsi kertoo häntä lyötävän.

27.3.2010 23:46 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Venäläiset ovat murheissaan, kun lasten pahoinpitelyihin Venäjällä ei löydy voimaa puuttua. Katso video.

27.3.2010 23:50 Pauli Saarinen

Stalin hirteen

”Aamun hyvien uutisten jälkeen joutui palaamaan masentavaan Venäjä-todellisuuteen: Venäläiset poliisit ovat hyökänneet päiväkotiin Jekaterinburgissa ja pahoinpidelleet ja kuulustelleet lapsia …”

Eihän Venäjällä voi tällaista tapahtua. Kysytään vaikka Bäckmanilta tai Molarilta. Heidän mukaansa vain russofobisessa Suomeessa pahoinpidellään venäläisiä lapsia ja tehdään kansanmurhaa,

29.3.2010 10:51 Stalin hirteen (nimimerkki)

Surulliselta näyttää Moskovassa. Kreml joutuu korjaamaan apartheid-politiikkansa satoa.

29.3.2010 18:38 Pauli Saarinen

Kansanedustaja Raimo Vistbacka (Perustuslailliset) on jättänyt 24.03.2010 hallitukselle kirjallisen kysymyksen sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä vuonna 1946 annettujen tuomioiden purkamisesta.
http://www2.eduskunta.fi/fakta/edustaja/295/index.html

"Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta eduskunnassa säädettäisiin laki, joka antaisi korkeimmalle oikeudelle toimivallan purkaa poikkeuslain perusteella rikosasioissa annetut tuomiot, jotta korkein oikeus voisi purkaa vuoden 1946 sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä oikeusvaltion periaatteiden vastaisesti langetetut tuomiot?"

29.3.2010 19:57 Pauli Saarinen

Kansanedustaja Pertti Salolainen on ilmoittanut, että purkaminen ok, kun selvitetään juridiset yksityiskohdat.

29.3.2010 20:15 Pauli Saarinen

Kansanedustaja Bjarne Kallis /kd on esittänyt 04.02.2010 suullisen kysymyksen (SKT 5/2010 vp)

"Vuonna 1946 korkein oikeus totesi, että sotasyyllisyystuomiot ovat perustuslain vastaisia. Saman totesi oikeuskansleri vuonna 1992. Korkein oikeus totesi saman asian myöskin vuonna 2008. Siis maassa on tehty päätös, on annettu tuomio, joka on perustuslain vastainen. Jo oppikoulussa, ainakin minun koulussani, opettaja tämän saman totesi.

Minulla on se käsitys, että suuri enemmistö kansasta on sitä mieltä, että tämä tuomio pitäisi purkaa. Ilmeisesti kansanedustajatkin ovat samaa mieltä. Professorit Kauko Sipponen ja Jyrki Virolainen ovat todenneet, että purkaminen voisi tapahtua muuttamalla tekstiä yhdessä pykälässä. Kun korkein oikeus on todennut, että sillä ei ole kompetenssia purkaa tuomiota, sille annettaisiin kompetenssi, kun muutettaisiin yhden pykälän sisältöä. Tiedän, että ministeri on asettanut työryhmän, jonka määräaika on mennyt umpeen. Kysyn, kun tämä määräaika on mennyt umpeen ja kun on olemassa selkeä esitys, miten tämä voitaisiin korjata:

Tuleeko hallitukselta esitys niin, että tämä perustuslainvastainen tuomio purettaisiin?"

29.3.2010 20:52 Pauli Saarinen

Nimimerkille Stalin hirteen

”Surulliselta näyttää Moskovassa. Kreml joutuu korjaamaan apartheid-politiikkansa satoa.”

Olen keskustellut Myyryläisen kanssa Tšetšeniasta Veikko Saksin blogin kommenteissa.
http://karjala.blogit.uusisuomi.fi/2010/03/28/sukulaisuus-ja-perustuslai...

Myyryläinen

M: Saarinen kirjoitti (20): ”Jos Myyryläinen ja Venäjä sallisivat Tshetshenialle itsenäisyyden, mitään itsemurhapommituksia ei olisi ja maat voisivat viettää ”rauhanomaista rinnakkaiseloa”.”

M: Ensinnäkin minun sallimisellani tai sallimattomuudellani ei ole mitään vaikutusta asiaan. Toiseksi, miksi Venäjän pitäisi luopua kansainvälisin sopimuksin sille kuuluvasta alueesta?

M: En myöskään usko, että Tshetshenian islamistit rauhoittuisivat. Kehitys menisi luultavasti kuten Afganistanissa. Jos se irroitettaisi Venäjästä, siellä olisi pian ”rauhanturvaajia” eräältä toiselta suunnalta eikä rauhasta tietoakaan.

Saarinen Myyryläiselle

Niin siinä sitten kävi, että pommit räjähtivät tänään Moskovassa. Lukikohan joku tshetsheni tämän blogin?

Saarinen

Myyryläinen ei kuitenkaan ole vielä tuominnut Putin - Schröder sopimuksen mukaista kaasun vientiä Saksaan, vaikka koko maailma tuomitsi kaasun käytön Saksassa sota-aikana.

30.3.2010 00:25 Juha Molari (nimimerkki)

Yritä Saarinen rauhoittua Venäjä-vihassasi ja kokea myötätuntoa tapettuja ihmisiä ja heidän omaisiaan kohtaan. Terroristit tekivät brutaalin teon, jota ei voi mitenkään puolustaa. He luulivat menevänsä paratiisiin, mutta päätyivät helvettiin.

Suomalaistenkin ihannoima KavKaz Center julisti jo naistenpäivänä 8.3.2010 emiiriksi kutsuvan Dokka Abu Usman (Докка Абу Усман; Умаров Докку Хамадович) tuomion Venäjälle, ja tämän päiväna on eräiden muiden sivustojen kanssa julistanut itsemurhapommituksen tehneet naiset marttyyreiksi. Tuo ryhmä on tosiasiallisesti pieni, vaikka saa paljon huomiota ja on yhteiskunnallisesti (hengen)vaarallinen. http://juhamolari.blogspot.com/2010/03/terroristit-rajayttivat-kaksi-pom... Kyse ei ole mitenkään Kaukasian "demokratiasta", vaan monikansallisesta terrorismista: tuo ryhmä ei ikinä voisi rakentaa mitään kelvollista valtiota. Saarisen on turha kerskuilla hullujen terroristien tekojen ennustamista, sillä ko. "emiiri" lupasi jo heti Nevski Express -teon jälkeen jatkavansa terroritekoja. Asia on ollut tiedossa, mutta ongelma on, ettei Dokka Abu Usmania ole saatu vielä tapettua, Kavkaz Centeriä suljettua, Jama'at Sariah -sivustoa suljettua ja Imara Kazkaz sivustoa suljettua sekä näiden verkostoa tuhottua. Naton terroristispesialistit kokoontuvat Venäjän edustajien kanssa huhtikuussa Venäjällä ja toivottavasti yhteistyö em. tahojen tuhoamiseksi voimistuu kansainvälisellä yhteistoiminnalla.

30.3.2010 01:43 Pauli Saarinen

Juha Molarille

JM: ”Yritä Saarinen rauhoittua Venäjä-vihassasi ja kokea myötätuntoa tapettuja ihmisiä ja heidän omaisiaan kohtaan. Terroristit tekivät brutaalin teon, jota ei voi mitenkään puolustaa. He luulivat menevänsä paratiisiin, mutta päätyivät helvettiin.
Mistä kirkkoherra Juha Molari luulee minun tuntevan Venäjä-vihaa? Mitähän siitä venäläiset 
ystävänikin sanoisivat?

Miksi kirkkoherra Juha Molari tekee pelkistyksen, jonka mukaan mikä tahansa nyky-Venäjän johdon tai Stalinin hirmuhallinnon pieninkin arvostelu on Venäjä-vihaa tai russofobiaa.

Mistä kirkkoherra Juha Molari luulee, että en koe myötätuntoa tapettuja ihmisiä ja heidän omaisiaan kohtaan?

Miksi kirkkoherra Juha Molari tuomitsee ihmisiä helvettiin. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Luterilaisen papin tehtävä on rukoilla armoa eikä tuomita.

JM: ”Saarisen on turha kerskuilla hullujen terroristien tekojen ennustamista, sillä ko. ”emiiri” lupasi jo heti Nevski Express -teon jälkeen jatkavansa terroritekoja.”

Miksi kirkkoherra Juha Molari väittää, että minä kerskun hullujen teroristien tekojen ennustamisella? 
Sattui vaan käymään niin, että edellisenä päivänä olin kirjoittanut Myyryläiselle: ”Jos Myyryläinen ja Venäjä sallisivat Tshetshenialle itsenäisyyden, mitään itsemurhapommituksia ei olisi ja maat voisivat viettää ”rauhanomaista rinnakkaiseloa”Heti seuraavana päivänä räjähti.

Miksi kirkkoherra Juha Molari ei lainkaan kommentoi tässä blogissa ja sen kommenteissa käsiteltyjä sotasyyllisyysasiota, mutta tarttuu toiselle henkilölle osoitettuun kommenttiin, joka ei liity mitenkään sotasyyllisyyteen?

30.3.2010 06:56 Stalin hirteen (nimimerkki)

Leipäpappi Molarin suhde Venäjään pyörii Kontula-Pietarin appiukko -akselilla, joten suuren maan ongelmat eivät näyttäydy pikkunäppärälle näppisnikkarille kokonaisuudessaan. Venäjän talouskin näyttää hyvältä Pietarin bulevardilta mittailtuna. Kaukasian kansojen rasistinen kohtelu on turvallisen kaukana Kontulasta.

Kremlin politiikan esittely on Manoilon varassa ja referaattipropagandatehdas pyöriikin ihan hurjalla vauhdilla. Mitään omaa tuotosta ei synny, jokunen Raamatun jae lienee pakko pukata saarnan yhteyteen, vaikka niissäkin Molari on valitettavasti sortunut oman ahdinkonsa purkamiseen Raamatun varjolla. Oikeampi paineidenpurkamispaikka olisi psykologin sohva. Viime aikoina tosin suomen kieli on ollut mukavan hyvää, lieneekö joitain vähemmän taipuisia näprännyt Stalinin hengessä kasvanut ruustinna?

30.3.2010 11:36 Pauli Saarinen

Nimimerkille Stalin hirteen

S h: ”Leipäpappi Molarin suhde Venäjään pyörii Kontula-Pietarin appiukko -akselilla, joten suuren maan ongelmat eivät näyttäydy pikkunäppärälle näppisnikkarille kokonaisuudessaan.”

Pietarissa kaikki on paremmin kuin Helsingissä (Kontulassa).

Molarin pojankin mielestä on niin mukava liikkua Pietarissa, kun siellä ei ole humalaisia, niin kuin Helsingissä (Kontulassa).

Terveydenhoitokin on Venäjällä paremmin järjestetty kuin Suomessa. Ihmettelen kuitenkin television mummokeskustelussa lausuttua, ettei Viipurin sairaalaan voi lähettää ketään, koska sairaala on katastrofaalisessa kunnossa.

Kummastelen myös Venäjän vanhustenhoitoa ja sosiaaliturvaa, jos mummo lähetetään ”varmaan kuolemaan”, kun hänet palautetaan Venäjälle. Eikö Medvedevin mummovaltuutettu voisi käydä noutamassa hänet muutaman televisiokuvausryhmän kanssa.

”Venäjän talouskin näyttää hyvältä Pietarin bulevardilta mittailtuna.”

Venäjän talous elää öljy- ja kaasujaloilla. Mitä tapahtuu öljymarkkinoilla, jos ja kun Irak saa jälleen öljyvientinsä käyntiin? Puolasta saattaa tulla rikas kaasuvaltio keskellä Eurooppaa, kun sen liuskekaasuesiintymät saadaan käyttöön. Keski-Euroopassa on liuskekaasuesiintymiä monissa muissakin maissa.

Näistä asioista talousasiantuntija Molari on täysin vaiennut, vaikka ne ovat olleet viime aikoina runsaasti julkisuudessa. Enemmän häntä kiinnostaa kertoa Venäjän Laatokka 2009 ”terrorismintorjunta harjoituksista” Suomen ja Viron rajojen tuntumassa.

Jopa kaasuputken rahoitus saattaa vaikeutua näiden uusien kaasuesiintymien käyttöönoton vuoksi. Schröder vakuutteli televisiodokumentissa, että rahoitus on kunnossa.

S h: ”Kremlin politiikan esittely on Manoilon varassa ja referaattipropagandatehdas pyöriikin ihan hurjalla vauhdilla. Mitään omaa tuotosta ei synny, jokunen Raamatun jae lienee pakko pukata saarnan yhteyteen, …”

Informaatiopsykologista sotaa käyvä professori Andrei Manoilo on todella Molarin innoituksen lähde ja muusa. Kirkkoherran teksteissä käy varsin usein niin, että siellä näkyy pätkä hänen omaa tekstiänsä. Sitten tyyli muuttuu äkkiä aivan toisenlaiseksi. Tekstistä paistaa läpi Manoilon tai historian väärentämiseen erikoistuneen toimittaja Aleksander Djukovin kynän jälki.

S h: ”Viime aikoina tosin suomen kieli on ollut mukavan hyvää, lieneekö joitain vähemmän taipuisia näprännyt Stalinin hengessä kasvanut ruustinna?

Ruustinna tai joku muu niitä kääntää suomeksi. Ei kirkkoherra yksi millään voi ehtiä virkatehtävien, lastenhoidon ja vapaapäivinä tehtyjen ulkomaanmatkojen ohella tuottamaan niin paljon tekstiä. En edes ehdi kommentoida tekstiä, kun seuraava on jo julkaistu.

30.3.2010 14:30 Pauli Saarinen

Keskustelutoverini Myyryläinen on tällä kertaa vaihteeksi ottanut kantaa itse asiaan eli sotasyyllisyystuomioiden purkamiseen Veikko Saksin blogin ”Kunnia vai tuomioistuimen tuomio” kommentissa #29:
http://karjala.blogit.uusisuomi.fi/2010/03/29/kunnia-vai-tuomioistuimen-...

Myyryläinen: ”Saariselta ja eräiltä muiltakin tuntuu jäävän huomiotta eräs toinen perustuslakiemme, siis tuolloiseen hallitusmuotoon kirjattu muotoilu, että ylintä valtaa Suomessa käyttää valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Meillä hallitusmuodossa tuolloin ja perustuslaissa nyt on säädetty miten sitä käytetään. Ja eduskunta sitä tuolloin käytti hallituksen esityksestä perustuslakien säätämisjärjestyksessä eli juuri niinkuin tuolloinen hallitusmuoto vaatikin.”

Totesin omassa kommentissani, että olen aikaisemmassa kommentissa siteerannut sotasyyllisyysasiaa selvittäneen työryhmän muistiosta. En tiedä Myyryläisen oikeustieteellistä koulutusta, mutta muistion laatineet olivat korkeasti koulutettuja.

Työryhmän muistiossa todetaan:
”Eduskunnassa lakiesitys tuli lähetekeskusteluun 23.8.1945, jolloin se meni edelleen perustuslakivaliokuntaan. Perustuslakivaliokunta pyysi sotasyyllisyyslaista lausunnon korkeimmalta oikeudelta (KKO), …”

KKO:n mukaan laki, joka tosin oli tarkoitettu säädettäväksi valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyssä järjestyksessä, sisälsi niin monia ja perustavaa laatua olevia poikkeuksia hallitusmuodosta ja yleisesti hyväksytyistä oikeusperiaatteista, ettei sitä voitu oikeudelliselta kannalta pitää Suomen valtiojärjestykseen soveltuvana.

Perustuslakivaliokunnan 4.9.1945 päivätyssä mietinnössä katsottiin, että ehdotettu lainsäädäntötoimi meni pitemmälle kuin mitä välirauhansopimuksen 13. artiklan velvoitteet edellyttivät.

Hyväksyen periaatteessa KKO:n edellä mainitun kannan perustuslakivaliokunta kuitenkin katsoi, ettei se voinut asettua vastustamaan lain hyväksymistä, koska hallitus parhaiten tunsi ne syyt, joiden vuoksi laki oli välttämätön.”

Sotasyyllisyyslaki oli perustuslain vastainen, mutta se oli pakko säätää, ”koska hallitus parhaiten tunsi ne syyt, joiden vuoksi laki oli välttämätön.”

30.3.2010 15:05 Pauli Saarinen

Harmittava taka-isku. Kirjailija Sofi Oksanen on saanut TV-uutisten juuri kertoman mukaan Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon. Mitä tästä nyt Helsingin yliopiston oikeussosiologian dosentti, sosiologian tohtori Johan Bäckman sanoo. Hän kun on suhtautunut tieteellisen kriittisesti Oksasen kuotantoon ja kutsunut sitä roskaksi. Hän ei pidä Oksasta edes kirjailijana.

30.3.2010 16:49 agendo2 (nimimerkki)

Veit sanat suustani.
 
Mutta mistä ihmeestä kohudosentti keksii enää tarpeeksi iljettäviä ilmauksia keromaan Sofi Oksasen laatua? Pakkohan hänen on yrittää voittaa entiset ennätyksensä solvauksessa.

30.3.2010 16:56 Pauli Saarinen

Espoon tuomiokapitulin tutkinta-asiamies on osoittanut Pohjan kirkkoherra Juha Molarille 30.03.2010 päivätyn kyselyn mahdollisesta salakuuntelusta.
http://juhamolari.blogspot.com/2010/03/tuomiokapitulin-tutkinta-asiamies...

”Espoon tuomiokapitulin tietoon on tullut, että Te ollessanne 12.1.2010 tuomiokapitulin istunnossa kuultavana Teidän ja Pohjan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston välisistä suhteista ja eräistä muista kysymyksistä olette muiden paikalla olleiden tietämättä mahdollisesti äänittänyt käydyn keskustelun ja kuvannut läsnäolleita henkilöitä. …..

Siksi pyydän Teitä ystävällisesti kahden viikon kuluessa toimittamaan sähköpostilla allekirjoittaneelle selvityksen siitä, missä tarkoituksessa nauhoititte ja kuvasitte tilaisuuden ja miksi teitte sen pyytämättä lupaa tai ilmoittamatta muille läsnäolijoille aikomuksestanne.”

Kirkkoherra Juha Molari antaa taas perinteiseen tapaansa kiertävän vastauksen. Vastaa muuhun kuin mitä kysytään.

Molari: ”…, mutta nyt tutkinta-asiamies taitaa taas kirjoittaa totuttuun tapaansa fantasioita. Jos jotakin hämärää on, tutkinta-asiamies voi sen jälkeen kysyä. Mikä on tarkoitettu minun kuultavaksi, on tarkoitettu siis minun kuultavakseni - enkä siis kysy lupaa asioille, jotka on jo tarkoitettu minun kuultavaksi. Omaan ääneeni on minulla yksinoikeus.”

Kirkkoherra kirjoittaa yksinoikeudesta ääneensä, mutta ei vastaa kysymykseen: ”miksi teitte sen pyytämättä lupaa tai ilmoittamatta muille läsnäolijoille aikomuksestanne.”

Mitähän fantasioita tutkinta-asiamiehen kirjoituksessa oli? Kirkkoherra Juha Molari on ainakin kahdessa blogikirjoituksessaan kertonut nauhoittaneensa lupaa pyytämättä tai muille läsnäolijoille ilmoittamatta tuomiokapitulissa käytyjä keskusteluja.

”Espoon tuomiokapituli kuunteli eilen 12.1.2010 suljetussa istunnossa kirkkoherra Juha Molaria. Molari videoi tapahtuman salaa ja julkaisi omat vastauksensa mp4-videona. …”
http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/vuorokausi-tuomiokapitulin-tuomio...

”Kirkkoherra Juha Molari teki myös tänään 12.1.2010 salaisen mp4-videonauhan suljetusta istunnosta Espoon tuomiokapitulissa. Samanlaisen hän teki myös 7.4.2009, kun keskusteli piispa Mikko Heikan ja lainoppineen asessori Pekka Leinon kanssa, joiden mukaan tulisi harkita omakohtaisesti pappisviran jatkoa. Tarvittaessa myös tuo video julkaistaan, mikäli Heikka ei tee johtopäätöksiä eläkeikänsä suhteen. Nämä samat asiat tulevat ilmi myös nyt videosta, joka on tänään nauhoitettu. Siitä tulee hyvin ilmi keskustelukysymykset. Valitettavasti kamera oli taskussa ja äänenlaatu ei ole tämän tähden paras.”
http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/espoon-tuomiokapituli-menetti-her...

Tekstissä on myös kiristykseen viittaavia seikkoja: ” Tarvittaessa myös tuo video julkaistaan, mikäli Heikka ei tee johtopäätöksiä eläkeikänsä suhteen.”

30.3.2010 17:49 agendo2 (nimimerkki)

Kirkkoherra Molari tekee aivan itse kaiken aikaa niitä tekoja, jotka muodostuvat raskauttaviksi hänen papilliselle toiminnalleen virassa.

Salanauhoitukset ovat "rikkana rokassa".
 
Raskauttavat asiat tulevat hirttämään virkaoikeuden.
 
Lieneekö Rytin hirttäjäiset viimeinen nykäisy, ennenkuin hirttoköyden silmukka kiristyy Molarin viraltapanolle.

30.3.2010 18:26 agendo2 (nimimerkki)

Pauli Saarinen: "Tekstissä on myös kiristykseen viittaavia seikkoja: ” Tarvittaessa myös tuo video julkaistaan, mikäli Heikka ei tee johtopäätöksiä eläkeikänsä suhteen"

Tuokin Molarin kiristysuhkaus koitunee paradoksaalisesti kiristävänä hänen oman hirttoköytensä silmukassa. Onneksi on vain kyse virasta, eikä kaulasta!

30.3.2010 18:42 Pauli Saarinen

Tutkinta-asiamies halusi varmaan Pohjan kirkkoherra Juha Molarille osoittamallaan kohteliaalla viestillä kysyä oliko kirkkoherralla muita motivaatioita kuin hänen blogissaan tunnustamansa piispa Heikan kiristyksen yritys.

Kirkkoherra Molari tunnusti blogissaan ”Tarvittaessa myös tuo video julkaistaan, mikäli Heikka ei tee johtopäätöksiä eläkeikänsä suhteen.”

Suomen rikoslain 31 luvun 3 § (24.8.1990/769) Kiristys. Joka muulla kuin 1 §:ssä tarkoitetulla uhkauksella pakottaa toisen luopumaan taloudellisesta edusta, johon rikoksentekijällä tai sillä, jonka puolesta hän toimii, ei ole laillista oikeutta, on tuomittava kiristyksestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.

Nyt Molarin tai Bäckmanin pitäisi ensi tilassa kutsua Medvedevin apottiasiamies ainakin viiden venäläisen televisiokuvausryhmän kanssa tekemään tuomiokapitulin kanssa sopimus venäjämielisyytensä vuoksi vainotun kirkkoherran pelastamisesta.

He voisivat myös päivystää kirkkoherranvirastossa, jotta Suomen venäjävastainen ja russofobinen poliisi ei pääse hyökkäämään pappilaan pidättämään kirkkoherraa kuulusteluja varten.

Kun venäläinen lapsiasiamies, mummoasiamies ja apottiasiamies lyövät viisaat päänsä yhteen, kirkkoherran tulevaisuus on pelastettu. Ja voihan apottiasiamies viedä kirkkoherran Venäjälle turvaan, jos muut keinot eivät auta.

Lisäksi kirkkoherran olisi hyvä pitää ystävänsä, islaminuskoon kääntyneen Abtullah Tammen (ent. Risto Tammi) kanssa ekumeeninen rukoushetki, jossa he rukoilisivat, että tuomiokapituli olisi laupias ja armahtavainen eikä tuomitsisi ”hyväntahtoista ja isänmaallista” kirkkoherraa viralta pantavaksi.

30.3.2010 18:51 Pauli Saarinen

agendo2:lle

a2: ”Veit sanat suustani.
 
Mutta mistä ihmeestä kohudosentti keksii enää tarpeeksi iljettäviä ilmauksia keromaan Sofi Oksasen laatua? Pakkohan hänen on yrittää voittaa entiset ennätyksensä solvauksessa.”

Ainakin hän on kiistänyt Oksasen olevan kirjailija. Pornokeisarinna taisi olla niitä lievempiä ilmauksia. En ole oikein jaksanut lukea kohudosentin Oksas-kirjoituksia. Tulee vain surulliseksi, kun uppoaa siihen hirvittävään valehtelun ja parjauksen määrään.

Kateudella on myös osansa asiassa. Oksanen kirjat leviävät ympäri maailmaa, mutta en tiedä onko natsi Teinonen vieläkään kääntänyt Pronssisoturia viroksi.

30.3.2010 19:03 agendo2 (nimimerkki)

Pauli Saarinen: "He voisivat myös päivystää kirkkoherranvirastossa, jotta Suomen venäjävastainen ja russofobinen poliisi ei pääse hyökkäämään pappilaan pidättämään kirkkoherraa kuulusteluja varten:"

Hei, halloo!

Jospa kohudosentin juoneen kuuluukin, että kirkkoherran virka ajetaan hänen omilla toimillaan hirtetyksi?

Kenties kohudosentilla on valtaisa draaman taju, koska hän on suunnitellut näyttävät hirttäjäiset Mannerheimin patsaalle ennen Molarin pidättämistä.

Vieläkin mietin, onko Molari itse tarkoin tietoinen, mikä rooli hänellä näytelmässä on?
Mihin kohtaan hänet sijoitetaan hirttopaikalla?
Onko se kohudosentin oikealla vai vasemmalla puolella?

30.3.2010 19:05 Pauli Saarinen

agendo2:lle

”Salanauhoitukset ovat ”rikkana rokassa”.
 
Raskauttavat asiat tulevat hirttämään virkaoikeuden.
 
Lieneekö Rytin hirttäjäiset viimeinen nykäisy, ennenkuin hirttoköyden silmukka kiristyy Molarin viraltapanolle.”

Salakuuntelu ei sinänsä ole rikoslain mukaan rangaistava, mutta luottamuksellisten keskustelujen äänittäminen tuomiokapitulissa muiden läsnäolijoiden tietämättä saattaa olla kirkkolain tarkoittamaa pappisviran haltijan asemaan sopimatonta käyttäytymistä.

Rytin hirttäjäisistä en osaa sanoa kiristävätkö ne silmukkaa.

30.3.2010 19:12 Pauli Saarinen

agendo2:lle

a2: ”Tuokin Molarin kiristysuhkaus koitunee paradoksaalisesti kiristävänä hänen oman hirttoköytensä silmukassa. Onneksi on vain kyse virasta, eikä kaulasta!”

Näyttö rangaistavasta kiristyksen yrityksestä on kiistaton. Kirkkoherra Juha Molari on itse julkisesti tunnustanut asian omassa blogissaan.

P.S.
Kirjailija Sofi Oksasta haastatellaan parhaillaan MTV3:n seitsemän uutisissa. Kirjan käännösoikeidet on myyty 27 maahan. Koskahan kohudosentti Bäckman pääsee samaan?

30.3.2010 19:14 agendo2 (nimimerkki)

On tunnustettava, että itseäni kauhistaa ajatus, että suomalainen kirkkoherra sijoitetaan hirttonäytelmään osalliseksi. Vaikkei hänellä olisi papin puku lipereineen päällä, sittenkin ajatus puistattaa.

Kalenteri osoittaa, että sunnuntai 9.5. on meillä äitienpäivä.
Se on venäläisille Voiton päivä, jossa Stalin on keskiössä.

En saa päähäni ajatusta, että suomalainen kirkkoherra sointuisi äitienpäivänä hirttolavalle. Olenkohan liian hienotunteinen?

30.3.2010 19:24 Veikko Saksi

Pauli Saariselle: Jopas olet kerännyt olennaisia asioita paljon yhteen, mistä parahin kiitos. Tätä asiaa on käsitelty aika lailla viimeisen viiden vuoden aikana ja on hyvä, että tällaisia yhteenvetoja tuodaan näkösälle.

Lähinnä minua huvittaa tuo vakava dosentin ärjähdys (?), että "Sotasyylliset vedetään hirteen ....". 

Minä kuin olen luullut, ettei Suomessa saa ketään hirttää. Näin väärin sitä asiat tietää ja mainiota, että ihan oikeussosiologian dosentti asian korjaa: ruumiita ainakin saa hirttää.

Sotasyyllisyyden purkamisesta voi tulla hallituspuolueille paha paikka. Entä jos oppositio ottaa tässä vahvan johtoaseman? Tiedän, että esim. kokoomuksessa on paljon purkamista kannattavia henkilöitä. Pakotetaanko heidät äänestämään purkamista vastaan?

Tästä tulee kokoomukselle via dolorosa, ellei se ryhdistäydy ja ala toimia perustuslaillisesti toimivan demokratian periaatteiden mukaisesti.

30.3.2010 21:33 Pauli Saarinen

agendo2:lle

a2: ”On tunnustettava, että itseäni kauhistaa ajatus, että suomalainen kirkkoherra sijoitetaan hirttonäytelmään osalliseksi.”

Ehkä kirkkoherra haluaa noudattaa historiallista perinnettä. Muinaisina aikoina polttorovioilla ja hirttäjäisissä papeilla ja munkeilla oli tärkeä rooli.

a2: ”Kalenteri osoittaa, että sunnuntai 9.5. on meillä äitienpäivä.”

Toivottavasti äitienpäivän hirttäjäisistä ei muodostu mitään perinnettä. Kirkkoherran pitäisi mieluummin osallistua seurakunnassaan äitienpäivän juhliin kuin seistä hirttolavalla.

30.3.2010 21:49 Pauli Saarinen

Veikko Saksille

”Pauli Saariselle: Jopas olet kerännyt olennaisia asioita paljon yhteen, mistä parahin kiitos. Tätä asiaa on käsitelty aika lailla viimeisen viiden vuoden aikana ja on hyvä, että tällaisia yhteenvetoja tuodaan näkösälle.”

Olen sanonut aikaisemminkin, että kissakin kiitoksella elää.

Professori Jyrki Virolainen ansaitsee erityiset kiitokset. Hänen mainiosta kirjoituksestaan löytyi paljon asiaan liittyvää tietoa. Ja vilkaisinhan minä hiukan myös Veikko Saksin aikaisemmin aiheesta kirjoittamia tekstejä. Sotasyyllisyystyöryhmän muistiosta löytyi myös oikeusoppineiden tekstiä, vaikka he eivät suoraan päätyneetkään esittämään tuomioiden purkamista.

””Sotasyylliset vedetään hirteen ….”. Minä kuin olen luulut, ettei Suomessa saa ketään hirttää.”

Leena Hietanen esitti jopa haudanhäpäisyä, että luurangot kaivetaan ylös ja hirtetään julkisesti.

”Sotasyyllisyyden purkamisesta voi tulla hallituspuolueille paha paikka.”

Kokoomuksessa on paljon purkamista kannattavia henkilöitä, mutta pääministeripuolueessa on oltu aivan hiljaa.

30.3.2010 22:30 Pauli Saarinen

Kirkkoherra Juha Molari ei noudata Uuden Testamentin opetusta: "Rakastakaa vihollisianne ja siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat…" "Autuaita ovat rauhantekijät".

Rauhantahtoinen kirkkoherra pelottelee taas 27.03.2010 blogissaan ”Onneksi olkoon Venäjän sisäministeriön joukot” Venäjän aseilla. Venäjä piti Laatokka 2009 sotaharjoituksen Suomen ja Viron rajojen tuntumassa.

Molari: ”Olen vakuuttunut, että Venäjä tarvitsee armeijaa Luoteis-Venäjällä. Luoteis-Venäjän tuntumassa olevat läntiset naapurit ovat muodostumassa julkisesti ja kulissien takana yhä hullummiksi Venäjää vastaan. Suomessa on liki kokonaan unohdettu, että YYA (ystävyys, yhteistyö ja avunanto) kuuluvat sopivaan kanssakäymiseen myös Venäjän kanssa, vaikka YYA-sopimusta ei enää ole eikä ole Neuvostoliittoa."

Molari: "Tällä hetkellä Suomessa eletään ulkopoliittista ja puolustuspoliittista metamorfoosin aikaa, jossa palautetaan kunniaan YYA-sopimusta edeltäneet ”auktoriteetit”. Minä rakastan suomalaisuuttani, mutta en vallitsevaa poliittista kehitystä Baltian ja Suomen alueella enkä rakasta Naton itälaajentumista.”

Sodat eivät lopu sotimalla. Pysyvän rauhan lähtökohtana pitää olla muu kuin toisten kansojen alistaminen ja kauhun tasapaino.

30.3.2010 22:43 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

"Terroristit tekivät brutaalin teon, jota ei voi mitenkään puolustaa."

Mutta keitä olivat nämä terroristit ja kenen toimeksiannosta he toimivat, ei ole ollenkaan selvää. - Kremlin käsitys on toki tullut selväksi.
Loukkaantuneilla ja kuolleiden omaisilla on varmasti raskasta. Myötätuntoni.

31.3.2010 07:23 Juha Molari (nimimerkki)

Pauli Saarisesta tuli lopulta safkalainen antifasististi: "Sodat eivät lopu sotimalla. Pysyvän rauhan lähtökohtana pitää olla muu kuin toisten kansojen alistaminen ja kauhun tasapaino."

Juuri tätä olemme safkalaisina opettaneet, ettei Baltian alueella saa alistaa venäläistä väestöä, vaan heille pitää antaa täydellinen asema. Tästä kertoi Latviassa asunut Tatjana Mass kauniisti eilen meikäläiselle lehtihaastattelua varten: http://juhamolari.blogspot.com/2010/03/blog-post_30.html Sitä olemme myös opettaneet, ettei Karjalassa asuvaa venäläisväkeä saa haaveilla tiettyjen suomalaisten revansistien aivoituksissa asetettavaksi kansalaisettomaan alistettuun asemaan suomalaisen "herrankansan" (mikä lienee näiden revanssien nimityksissä) alle, vaan pysyvän rauhan lähtökohtana sopii olla kunnioitus, ystävyys, yhteistoiminta ja jopa suvaitsevaisuudenkin ylittävä rakkaus vallitsevissa oloissa. Siksi Suomi ei tarvitse mitään Natoa eikä yrityksiä rakentaa kauhun tasapainoa sotilasliiton avulla, koka se ei olisi tasapainon rakentamista, vaan siirtymistä sotilasliiton jäseneksi. Niin luopuminen pahatahtoisista suunnitelmista helpottaisi myös Luoteis-Venäjään kohdistuvia sotilaallisia paineita.

31.3.2010 10:46 agendo2 (nimimerkki)

Molarin pitäisi olla erittäin hyvin selvillä, ettei Stalinin aiheuttamien vääryyksien seuraukset Suomelle korjaannu sillä, että rauhaarakastava Venäjä keskittää rajoillemme armeijansa hyökkäykseen.

Hänen pitäisi tietää, ettei Suomessa lopu ns. r....viha, ennenkuin vääryydet on korjattu.
 
Miksi Molari ei osoita isänmaallisuuttaan ja esitä Venäjän mediassa Putinille suoraan tarjousta rauhanomaiseen vääryyksien korjaamiseen?

Onko papilta päässyt unohtumaan, mitä varkaan kuuluu tehdä varastetulle saaliille?
 
Onko papin omatunto jo niin paatunut, että siitä on tullut isovenäläinen?
 
Isovenäläinen omatunto sanoo, että minkä nuorena varastaa, sen vanhana omistaa.

31.3.2010 13:03 Stalin hirteen (nimimerkki)

Molarin toiminta on ollut vahingollista niin suomalaisille kuin venäläisillekin. Heittäytyminen suomalaisten uhriksi Venäjän mediassa venäläisen vaimon vuoksi on nostattanut venäläisissä Suomi-vihaa. Venäläiselle medialle valehtelu ja omien virheiden salaaminen ovat tehneet Molarista hylkiön suomalaisten silmissä ja lisänneet kriittisiä äänenpainoja venäläisiä kohtaan, joille näyttää uppoavan mikä tahansa, mitä joku ulkomaanpelle heidän omalla kielellään tuputtaa.

Bäckman on luku sinänsä ja hän on kyennyt vielä pahemman ryssävihan herättelyyn kuin Molari. Viime aikoina on ollut kylläkin havaittavissa sellaista kehitystä, että venäläiset ovat ruvenneet ihmettelemään tämän anarkisti-pellen touhuja. Taitaa tulla sittenkin pää vetävän käteen.

Mutta tällä hetkellä jatketaan vissiin vanhalla linjalla, ihan kuten herrat Molari ja Bäckman, viime vuosien ryssävihan pääarkkitehdit, tahtovat.

31.3.2010 13:21 Pauli Saarinen

Juha Molarille

Kirkkoherra Juha Molari ei vieläkään ota kantaa kirjoituksessani käsiteltyihin sotasyyllisyysasioihin, mutta ottaa kantaa sotimiseen ja pysyvään rauhaan. Hyvä niinkin.

Molari: Pauli Saarisesta tuli lopulta safkalainen antifasististi: ”Sodat eivät lopu sotimalla. Pysyvän rauhan lähtökohtana pitää olla muu kuin toisten kansojen alistaminen ja kauhun tasapaino.”

Kirkkoherra Molarin lauseessa on kaksi virhettä. Ei minusta ole nyt tullut antifasistia, koska olen ollut sitä aina. Safkalaista minusta ei voi tulla, koska olen antisafkalainen. Lisäksi saatan olla antikommunisti, antitaistolainen, antistalinisti, antimaterialisti, antialkoholisti, antivegaani jne. Toivottavasti minusta tulee myös antinikotinisti.

Molari: ”… olemme safkalaisina opettaneet, ettei Baltian alueella saa alistaa venäläistä väestöä, vaan heille pitää antaa täydellinen asema.”

Kirkkoherra jatkaa kirjoituksessaan safkalaista balttipropagandaa. Safkalaisessa peilipropagandassa musta käännetään valkoiseksi tai päinvastoin, tarpeen mukaan.

Pienestä Virosta tehdään uhkaava ja pelottava Nato-valtio. Venäläisestä Robert-pojasta tehdään russofobian ja kansanmurhan uhri. Julkisessa sanassa esitetystä pojan isän mahdollisesta alkoholiongelmasta ja äidin väkivaltaisuudesta vaietaan. Venäläisessä tv-dokumentissa poika saadaan itkemään, kun isä sanoo sylisään istuvalle pojalle suomeksi ”itke, itke”.

Kansanmurhasta puheen ollen jonkinlainen analogia löytyy viimeisestä Suomen Kuvalehdestä, Jukka Ukkolan mainiosta kirjoituksesta: "Asuntoministeri Jan Vapaavuori kehotti talonomistajia luomaan kattonsa tyhjäksi, ja mitä tapahtui: puoli kansaa tosiaan säntäsi katoille ja varisi sieltä alas samaa tahtia kuin kinokset. Asuntoministeriä syytettiin kansanmurhasta ja joukkotuhonnasta."

Baltian vuoksi kirkkoherra lietsoo kauhun tasapainoa pelottelemalla Venäjän aseilla:
Rauhantahtoinen kirkkoherra kirjoitti: ”Puolalainen meppi Tomasz Piotr Poręba teki 14.10.2009 Euroopan parlamentissa kirjallisen kysymyksen Laatokka-2009 –sotaharjoituksesta säikähtäneenä, koska hänen mukaansa ”asiantuntijat” katsoivat yleisesti, ”että Laatokka-2009-harjoitukset valmistelivat mahdollista hyökkäystä Baltian maihin ja Suomeen. Operaatio käsitti kyseisten valtioiden ja Venäjän koko rajalinjan”. Luultavasti puolalainen teki terveen johtopäätöksen sotaharjoituksen voimasta: länsi-Euroopasta olisi aivan itsetuhoista yrittää näitä teitä tunkeutua sotilaallisesti tai moni-ilmeisen terrorismin avulla Venäjää vastaan. Puolustusisku olisi hyvin väkevä.”
http://juhamolari.blogspot.com/2010/03/onneksi-olkoon-venajan-sisaminist...

Tietääkö joku, että jostain päin Länsi-Eurooppaa halutaan tunkeutua ”sotilaallisesti tai moni-ilmeisen terrorismin avulla” Venäjää vastaan? Molarin mukaan pahin terroristi on europarlamentaarikko Heidi Hautala.

Tämä on tavanomaista venäläistä propagandaa. Kerrotaan laveasti ulkoisista vihollisista, jotta kansalaiset eivät kiinnitä huomiota oman maan sisäisiin ongelmiin. Molarin kirjoituksessa ei kuitenkaan tällä kertaa saatu Pro Karelia ry:tä syylliseksi Moskovan pommi-iskuihin.

Molari: ”Sitä olemme myös opettaneet, ettei Karjalassa asuvaa venäläisväkeä saa haaveilla tiettyjen suomalaisten revansistien aivoituksissa asetettavaksi kansalaisettomaan alistettuun asemaan suomalaisen ”herrankansan” (mikä lienee näiden revanssien nimityksissä) alle,…”

”Ei saa haaveilla aivoituksissa asetettavaksi” Puututaanko tässä ajattelunvapauteen? Toistaiseksi on puhuttu vain sananvapaudesta.

Molari: ”… pysyvän rauhan lähtökohtana sopii olla kunnioitus, ystävyys, yhteistoiminta ja jopa suvaitsevaisuudenkin ylittävä rakkaus vallitsevissa oloissa.”

Tarkoittaako kirkkoherra tässä tapauksessa ”suvaitsevaisuuden ylittävällä rakkaudella vallitsevissa oloissa” hänen täysin kritiikitöntä suvaitsevaisuuttaan toisen valtion johdon toimia kohtaan. 

Vilpittömään ystävyyteen kuuluu myös se, että toisen toimia voi arvostella. Kunnioitus ei tarkoita kyyristelyä tai rähmällään oloa. Kunnioitus ei synny itsestään se syntyy toisen osapuolen toimista.

Molari: ”Siksi Suomi ei tarvitse mitään Natoa eikä yrityksiä rakentaa kauhun tasapainoa sotilasliiton avulla, koka se ei olisi tasapainon rakentamista, vaan siirtymistä sotilasliiton jäseneksi. Niin luopuminen pahatahtoisista suunnitelmista helpottaisi myös Luoteis-Venäjään kohdistuvia sotilaallisia paineita.”

Toisen valtion aseita voidaan tietysti kunnioittaa, kun niillä pullistellaan tarpeeksi. Silloin pienelle maalle paras turva on Nato. Mitä enemmän pelotellaan, sitä lähempänä on Natoon liittyminen. 

Pysyvän rauhan lähtökohtana pitää olla muu kuin toisten kansojen alistaminen ja kauhun tasapaino.

31.3.2010 13:59 Pauli Saarinen

agendo2:lle

”Molarin pitäisi olla erittäin hyvin selvillä, ettei Stalinin aiheuttamien vääryyksien seuraukset Suomelle korjaannu sillä, että rauhaarakastava Venäjä keskittää rajoillemme armeijansa hyökkäykseen.”

Kirkkoherra Juha Molari ei ole sisäistänyt ajatusta: ”Sodat eivät lopu sotimalla. Pysyvän rauhan lähtökohtana pitää olla muu kuin toisten kansojen alistaminen ja kauhun tasapaino.”

Venäjän terrorismitapauksesta kirkkoherra on varmaan oppi-isänsä Putinin kanssa samaa mieltä, että kosto on välttämätön.

Helsingin Sanomat lainasi tänään pääkirjoitussivullaan Kalevaa, ”Putinin linja on yhä Venäjän linja”:
”Kaleva vertaa Venäjän maanantaista pommi-iskua Yhdysvaltain kokemuksiin terrorismista. Lehti muistuttaa, että iskuja alkoi tapahtua jo 1990-luvulla Venäjän ryhdyttyä panemaanTsetseniaa kuriin, ja toteaa Venäjän linjan henkilöityvän silloiseen presidentiin Vladimis Putiniin.

Putinin seuraaja Dimitri Medvedev on Putinin politiikan vanki. Presidentillä ei ole voimaa muuttaa linjaa niin kauan kuin Putin pääministerinä on Venäjän tosiasiallinen vahva mies.”

Sodat eivät lopu sotimalla.

31.3.2010 15:14 Pauli Saarinen

Nimimerkille Stalin hirteen

S h: ”Molarin toiminta on ollut vahingollista niin suomalaisille kuin venäläisillekin. Heittäytyminen suomalaisten uhriksi Venäjän mediassa venäläisen vaimon vuoksi on nostattanut venäläisissä Suomi-vihaa.”

Suomalaisen kirkkoherran ja teologian tohtorin Juha Molarin häikäilemätön valehtelu venäläisessä mediassa vahingoittaa Suomen ja Venäjän välisiä suhteita ja herättää Suomi-vihaa. Siksi kirjoitan paljon Molarista, vaikka hän suomalaisten näkökulmasta on vain marginaaliryhmään kuuluva häirikkö.

Hämmästyttävintä asiassa on se, että valehtelun sallitaan jatkuvasti tapahtua Venäjän johdon hallitsemissa valtamedioissa. Miten ihmeessä valtioiden välisten suhteiden huononeminen ja Suomi-vihan lietsominen voi olla toisen valtion tukemaa? Venäjän valtamedioihin eivät ajatuksiaan pääse esittämään kuin aidon oikeaoppiset putinistit.

Venäläisille uppoaa mikä tahansa, mitä ulkomaalainen pappi ja teologian tohtori heidän omalla kielellään tuputtaa. Eihän pappi voi valehdella? Eihän?

S h: ”Bäckman on luku sinänsä ja hän on kyennyt vielä pahemman ryssävihan herättelyyn kuin Molari. Viime aikoina on ollut kylläkin havaittavissa sellaista kehitystä, että venäläiset ovat ruvenneet ihmettelemään tämän anarkisti-pellen touhuja. Taitaa tulla sittenkin pää vetävän käteen.”
Venäjän mediaan uppoaa vastakysymyksiä esittämättä mikä tahansa. Bäckman puhuu estottomasti rusofobiasta ja kansanmurhasta. Hänen sanomisensa ovat kuitenkin niin yliampuvia, että valistunut kansalainen varmasti Venäjälläkin ymmärtää, mistä on kysymys.

Kopioin vielä tähänkin aiemmassa kommentissani esittämäni maan mainion pakinoitsija Jukka Ukkolan tekstin.
Kansanmurhasta puheen ollen jonkinlainen analogia löytyy viimeisestä Suomen Kuvalehdestä, Jukka Ukkolan mainiosta kirjoituksesta: ”Asuntoministeri Jan Vapaavuori kehotti talonomistajia luomaan kattonsa tyhjäksi, ja mitä tapahtui: puoli kansaa tosiaan säntäsi katoille ja varisi sieltä alas samaa tahtia kuin kinokset. Asuntoministeriä syytettiin kansanmurhasta ja joukkotuhonnasta.”

S h: ”Mutta tällä hetkellä jatketaan vissiin vanhalla linjalla, ihan kuten herrat Molari ja Bäckman, viime vuosien ryssävihan pääarkkitehdit, tahtovat.”

Niin varmaan jatketaan hamaan maailman tappiin saakka, elleivät herrat jossakin vaiheessa mene niin pitkälle, että Suomen viranomaisilla on syytä epäillä heitä esimerkiksi maanpetoksellisesta yhteydenpidosta tai valtiopetoksesta. Kirkollisella puolella kirkkoherra on mennyt jo niin pitkälle, että on syytä olettaa viraltapanon tulevan. Kirkkoherraa on syytä epäillä myös kiristyksen yrityksestä.

31.3.2010 15:43 Pauli Saarinen

Karjalan Antille

T-K A: ”Mutta keitä olivat nämä terroristit ja kenen toimeksiannosta he toimivat, ei ole ollenkaan selvää. - Kremlin käsitys on toki tullut selväksi.”

Viittasin asiaan jo aikaisemmassa kommentissani: ”Lehti [Kaleva] muistuttaa, että iskuja alkoi tapahtua jo 1990-luvulla Venäjän ryhdyttyä panemaan Tsetseniaa kuriin, ja toteaa Venäjän linjan henkilöityvän silloiseen presidenttiin Vladimir Putiniin.”

T-K A: ”Loukkaantuneilla ja kuolleiden omaisilla on varmasti raskasta. Myötätuntoni.”

Minun myötätuntoni on myös tällaisen terrorismin uhrien puolella. Olen aina vastustanut terrorismia siviilikohteita vastaan. Sillä tuotetaan mielivaltaisesti satunnaisille uhreille ja heidän omaisilleen suunnattomia kärsimyksiä.

Isävainajanikin oli ”terroristi”, mutta se on jo toinen juttu. Hän ei kuitenkaan hyökännyt siviilikohteisiin. Terrorismista kiinnostunut kirkkoherra Molari voi tutustua aiheeseen sota-arkistossa: Joukko-osasto, Sissi Osasto / 5. Divisioona, joukko-osaston koodi (peiteluku) 2272.

Itse en ole ehtinyt vielä käymään sota-arkistossa, mutta olen kiinnostunut kaikesta tähän yksikköön liittyvästä aineistosta.

 31.3.2010 15:55 Pauli Saarinen

Hups. Se Tynkä lipsahti pois tuon vastauksen otsikosta tekstiä leikatessani, mutta kun kirkkoherra käyttää pelkästään sitä, niin keskimäärin osoite on oikea.

31.3.2010 16:56 Pauli Saarinen

Lisää kirkkoherra Juha Molarin höpöpuheita:

”Sankarivainajan äidin sallittiin surra poikaansa sopivassa määrin, mutta johtopuolisesti hänen piti olla ylpeä, kun äiti ja poika saivat antaa suurimman uhrin isänmaalle.”
http://juhamolari.blogspot.com/2010/03/miksi-mannerheimin-paivakasky-suo...

Kyllä se suru oli varmasti aitoa eikä siinä kukaan katsonut, että ”saa surra sopivassa määrin”. 

Kirkkoherra ei tiedä mistä kirjoittaa, mutta annetaan se hänelle anteeksi.

Eivät rintamalle lähteneet sinne riemusta kiljuen lähteneet antamaan suurinta uhria isänmaalle. Lähtivät, kun käsky kävi. Kaikki eivät lähteneet ja siksi sotaoloissa oli aivan oikein, että heitä kohdeltiin maanpettureina. Pettureina, jotka eivät olleet valmiita puolustamaan isänmaataan ja äidinkieltään Stalinin maahan hyökkääviä joukkoja vastaan.

31.3.2010 17:20 Pauli Saarinen

Toimittaja Leena Hietanen on jälleen kuukauden hiljaisuuden jälkeen päässyt fasistimoodiin.
http://leenahietanen.blogit.uusisuomi.fi/2010/03/31/toimittajat-testiin/

Hietanen: ”Suomalainen media on joutunut natsimoodiin. Parhaiten tämä tulee ilmi Suomen Kuvalehden numerossa 12 olleesta toimittaja Matti Simulan tekemästä sotasyyllisyystuomioiden purkamista käsittelevästä jutusta ”Kunniaa ei menetetty”.

Hietanen tietää varsin hyvin sotasyyllisyysselvityksen tekijöiden tekstin: 

”Sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä oli oikeusvaltion periaatteiden kannalta useita ongelmia. Laki sotaan syyllisten rankaisemisesta rikkoi lainsäädännön taannehtivuuskieltoa. Sotasyyllisyysoikeus oli satunnaisten tuomioistuinten kiellon vastainen. Syytettävät valittiin osittain yhdenvertaisuusperiaatetta loukaten. Oikeudenkäynnissä ei voitu noudattaa syyttömyysolettamaa. 

Syytettyjen puolustautumismahdollisuuksia rajoitettiin. Tuomioistuimeen kohdistui voimakas ulkopuolinen painostus ja osa tuomareista oli ilmeisen jäävejä. Vaikka tuomiot olivat ankaria, ne eivät olleet sellaisia suhteessa muissa sodan hävinneissä valtioissa sodan jälkeen langetettuihin rangaistuksiin.”

Ei tämä tietenkään mitään Hietaseen vaikuta, kun fasistimoodi on päällä.

Hietanen: ”Toimittajilla pitää olla yhtä kirkkaana mielessä oikea ja väärä. Toimittajien moraalisen kompassin pitää olla erehtymätön: fasismi, Hitler ja hänen kätyrinsä edustavat pahuutta.”

Toimittaja Hietasen oikean ja väärän kirkkaana mielessä pitäminen ei kuitenkaan koske Stalinin ja 
 hänen kätyreidensä edustamaa pahuutta.

Hietanen: ”Journalistiliiton olisi aika perustaa kurinpito-osasto epäeettisesti kirjoittavia toimittajia varten.”

Kyllä. Epäeettisesti kirjoittavana Leena Hietanen olisi ensimmäinen listalla.

Hietanen: ”Päätoimittaja Tapani Ruokasen pääkirjoitukset ovat pöyristyttävää luettavaa.”

Leena Hietasen kirjoitukset ovat aina olleet pöyristyttävää propagandaa.

”Toimittajan natsipitoisuus selvitetään kahdella kysymyksellä: Onko kommunismi ja fasismi mielestänne samanarvoisia ja oliko Neuvostoliitto mielestänne rikollisvaltio?”

Ja vastaus kumpaankin kysymykseen on 95 prosenttisesti kyllä.

”Toimittajat eivät voi olla natseja.”

Leena Hietasen mukaan kaikkien toimittajien pitää olla stalinisteja. Muut on erotettava.

31.3.2010 18:50 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Ote Neuvostoliitossa ilmestyneestä viron kielisestä sanomalehdestä "Postimees" 4. elokuuta 1940 maan ulkoministeri Molotovin puheesta tsikolla "Neuvostoliiton voitokas ulkopolitiikka":

"Neuvostoliiton ulkopolitiikka on ollut ennen näkemättömän tehokas. Suhteet Saksan kanssa on järjestetty myönteisesti molemmille puolille. Nämä suhteet eivät lainkaan perustu satunnaisille suhdanneintresseille, vaan todellisille erityisarvioille. Ennalta ehkäisevä sota Suomessa poisti agression pelon, koska yritettiin hyökkäystä sosialistiseen kotimaahamme."
- - - -
Kyseinen raakakäännös antaa kuvaa siitä, ketkä olivat aseveljiä keskenään ja ketkä kävivät "enneltaehkäisevää" sotaa Suomessa. - Tästä taas on helppo ymmärtää tätä "sotasyyllisyys" kysymystä.

31.3.2010 19:35 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille (tällä kerralla osasin kirjoittaa nimen oikein)

Vaikea sanoa noista sotasyyllisistä, jos vuonna 1940 Stalin ja Hitler olivat noin hyviä ystäviä keskenään.

Jo silloin Molotov tunnusti Neuvostoliiton käyneen "ennalta ehkäisevää sotaa". Miksi ns. antifasistit ovat vielä tällä vuosikymmenellä väittäneet Suomen aloitaaneen talvisodan?

Hävinneistä tehdään sotasyyllisiä. Jos Stalin olisi hävinnyt "suuren isänmaallisen sodan", hänestä olisi tullut sotasyyllinen.

4.4.2010 17:38 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)
"perjantaina 2. huhtikuuta 2010
 

"Surmatun terroristin nuori heila Janet Abdurahmanov räjäytti Moskovan metrossa
Al-Qaida –terrorijärjestöön ja Osama bin Ladeniin läheisesti liittyvän kuolleen terroristin nuori heila räjäytti itsensä Moskovan metrossa.

Moskovan Kulttuuripuiston metroasemalla tapahtuneessa terroriteossa tunnistettu itsemurhapommittaja oli 17 vuotta vanha Janet Abdurahmanov (Джанет Абдурахманова). Jo hyvin yli kolmikymppinen Ibrahim (Umalat) Magomedov (Умалат Магомедов) oli nainut tuota nuorta dagestinalaistyttöä vähintään vuoden päivät."
- - - -
Vaikka ei aivan blogin fokuksessa, niin runsaasti sitä kommentoineen kirkkoherra Juha Molarin kirjoitusta Pitkäperjantaina, jolloin Lunastajamme kärsi ja kuoli kuoli Golgatan ristinpuulla. - Mahtaa nuo naimajutut ainakin herättäneen Pohjan evlut-seurakunnan, mutta voi kai ajatella, että teologian tohtori tietää mitä päivän sanaksi valitsee.

Ei mitään ekumeniaa tuo teksti, kun sitä vertaa Pohjan kirkkoherra Juha Molarin puheita viime vuoden joulukuun alussa tuolloin vielä Abdullah Tammen, islamilaispuolueen puheenjohtajan, kanssa yhteisesiintymiseen Helsingissä ko. puolueen toimistolla.

Joten pyrin jatkamaan samassa tyylilajissa, kuin herra kirkkoherra. Pyydän jo etukäteen anteeksi, jos olen epäonnistunut. Mutta ainahan voi tehdä asiasta tutkintapyynnön:

Pohjan kirkkoherran heilaa ei taida taas olla naitu vuosiin. - Eikös siitä, niin muistelen, ole oikein oikeusasteet puineet. - Muutamia vihajärjestö SAFKA:n sivuston kuvia arvioineena, en sitä yhtään ihmettele: automiehen termein kuvaan Molarin heilaa Pietarin sivukadulla hangessa seisovaksi vanhaksi taksi-Volgaksi, jonka takapenkiltä on edellisen asiakkaan oksennus kertakäyttönenäliinalla pyyhitty. - Haju jäi.

5.4.2010 20:10 Stalin hirteen (nimimerkki)

Kiinnitin minäkin huomiota Molarin hävyttömään pilkkaan nuorta naista kohtaan. Isovenäläistä uhoa blogissaan viljelevä Molari ei Tsetsenian asiassa näe taaskaan mitään vikaa Venäjän toimissa, vaikka Venäjä on aloittanut kaksi sotaa Tsetseniassa ja kansanmurha jatkuu edelleen. Mutta kun on vetänyt venakon vitun päähänsä, niin samassa mehussa on tullut myös isovenäläinen asenne. Alan uskoa vakaasti, että osa Suomi- ja suomalaisvihaa pursuavista teksteistä on venakkoruustinnan käsialaa. 

Venakkohan on kommunistieliittiperheen kasvatti, k-pitäjän koulutuksen saanut ja osaa hyvin suomea. Molarin blogin Tsetsenia-vihakirjoittelu tuo kylläkin sympatiaa sorretuille tsetseeneille. 

Kremlin aloittaman tsetseenien kansanmurhan, etnisen ja uskonnollisen puhdistuksen rinnalla pari pommia Moskovan metrossa on kuin hyttysen ininää, joten anti mennä vaan, itsepähän ovat Kremlin pojat verta nenästään kaivaneet. Venäläisiä on enemmän mistä mennäkin.

Molari on muuten löytänyt vihdoinkin itsensä kaltaista seuraa tuosta Risto Tammesta. Ohessa linkki tuon tuuliviirin kahjoiluista.
http://www.network54.com/Forum/171225/message/1190406034/Abdullah(Risto)+Tammen+merkilliset+seikkailut.

5.4.2010 20:55 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

”Vaikka ei aivan blogin fokuksessa, niin runsaasti sitä kommentoineen kirkkoherra Juha Molarin kirjoitusta Pitkäperjantaina, jolloin Lunastajamme kärsi ja kuoli kuoli Golgatan ristinpuulla. …”

Olihan se aika outo tuo kirkkoherra Molarin Pitkäperjantain ”saarna”. Pääsiäispalvelukseen kutsussakin oli väärä päivämäärä 07.04.
http://juhamolari.blogspot.com/2010/04/suomessa-majailevan-jihad-solun-n...

5.4.2010 21:15 Pauli Saarinen

Nimimerkille Stalin hirteen

S h: ”… Isovenäläistä uhoa blogissaan viljelevä Molari ei Tsetsenian asiassa näe taaskaan mitään vikaa Venäjän toimissa, vaikka Venäjä on aloittanut kaksi sotaa Tsetseniassa ja kansanmurha jatkuu edelleen.”

Kirkkoherra Molarille tsetsenit ovat pelkästään terroristeja. Venäjän sotimisessa Tsetseniassa ei ole hänen mielestään mitään vikaa.

Sodat eivät lopu sotimalla. Pysyvän rauhan lähtökohtana pitää olla muu kuin toisten kansojen alistaminen ja kauhun tasapaino.

S h: ”Molari on muuten löytänyt vihdoinkin itsensä kaltaista seuraa tuosta Risto Tammesta.”
Abdullah (Risto) Tammesta löytyy tekstiä myös Wikipediasta:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Tammi

Näyttää Tammella olevan samanlainen äärioikeistolainen menneisyys kuin koulutovereiden mukaan kirkkoherra Molarilla.

5.4.2010 22:25 Pauli Saarinen

Professori Jyrki Virolainen otti kirjoituksissaan kantaa julkisuudessa paljon kohuttuun ”mummoasiaan”:
http://jyrkivirolainen.blogspot.com/2010/04/241-pekka-hallberg-case-hels...
http://jyrkivirolainen.blogspot.com/2010/04/240-khon-hallberg-asia.html

Professori Virolaisen kirjoituksissa sivutaan vallan kolmijako-oppia ja kritisoidaan korkeimman oikeuden presidentin puuttumista oikeuden lainvoimaiseen päätökseen.

Ihmettelen, miksi lainvoimaisista sotasyyllisyystuomioista odotetaan Tasavallan presidentin painavaa lausuntoa? Eikö ole vallan kolmijako-opin vastaista, että presidentti arvostelee julkisuudessa tuomioistuimen päätöstä?

Sen sijaan Tasavallan presidentillä on oikeus ja velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin lainsäädännön korjaamiseksi, jos asiasta on esitetty painavia näkökohtia.

5.4.2010 22:59 Juha Molari (nimimerkki)

Saarinen kirjoittaa harhaisesti: "Näyttää Tammella olevan samanlainen äärioikeistolainen menneisyys kuin koulutovereiden mukaan kirkkoherra Molarilla".

Minulla ei ole koskaan ollut "äärioikeistolainen menneisyys", ei myöskään nykyisyys, vaan olen työläiskodista. Työläiskodissa opin kuitenkin sen, että työ on paras tapa lisätä henkilökohtaista ja kansantuloa, sitä ei ole voivottelu, ei juopottelu eikä kerjääminen.

70-80 -luvulla kai silloisessa koululaisilmapiirissä nuorukaiset "tulkitsivat" minua jonkin sortin oikeistolaiseksi (olen kyllä yllättynyt ja ihmeissäni, jos niin tekivät!): arvioin julkisesti ja kriittisesti silloisia NL:n virallisia kasvulukuja ja ihmisoikeustilannetta. Niin olen tehnyt yhä edelleen, kun kirjoitan kriittisesti NL:n järjestelmää vastaan: pidän erinomaisena asiana, että NL:n sijaan syntyi Venäjä.

Äärioikeistolainen en ole ollut silloin enkä ole nytkään. Kommunisti en ole ollut koskaan - mutta se ei tee minun retoriikassani vielä meikäläistä "äärioikeistolaiseksi". Venäjän yhtenäisyyden puolue on aika sopivan näköinen puolue moni-ilmeisyydessään: sitä äänestäisin, jos saisin äänestää. Suomessa on vähän pahempi äänestää. Tällä hetkellä Suomen kommunistien keskuudessa on iso joukko erinomaisia ystäviä, joiden kritiikkiin voin yhtyä monessa kohdin hyvin.

Sotasyyllisyystuomioiden kumoamisen vastustaminen ei tule siis vasemmisto- tai oikeisto-akselin valossa minulle, vaikka vasemmisto suhtautuu kielteisemmin kumoamiseen: kyse on puhtaasti moraalisesta vastuullisuudesta isänmaamme historian häpeällisiä puolia kohtaan. Isänmaallisena miehenä pidän Suomen historian totena myös silloin, kun se on synkästi väärää. Pahuus on paras muistaa kaunistelematta, jotta vanhoja virheitä ei enää toistettaisi.

6.4.2010 11:26 Pauli Saarinen

Juha Molarille

Luotan enemmän entisten koulutovereittesi arvioon.

20.4.2010 19:56 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Huomasitteko Pauli Saarinen, että sotasyyllisyysasiaa ajetaan jälleen ja uudistuneessa, mutta niin perinteisessä asevelihengessä:

20.4.2010 20:27 Kalevan kaiku (nimimerkki)

Jatkosodan nimihän kertoo jo sen, että se oli jonkun jatkumo, eikö niin? Eli talvisodan. Kun pengoin noita sekaisia arkistojani, löysin sieltä Helsingin Sanomien lehtileikkeen lokakuulta 1991. Leikkeessä uutisoitiin Venäjän parlamentin viikkolehdessä Rossijassa julkaistua historiantutkija Viktor Stepakovin artikkelia "Mainilan laukauksista". Stepakovin tutkimusten mukaan laukaukset olivat puna-armeijan itsensä ampumia.

Yhtenä todistajana hänellä oli puna-armeijalainen D. T. Ljashtshenko, joka kertoi marraskuun 23. päivänä Leningradista saapuneen 13 henkilöautoa, joista yhdestä nousi puolustusasiain kansankomissaari K. E. Voroshilov. Tämä piti paikallisten komentajien kanssa kymmenen minuutin neuvottelun. Sen jälkeen tykit suunnattiin omalle alueelle asumattomaan kohtaan ja ammuttiin kolme laukausta.

"En tiedä, kuka käski ampua enkä tiedä, ketkä ampuivat. Operaation jälkeen meidät komennettiin kerimään puhelinkaapelit talteen ja palaamaan yksiköihimme."

20.4.2010 20:52 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

Enpä olisi uudenajanaseveljet -blogia huomannut ilman kommenttiasi. Pitää tutustua asiaan.

Sotasyyllisyystuomioiden purkuasiassa on muutenkin ollut hiljaiseloa viime aikoina. Kirjallisia kysymyksiäkin näyttää olevan eduskunnassa jonossa pitkä lista. Seurailen, koska Raimo Vistbackan kysymys putkahtaa esiin.

20.4.2010 21:10 Pauli Saarinen

Kalevan kaiulle

Hämmästyttävää. Venäläiset ovat näihin päiviin asti väittäneet suomalaisten ampuneen Mainilan laukaukset, vaikka oikea ampuja on uutisoitu Venäjällä jo 1991.

20.4.2010 22:50 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

UAS:n lehdistötilaisuus 9.5. Helsingissä

Tanner-Linkomies -seura - Uuden Ajan Aseveliseura UAS pitää 9.5.2010 kello 12.30 lehdistötilaisuuden Helsingissä, Elielin kabinetissa Pressiklubin ja Rautatieaseman läheisyydessä. 

Tarkoituksena on esitellä seuran toimintaa.

Lisäksi kuullaan professori Arto Lahden lyhyt esitelmä sotakorvauksien vaikutuksista Suomen kansantalouteen. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki seuran toiminnasta kiinnostuneet, ensisijaisesti tilaisuus on kuitenkin tarkoitettu lehdistölle.

Tilaisuuden ohjelma:
12.30 Tilaisuuden avaussanat, Pekka Virkki, seuran sihteeri
12.35 Sotakorvausten vaikutukset Suomen kansantalouteen, Arto Lahti, professori, HSE
13.10 UAS -seuran esittely ja tarkoitusperät, Pekka Virkki, seuran sihteeri
14.30 Keskustelu
14.45 Tilaisuuden päätössanat, Janne Pihlaja, seuran varapuheenjohtaja
- - - -
Samaan aikaanhan tohtorit Bäckman ja Molari hirttävät presidentti Risto Rytiä muutaman sadan metrin päässä Mannerheimin ratsastajapatsaalla.

Tuosta voi jokainen päätellä jotain toiminnan älyllisyydestä, aikuismaisuudesta, rakentavuudesta jne.

20.4.2010 23:08 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

Kirkkoherra Molari kirjoittaa 17.04.2010 blogissaan ”Ryti hirteen puhutti antifasistien kokousta tänään”
http://juhamolari.blogspot.com/2010/04/ryti-hirteen-puhutti-antifasistie...

”Erityisen kovasti puhetta herätti Risto Rytin hirttäjäiset lauantain iltapäivällä 8.5.2010 Mannerheimin patsaalla Helsingissä.”

Onkohan päivämäärä muutettu, että kirkkoherra pääsee mukaan äitienpäivän kirkollisten toimitusten häiritsemättä?

20.4.2010 23:14 Pauli Saarinen

Lisäys edelliseen

Voidaan tietysti ajatella niinkin, että hirttäjäisiä on siiretty, jotta Bäckman ja Molari pääsevät Uuden Ajan Aseveliseuran (UAS) kokoukseen. Hehän ovat aina olleet kiinnostuneita sotasyyllisistä ja Pariisin rauhansopimuksesta.

21.4.2010 07:18 Kalevan kaiku (nimimerkki)

Tässä lisää Tammen touhuista. Jokainen voi miettiä, millaista porukkaa pilaantuneen sapuskan ympärillä pyörii. http://www.youtube.com/watch?v=JNfytS6tmjs

21.4.2010 07:51 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Kiitos Kalevan Kaiulle, kun kaivoit esiin tuon ohjelman KGB-vakooja Risto Tammesta. - Entisiä vakoojiahan siitä järjestössä ovat vain ne, jotka ovat siirtyneet ajasta ikuisuuteen. - Tässä vielä linkki ohjelman 2. osasta, joka kertoo juuri tästä toiminnasta:

Abdullah Tammi ja Juha Molarihan ovat hyvin läheisiä tuttavia. - Tämä taas antaa tilaa ja selittää monia asioita.

21.4.2010 07:57 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Tämä KGB-yhteys selittää, miksi Suomen islamilaisen puolueen kotisivuilla on sen tuolloisen puheenjohtajan, Abdullah Tammen allekirjoittamia julistuksia, joissa hyökätään Georgiaa ja Viroa vastaan:

Suoraan Venäjän nykyjohdon harjoittaman politiikan mukaista. - Mutta kuten sanoin, kyseisestä järjestöstä ei jäädä eläkkeelle.

Muistutan, että kirkkoherra Juha Molari ja Abdullah Tammi ovat hyvin läheisiä tuttavia, kuten myös tohtori Johan Bäckman.

21.4.2010 08:04 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Abdullah Tammen eron syistä Suomen islamilaisesta puolueesta kertoo Wikipedia seuraavaa:

"Yhdistykseen ensimmäinen puheenjohtaja oli Abdullah Tammi. Joulukuussa 2009 Tammi ilmoitti eroavansa Suomen islamilaisen puolueen puheenjohtajan virasta. Tammelle ja puolueen hallituksen muiden jäsenten välille oli tullut kiistaa, kun Tammi otti kantaa terrorismia vastaan."

Ja yllätys, yllätys - vai onko kyseessä yllätys - tämä Tammen kannanotto oli yhteisesiintyminen Suomen islamilaisen puolueen puoluetoimistolla yhdessä kirkkoherra Juha Molarin kanssa joulukuun alussa 2009. - Tilaisuuteen muuten saapui myöhästyneenä tohtori Johan Bäckman. Kyllä sitä oltiinkin huolestuneita milloin `Bäckman saapuu Helsinkiin´.

21.4.2010 08:18 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Anteeksi, että eksyin blogin aiheesta kovin, joten palataan siihen suuntaan. Tuossa Kalevan Kaiun linkissä (Abdullah Tammen salattu elämä 1/2) vilahti nimi Rauno Meriö ja hänen presidenttiehdokkuutensa, jonka tukimiehenä Risto Tammi esiintyi. - Nyt siis on selvinnyt, että Tammi teki sen raportoidakseen Meriön ja hänen tukijoidensa toiminnasta KGB:tä.

Rauno Meriöhän on Käkisalmen poikii. Kylmän sodan veteraani, joka toimi Ilmavoimiemme komentajana 1975 - 1987. Tuon presidentti ehdokkuuden lisäksi Meriö oli Karjalan Liiton puheenjohtajana vuosina 1990 - 1995. Hän puolustaa Karjalan palautusta ja on 2000-luvun alusta ollut ProKarelian toisena puheenjohtajana.

Eli tässä löytyy yhteistä missiota Risto Tammen (KGB) ja Juha Molarin edustaman vihajärjästö SAFKA:n välillä. - ProKareliahan on ollut vihajärjestö SAFKA:n jatkuvan hyökkäyksen kohteena mm. Soviet Story-& sotasyyllisyystilaisuuksien järjestämisestä.

21.4.2010 08:22 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Ai niin tuosta KGB-yhteyshenkilö Risto Tammesta ja kirkkoherra Molarin yhteistyöstä:

Mutta se siitä, ei liity tämän blogin aiheeseen.

21.4.2010 08:58 Örkki (nimimerkki)

Mjaa, noihin Abdullahin KGB-yhteyksiin kannattaa suhtautua pienoisella epäluulolla, konsa ne perustuvat Abdullahin omiin puheisiin. Abdullahiin verrattuna Leena ja Juhakin ovat järjen jättiläisiä ja mielenterveyden perikuvia.

21.4.2010 09:28 Pauli Saarinen

Kalevan kaiulle

”Tässä lisää Tammen touhuista. Jokainen voi miettiä, millaista porukkaa pilaantuneen sapuskan ympärillä pyörii. http://www.youtube.com/watch?v=JNfytS6tmjs”

Aika uskomaton historia Abdullah (Risto) Tammella. Hän on ehtinyt olla vapaakirkkolainen, mormoonisaarnaaja, sion seurakunnan jäsen, palomies, kommunistisen puolueen jäsen, SMP:n kunnallisvaaliehdokas, jehovan todistaja, pelastusarmeijalainen, adventtikirkon jäsen, muslimi ja Suomen islamilaisen puolueen perustaja.

21.4.2010 09:35 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

T-K A: ”Kiitos Kalevan Kaiulle, kun kaivoit esiin tuon ohjelman KGB-vakooja Risto Tammesta. - Entisiä vakoojiahan siitä järjestössä ovat vain ne, jotka ovat siirtyneet ajasta ikuisuuteen.”

Abdullah Tammen ja Juha Molarin hyvin läheinen ystävyys saattaa kirkkoherran puheet outoon valoon. Hän on aina väittänyt, että hänellä ei ole mitään KGB- tai FSB-yhteyksiä.

21.4.2010 09:42 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

T-K A: ”Tämä KGB-yhteys selittää, miksi Suomen islamilaisen puolueen kotisivuilla on sen tuolloisen puheenjohtajan, Abdullah Tammen allekirjoittamia julistuksia, joissa hyökätään Georgiaa ja Viroa vastaan:
http://www.suomenislamilainenpuolue.fi/tiedotteet.html”

Suomen islamilaisen puolueen kannanotto Viron rasismia ja fasismia vastaan on kuin suoraan Safkan saarnakirjasta. Se voisi olla vaikka Leena Hietasen kirjoittama.

21.4.2010 09:51 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

”Vaikka kyseessä olisi ns. mielenterveyspuolen tapaus, niin terveen kirjoissa kulkiessaan hänen sanomansa on otettava vakavasti ja hän on itse niistä todellisessa vastuussa. Se ei myöskään estä toimimasta niin monessakin.”

Taitaa sanomani sopia yleisemminkin.

21.4.2010 09:55 Kalevan kaiku (nimimerkki)

Missä SAFKA, siellä Tammi! Muistelen hänen esiintyneen viime keväänä Tampereella mielenosoituksena yhtenä heistä.

Siinä se tuleekin melkoine näytelmä Risto Rytin hirttäjäisissä, kun hirttäjät saavat islamilaisen ja luterilaisen synninpäästön. Luvataankohan heille jopa marttyyrin osa ja sen mukanaan tuomat ilot?

21.4.2010 09:55 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

”Ja yllätys, yllätys - vai onko kyseessä yllätys - tämä Tammen kannanotto oli yhteisesiintyminen Suomen islamilaisen puolueen puoluetoimistolla yhdessä kirkkoherra Juha Molarin kanssa joulukuun alussa 2009. - Tilaisuuteen muuten saapui myöhästyneenä tohtori Johan Bäckman. Kyllä sitä oltiinkin huolestuneita milloin `Bäckman saapuu Helsinkiin´.

Onkohan kirkkoherralla suunnitteilla liittyminen Suomen islamilaiseen puolueeseen, jos hänet pannaan viralta evankelis-luterilaisessa kirkossa. Yhteistyö muslimi Abdullah (Risto) Tammen kanssa on ainakin tiivistä.

21.4.2010 10:05 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

T-K A: ” … Meriö oli Karjalan Liiton puheenjohtajana vuosina 1990 - 1995. Hän puolustaa Karjalan palautusta ja on 2000-luvun alusta ollut Pro Karelian toisena puheenjohtajana.”

Hämmästyttäviä yhteyksiä Abdullah (Risto) Tammen, KGB:n, Rauno Meriön, Pro Karelian, kirkkoherra Molarin ja Safkan välillä.

21.4.2010 10:07 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Tämä vihajärjestö SAFKA:n ja Risto (Abdullah) Tammen yheistyö ja tuttavuus uutisoitiin myös valtakunnan tasolla:

Siellähän se heiluu koko seurakunta. Ei tarvitse olla mikään järjenjättiläinen, kun havaitsee tuota joukkoa ja heidän toimintaansa yhdistävän tekijän.

21.4.2010 10:18 Pauli Saarinen

Nimimerkille Örkki

Orkki: ”Mjaa, noihin Abdullahin KGB-yhteyksiin kannattaa suhtautua pienoisella epäluulolla, konsa ne perustuvat Abdullahin omiin puheisiin. Abdullahiin verrattuna Leena ja Juhakin ovat järjen jättiläisiä ja mielenterveyden perikuvia.”

Abdullah (Risto) Tammen historia on niin ihmeellinen, että ei hänellä kovin suurta uskottavuutta voi olla.

Kirjoituksistaan päätelleen Leena Hietasta ja Juha Molaria ei voi pitää järjen jättiläisinä. Mielenteveydestä en voi amatöörinä tehdä etädiagnosia.

Kirkkoherra tulee kuitenkin autuaaksi ortodoksisella putinismillaan ja Tankki-Leena suunnattomalla Stalinin ajan kommunismin ihailullaan.

21.4.2010 10:37 Pauli Saarinen

Kalevan kaiulle

K k: ”Missä SAFKA, siellä Tammi! Muistelen hänen esiintyneen viime keväänä Tampereella mielenosoituksena yhtenä heistä.”

Mielenosoituksesta esitettyjen valokuvien perusteella Abdullah (Risto) Tammi oli keskeinen osanottaja.

K k: ”Siinä se tuleekin melkoinen näytelmä Risto Rytin hirttäjäisissä, kun hirttäjät saavat islamilaisen ja luterilaisen synninpäästön. Luvataankohan heille jopa marttyyrin osa ja sen mukanaan tuomat ilot?”

Eikö hirtettävälle pitäisi antaa synninpäästö? Kirkkoherra kertoi blogissaan Safkan suunnittelevan työpaikkailmoitusta, jossa etsitään vapaaehtoista ”Rytiä” hirtettäväksi.

Abdullah ja kirkkoherra voisivat sitten antaa hirtettävälle synninpäästön. Se on tietysti mahdoton ajatus, koska synninpäästön antaminen Rytille ei ainakaan kirkkoherran mielestä varmaan tule kysymykseen puhumattakaan pyhimykseksi julistamisesta.

21.4.2010 11:00 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

T-K A: ”Tämä vihajärjestö SAFKA:n ja Risto (Abdullah) Tammen yheistyö ja tuttavuus uutisoitiin myös valtakunnan tasolla:”
 

Finnish MTV3 about anti-fascist protests in Tampere
http://www.youtube.com/watch?v=MLduMlLYRdQ&feature=related

Abdullah (Risto) Tammi on keskeisessä roolissa myös seuraavassa YouTube-videossa. Siinä Abdullah syyttää Pro Karelia ry:tä rauhansopimuksen vastaiseksi fasistiseksi järjestöksi. Kirkkoherra Juha Molari on tilaisuudessa mukana.

Sovjet Story 20 4 2009 Tampereen Hervanta part 2
http://www.youtube.com/watch?v=T64XDn2RMw4&NR=1

21.4.2010 11:14 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

T-K A: ”Tanner-Linkomies -seura - Uuden Ajan Aseveliseura UAS pitää 9.5.2010 kello 12.30 lehdistötilaisuuden Helsingissä, Elielin kabinetissa Pressiklubin ja Rautatieaseman läheisyydessä. Tarkoituksena on esitellä seuran toimintaa.”

T-K A: ”Samaan aikaanhan tohtorit Bäckman ja Molari hirttävät presidentti Risto Rytiä muutaman sadan metrin päässä Mannerheimin ratsastajapatsaalla.”

Kirkkoherra Juha Molarin mukaan hirttäjäiset on siirretty lauantaihin 8.5.2010 iltapäivään. Pitäisikö Mannerheimin patsaalle järjestää samaan aikaan myös sotasyyllisiksi tuomittujen patsastoimikunnan perustava kokous?

21.4.2010 12:24 Pauli Saarinen

Lisäys kommenttiini

Kukahan siellä ns. antifasistien järjestämissä Rytin hirttäjäisissä toimii pyövelinä? Pyöveli on yleensä tummiin pukeutunut mieshenkilö ja normaalisti huppu päässä (jotta eivät liperit näy).

21.4.2010 12:52 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

”Kyseisessä Youtube-pätkässä tohtori Bäckmanin jälkeen esiintynyt mieshenkilö puhui kerran syötyä safkaa. Hän näet käyttää, puhuessaan itsestään, määritettä karjalainen pakolainen.”

Jokainen karjalainen tietää, ettei Karjalasta tullut pakolaisia, vaan evakoita. Ja nämä siviilit taas lähtivät omasta maasta ja siirtyivät sen sisällä toisille tanhuville imperialistisen Neuvostoliiton terroritoimia pakoon.

Rytin hirttämiseen liittyen kuulin mielenkiintoisen herjan Tynkä-Karjalan pääkaupungin, Lappeenrannan, torinvieruskrouvissa. Siellä räväkän oloiset nuoret miehet suunnittelivat Stalinin raiskaamista Lotta-patsaalla Voitonpäivän kunniaksi.

Sinällään en osaa oikein tuollaista kommentoida. Lotta-patsas on kyllä enemmän niin kuin entisen Nuorisotalon takapihalla, joten ehkä kyseinen toimitus voisi tapahtua ainakin lasten silmiltä suojassa. 
- Toiseksi en kuullut, suunnittelivatko nämä nuoret miehet stuntmanin palkkaamista SAFKA:n tyyliin vai tyytyvänsä pumpattavaan Staliniin. 
- Kolmanneksi; en ryhdy myöskään arvioimaan kuinka tosissaan nämä tynkäkarjalaiset irvileuat olivat tai tekemään kenttädiagnoosia yleensäkään. - Mielikuvitusta se kuitenkin kutkutti.

Joo, sorry taas, patologinen alatyyli valtasi jälleen alaa. (avointa hohottelua takarivissä)

21.4.2010 14:04 Pauli Saarinen

Huomasin, että valtiotieteiden tohtori ja poliittisen historian tutkija Markku Jokisipilä on ottanut kantaa sotasyyllisyysasiaan kahdessa kirjoituksessaan:

Ensimmäisessä kirjoituksessaan Jokisipilä toteaa muun muassa:
”Suomalaiset tuhosivat itse moraalisen ja poliittisen oikeutuksen vaatia Karjalaa takaisin siinä vaiheessa, kun hyökkäysvaiheessa siirryttiin vanhojen rajojen yli ja miehitettiin Itä-Karjala.”

”Mitä tulee valtionjohdon lausumaan sotasyyllisyysprosessin muodottomuudesta, sellainenkin on jo itse asiassa annettu. 4.12.1997 presidentti Martti Ahtisaari esitti julkisen lausunnon presidentin linnaan kutsumilleen sotasyyllisten omaisille:”

Olen itse todennut, että poliitikkojen julkilausumista ei ole asiassa mitään hyötyä. Oikeusvaltion kunnia palautetaan vain tuomiot purkamalla. Onko Suomen eduskunnalla rohkeutta siihen?

Jälkimmäisessä kirjoituksessa Jokisipilä arvio laajasti professori Jyrki Virolaisen tekstiä, jota olen lainannut omassa kirjoituksessani.

Markku Jokisipilä viittaa myös Jukka Kemppisen kirjoitukseen
16.03.2010 Vippaskonsti
http://kemppinen.blogspot.com/2010/03/vippaskonsti.html

Jukka Kemppinen toteaa: ”Arvelen ettei sotasyyllisyysoikeudenkäyntiin ole syytä enää kajota, kun keinoja ei oikein ole. Viisikymmentä vuotta on pisin oikeusjärjestyksen tuntema määräaika. Sen kuluttua loppuun raukeaa jopa henkilötietojen salassapito (luettuna henkilön kuolemasta).”

Toisaalta Kemppinen heittää ilmaan myös ajatuksen: ”Jacob Södermanin ja kumppanien kannattaisi selvittää, voisiko eduskunta säätää lain, jolla laki sotaan syyllisten rankaisemisesta kumottaisiin julistaen samalla mitättömiksi tuon määräaikaisen lain nojalla tehdyt toimet. Toinen vaihtoehto olisi perustuslakivaliokunnan lausuma. Kolmas vaihtoehto olisi armahduslaki perusteluin.”

21.4.2010 15:33 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

T-K A: #215: Kyseisessä Youtube-pätkässä tohtori Bäckmanin jälkeen esiintynyt mieshenkilö puhui kerran syötyä safkaa. Hän näet käyttää, puhuessaan itsestään, määritettä ”karjalainen pakolainen … Jokainen karjalainen tietää, ettei Karjalasta tullut pakolaisia, vaan evakoita. Ja nämä siviilit taas lähtivät omasta maasta ja siirtyivät sen sisällä toisille tanhuville imperialistisen Neuvostoliiton terroritoimia pakoon.”

Ei meillekään Hämeeseen koskaan pakolaisia tullut. Tuli paljon evakkoja. Olivat huumorintajuista ja mukavaa väkeä, vaikka olivat menettäneet maansa ja mantunsa.

T-K A: ”Toiseksi en kuullut, suunnittelivatko nämä nuoret miehet stuntmanin palkkaamista SAFKA:n tyyliin vai tyytyvänsä pumpattavaan Staliniin.”

Ehkä ns. antifasistikin joutuvat hirttäjäisissä tyytymään pumpattavaan Rytiin.

P.S.
Mustarastas on vaiennut. Ajattelin jo, että oliko se sittenkin tuhkapilvessä koelentoja lentänyt nokikana. Näin kuitenkin mustarastaan puolisoineen naapurin koivun latvassa. Taitaa olla lemmenluritukset tällä erää laulettu ja on tullut pesänrakennuksen aika.

21.4.2010 20:15 Pauli Saarinen

Kari Silvennoinen ja Ilkka Tanner kirjoittavat Suomen kuvalehden kirjeitä palstalla (SK 15/2010) otsikolla ”Väinö Tanner ja sotasyyllisyys”:

”Asianajaja Risto Ryti ja toimitusjohtaja Pekka Karhuvaara aikovat artikkelin mukaan huolehtia siitä, että presidentti Risto Rytin ja muidenkin puolustukset sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä jäävät turhiksi ja tyhjiksi, heitettäväksi suomettuneen Suomen historian roskakoriin. Nähtäväksi jää onnistuvatko he pyrkimyksissään. Allekirjoittaneet tulevat siitä huolimatta (tahi kenties juuri siksi) käyttämään kaikki oikeudelliset keinot Väinö Tannerin väärän sotasyyllisyystuomion purkamiseksi.”

Tekstissä viitataan Suomen kuvalehden artikkeliin (SK 12/2010) ”Kunniaa ei menetetty”.

21.4.2010 20:59 heidi (nimimerkki)

Ei mielestäni pidä purkaa yhtään mitään...
 

Perustelut:Maailmansodan aikana liittoutuneet olivat sopineet, oikeudenkäynneistä, jossa Saksan ja sen puolella sotineiden maiden johtajat tuomittaisiin. Suomi sai pitää oikeudenkäynnin itse, mutta se joutui laatimaan sen seurauksena taannehtivan lain. Se oli täysin vastaan Suomen perustuslakien ja yleisen länsimaisten oikeusperiaatteiden kanssa. Oikeusministeri Kekkonen ja pääministeri Paasikivi olivat kuitenkin pakon edessä, koska valvontakomissio painosti myös koventaman tuomioita.
Suomi soti Saksan puolella. Hyvä (?) vaan ettei liittoutuneet suomen sotasyyllisiä tuomineet, taisivat näin päästä helpommalla....

21.4.2010 22:10 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

`Tanner-Linkomies -seura - Uuden Ajan Aseveliseura´ arvioi jonkun suulla asiaa kotisivullaan seuraavasti:

"Karhuvaaran sekä Rytin osalta voidaan todeta, että pelko keskustelusta on heitä rajoittava tekijä. He ovat osittain perhetaustansa vuoksi edenneet yhteiskunnallisesti korkeille paikoille, ja he pelkäävät että asiasta keskusteltaessa he menettäisivät tämän ansaitsemansa statuksen."

21.4.2010 22:15 Pauli Saarinen

heidille

Heidi: ”Ei mielestäni pidä purkaa yhtään mitään … Perustelut: … Suomi sai pitää oikeudenkäynnin itse, mutta se joutui laatimaan sen seurauksena taannehtivan lain. Se oli täysin vastaan Suomen perustuslakien ja yleisen länsimaisten oikeusperiaatteiden kanssa. Oikeusministeri Kekkonen ja pääministeri Paasikivi olivat kuitenkin pakon edessä, koska valvontakomissio painosti myös koventaman tuomioita.”

Perustelusi ovat hyvät
- Suomi sai pitää oikeudenkäynnin itse;
- Suomi joutui laatiman taannehtivan lain;
- laki oli Suomen perustuslakien ja länsimaisten oikeusperiaatteiden vastainen; ja
- oikeusministeri ja pääministeri olivat pakon edessä.

Mielestäni ne eivät kuitenkaan ole perusteluja sille, että tuomioita ei pidä purkaa, vaan päinvastoin.
Suomelle oli luonnollisesti onni, että valvontakomissio (Zdanov) salli pitää oikeudenkäynnin Suomessa. Muussa tapauksessa henkilöitä olisi lähetetty Venäjälle hirtettäväksi eikä Bäckmanin ja kumppaneiden tarvitsisi hirttää heitä jälkikäteen 08.05.2010 Mannerheimin patsaalla.
Suomen oli pakko turvautua Saksan apuun. Mistään muualta ei ollut apua tulossa. Naapurimaa Ruotsi pysyi ”puolueettomana”. Suomi olisi miehitetty ilman Saksan apua.

Keskustelu sotasyyllisyystuomioiden purkamisesta velloo puolesta ja vastaan. Tuomittujen omaisistakin osa on puolesta ja osa vastaan, kuten näkyy Suomen kuvalehden artikkeliin liittyvästä kommenttista.

Professori Jyrki Virolainen on mielestäni perustellut hyvin sitä, että ”oikeusvaltion kunnia” vaatii tuomioiden purkamista. Kirjoituksessani olen yhtynyt hänen mielipiteeseensä.

Odotan mielenkiinnolla oikeusministeri Tuija Braxin vastausta kansanedustaja Raimo Vistbackan kirjalliseen kysymykseen. Oikeusministerin kannanotosta riippuu paljon, mihin suuntaan asia etenee tai eteneekö asia.

21.4.2010 22:47 heidi (nimimerkki)

Tässä purkamisa asiassa on muutakin mietittävää. Jos suomi purkaisi nämä sotatuomiot, niin uusittaisiinko ne sitten silloisten liitoutuneiden johdosta?
 

Tarkoitan nyt lähinnä sitä, että liittoutuneet "luottivat" suomen tekevän oikeat päätökset ilman heidän puuttumista asioihin. Eikö silloin, kun nämä tuomiot oli perustuslain vastaisia, niin pitäisi sitten antaa "valta" näistä tuomioista, jolle ne alunperinkin kuuluvat, eli silloisille liittoutuneille?
 

Ruotsi pysyi puolueetomana ja taisi selvitä säikähdyksellä, olisiko samoin käynyt suomelle? Mielestäni sotasyyllisyystuomioiden purkamisessa, pitäisi ajatella myös mahdollisia sotia joihin suomi tulevaisuidessa saattaa joutua. Ovatko tuomiot tässä mielessä kovia? Näillä tuomioilla voidaan aikanaan tuomita joku muu suomalainen, jos sodan aloittaa...
 

Eli pitäisi kiertää lakia tässä asiassa, miten muotoilla se niin että silloiset sotatuomitut voidaan vapauttaa, mutta tulevaisuudessa sotasyylliset rangaista...
 

Paasikivi oli pakon edessä, jos oikeudenmukaisuus ei olisi Suomessa tapahtunut, niin ilmeisesti liittoutuneet, olisivat joutuneet näyttämään Suomen kansalle miten oikeusvaltiossa toimitaan.
Laki oli mielestäni siksi, "Suomen perustuslakien ja länsimaisten oikeusperiaatteiden vastainen", että se jouduttiin määrätä taannehtivasti. Eli mielestäni itse lakiin ei pitäisi puuttua, vaikka se olikin taannehtiva.
 

Käsittääkseni 8.5.10 tapahtuman tarkoituksena olisi saada suomalaisten huomio sille että esim. Ryti on Suomessa tuomittu sotarikollinen, eikä näiden tuomioiden muuttaminen muuttaisi sitä tosiasiaa... Sekä ehkä lisätä Suomalaisten tietoutta asioista.

21.4.2010 23:00 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

T-K A: ”Karhuvaaran sekä Rytin osalta voidaan todeta, että pelko keskustelusta on heitä rajoittava tekijä. He ovat osittain perhetaustansa vuoksi edenneet yhteiskunnallisesti korkeille paikoille, ja he pelkäävät että asiasta keskusteltaessa he menettäisivät tämän ansaitsemansa statuksen.”

En oikein usko, että tuomioiden purkaminen voisi vaikuttaa omaisten ansaitsemaan statukseen. Ehkä eivät ole kiinnostuneet asiasta sen vuoksi, että tuomittujen kunnia ei ole koskaan mennyt kansan silmissä. Nyt on kuitenkin kysymys oikeusvaltion kunnian palauttamisesta.

21.4.2010 23:51 Pauli Saarinen

heidille

heidi: ”Tässä purkamissa asiassa on muutakin mietittävää. Jos suomi purkaisi nämä sotatuomiot, niin uusittaisiinko ne sitten silloisten liittoutuneiden johdosta?”

Pariisin rauhansopimus on monilta osin aikansa elänyt ja jo presidentti Koivisto aikoinaan totesi sen eräiltä osin rauenneeksi, kun Neuvostoliitto hajosi ja toista osapuolta ei enää ollut. Mikään valtio ei reagoinut asiaan. En usko, että mikään maa reagoisi sotasyyllisyystuomioiden purkamiseen.

heidi: ”Tarkoitan nyt lähinnä sitä, että liittoutuneet ”luottivat” suomen tekevän oikeat päätökset ilman heidän puuttumista asioihin.”

Zdanov ja valvontakomission neuvostoliittolainen osapuoli puuttui koko prosessin ajan Suomalaiseen oikeudenkäyttöön.

heidi: ”Ruotsi pysyi puolueettomana ja taisi selvitä säikähdyksellä, olisiko samoin käynyt suomelle?”

Suomi ei voinut jäädä ”puolueettomana” katselemaan, kun Stalinin joukot hyökkäsivät talvisodassa maahan. Ei olisi auttanut, vaikka suomalaiset olisivat kuinka vakuuttaneet, että olemme puolueettomia, älkää tulko tänne.

heidi: ”Mielestäni sotasyyllisyystuomioiden purkamisessa, pitäisi ajatella myös mahdollisia sotia joihin suomi tulevaisuudessa saattaa joutua. Ovatko tuomiot tässä mielessä kovia? Näillä tuomioilla voidaan aikanaan tuomita joku muu suomalainen, jos sodan aloittaa…”

Minusta tuntuu, että näköpiirissä ei ole sotaa, jonka Suomi aloittaisi. Olemme Euroopan unionissa emmekä ole hyökkäämässä mihinkään EU-maahan. Nato-maa Norjaan Suomella on erittäin hyvät suhteet. Itäinen naapuri Venäjä kalisuttelee aseitaan joka suuntaan omia kansalaisiaan miellyttääkseen. Tuskin se kuitenkaan lähtee hyökkäämään EU-maa Suomeen. Enkä voi edes kuvitella, että joillakin piireillä Suomessa olisi suunnitelmia Venäjälle hyökkäämisestä. Ajatus on absurdi ja mieletön.

heidi: ”Käsittääkseni 8.5.10 tapahtuman tarkoituksena olisi saada suomalaisten huomio sille että esim. Ryti on Suomessa tuomittu sotarikollinen, eikä näiden tuomioiden muuttaminen muuttaisi sitä tosiasiaa… Sekä ehkä lisätä Suomalaisten tietoutta asioista.”

Ryti on poliittisen oikeudenkäynnin, liittoutuneiden painostuksen (Zdanov) ja perustuslainvastaisen lain perusteella tuomittu sotasyylliseksi – ei sotarikolliseksi. Kysymyksessä on kaksi eri asiaa. Yleisen elämänkokemuksen mukaan Ryti ei suomalaisten silmissä ole koskaan ollut sotasyyllinen eikä Bäckmanin järjestämät hirttäjäiset muuta asiaa miksikään.

22.4.2010 07:41 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

"Käsittääkseni 8.5.10 tapahtuman tarkoituksena olisi saada suomalaisten huomio sille että esim. Ryti on Suomessa tuomittu sotarikollinen, eikä näiden tuomioiden muuttaminen muuttaisi sitä tosiasiaa… Sekä ehkä lisätä Suomalaisten tietoutta asioista."

Mielestäni molemmat tarkoitusperät ovat erittäin kannatettavia.

22.4.2010 08:17 Humus (nimimerkki)

Päivänselvä juttu. Miksi tästä edes keskustellaan enää Kekkosen jälkeen. Tuomiot annettiin ulkovallan ja sen agenttien painostuksesta. Tällainen tuomioistuin ei ollut riippumaton vaan kyseessä oli Suomen perustuslain vastainen poliittinen show.

Tällaiset tuomiot tulee purkaa jokaisessa maassa, joka haluaa säilyttää edes häilyvän maineensa oikeusvaltiona.

22.4.2010 08:44 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

"Miksi tästä edes keskustellaan enää Kekkosen jälkeen."

Nytpä nostit aiheeseen kiinteästi liittyvän ja todella mielenkiintoisen nimen esiin. - Voisivat kyllä muutkin kuin tohtori Jukka Tarkka hengenheimolaisineen avata suutaan. - Toki hekin, totta kai.

22.4.2010 10:47 Kalevan kaiku (nimimerkki)

"Ruotsi pysyi puolueettomana"

Jos katsot karttaa, voit nähdä eron Suomen ja Ruotsin välillä; Molemmilla oli pitkä yhteinen raja Neuvostoliiton kanssa paitsi Ruotsilla. Myös Suomi halusi 1939 pysyä puolueettomana, olihan sillä voimassa oleva hyökkäämättömyyssopimus Neuvostoliiton kanssa. Neuvostoliitto ei antanut mahdollisuutta pysyä puolueettomana, vaan aloitti hyökkäyksen 30.11.1939.

Kyseenalaistan kyllä Ruotsinkin puolueettomuuden, sillä sehän kävi niin runsasta kaupankäyntiä Saksan kanssa. Samoin saksalaiset käyttivät Ruotsin aluetta lomakuljetuksiin, ihan valtioiden välisen sopimuksen perusteella.

Paljon on kiitelty sitä, että Suomi "sai" käydä oikeudenkäynnin omalla maaperällään. Saksaan verrattuna meillä oli erilainen tilanne, maatammehan ei oltu miehitetty, kun taas Saksa oli miehitetty ja sen armeija riisuttu aseista.

Suomihan ei joka tapauksessa olisi pystynyt olemaan Saksan ja Neuvostoliiton välisen sodan ulkopuolella, se olisi jossakin vaiheessa vedetty tavalla tai toisella sotaan mukaan.

”Mielestäni sotasyyllisyystuomioiden purkamisessa, pitäisi ajatella myös mahdollisia sotia joihin suomi tulevaisuudessa saattaa joutua. Ovatko tuomiot tässä mielessä kovia? Näillä tuomioilla voidaan aikanaan tuomita joku muu suomalainen, jos sodan aloittaa…”

Olisiko tärkeämpää tuomita talvisodan aloittajat. Taitaa sillä hyökkääjävaltiolla olla todennäköisempää, että se "rientää auttamaan" naapurivaltioita ja "vapauttamaan" niitä itsenäisyyden ikeestä?

22.4.2010 15:09 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

”Käsittääkseni 8.5.10 tapahtuman tarkoituksena olisi saada suomalaisten huomio sille että esim. Ryti on Suomessa tuomittu sotarikollinen, eikä näiden tuomioiden muuttaminen muuttaisi sitä tosiasiaa… Sekä ehkä lisätä Suomalaisten tietoutta asioista.”

Ei Rytiä tuomittu sotarikollisena vaan sotasyyllisenä. Ne ovat kaksi aivan eri asiaa. Suomalaisia, varsinkaan nuorta polvea, ei oman maan historia ja sotasyyllisinä tuomitut näytä kiinnostavan. Tärkeämpää tietää voittaako jääkiekon suomenmestaruuden TPS vai HPK. Siinä mielessä tohtori Bäckmanin tarjoama tietous asiasta voi olla hyväksi.

P.S. Miksi linnut noudattivat lentokoneille määrättyä lentokieltoa? Vuorokauteen ei näkynyt lokin lokkia eikä edes talitinttejä. Uutisten mukaan lentokielto on purettu ja huomasin, että myös lokit ovat lähteneet lentoon. Mustarastas, vai oliko se sittenkin koelentoja tuhkapilvessä tehnyt nokikana, ei laula vieläkään.

22.4.2010 15:33 Pauli Saarinen

Nimimerkille Humus

Humus: ” … Tuomiot annettiin ulkovallan ja sen agenttien painostuksesta. Tällainen tuomioistuin ei ollut riippumaton vaan kyseessä oli Suomen perustuslain vastainen poliittinen show.”

Kysymyksessä oli poliittinen show. Zdanov painosti tuomioistuinta. Hän vaati muun muassa kertaalleen päätettyjä tuomioita kovennettavaksi ja sai tahtonsa läpi.

Silloin ei ollut vielä A-Studiota ja Ajankohtaista kakkosta ottamassa kantaa tapahtumiin, eikä tohtori Bäckmania kommentoimassa asioita suorassa lähetyksessä Venäjän televisiossa. Muistelen, että lapsuudenkodissani ei silloin ollut radiotakaan.

Historia toistaa itseään. Venäjän lapsiasiainvaltuutetun ”vierailu” Suomessa oli nykyaikainen polittinen tv-show, jossa Venäjä otti pisteet kotiin 6 – 0. Suomalaiset poliitikot olivat täysin varustautumattomia tilanteeseen ja heitä vietiin kuin pässiä narussa. Valtuutettu päästettiin paikkoihin, joihin hänellä ei olisi ollut pääsyä ja hänelle esitettiin asiakirjoja, joiden saantiin hänellä ei ollut oikeutta.

Humus: ”Tällaiset tuomiot tulee purkaa jokaisessa maassa, joka haluaa säilyttää edes häilyvän maineensa oikeusvaltiona.”

Jos kaikki ymmärtäisivät tämän, niin tuomiot purettaisiin välittömästi. Odotan mielenkiinnolla oikeusministeri Tuija Braxin vastausta kirjalliseen kysymykseen. Vastauksesta riippuu paljon se, miten asia etenee eduskunnassa.

22.4.2010 16:45 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

"Ei Rytiä tuomittu sotarikollisena vaan sotasyyllisenä. Ne ovat kaksi aivan eri asiaa."

Aivan. - Mitenkä Antti noin huolimattomasti lukaisi "heidin" kommentin. Virhe on yksin minun. "Heidin" propagandan teko taas on hänen sanomansa kannalta täysin ymmärettävää, joskaan ei hyväksyttävää historiallisen totuuden näkökulmasta tarkasteltuna.

Eli jälleen osoitus siitä, että ns. sotasyyllisten tuomiot tulee purkaa.

22.4.2010 16:53 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

"Suomihan ei joka tapauksessa olisi pystynyt olemaan Saksan ja Neuvostoliiton välisen sodan ulkopuolella, se olisi jossakin vaiheessa vedetty tavalla tai toisella sotaan mukaan."

Aivan. - Tästä on selkeä esimerkki Viron ja muiden Baltian maiden kohdalta.

Viron presidentti Konstantin Päts yhdessä maan puolustusvoimain komentajan Johan Laidonerin kanssa päättivät yrittää myöntyväisyyspolitiikan kautta pitää Viro irti alkaneesta II Maailmansodasta ja allekirjoittivat ns. tukikohtasopimuksen.

Neuvostoliitto petti (nämäkin) sopimukset tavalliseen tapaansa ja miehitti Baltian maat kesällä 1940.
Aiheesta on kirjoittanut mm. tohtori Martti Turtola varsin ansioituneesti.

Tämäkin osoittaa, että suomalaiset poliitikot kieltäytyessään Neuvostoliiton vaatimuksista Moskovassa 1939 tekivät ainoan oikean valinnan. Eli mitään syyllisyyttä sotaan ei heidän osaltaan ollut.

22.4.2010 17:09 agendo2 (nimimerkki)

Ennakoin, että tuleva SAFKA:n mielenosoitus 8.5. sataa jälleen kerran vastapuolten leiriin. Näinhän on käynyt aiemminkin.

SAFKA:n melut Soviet Storyn ja Sofi Oksasen ja Imbi Pajun kirjojen ympärillä ovat pelkästään tuoneet kyseisille tuotteille rahaa ja mainetta.

Rytin ja muiden sotasyyllisiksi tuomittujen vääryys tulee saamaan nuoremman polven kiinnostuksen heräämään oman maan historian kipukohtaan. Samalla nousee tietoisuuteen koko Suomen vuosikymmenten ylläpitämä sotasyyllisyys.

Kohudosentti opettaa Suomen nuorisolle Ryti-hirttäjäisten avulla, että "opettaja" on vääryyden puolesta toimiva Suomen-syöjä.

En ihmettele ollenkaan, että safkalaiset itsekkin jo pelkäävät henkilökohtaisen turvallisuutensa puolesta oman toimintansa seurauksena. Sen verran järkeä vielä löytyy.

22.4.2010 17:38 Kalevan kaiku (nimimerkki)

Vaikka en tunne pienintäkään sympatiaa Stalinia kohtaan, en itse arvosta mitään makaabereja näytöksiä, kohdistuu ne kehen hyvänsä. Ei meidän kannata alentua niin alkukantaisiin näytöksiin, kuten eräät pilaantunutta sapuskaa tarjoavat tekevät. Hirttäjäisten järjestämien osoittaa, että joidenkin sairaus on edennyt jo niin pitkälle, että he ovat jo maallisen avun tavoittamattomissa.

22.4.2010 18:17 agendo2 (nimimerkki)

"Tarja Halonen haluaa salata suomalaisilta sen, että hän tapasi maaliskuussa Pavel Astahovin Helsingissä. Astahov on Venäjän presidentin lapsiasiainvaltuutettu. Tapaamisen aiheena olivat Venäjän kansalaisiin Suomessa kohdistuvat järjestelmälliset oikeuksien loukkaukset, minkä vuoksi Astahov on ehdottanut ryhtymistä "erityistoimenpiteisiin" Venäjän kansalaisten suojelemiseksi Suomessa."

Lainaus on Johan Bäckmanin blogin aloituskappale.

Siitä paljastuu kuin läpivalaistuna kohudosentin tehtävänkuvaus:
- venäläisten suojeleminen järjestelmällisisltä oikeusloukkauksilta.
 

Tehtävä vaatii "erityistoimenpiteitä", joista propagandisti kohudosentti varoittaa suomalaisia ja virolaisia.
 

FSB-Astahov tarvitsee puhetorvekseen kohudosentin, jolla median lisäksi on vahvistimina Putinin Nashi-nuoret mielenosoituksissa.

Propagandassa ei ole toistaiseksi mainittu nasheja tulevaksi hirttäjäis-mielenosoitukseen. Pelkäävätkö safkalaiset, että viranomaiset eivät päästä heitä maahan, jos mainostetaan etukäteen?

22.4.2010 20:40 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

”Miksi tästä edes keskustellaan enää Kekkosen jälkeen.”

T-K A:”Nytpä nostit aiheeseen kiinteästi liittyvän ja todella mielenkiintoisen nimen esiin. - Voisivat kyllä muutkin kuin tohtori Jukka Tarkka hengenheimolaisineen avata suutaan. - Toki hekin, totta kai.”

Tohtorit Jukka Kemppinen 16. 03. 2010 ”Vippaskonsti”
http://kemppinen.blogspot.com/2010/03/vippaskonsti.html
ja Jyrki Virolainen 14.03.2010 ”229. Sotasyyllisyystuomiot purettava oikeusvaltion kunnian palauttamiseksi” http://jyrkivirolainen.blogspot.com/search/label/sotasyyllisyys,
yrittivät herättää keskustelua sotasyyllisyydestä, mutta siihen se sitten loppuikin.

22.4.2010 21:18 Pauli Saarinen

Kalevan kaiulle

Suomella oli hyökkäämättömyyssopimus Neuvostoliiton kanssa, mutta ei siitä mitään apua ollut. Neuvostoliitto hyökkäsi siitä huolimatta.

Saksalaiset käyttivät Ruotsin aluetta kuljetuksiin, joten ei Ruotsi täysin puolueeton ollut. Yhdysvallat toimittivat Neuvostoliitolle land lease –apua. Aseita ja muita materiaalia. Suomi sai ensiaputarvikkeita.

Suomi ei olisi pystynyt olemaan Saksan ja Neuvostoliiton välisen sodan ulkopuolella.

K k: ”Paljon on kiitelty sitä, että Suomi ”sai” käydä oikeudenkäynnin omalla maaperällään. Saksaan verrattuna meillä oli erilainen tilanne, maatammehan ei oltu miehitetty, kun taas Saksa oli miehitetty ja sen armeija riisuttu aseista.”

Jos Suomi olisi ollut miehitetty, niin Zdanov olisi pystynyt sanelemaan täysin sotasyyllisyystuomiot. Joukko suomalaisia olisi lähetetty Venäjälle hirtettäväksi näytösoikeudenkäynneissä. Nyt joudumme seuraamaan vain tohtori Bäckmanin Rytin hirttäjäisiä Mannerheimin patsaalla.

K k: ”Olisiko tärkeämpää tuomita talvisodan aloittajat. Taitaa sillä hyökkääjävaltiolla olla todennäköisempää, että se ”rientää auttamaan” naapurivaltioita ja ”vapauttamaan” niitä itsenäisyyden ikeestä?”

Neuvostoliiton tavoitteena oli vapauttaa naapurivaltiot ”fasismin ikeestä”. Sillä periaatteella sai hyökätä minne tahansa milloin tahansa.

22.4.2010 21:25 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

T-K A: ”Heidin” propagandan teko taas on hänen sanomansa kannalta täysin ymmärrettävää, joskaan ei hyväksyttävää historiallisen totuuden näkökulmasta tarkasteltuna. Eli jälleen osoitus siitä, että ns. sotasyyllisten tuomiot tulee purkaa.”

Heidin kommentti oli hiukan ”lapsellinen” reaktio sotasyyllisyyteen. Aivan kuin alakoululaisen ainekirjoitus. Vastasin siihen silti, koska kaikkien mielipiteitä pitää arvostaa.

22.4.2010 21:47 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

”T-K A: ”Viron presidentti Konstantin Päts yhdessä maan puolustusvoimain komentajan Johan Laidonerin kanssa päättivät yrittää myöntyväisyyspolitiikan kautta pitää Viro irti alkaneesta II Maailmansodasta ja allekirjoittivat ns. tukikohtasopimuksen. … Neuvostoliitto petti (nämäkin) sopimukset tavalliseen tapaansa ja miehitti Baltian maat kesällä 1940.”

Laidoner ja Päts yrittivät ilmeisesti pelastaa Viron miehitykseltä verettömästi. Se oli tuhoon tuomittu ajatus. Neuvostoliitolla oli jo tukikohtia Virossa ja Neuvostoliiton laivasto piiritti rannikkoa.

Viron miehitys tapahtui verettömästi. Johan Bäckman ja kumppanit saivat syyn väittää, että Viroa ei koskaan miehitetty, vaikka tosiasiat puhuvat tätä vastaan.

T-K A: ”Aiheesta on kirjoittanut mm. tohtori Martti Turtola varsin ansioituneesti.”

Tohtori Johan Bäckman on useasti vedonnut työaikaiseen tuttavaani, tohtori Martti Turtolaan varsin tarkoitushakuisesti ja hänen ajatuksiaan valikoivasti siteeraten.

T-K A: ”Tämäkin osoittaa, että suomalaiset poliitikot kieltäytyessään Neuvostoliiton vaatimuksista Moskovassa 1939 tekivät ainoan oikean valinnan. Eli mitään syyllisyyttä sotaan ei heidän osaltaan ollut.”

Suomalaiset poliitikot tekivät oikean valinnan. Jos esimerkiksi Hangon tukikohta olisi myönnetty Neuvostoliitolle, se olisi ollut askel koko Suomen miehitykselle.

22.4.2010 22:10 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

"Vastasin siihen silti, koska kaikkien mielipiteitä pitää arvostaa."

Nyt Antti halkoo ehkä hiuksia, mutta ei kaikkien mielipidettä tarvitse arvostaa. - Jokaisen oikeutta (muodostaa ja) ilmaista mielipiteensä tulee arvostaa.

Minä en esimerkiksi arvosta "heidin" esittämiä mielipiteitä pätkääkään. Edellytän näet, että mielipiteeseen kuuluu edes pyrkimys rehellisyyteen.
 

- Hänen oikeuttaan esittää nuo liirum-laarumit sen sijaan arvostan. Siksi esim. blogikommenttien sensurointi on pääsääntöisesti mielestäni huono juttu.

22.4.2010 22:17 Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

"Tohtori Johan Bäckman on useasti vedonnut työaikaiseen tuttavaani, tohtori Martti Turtolaan varsin tarkoitushakuisesti ja hänen ajatuksiaan valikoivasti siteeraten."

Olen lukenut molemmat kirjat. - Vaikka kykyni arvioida tohtori Turtolan teoksia on rajoitettu, niin heikon itsekritiikin vallassa sen kuitenkin teen:

Tohtori Martti Turtola on tehnyt melko kapea-alaisen lähdeaineiston pohjalta turhan pitkälle meneviä johtopäätöksiä. - Ja innostunut niistä.

Viron historiaan tutustumiseen suosittelen mieluummin tohtori Seppo Zetterbergin tekstiä.

22.4.2010 22:33 Pauli Saarinen

agendo2:lle

a2: ”Ennakoin, että tuleva SAFKA:n mielenosoitus 8.5. sataa jälleen kerran vastapuolten leiriin. Näinhän on käynyt aiemminkin.”

Näin on käynyt aina. Tuskin monikaan olisi kiinnittänyt huomiota sotasyyllisyystuomioihin. Kiitokset kuuluvat Safkalle, että asia on otettu esille.

a2: SAFKA:n melut Soviet Storyn ja Sofi Oksasen ja Imbi Pajun kirjojen ympärillä ovat pelkästään tuoneet kyseisille tuotteille rahaa ja mainetta.

Tohtori Bäckman on äärimmäisen kateellinen Sofi Oksasen maailmanmenestyksestä ja yrittää mustamaalata Oksasta kaikin mahdollisin tavoin. Olen menossa ensi viikolla Lahteen katsomaan Oksasen näytelmää Puhdistus.

a2: ”Rytin ja muiden sotasyyllisiksi tuomittujen vääryys tulee saamaan nuoremman polven kiinnostuksen heräämään oman maan historian kipukohtaan. Samalla nousee tietoisuuteen koko Suomen vuosikymmenten ylläpitämä sotasyyllisyys.”

Ehkä Ryti-asiassa käy kuin Katynissa. Katynin piti olla tuomittu hiljaisuuteen. Nyt koko maailma puhuu Katynista, vaikka tohtori Bäckman määräsi keskustelun loppuneeksi.

22.4.2010 22:42 Pauli Saarinen

Kalevan kaiulle

K k: ”Vaikka en tunne pienintäkään sympatiaa Stalinia kohtaan, en itse arvosta mitään makaabereja näytöksiä, kohdistuu ne kehen hyvänsä. Ei meidän kannata alentua niin alkukantaisiin näytöksiin, kuten eräät pilaantunutta sapuskaa tarjoavat tekevät. Hirttäjäisten järjestämien osoittaa, että joidenkin sairaus on edennyt jo niin pitkälle, että he ovat jo maallisen avun tavoittamattomissa.”

Hirttäjäiset eivät kuulu suomalaisten jokapäiväiseen elämään. Niiden järjestäjien ajatusmaailman täytyy olla varsin kieroutunut. Todella sairasta puuhaa ja muuan kirkkoherra on innolla mukana tässä puuhassa. 70-luvun taistolaiset ovat kuin varjo heidän rinnallaan.

22.4.2010 22:57 Pauli Saarinen

agendo2:lle

a2: ”Tarja Halonen haluaa salata suomalaisilta sen, että hän tapasi maaliskuussa Pavel Astahovin Helsingissä. Astahov on Venäjän presidentin lapsiasiainvaltuutettu. Tapaamisen aiheena olivat Venäjän kansalaisiin Suomessa kohdistuvat järjestelmälliset oikeuksien loukkaukset, minkä vuoksi Astahov on ehdottanut ryhtymistä ”erityistoimenpiteisiin” Venäjän kansalaisten suojelemiseksi Suomessa. … Lainaus on Johan Bäckmanin blogin aloituskappale.”

Dosentti Johan Bäckman toistaa kirjoituksessaan niitä samoja valheita, joita olen oikaissut jo blogissani ”Totuus suomalaisvenäläisen Robert Rantalan tapauksesta?” Astahovin ”vierailu” oli Venäjällä käsikirjoitettu mediatapahtuma. Monet Venäjä-asiantuntijat ovat todenneet tämän.

Dosentti Bäckman on kirjoituksessaan ryhtynyt jälleen myös suurisuuntaiseen hyökkäykseen Paavo Salosta ja Simo Pietiläistä vastaan. En tiedä miksi. Hän pyysi jo kertaalleen anteeksi menettelyään. Uuden anteeksipyynnön aika tulee.

22.4.2010 23:13 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

T-K A: ”Nyt Antti halkoo ehkä hiuksia, mutta ei kaikkien mielipidettä tarvitse arvostaa. - Jokaisen oikeutta (muodostaa ja) ilmaista mielipiteensä tulee arvostaa.”

Ilmaisin asiani huonosti. Olisi pitänyt sanoa, että arvostan heidin mielipiteenvapautta. Hänen mielipiteensä olivat, kuten sanoinkin, kuin peruskoululaisen ainekirjoitus.

Tohtori Bäckman ja kumppanit ovat kärkkäitä rajoittamaan mielipiteenvapautta. Sitä osoittaa muun muassa heidän mahtava tukensa Venäjällä suunnitteilla olleeseen lakiin, joka olisi tuominnut ”historian väärentämisen”. Lain perusteella voitaisiin tuomita lähes kuka tahansa toisinajattelija.

22.4.2010 23:35 Pauli Saarinen

Tynkä-Karjalan Antille

T-K A: ”Tohtori Martti Turtola on tehnyt melko kapea-alaisen lähdeaineiston pohjalta turhan pitkälle meneviä johtopäätöksiä. - Ja innostunut niistä. … Viron historiaan tutustumiseen suosittelen mieluummin tohtori Seppo Zetterbergin tekstiä.”

Turtolan viimeaikaiseen tuotantoon tutustuminen on jäänyt turhan vähälle, koska kirjastossani on lukematon määrä lukemattomia kirjoja. Zetterbergin tekstejä en ole lukenut. Pitää laittaa jonotuslistalle.

Lukemattomaan määrään lukemattomia kirjoja kuuluvat myös:
Seppo Myllyniemi: Baltian kriisi 1938 -1941, Otava, Keuruu 1977 ja
Toivo U. Raun: Viron historia, Otava, Keuruu, 1989.
 

Myllyniemen kirjan olen joskus aloittanut, mutta lukeminen on jäänyt kesken bloginpitämisen tms. syiden vuoksi.

23.4.2010 00:20 heidi (nimimerkki)

Jatkosodan 19. syyskuuta 1944 päättäneen Moskovan välirauhansopimuksen 13. artikla kuului seuraavasti: "Suomi sitoutuu yhteistoimintaan Liittoutuneiden Valtojen kanssa sotarikoksista syytettävien henkilöiden pidättämiseksi ja tuomitsemiseksi." Suomalaiset tulkitsivat tämän tarkoittavan sotarikollisia, perinteisiin sotarikoksiin syyllistyneitä, jotka olivat rikkoneet ennen sotaa vallalla olleita sotalakeja ja -tapoja koskeneita kansainvälisiä sopimuksia ja määräyksiä.

Oman sotaväen sotarikollisten oikeuteen saattaminen suuressa mittakaavassa oli poikkeuksellista sodan jälkeisessä Euroopassa. Voittajavaltioiden painostamana hävinnyt Suomi joutui kuitenkin käymään läpi laajan sotarikosoikeudenkäyntien sarjan, jonka kulkuun neuvostolittolaiset vielä yksittäisissä tapauksissa puuttuivat. Lisäksi suomalaiset oikeusasteet käsittelivät korkea-arvoisia syytettyjä jonkin verran muita helläkätisemmin. Tästä huolimatta sotarikosoikeudenkäynnit täyttivät oikeusvaltion edellytykset.
Sodan voittajaosapuolet katsoivat Suomen poliittisen johdon olleen vastuussa maan hankkiutumisesta jatkosotaan ja sen vuoksi heidän olevan myös henkilökohtaisesti syyllisiä sotaan. Tästä painostuksen edessä Suomessa syntyneet sotasyyllisyysoikeudenkäynnit olivat luonteeltaan poliittisia, ja erosivat siten oleellisesti sotarikosoikeudenkäynneistä.
Lainasin tuon nyt wikipediasta ja totean, että olitte oikeassa! Sotarikollinen ja sotasyyllinen on kaksi melkein eri asiaa...
 

Tämän poliittisen johdon olisi siis liittoutuneiden mielestä pitänyt myös olla sotarikollisia, mutta suomi ei suostunut myöntämään, että oli aloittanut jatkosodan liittoutumalla saksan kanssa?
Siis suomihan saman lähteen mukaan liittoutui saksan kanssa, saksa hyökkäsi suomen kautta neuvostoliittoon ja saksa ilmoitti suomen liittoutuneen heidän kanssaan, kolmen päivän päästä tästä ilmoituksesta, Venäjä sitten hyökkäsi...

Ja sitten taas tyhmyyteni osoitus: miksi tähän vedetään talvisota mukaan, kun tuomiot tuli jatkosodasta?

Ja kiitos että arvostat mielipide vapautta suomessa!!!

23.4.2010 01:17 Kalevan kaiku (nimimerkki)

Jatkosotaa ei olisi ollut ilman talvisotaa. Eikä liittoutuminen Saksan kanssa voinut olla rikollista, muutenhan Stalin ja kumppanit olisi joutuneet leivättömän pöydän ääreen. Koska Suomen johtajat eivät olleet syyllistyneet mihinkään rikoksiin, jouduttiin keksimään perusteita. Mutta olihan lakia helppo laatia, kun tiedettiin, mitä oli tapahtunut. Pystyttiin tekemään ns täsmälaki.

Talvisodassa Suomelta ryöstettiin varsin laaja alue maastamme, kuten on useassa yhteydessä tullut jo esille. Suomen oli pakko suostua siihen, että se joutui luovuttamaan myös alueita, joita puna-armeija ei ollut kyennyt valtaamaan.

Mutta mikään ei tuntunut riittävän. Myös välirauhan aikana Neuvostoliiton uudet vaatimukset synkistivät ilmapiiriä. Synkin esimerkki oli matkustajakoneen, Kalevan ampuminen 14.6.1940 Tallinnan edustalla http://fi.wikipedia.org/wiki/Kalevan_pudotus. Siitäkään joukkomurhasta ei ole tänäkään päivänä ketään vedetty tilille.

Kannattaa heidinkin hakea lainaksi vaikkapa Lasse Lehtisen ja Hannu Rautkallion kirja Kansakunnan sijaiskärsijät. Jos hän ei ole nauttinut liikaa pilaantunutta sapuskaa, hän ei ehkä niin kiihkeästi puolustaisi sotasyyllisyystuomioita.

23.4.2010 02:02 heidi (nimimerkki)

Noh, Kalevalan kaiku sentään!
 

Tiedä nyt mihin on uskominen enää? Näin nimittäin mainostamaasi kirjaa mainostetaan:
"Samalla suomalaisille onnistuttiin myymään käsitys, jonka mukaan nimenomaan Stalin ja länsiliittoutuneet olivat vaatimassa syytettyjä tuomiolle.

Tässä kirjassa tarkastellaan sekä vanhoja että uusia lähteitä tämän päivän tiedoin. Hyvin perustein voidaan väittää, että sotasyyllisyysnäytelmä oli alun perin suomalaisesta sisäpolitiikasta noussut hanke, jota Valvontakomissio ryhtyi alati kasvavalla innolla tukemaan.

Pohdiskella voi sitäkin, olisiko Neuvostoliitto lähtenyt koko jahtiin, jos kaikki kansanvaltaisiksi ja demokraateiksi sanan varsinaisessa merkityksessä itseään kutsuneet suomalaiset olisivat ryhmittyneet pääministeri J. K. Paasikiven ympärille.

Suomalaiset kommunistit ja vasemmistososialidemokraatit sen sijaan olivat pontevasti vaatimassa ”sotapoliitikkoja” vastuuseen. Monet heistä olivat sodan aikana olleet turvasäilössä ja halusivat nyt laittaa vangitsijansa linnaan.

Myös Urho Kekkonen oli asiassa aktiivinen. Hänestä tulikin oikeudenkäynnin varsinainen toimeenpanija ja yhdysmies Valvontakomission, pääministeri Paasikiven ja kotikommunistien välillä."

Siis syy on kyseisen kirjan mukaan aivan Kekkosen ja Paasikiven, sekä suomessa olleiden sotavankien :) Taisit nyt aivan väärää lähdettä mainostaa...

23.4.2010 02:28 Kalevan kaiku (nimimerkki)

En suinkaan. Siinä näkyy oivalla tavalla se, että Valvontakomissio oli se, joka saattoi velvoittaa Suomea ryhtymään toimenpiteisiin. Mutta nimenomaan suomalaisten osuus oli ratkaiseva. Hertta Kuusisen johdolla voimiensa tunnossa olevat kommunistit sekä heitä myötäilleet porvarilliset voimat juoksivat vaatimassa Rytiä ja kumppaneita tuomiolle.

Mielenkiintoinen yksityiskohta oli välikysymyspaperi, josta selkeästi näkyy kansanedustaja Urho Kekkosen käsialalla tehdyt stilisoinnit. Välikysymys oli osoitettu oikeusministeri Urho Kekkoselle.
Neuvostolehdistössä useaan otteeseen painostettiin Suomen hallitusta toimenpiteisiin. Niidenkin kirjoitusten jäljet johtivat sylttytehtaalle eli Suomeen. Eli ei nyt ole ensimmäinen kerta, kun suomalaiset tarjoavat venäläisille pilaantunutta sapuskaa.

Pari täsmennystä heidin väitteisiin. "Pohdiskella voi sitäkin, olisiko Neuvostoliitto lähtenyt koko jahtiin, jos kaikki kansanvaltaisiksi ja demokraateiksi sanan varsinaisessa merkityksessä itseään kutsuneet suomalaiset olisivat ryhmittyneet pääministeri J. K. Paasikiven ympärille." Tässähän nimenomaan pohditaan, olisiko selkeämpi tuki Paasikivelle auttanut toisenlaiseen lopputulokseen.
Kekkosen roolista voi kaiken kirjoitetun perusteella ottaa kantaa, kuinka suuri se oli. Hänen toimintaansa voidaan kuitenkin jo edellä mainitun esimerkin perusteella pitää erikoisena. Samoin venäläisten lähteissä ja Kekkosen itsensä kertomuksissa Kekkosen ja valvontakomission tapaamisista on merkittäviä merkittäviä ristiriitoja.

Turvasäilössä olleet eivät olleet sotavankeja, vaan turvasäilöihin sulkemisella estettiin kyseisten henkilöiden maanalainen sabotaasitoiminta sekä vakoilutietojen välittäminen Suomen vihollisille.
Eli edelleen suosittelen.

23.4.2010 11:49 Pauli Saarinen

Nimimerkille heidi

Kalevan kaiku vastasi hyvin tähän kommenttiisi. Minulla ei ole siihen lisättävää.

23.4.2010 12:02 Pauli Saarinen

Nimimerkille heidi

Kalevalan kaiku on ehtinyt vastata hyvin jo tähänkin kommenttiin.

Lasse Lehtisen ja Hannu Rautkallion kirja Kansakunnan sijaiskärsijät kuuluu lukemattomiin lukemattomiini kirjoihin, joten en voi siltä osin kommentoida.

23.4.2010 12:49 Pauli Saarinen

Kalevan kaiulle

K k: ” … Mutta nimenomaan suomalaisten osuus oli ratkaiseva. Hertta Kuusisen johdolla voimiensa tunnossa olevat kommunistit sekä heitä myötäilleet porvarilliset voimat juoksivat vaatimassa Rytiä ja kumppaneita tuomiolle.”

Hertta Kuusisesta puheen ollen Jukka Lindstedtin ja Stiina Löytömäen selvityksessä todetaan tuimareiden esteellisyydestä:

Tuomioistuimessa asiaa käsittelevän ja ratkaisevan tuomarin tulee olla puolueeton eli vapaa sellaisesta suhteesta itse asiaan ja asianosaisiin, että hänen mahdollisuutensa oikein tuomitsemiseen vaarantuisivat.

Sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä kysymys esteellisyydestä nousee esiin ainakin sotasyyllisyysoikeuden tuomareiden Hertta Kuusisen ja Eino Pekkalan kohdalla molempien etukäteiskannanottojen ja Pekkalan myöhemmän ministerintehtävän vuoksi.

Kuusinen toimi myös tuomarintehtävään nähden sopimattomalla tavalla oikeuden äänestäessä 21.12.1945 vankilasta päästettyjen uudesta vangitsemisesta, jolloin Kuusinen uhkasi ilmoittaa valvontakomissiolle liittoutuneiden vaatimuksia vastustavien tuomareiden nimet.

Kuusinen myös pyysi 21.12.1945 vangitsemiskäsittelyn yhteydessä oikeutta pitämään tauon tarkistaakseen pääministeriltä, ettei oikeuden tuleva päätös aiheuta konfliktia LKV:n ja hallituksen sekä oikeuden välille. Kuusinen vieraili myös Ždanovin luona varmistamassa, ettei Kukkosen pidättämistä vaadittaisi.

Pekkala puolestaan kertoi oikeuden neuvotteluista hallituksen iltakoulussa 18.2.1946.
Kuusinen ja Pekkala myös rikkoivat salassapitovelvollisuuttaan kertomalla tuomioistuimen neuvotteluista ulkopuolisille.

24.4.2010 13:37 Juntti (nimimerkki)

Elisenvaaran pommitus 20.6.1944 ei ollut puna-armeijalta erityisen kunniakas teko.Siinä menehtyi 134 henkilöä,joista 19 sotilaita.Yli 100 siviiliä,naisia ja lapsia.

24.4.2010 16:20 heidi (nimimerkki)

prokarelian sivuilta nyt käyty katselemassa ja tällaisen asian on näköjään todennut työryhmineen sekä tutkijoineen:
 

”Sotasyyllisyyskysymyksen kansainvälisoikeudellisen arvioinnin perusteella tutkijat päätyvät johtopäätökseen, että Suomen hyökkäys Neuvostoliittoon eli jatkosota oli kansainvälisen oikeuden vastainen myös senaikaisen kansainvälisen lainsäädännön perusteella.

Työryhmä on siten hyväksynyt Neuvostoliiton ja Venäjän sekä joidenkin suomalaisten tutkijoiden käsitykset totuutena siitä, että Suomi oli jatkosodan aloittaja ja hyökkääjä. Tämä menee käytännössä paljon pitemmälle, mitä sotasyyllisyystuomioistuimessa mentiin. Tuomioistuin ei käsitellyt Suomen syyllisyyttä sotaan."

Täytyypä sanoa että olen oikeusministerin kanssa aivan samaa mieltä

24.4.2010 17:39 Pauli Saarinen

Nimimerkille Juntti

Vilkkaalla risteysasemalla ei ollut ilmapuolustusta eikä ilmahälytystä annettu. Kaksi kolmasosaa kuolleista oli naisia ja lapsia.

Elisenvaaran pommituksesta ei kirjoitettu tapahtuman jälkeen sanaakaan, sillä Päämaja oli ankarasti kieltänyt kertomasta ilmapommitusten uhreista

24.4.2010 17:48 Pauli Saarinen

Nimimerkille heidi

En oikein ymmärtänyt tätä heidin tekstiä.

heidi: ”Sotasyyllisyyskysymyksen kansainvälisoikeudellisen arvioinnin perusteella tutkijat päätyvät johtopäätökseen, …”

Minkä ihmeen kansainvälisoikeudellisen arvioinnin perusteella?

heidi: ”Työryhmä on siten hyväksynyt Neuvostoliiton ja Venäjän sekä joidenkin suomalaisten tutkijoiden käsitykset totuutena siitä, ….”

Mikä ihmeen työryhmä? Mitkä käsitykset?

heidi: ”Täytyypä sanoa että olen oikeusministerin kanssa aivan samaa mieltä.”

Mistä asiasta? Oikeusministeri ei ole kertonut kantaansa sotasyyllisyystuomioiden purkamisesta. Asia tulee esiin eduskunnassa siinä vaiheessa, kun ministeri vastaa aiheesta tehtyyn kirjalliseen kysymykseen.

24.4.2010 18:07 heidi (nimimerkki)

Linkkiä pro karelian sivuille, käsitin ehkä väärin oikeusministerin mielipiteen asiasta?

27.4.2010 20:58 Kalevan kaiku (nimimerkki)

Ei tuo Heidi ole nähtävästi nauttinut pelkkää pilaantunutta sapuskaa, koska hän lainaa Vihan Veljeskunnan vankilaan tuomitsemien Lindstedtin ja Löytömäen raporttia. Vihan Veljeskuntahan odottaa vain, että Venäjä laatii takautuvan lain, joka oikeuttaisi toisinajattelijoiden sulkemisen muutamaksi vuodeksi linnaan. Aika tuttua juttua, eikö totta? Ihan kuin vanhassa Neukkulassa konsanaan!

27.4.2010 21:41 Pauli Saarinen

Kalevan kaiku

K k: ”Vihan Veljeskuntahan odottaa vain, että Venäjä laatii takautuvan lain, joka oikeuttaisi toisinajattelijoiden sulkemisen muutamaksi vuodeksi linnaan. Aika tuttua juttua, eikö totta? Ihan kuin vanhassa Neukkulassa konsanaan!”

Dosentti Bäckman riemuitsi tuon lain tulemisesta viime vuoden puolella ja kertoi, että Sofi Oksasta odottaa viisi vuotta vankeutta Venäjällä. En muista sen jälkeen kuulleeni mitään lain etenemisestä. Mutta nyky-Venäjällä on kaikki mahdollista.

26.5.2010 13:41 Pauli Saarinen

Huomasin oikeusministeri Tuija Braxin antaneen 09.04.2010 päivätyn, mitäänsanomattoman ja tyhjänpäiväisen vastauksen kansanedustaja Raimo Vistbackan esittämään kirjalliseen kysymykseen sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä vuonna 1946 annettujen tuomioiden kumoamisesta
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_227_2010_p.shtml

Oikeusministeri Tuija Braxin vastauksen mukaan:

”Selvityksen perusteella voidaan lähteä siitä, etteivät muodollis-juridiset, uuteen erityisluonteiseen - ja siksi uusia oikeudellisia pohdintoja vaativaan - lainsäädäntöön perustuvat toimenpiteet oikeudenloukkausten kärsijöiden hyvittämiseksi ole suositeltavia. Tuomitut ovat heille määrätyt rangaistukset kärsineet. Tätä tosiasiaa ei voida millään muodollisilla toimenpiteillä enää muuksi muuttaa, eikä kärsimyksiä tuomituille korvata.

Kansanedustaja Vistbacka on aivan oikein kiinnittänyt huomiota siihen, että sotasyyllisyystuomioiden purkamista vaatii siis, ei ensisijassa tai yksinomaan tuomittujen kunnian palauttaminen, vaan nimenomaan oikeusvaltion kunnian ja maineen palauttaminen.

Oikeusministeri Tuija Brax ei ota kantaa oikeusvaltion kunnian palauttamiseen.

Professori Jyrki Virolainen on kiinnittänyt huomiota nimenomaan tähän asiaan 14.03.2010 kirjoituksessaan ”Sotasyyllisyystuomiot on purettava oikeusvaltion kunnian palauttamiseksi.
http://jyrkivirolainen.blogspot.com/2010/03/229-sotasyyllisyystuomiot-pu...

En ymmärrä oikeusministerin lausumaa, että lainsäädäntöön perustuvat toimenpiteet oikeudenloukkausten kärsijöiden hyvittämiseksi eivät ole suositeltavia. ja aiheuttavat uusia oikeudellisia pohdintoja. Oikeudenloukkaukset yleensä aina aiheuttavat uusia oikeudellisia pohdintoja. Oikeusvaltion kunnia ja maine on kärsinyt pahiten.

Brax: ”Hallitus ei ole valmistelemassa lakiehdotusta asiasta. Valtiojohdon piirissä harkitaan sen sijaan elettä, joka yhä vakuuttaisi suomalaisten tuntemaa arvonantoa niille, jotka kansakunnan heille osoittamien aseman ja tehtävien takia joutuivat ottamaan vastaan sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä määrätyt tuomiot.”

Oikeusvaltion kunnian palauttaminen ei ole oikeusministerille tärkeätä, mutta valtionhallinnon piirissä harkittava ”ele” on.

Professori Virolainen toteaa, että

”Kysymys olisi jonkinlaisesta poliittisesta rehabilitaatiosta perinteiseen neuvostotyyliin. Perustuslakia rikkovat tuomiot jäisivät voimaan, vain tulkinnat vaihtelisivat. Tässäkö kaikki?"

"Pitäisikö meidän tyytyä poliittiseen liturgiaan ja presidentin tai pääministerin ympäripyöreisiin lässyn lässyn lausahduksiin? Ei helvetissä, tähän emme voi ja saa tyytyä, muuten jälkipolvet pitävät meitä kurjina vätyksinä ja idiootteina! Tarvitaan konkreettisia toimia tuomittujen kunnian ja ennen muuta Suomen oikeusvaltion maineen ja kunnian palauttamiseksi.”

”Halosen ei sitä paitsi tarvitse antaa puheena olevaa lausumaa, sillä hänen edeltäjänsä Martti Ahtisaari on sellaisen lausuman omalla presidenttikaudellaan jo antanut. Mutta ei sotasyyllisyysasia Ahtisaarenkaan lausumasta mitenkään korjaantunut.”

11.6.2010 10:38 Nen (nimimerkki)

Terveiset Viron Pärnusta. Pari viikkoa on jo täällä vierähtänyt ystävällisten virolaisten maassa lomaillen ja eestin kieltä hioen. Viroon voi uskaltautua aivan kieliummikkonakin, täällä pärjää kaikilla maailman sivistyskielillä eli eestillä, suomella, ruotsilla ja englannilla. Matkalaisia palvellaan ja opastetaan em. kielillä joka paikassa. Venäjänkielisiä opasteita on tosi harvassa, mutta niitä ei tarvita, koska kaikki vironvenäläisetkin osaavat maan ainutta virallista kieltä eli eestiä. Paikalliset ihmiset kertovat, että nuoret vironvenäläiset puhuvat mielellään myös eestiä, mutta vanhempi vironvenäläinen sukupolvi ei halua käyttää eestiä.

11.6.2010 15:02 Pauli Saarinen

Nimimerkille Nen

Nen: ”Terveiset Viron Pärnusta. Pari viikkoa on jo täällä vierähtänyt ystävällisten virolaisten maassa lomaillen ja eestin kieltä hioen. Viroon voi uskaltautua aivan kieliummikkonakin, täällä pärjää kaikilla maailman sivistyskielillä eli eestillä, suomella, ruotsilla ja englannilla. Matkalaisia palvellaan ja opastetaan em. kielillä joka paikassa.”

Pärnu on kaunis paikka. Muistan viime käynniltäni, miten satakieli lauloi kesäisessä puistossa keskellä kaupunkia. Ihmiset olivat ystävällisiä. Hiekkarantaa oli silmänkantamattomiin eikä venäläinen öljylaivakaan ole vielä karahtanut karille. Pelkällä suomen kielelläkin pärjäsi useissa paikoissa.

Toinen hieno paikka on Tartto, ”Viron kulttuurin ja sivistyksen pääkaupunki”. Kesäksi Tartto hiljenee, kun yliopisto-opiskelijat lähtevät kesälaitumille, mutta kulttuuritapahtumia on tarjolla paljon. Hansapäivät on jokavuotinen suurtapahtuma.

Nen: ”Venäjänkielisiä opasteita on tosi harvassa, mutta niitä ei tarvita, koska kaikki vironvenäläisetkin osaavat maan ainutta virallista kieltä eli eestiä. Paikalliset ihmiset kertovat, että nuoret vironvenäläiset puhuvat mielellään myös eestiä, mutta vanhempi vironvenäläinen sukupolvi ei halua käyttää eestiä.”

Asiakaspalvelu oli ystävällistä ”ummikko”venäläisessä kahvilassakin, jossa ei osattu tai haluttu puhua muuta kuin venäjää. Ja voi niitä hienoja leivonnaisia. Veti vertoja Kluuvin Fazerille.

23.8.2010 11:14 Pauli Saarinen

Petri Krohn, 20.08.2010, Sotasyyllisyystuomiot voidaan purkaa – tai Ryti voidaan hirttää!
http://petrikrohn.blogit.uusisuomi.fi/2010/08/20/sotasyyllisyystuomiot-v...

”Sotasyyllisten tuomioiden kumoajat ja muut Rydin kunniaan palauttajat ovat olleet hämmästyttävän hiljaa koko kesän. Ilmeisesti he säikähtivät Rydin odottavissa olevaa hirttotuomiota ja erityisesti sen näkyvää symbolista toimeenpanoa."

"Nyt kutenkin sotarikollisten etujärjestöt ovat herännet henkiin: Pekka Virkki, Karelia Klubi ry:n sihteeri, Pro Karelia ry:n nuorten sotasyyllisyystyöryhmän puheenjohtaja sekä Virtuaalikokoomus ry:n sihteeri sekä Uuden Ajan Aseveliseuran perustajajäsen ja sihteeri vaatii Uuden Suomen blogissaan sotasyyllisyystuomioiden purkamista:"

"Oikeuskäsittelyn seuraus tuskin kuitenkaan olisi syytettyjen vapauttaminen tai vankeustuomioiden kumoaminen, todennäköisempi lopputulos olisi kansainvälisen normiston mukaiset ankarammat tuomiot, Rydin tapauksessa todennäköisesti hirttotuomio – tai sen ankarin mahdollinen nykyajan sovellus. Käytännössä tuo ankarin mahdollinen tuomio merkitsee julkisten muistomerkkien hävittämistä, haudan auki kaivamista, hautakivien jauhamista sepeliksi ja maallisten jäännösten hävittämistä Riihimäen ongelmajätelaitoksessa."

23.8.2010 14:26 Pauli Saarinen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti