10.1.2012

Suomi vastasi Venäjän noottiin

Uuden Suomen verkkolehden päätoimittaja poisti syytä ilmoittamatta kaikki Puheenvuoro-palstalla julkaistut kirjoitukseni. Katson asian loukkaavan sananvapauttani. Julkaisen tämän blogin uudelleen, koska asia on tullut ajankohtaiseksi Venäjän ulkoministeriön julkaistua ihmisoikeusraporttinsa. Raportissa käsitellään lapsenhuoltoasioita Suomessa ja Johan Bäckman on lämmittänyt uudelleen Anton Salosen asian blogikirjoituksissaan.

Julkaistu Uuden Suomen verkkolehdessä 7.6.2011 23:27

Suomen ulkoministeriö on vastannut Venäjän noottiin Anton-pojan tapauksesta. Vastaus on lähtenyt maanantaina 6.6.2011 iltapäivällä ulkoministeriöstä Venäjän Helsingin-suurlähetystöön kertovat YLE:n kotimaan uutiset. Ulkoministeriön viralliset sivut eivät tiedä asiasta mitään.

Uutisen mukaan oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta ulkoministeriöstä kertoo, että vastauksessa selostetaan isänsä Venäjältä kuljettaman Anton-pojan asian käsittely Suomessa.

Kaukorannan mukaan Suomen vastauksessa korostetaan, että asian käsittelyssä on noudatettu eurooppalaista yleissopimusta ja kahdenvälistä oikeussopimusta, jotka edellyttävät, että asia tutkitaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Näitä sopimuksia prosessissa on noudatettu, Kaukoranta sanoo.

Venäjä lähetti Suomelle nootin huhtikuussa

Venäjä lähetti Suomelle nootin Anton Salosen tapaukseen liittyen. Suomen ulkoministeriö vahvisti torstaina 14.4.2011 venäläislehden tiedon nootista, mutta. ei ole kommentoinut nootin sisältöä tarkemmin.

Ulkoministeri Alexander Stubb ei pitänyt silloin tarkoituksenmukaisena, että yksittäisiä perheoikeudellisia tapauksia politisoidaan, mutta hänen mielestään ei pidä myöskään hyssytellä.

Ulkoministeri asetti nootin ja siihen vastaamisen normaalin diplomatian lokeroon.
Notti on valtion kirjallinen tiedonanto tai kysymys toiselle valtiolle

Wikipedian mukaan nootti on valtion kirjallinen tiedonanto tai kysymys toiselle valtiolle. Yleensä nootilla ilmaistaan tyytymättömyyttä toisen valtion tilanteeseen ja ehdotetaan ratkaisua ongelmaan. Nootti voi olla allekirjoitettu, se voi olla allekirjoittamaton verbaalinootti tai muodoltaan persoonaton muistio.

Neuvostoaikana noottia käytettiin pelotteluaseena. Sen vuoksi nootin lähettämisen samanaikaisuus Suomen eduskuntavaalien kanssa herätti ihmettelyä.

STT:n mukaan ulkoministeri Alexander Stubb ei spekuloi Venäjän nootin ajankohdalla. Ajallisesti se toki tullut on juuri vaalien alla.

Venäjän reaktiot syyttämättä jättämistä koskevaan päätökseen

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske teki Antonin isän, Paavo Salosen asiassa 4.3.2011 päätöksen syyttämättä jättämisestä (Dnro R11/122).

Venäjän ulkoministeriö ilmaisi heti närkästyksensä päätökseen, ja Venäjän lapsiasianvaltuutettu Pavel Astahov kiiruhti tunnettuun tapaansa tukemaan Rimma Salosta jo ennen kuin päätös oli käännetty venäjäksi ja toimitettu Venäjän viranomaisille.

”Ihmisoikeusaktivisti” Johan Bäckman kertoi, että kyseessä on pahin kriisi Suomen ja Venäjän välillä 1992 jälkeen.

Venäläisen Vesti.ru sivuston mukaan nootissa paheksuttiin sitä, että Suomi ei nostanut syytettä pojan isää vastaan, vaikka tämä kuljetti pojan salaa Suomeen. Lehti kirjoitti, että Suomen pitäisi maiden välisten sopimusten perusteella nostaa oikeusjuttu kansalaistaan vastaan, jos tätä epäillään Venäjän alueella tehdystä rikoksesta.

Maallikosta näyttää siltä, että Venäjän viranomaiset syyttävät Paavo Salosta Venäjältä poistumisesta ilman Venäjän viranomaisten lupaa. Se oli aikoinaan Neuvostoliitossa ankarasti rangaistavaa. Lieneekö Venäjälläkin?

Tapahtumien taustaa

Valtakunnansyyttäjänvirastoon saapui 2.6.2010 tieto Venäjän pääsyyttäjänviraston pyynnöstä asettaa Paavo Salonen syytteeseen Suomen lain mukaan hänen Venäjällä tekemikseen epäillyistä rikoksista.

Venäjän pääsyyttäjänvirasto pyysi Paavo Salosen asettamista syytteeseen ennalta sopineen henkilöryhmän 12.4.2009 tekemästä ihmisryöstöstä, jonka kohteena on alaikäiseksi tiedetty henkilö ja tämän siirtämisestä 8.5.2009 pois vakituisesta olinpaikastaan Suomeen sekä Venäjän federaation valtionrajan laittomasta ylittämisestä ilman Venäjän federaation laissa määrätyssä järjestyksessä hankittua asianmukaista lupaa.

Venäjältä saapuneen syytepyynnön johdosta Valtakunnansyyttäjänvirasto teetti tapahtumien selvittämiseksi lisätutkintaa sekä Suomessa että Venäjällä. Venäjältä oikeusapupyynnöllä pyydetyt todistajien kuulustelut saapuivat Suomeen tammikuussa 2011.

Kokemäen perusturvalautakunta antoi 16.2.2011 rikoslaissa (RL 25:9) tarkoitetun lapsen etua koskeva lausuman. Lain mukaan virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä lapsen omavaltaisesta huostaanotosta, jos se olisi vastoin lapsen etua. Lausuman mukaan Anton Salosen edun mukaista ei ole, että hänen isänsä Paavo Salonen joutuisi syytteeseen lapsen omavaltaisesta huostaanotosta.

Suomen rikoslain soveltaminen

Rikoslain (RL 1:6) mukaan Suomen kansalaisen Suomen ulkopuolella tekemään rikokseen sovelletaan Suomen lakia. Suomen lakia sovelletaan (RL 1:11) vieraan valtion alueella tehtyyn rikokseen vain, jos rikos myös tekopaikan mukaan on rangaistava ja siitä olisi voitu tuomita rangaistus myös tämän vieraan valtion tuomioistuimessa.

Siltä osin, kun kysymyksessä on Venäjän syytepyynnössä kuvattu Anton Salosen huostaan ottaminen äidiltään Rimma Saloselta ja tuominen Suomeen vastoin tämän tahtoa, apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan harkittavaksi tulivat Suomen rikoslain mukainen vapaudenriisto, lapsikaappaus ja jos se ei täyty, lapsen omavaltainen huostaanotto.

Venäjän rajan laitonta ylittämistä koskevan Venäjän federaation rikoslaissa olevan rangaistussäännöksen apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi olevan alueellisesti ja kansallisesti rajoittunut rangaistussäännös, jonka osalta suomalaisilla viranomaisilla ei ole toimivaltaa.

Valtioiden rajan ylittämiseen liittyvä rikos voidaan apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan arvioida Suomessa tehtävässä syyteharkinnassa vain siltä osin, kun sillä on mahdollisesti rikottu Suomen rajan ylittämistä koskevaa rikoslain rangaistussäännöstöä (RL 17:7).

Vapaudenriisto

Riidattomien tapahtumatietojen mukaan Anton Salonen oli Tampereen käräjäoikeuden 25.11.2008 vahvistamalla päätöksellä 08/21706 määrätty yksin isänsä huoltoon ja määrätty asumaan hänen luonaan. Yksinhuoltajana Paavo Salosella oli oikeus päättää mm. lapsen asuinpaikasta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että tämän vuoksi vapaudenriiston (RL 25:1) tunnusmerkistön edellyttämä oikeudettomuus ei voi täyttyä. Lähtökohtaisesti Paavo Salonen on ottanut poikansa huostaansa huoltajan laillisten oikeuksien mukaisesti.

Lapsikaappaus

Apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan Rimma Salosella ei ollut sellaisia Antonin huoltoa koskevia oikeuksia, joita lapsen yksinhuoltajaksi määrätty Paavo Salonen olisi voinut teollaan loukata lapsikaappauksen (RL 25:5a) tunnusmerkistön edellyttämällä tavalla ottaessaan poikansa huostaansa.

Säännöksen lainvalmistelutöissä todetaan, että lapsikaappaukseen ei voi syyllistyä se huoltaja, jolla on yksin oikeus päättää lapsen asuinpaikasta.

Lapsen omavaltainen huostaanotto

Venäjän perhelain mukaan tuomioistuimen päätösten täytäntöönpano kuuluu ulosottomiehelle ja lapsen luovuttamisen toiselle henkilölle on tapahduttava huolto- ja holhousviranomaisten sekä tarpeen mukaan poliisin läsnä ollessa, vaikkakaan käytännössä täytäntöönpanomekanismi ei ole tältä osin kovin vakiintunut.

Nämä seikat huomioon ottaen apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi näyttävän siltä, että Paavo Salosen menettely saattoi täyttää lapsen omavaltaisen huostaanoton (RL 25:5) tunnusmerkistön. Salonen on kuulustelukertomuksissaan kiistänyt syyllistyneensä lapsen omavaltaiseen huostaanottoon, koska käsityksensä mukaan hänellä oli oikeus hakea poikansa Suomeen.

Paavo Salosen mukaan viranomaiset eivät missään vaiheessa kieltäneet tai muutoinkaan pyrkineet estämään Antonin huostaan ottamista. Salonen korostaa sitä, että hän ei olisi edes uskaltanut toimia asiassa ilman viranomaisten lupaa tai heidän ohjeidensa vastaisesti, koska olisi varmasti jäänyt kiinni teostaan ennen saapumistaan Suomen rajalle

Balahnan sisäasiainviraston alaikäisten asioita hoitavalla osastolla 13.5.2009 tehdyssä päätöksessä Antonin huostaan ottamista on arvioitu myös omankädenoikeuden näkökulmasta ja päädytty tältäkin osin siihen, ettei rikos täyty.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi olevan todennäköistä, että Paavo Salonen on Venäjän sisäasiainhallinnon paikallisviranomaisten neuvojen vuoksi tosiasiallisesti erehtynyt pitämään sallittuna poikansa noutamista omatoimisesti ja ilman viranomaisten konkreettista läsnäoloa ja myötävaikutusta.

Erehtymiseen viittasi sekin, että hänen palkkaamansa venäläinen asianajaja on ollut noutotilanteessa tapahtumapaikalla eikä hänkään ole todistajan mukaan pitänyt toteutettua menettelyä laittomana.

Rikoslain (RL 4:2) mukaan, jos tekijä erehtyy pitämään tekoaan sallittuna, hän on rangaistusvastuusta vapaa, jos erehtymistä on pidettävä anteeksiannettavana esimerkiksi viranomaisen virheellisen neuvon vuoksi.

Tämä seikka puhuu sen puolesta, ettei Paavo Salosen menettelyä ole pidettävä rikoksena.

Näistä syistä apulaisvaltakunnansyyttäjä piti selvänä, ettei asiassa ole syytteen nostamisen edellyttämää näyttöä siitä, että Paavo Salonen olisi poikansa huostaan ottaessaan toiminut tietoisena teon oikeudenvastaisuudesta.

Epäilty valtionrajarikos

Apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan Suomen rikoslain soveltamisalasta johtuen Paavo Salosen tekemäksi epäilty valtionrajarikos arvioidaan ainoastaan siltä osin, kun sillä on mahdollisesti rikottu Suomen rajan ylittämistä koskevia säännöksiä.

Vaatimalla Suomen kansalaiselta passi maahan saapuessaankin pyritään varmistumaan henkilön Suomen kansalaisuudesta ja passilaissa säädetystä oikeudesta, jonka mukaan Suomen kansalaisella on aina oikeus saapua maahan. Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan esimerkiksi passin puuttumisen vuoksi.

Syyksi luettu rikos

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoo, että Paavo Salosen ja hänen alaikäisen lapsensa 8.5.2009 tapahtuneen maahantulon osalta tapahtumat ovat riidattomat. He ovat ylittäneet Suomen rajan Suomen Pietarin pääkonsulaatin erityisasiantuntijan kuljettaman auton tavaratilaan kätkeytyneenä. Heillä kummallakaan ei ole ollut tuolloin hallussaan passia eivätkä he ole jalkautuneet kätköstään osoittaakseen matkustamisoikeutensa Suomen rajatarkastusviranomaisille. Menettelyllään Salonen on omalta ja lapsensa osalta rikkonut rajan ylittämisestä annettuja säännöksiä lyömällä laimin passilain (PassiL 2:1 ja 28) mukaisen velvollisuutensa ja syyllistynyt näin valtionrajarikokseen.

Toimenpiteistä luopuminen

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) mukaan virallinen syyttäjä saa jättää syytteen nostamatta, milloin rikoksesta ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakko ja sitä on sen haitallisuus tai siitä ilmenevä tekijän syyllisyys huomioon ottaen kokonaisuutena arvostellen pidettävä vähäisenä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan Paavo Salosen syyllisyys on ollut tapahtumahetkellä alentunut hänen näkökulmastaan pakkotilaa lähellä olevassa tilanteessa. Syyllisyyden arvioinnissa on otettu huomioon se, millaiseksi hänen ja poikansa tilanne Suomeen pääsyä koskevan epäonnistuneen yrityksen jälkeen oli muodostunut.

Paavo Salonen oli asunut Suomen Pietarin pääkonsulaatin tiloissa ja odottanut, saisiko pääkonsulinvirasto neuvoteltua Venäjän viranomaisten kanssa Anton Salonen pääsyn Suomeen. Paavo Salosen oma viisumi oli vanhentunut eivätkä Venäjän viranomaiset olleet suostuneet uusimaan sitä. Hän oli siten laittomasti Venäjällä yksinhuoltoonsa määrätyn alaikäisen poikansa kanssa.

Paavo Salonen sai tiedon, että hänen pojalleen oli päinvastaisesta aikaisemmasta lainvoiman saaneesta tuomiosta huolimatta annettu Venäjän kansalaisuus. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että Venäjän viranomaiset eivät tulisi sallimaan Anton Salosen poistumista Venäjältä Suomeen.

Näissä olosuhteissa oli apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan ymmärrettävää, että hän suostui pääkonsulaatissa työskentelevän virkamiehen ehdotukseen matkustaa poikansa kanssa Suomeen auton tavaratilaan kätkeytyneensä ja jätti myös passilain edellyttämällä tavalla oman ja alaikäisen lapsensa matkustamisoikeuden osoittamatta Suomen rajatarkastusviranomaisille.

Teosta ilmenevä edellä kuvattu Paavo Salosen alentunut syyllisyys huomioon ottaen ja koska tämän tyyppisestä valtionrajarikoksesta ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa, apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että tekoa on kokonaisuutena arvostellen pidettävä vähäisenä, minkä vuoksi syyte Salosta kohtaan jätettiin nostamatta.

150 kommenttia

7.6.2011 23:59 Tapani Rouhiainen

http://suomenkuvalehti.fi/blogit/eri-mielta/simo-pietilainen-miksi-venaj...

8.6.2011 15:50 Pauli Saarinen

Olen lukenut Suomen Kuvalehden paperilehdestä tuon Simo Pietiläisen 16.7.2010 klo 11:01 SK:n verkkolehdessä julkaistun kirjoituksen ”Miksi Venäjä meille kiukuttelee?”

Siinä entinen diplomaatti ja takakonttisalakuljettaja kirjoittaa asiasta, jonka hän tuntee hyvin.

”Venäjä kammoaa Suomen Nato-aikeita. Suomessa Naton mannekiini on ulkoministeri Alexander Stubb. Häntä kyykytetään Naton vuoksi jatkossakin, siihen kelpaavat lapset ja mummotkin.”

Johan Bäckmanin ja hänen pikku apulaistensa kiihkeä kampanja saattaa liittyä käynnissä oleviin hallitusneuvotteluihin. Pelko on ollut suuri, että Stubbista tulee neljäksi vuodeksi ulkoministeri.

”Venäjä ei voi sietää ihmisoikeustilanteensa arvostelua”

Europarlamentaarikko ja Euroopan unionin ihmisoikeusvaliokunnan puheenjohtaja Heidi Hautala on nyky-Venäjän johdolle ja tämän johdon pikku assistenteille sekä melko isolle Johan Bäckmanille pahin mahdollinen mörkö. Siksi Hautalasta on julkaistu kymmeniä aivan tolkuttomia blogeja.

”Nyt kokeillaan pelottelua. Tiedämme, että se ei tehoa.”

Pelottelu, kiristys ja uhkailu olivat vanhat neuvostoaikaiset menettelytavat. Suomen antifasistisen komitean ”SAFKA” edustajat näyttävät olevan sitä mieltä, että yksi vanha konsti on parempi kuin pussillinen uusia. Simo Pietiläinen on oikeassa siinä, että ei se tehoa.

SAFKAn jäsenet ovat ottaneet käyttöön menetelmän, että omien blogien kommentointi estetään eikä kommentoida muiden kirjoituksia. Seuraavana päivänä käydään kuitenkin tekemässä poliisille rikostutkintapyyntö kunnianloukkauksesta tms.

Näin kaikki keskustelu saadaan siirretyksi poliisilaitoksille, syyttäjille ja tuomioistuimiin. Kun ei haluta kommentoida, annetaan poliisin kommentoida. Asialla on luonnollisesti työllistävä vaikutus, mutta poliisi ja oikeuslaitos ovat muutenkin ylityöllistettyjä.

Mitään täsmällistä tietoa ei ole, mutta Johan Bäckmanin kaartin tekemiä rikostutkintapyyntöjä arvellaan olevan pitkälti toista sataa. Runsas vuosi sitten tehdyn laskelman mukaan niitä oli jo noin sata.

Safkalaiset eivät koskaan kerro kuinka monessa tapauksessa on tehty päätös tutkimatta tai syyttämättä jättämisestä.

Yhden "loistavan voiton" Johan Bäckman raportoi. Joku humalainen uhkasi häntä puhelimessa kuolemalla ja Bäckman sai tuomioistuimen päätöksellä kärsimyskorvauksia 300 euroa.

8.6.2011 17:15 Pauli Saarinen

Rikostutkimuspyynnöistä kertoessani unohdin mainita, että Rimma Salonen on ”nostanut syytteet” Uuden Suomen päätoimittajaa Markku Huuskoa ja Pauli Saarista vastaan
http://rimmasal.blogspot.com/2011/06/syytteet-uuden-suomen-paatoimittaja...

”Olen nostanut syytteet Uuden Suomen päätoimittajaa Markku Huuskoa ja Pauli Saarista vastaan törkeästä kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Olin aiemmin tehnyt Pauli Saarisesta rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta (8330/R/3049/11). Pauli Saarinen on jo useiden kuukausien aikana kirjoittanut Uuden Suomen palstalla minusta ja perheasioistani.”

”Katson, että kunniaani törkeästi loukataan Pauli Saarisen aivan perättömillä kirjoituksilla. Lisäksi kirjoittaja puuttuu perheeni yksityisasioihin ja yksityiselämääni, sekä käsittelee julkisesti asioita, joiden ei pitäisi olla ulkopuolisten tiedossa ja tietojen pitäisi olla osaksi jopa salassa pidettäviä.”

Outoa tässä Rimma Salosen ”tulkin” ja avustajan, Evgenia Hildén-Järvenperän kirjoittamassa blogissa on se, että Rimma sanoo nostaneensa syytteet. Normaalisti asianomistaja tekee tutkintapyynnön, poliisi suorittaa esitutkinnan ja syyttäjä voi lopettaa esitutkinnan tai nostaa syytteen.

Nyt Rimma Salonen esiintyy jo syyttäjänäkin. Eduskuntavaalimainoksissa hän esiintyi vain sairaanhoitajana, vaikka hänellä ei ole sairaanhoitajan pätevyyttä Suomessa.
http://www.vaalikone.iltasanomat.fi/eduskuntavaalit2011/ehdokkaat/helsin...

Olen kirjoittanut aikaisemmin Rimma Salosen oikeudenkäynnistä
http://saarinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/57720-rimma-salonen-havisi-taas...

9.6.2011 21:07 Marja Saraskari

Kiinnostavia kuvioita!
Pauli Saariselle nostan hattua, kiitän ja kumarran. Paljon faktaa!
Muistelen, että Simo Pietiläinen ilmaisi jo silloin, kun juttu oli kesken, että virallisen Suomen olisi pitänyt tiedottaa asioista ja tapahtumien laillisuudesta Venäjällä jo heti, eikä mennä diplomaattisen suojan taakse.
Natoon liittymisen kysymys vaikuttaa minusta hätävarjelun liioittelulta, sillä tekeehän Venäjäkin yhteistyötä Naton kanssa. Varsovan liitto kun on purettu.
Tai Suomen Stubb & hallitusneuvottelut. Stubbin oma puute on kyllä se, ettei hän taida venäjän kieltä. Edellisessä hallituksessa venäjäntaitoisia taisi olla kaksi ministeriä.
Entisen Neuvostoliiton maista moni kuuluu jo Natoon. Suomessa Natoon liittymisen vastustus on noin 60% väestöstä.
Jos Rimma Salonen haastaa Pauli Saarisen oikeuteen yksityisyyden loukkaamisesta, milläpä perusteella tämä nainen on toiminut, kuin tuomalla yksityisyytensä esille. Pienin epätarkkuuksin eduskuntavaaleissa, kun sanoo olevansa sairaanhoitaja, vaikka onkin kosmetologi.
16 oikeusjuttua hävinnyt jo. Yrittää sentään edelleen.
Rimma Salonen julkaisi poikansa Anton Salosen Venäjän ulkomaanpassin Bäckmanin/Evgenian blogissa joskus toissa keväänä. Kuvineen, sotuineen päivineen. Niin ei vain sovi Suomessa tehdä, meillä on henkilösuoja.
Tarkoitus taisi olla todistaa, että ainakin Venäjän ulkomaankansalainen.
Safka meuhkaa, vaikka niiden kannatus on olematon, ja nauretaan niille Venäjälläkin. Suomalaiset, Venäjällä toimivat eri alojen asiantuntijat ovat yllättyneitä ja vähän pahoillaan, niin kuin virallinen Suomikin.
Suomen ja Venäjän kesken kun tehdään ihan vakavastiotettavaa yhteistyötä monilla aloilla. Myös lainsäädännön aloilla.
Pavel Astahov sanoi Turun käyntinsä jälkeen, että ennen kuin haetaan turvapaikkaa Venäjältä, sopisi lukea Suomen päätökset. Astahov sai ne luettavakseen.
Lasten kasvatusta valvotaan Suomessa, ainakin pahoinpitelyissä, jotka tulevat tietoon. Inga Rantalaa ja lasta suojeltiin julkisuudelta.
Sitten tämä pölvästi menee tekemään ohjelman töllöön, jossa pikkupoikaa komennetaan itkemään kameroiden edessä.
Venäjällä on ainakin Neuvostoliiton ajoista asti ajateltu, että kun länsilehdissä meistä kirjoitetaan, asiat korjaantuvat kuin itsestään.
Enemmän kuin Suomen hallitus tai Nato-kysymys, minusta tässä onkin kysymys Venäjän pressanvaalista. Potjomkinin kulissi.
Venäjällä on paljon omia, vaikeita sisäpoliittisia kysymyksiä eikä siellä lakeja kunnioteta vähääkään.
Tullaan sitten tänne metelöimään.
Safka edustaa putinismia.
Rimma Salonen kirjoitti rakkauskirjeen Putinille naistenpäivänä 8.3., ja Elisabeth Loven siihen terävästi: ”En tiedä miten Vova (lempinimi) Rimmalle vastasi.”
Bäckman pari vuotta sitten: ”Putinin terävä ja älykäs katse ja Adoniksen trimmattu vartalo ampuu sydämen nuolen jokaiseen ihmiseen.”
Pitääkö presidentin tai pääministerin katseen ampua nuolia kehenkään ihmiseen?

10.6.2011 12:43 Pauli Saarinen

Olisihan se hauskaa olla pari vuotta Uuden Suomen verkkolehden päätoimittaja Markku Huuskon kanssa siellä kuritushuoneessa. Voisimme kirjoitella yhdessä uusia blogitekstejä.
En ole häntä koskaan tavannutkaan. Eräänlaisessa yksipuolisessa kirjeenvaidossa tosin olin marraskuun 2010 alkupuoleella hänen keskustelupalstallaan, johon tuli 449 kommenttia.

14.6.2011 12:34 Elisabeth Loven

Mistähän kunniasta mahtaa olla kyse?

15.6.2011 09:54 Elisabeth Loven

Mistähän kunniasta on kysymys?

15.6.2011 13:16 Pauli Saarinen

Rimma Salosen tulkki Evgenia Hildén-Järvenperä kertoo, että Rimma Salonen on nostanut syytteet törkeästä kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hän oli aiemmin tehnyt minusta rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta (8330/R/3049/11).
http://rimmasal.blogspot.com/2011/06/syytteet-uuden-suomen-paatoimittaja...
http://evgeniahj.blogspot.com/2011/01/rikosilmoitus.html

Rimma Salonen katsoo, että hänen kunniaansa törkeästi loukataan minun aivan perättömillä kirjoituksillani. Lisäksi minä puutun hänen perheensä yksityisasioihin ja yksityiselämään, sekä käsittelen julkisesti asioita, joiden ei pitäisi olla ulkopuolisten tiedossa ja tietojen pitäisi olla osaksi jopa salassa pidettäviä.

En tiedä miten olen loukannut hänen kunniaansa. En ole koskaan nähnyt aikaisemmin tehtyä rikostutkintapyyntöä. Sain Pirkanmaan syyttäjäviraston päätöksen tutkimatta ja syyttämättä jättämisestä. Päätöksessä kerrottiin, että tutkintapyyntö oli 17-sivuinen. Kirjoitin siitä blogissa ”Herra armahti”.

Rimma Salonen katsoo kunniaansa loukatun minun aivan perättömillä kirjoituksillani. Näitä perättömiä kirjoituksia me olemme tässä viimeaikoinakin kirjoitelleet, joten lukijat voivat tarkistaa kirjoitusten perättömyyden.

Rimma Salonen katsoo minun puuttuneen perheensä yksityisasioihin ja yksityiselämäänsä.
Minusta hänellä ei nykyisin ole perhettä, koska hän on eronnut ja Paavo Salonen on oikeuden päätöksellä määrätty heidän poikansa yksinhuoltajaksi.

Rimma Salonen katsoo minun käsittelevän julkisesti asioita, joiden ei pitäisi olla ulkopuolisten tiedossa ja tietojen pitäisi olla osaksi jopa salassa pidettäviä.

En tiedä, mistä salassa pidettävistä tiedoista on kysymys, koska kaikki kirjoitukseni ovat peräisin julkisista asiakirjoista, muista julkisista lähteistä tai asiantuntijoiden kertomuksista.

Yksityiselämään puuttumista saattaisi olla se, että kerroin hänen jättäneen toisen poikansa heitteille kaapatessaan Anton-pojan venäjälle. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole yksityisasia, vaan kertominen liittyy olennaisena osana koko tapahtumasarjaan.

Mielenkiintoisin kohta on kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Mahtaisiko olla kysymys siitä, että olen arvostellut jyrkästi Venäjän viranomaisten toimia Antonin asiassa? Venäjän viranomaiset eivät kuitenkaan ole Suomen rikoslain tarkoittama kansanryhmä.

8.6.2011 00:06 Tuomas Heikkilä

Oman lapsensa takaisin hakeminen äidiltä joka on ilman oikeutta tämän vienyt ei ole rikos.
Muistakaa jos Venäjällä joudutte syytteeseen paikallista vastaan, hakekaa suojapaikkaa konsulaatista tai suurlähetystöstä. Ulkomaalaiset eivät saa reilua oikeudenkäyntiä venäjällä paikallista vastaan joten peruste turvapaikkaan on olemassa.

8.6.2011 16:26 Pauli Saarinen

”Oman lapsensa takaisin hakeminen äidiltä joka on ilman oikeutta tämän vienyt ei ole rikos.”

Suurin piirtein tähän tulokseen apulaisvaltakunnansyyttäjä tuli tehdessään päätöksen syyttämättä jättämisestä.

”Muistakaa jos Venäjällä joudutte syytteeseen paikallista vastaan, hakekaa suojapaikkaa konsulaatista tai suurlähetystöstä.”

Näin Paavo Salonenkin joutui menettelemään Anton-poikansa kanssa. He olisivat vieläkin Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n panttivankeina Pietarin pääkonsulaatissa, ellei konsuli Simo Pietiläinen olisi purkanut tätä pakkotilannetta.

Olen kutsunut Simo Pietiläistä Koko Suomen Sankariksi ja ehdotellut hänelle kunniamerkkiä.

Venäjän presidentinhallinnon lapsiasiamies Pavel Astahov onkin jo Moskovassa luovuttanut dosentti Johan Bäckmanille virallisen kiitoskirjeen aktiivisuudesta venäläisten lasten ja perheiden puolustamiseksi Suomessa sekä avusta vaikeaan elämäntilanteeseen ulkomailla joutuneille venäläisille.
http://antifasistit.blogspot.com/2011/04/astahovilta-virallinen-kiitos.html

”Ulkomaalaiset eivät saa reilua oikeudenkäyntiä venäjällä paikallista vastaan joten peruste turvapaikkaan on olemassa.”

Paavo Salosen Venäjällä käymät oikeudenkäynnit osoittavat, että alemmassa oikeusasteessa ulkomaalainenkin voi saada reilun oikeudenkäynnin. Kun turvallisuuspalvelu FSB puuttuu asiaan ja sanoo, että tuomio on purettava, niin se puretaan ilman perusteita, muuten tuomari menettää virkansa.

Vaikeammissa tapauksissa myös asiakirjat "katoavat". Osa Paavo Salosen juttujen asiakirjoista on "kadonnut" Venäjällä. Mutta ei siitä isompaa haittaa ole, koska Salosella on myös alkuperäiset asiakirjat.

9.6.2011 20:10 Marja Saraskari

Neuvostoliitossa oikeuskäsittely oli hyvin tunneperäistä, ja tämä on kyllä ensimmäinen kerta, kun Suomen suurlähetystö Moskovassa tai konsulaatti Pitarissa välittää yhtään kenestäkään suomalaisesta.

Ehkä ne on välittäneet, ei vain ole tullut puheeksi.

9.6.2011 23:23 Pauli Saarinen

Kyllä ne välittivät. Asia käy ilmi apulaisvaltakunnansyyttäjän asiakirjoista ja olen keskustellut siitä useiden asiasta tietävien kanssa.

Suomen Pietarin pääkonsulaatti teki paljon töitä sen eteen, että Paavo Salosen viisumiin olisi saatu pidennystä ja Anton-poika kotimaahansa. He tulivat lopuksi siihen tulokseen, että mitkään neuvottelut eivät auta, koska turvallisuuspalvelu FSB on puuttunut asiaan.

Simo Pietiläinen sanoi tv-dokumentissa, että he olisivat lähteneet jo aikaisemmin, jos olisivat heti tietäneet FSB:n puuttunen asiaan. Kun asia selvisi, Simo Pietiläinen sanoi Paavo Saloselle, että aamulla lähdetään ja niin tapahtui. Kukaan muu ei tiennyt asiasta.

8.6.2011 00:24 Karel Gott

Kiitos Pauli asian ottamisesta esille.

Kaikessa bloggaajan ylläolevassa esimerkissä on otettu huomioon Suomessa oleva ajan tasalla oleva laki. Ei enempää, ei vähempää.

Rimmalla ja muilla asiaan osaisilla ovat ilmeisesti loppuneet pelimerkit kesken, sillä kommenttiosuutta asiaan hoitavat nobodyt, yleensä ei kukaan.

8.6.2011 18:08 Pauli Saarinen

Haloo Praha, Helsinki kuulee.

Ei Rimmalta ja kumppaneilta pelimerkit lopu eikä Johan Bäckmanilta ruplat.

Helsingin Sanomien taannoisessa jutussa "Johan on kumma" häntä sanottiin miljonääriksi, eikä Bäckman tehnyt rikosilmoitusta lehteä vastaan.

Kommentointia kommentoin jo aiemmassa kommentissani. Kommenttiosuutta hoitavat nobodyt ja safkalaisten kommentteja analysoi poliisi.

10.6.2011 09:48 Marja Saraskari

Tarkoitin tuossa edellä, kirjoitettu 9.6. ja johon Pauli Saarinen vastasi: Neuvostoliiton aikoina suomalaisdiplomaatit eivät välittäneet Suomen kansalaisista siellä.

He olivat kuuliaisia Neuvostoliitolle.

8.6.2011 02:39 Erland Salo

Hyvä katsaus, joka selvensi täysin eräiden tahojen yritelmät erilaisista sumutuksista.

8.6.2011 18:28 Pauli Saarinen

Olen käyttänyt pääasiallisena lähteenä apulaisvaltakunnansyyttäjän päätöstä Paavo Salosen jutussa ja se selventää hyvin sitä sumutusta, jota tässä asiassa on harjoitettu.

Maailmankuulua takakonttisalakuljettajaa, entistä konsuli Simo Pietiläistä koskevassa päätöksessä on kerrattu pääosin samoja asioita.

8.6.2011 09:35 Vilho Juntunen

Milloinkahan Rimma Salonen kyllästyy Pauli Saarisen jatkuvaan kirjoitteluun hänen perheensä yksityisasioista? Hetki ei liene kovinkaan kaukana.

8.6.2011 09:53 Keijo Koponen

Milloin Vilhon kaverit meinaa jättää kyseisen perheen rauhaan?

8.6.2011 19:01 Pauli Saarinen

Ei koskaan. Se on kunnon narsisteille kohtalon kysymys. He eivät voi olla väärässä.

8.6.2011 15:16 Harri Rautiainen

" Hetki ei liene kovinkaan kaukana."
kas, kas, Vilho jo uhkailee!

8.6.2011 15:53 Vilho Juntunen

En uhkaile.

Rimma Salonen on nostanut syytteet Uuden Suomen päätoimittajaa Markku Huuskoa ja US blogikirjoittajaa Pauli Saarista vastaan törkeästä kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Asiasta lisää: Rimma Salosen blogit

8.6.2011 18:58 Pauli Saarinen

Kiitokset Harri siitä ”amatööriyhtye” Sax4Funin eilisestä konsertista Esplanadin puistossa. Toistan vielä, että hienosti meni sekin kappale ”Take A Train” – ”Ota A-juna Pitäjänmäelle”.

Oli ilo kuunnella. Minähän tunnen asian, kun on sentään nuoruudessa tullut käytyä ihan Tavastia Klubilla jatsia kuuntelemassa.

Ei Ville uhkaile. Hän sattui vaan tietämään ennen meitä Rimma Salosen ”nostamista syytteistä”:

9.6.2011 00:13 Harri Rautiainen

Kiitos Pauli kommentistasi ja siitä, että tulit kuuntelemaan Espalle.

Myös usea muu US:n blogisti ja lukija oli tullut paikalle, joten aplodit myös heille kiinnostuksesta saksofonimusiikkiin. Rytmimusiikin esittäminen ilman varsinaisia rytmisoittimia on aikamoinen haaste ja tulee sitä olemaan myös tulevina vuosina.

Ohessa näytteeksi viime vuoden tilaisuuden ylimääräinen kappale:
http://www.matinsivu.liitin.net/s4f_100603/15_Odessa.mp3

9.6.2011 01:14 Pauli Saarinen

Kiitokset vain itsellesi Harri. Sitä musiikkia oli ilo kuunnella. Tunnen huonosti US:n blogisteja, joten enpä havainnut heitä siellä. Kiitokset Odessasta.

8.6.2011 18:22 Mikko Niskasaari

Vilho Juntunen:
"Rimma Salonen on nostanut syytteet Uuden Suomen päätoimittajaa Markku Huuskoa ja US blogikirjoittajaa Pauli Saarista vastaan törkeästä kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan."

Mitenkähän mahtaa olla?

Syytteen voi nostaa vasta, kun 1) on tehnyt rikosilmoituksen ja 2) poliisin on jättänyt asian tutkimatta tai syyttäjä syyttämättä. Ilman näitä kahta tointa ei ole omaa syyteoikeutta.

Ainoa poikkeus on virkamies, jota vastaan voi ajaa syytettä jokainen, joka katsoo ao. henkilön oikeuksiaan loukkaavan. Kumpikaan em. henkilöistä ei ole virkamies.

Asian voi tarkistaa käräjäoikeudesta.

8.6.2011 19:23 Pauli Saarinen

Tässä tapauksessa
1) Rimma Salonen (lue: Evgenia Hildén-Järvenperä tai Johan Bäckman) on tehnyt tutkintapyynnön poliisille ja
2) Pirkanmaan käräjäoikeuden syyttäjä on määrännyt esitutkinnan lopetettavaksi sekä ilmoittanut, ettei nosta syytettä, jos esitutkinta suoritetaan loppuun.

Saattaapa hyvikin olla, että Rimma Salonen (lue: Evgenia Hildén-Järvenperä tai Johan Bäckman) on nostanut siviilikanteen minua ja Uuden Suomen verkkolehden päätoimittaja Markku Huuskoa vastaan.

Tällaisessa tapauksessa syyttäjä ei aja asiaa oikeudessa, vaan asianomistajan on tehtävä se itse. Onhan Rimma Salosella "virallinen avustaja", sosiologian tohtori Johan Bäckman, joka voi avustaa häntä.

Käräjillä tavataan.

8.6.2011 18:39 Pauli Saarinen

No kah! Insinööri-Ville on ilmestynyt taas kolostaan.

Minä kaipasin Villeä edellisen blogini kommentissa ja kyselin "Onks Vilhoo näkyny?".

Vilho on asiantuntija erilaisten lempinimien antamisessa. Olisin kysynyt häneltä, saako Kalevi Wahrmania kutsua Änkyräksi ja Hannu Berija-Rainestoa pelkästään Berijaksi.

Insinööri-Ville ei kuitenkaan antanut pyytämääni lausuntoa.

8.6.2011 18:10 Jouni Haimi

Tuskin menee läpi koska itehän tuo nainen tuota asiaa on tuonut julki ja nyt parkuu kun se julkisuus ei ollutkaan myönteistä.

8.6.2011 20:30 Pauli Saarinen

Ei se Rimma ole toistaiseksi voittanut yhtään oikeusjuttua, vaikka sillä on erinomainen "henkilökohtainen avustaja" valtiotieteiden (sosiologia) tohtori Johan Bäckman ja tulkkina porilainen englanninopettaja Evgenia Hildén-Järvenperä.

Olisihan toisaalta eläkeläisukonkin mukava käydä katsomassa, millainen se käräjäoikeus nykyisin on, kun ei ole vuosikymmeniin käynyt.

Aikoinaan olin siellä Helsingin raastuvanokeudessa, Senaatintorin varrella, kerran asianomistajana ja monta kertaa todistajana.

10.6.2011 16:20 Elisabeth Loven

Sattui mukava tapaus Tampereen käräjäoikeudessa syyskuun lopulla 2009, kun käsiteltiin Antonin kaappausta ensimmäisen kerran, Venäjän tv-kanavia ja lehdistöä oli paikalla lukematon määrä, keskellä hääri tietenkin ystävämme dosentti bäckman tulkaten venäläisille kaiken mahdollisen, Dosentti erehtyi menemällä Paavon siskon eteen ja sanoi huomenta. Vastaus kuului minulla ei ole tapana sikoja tervehtiä, Jostain kummasta syystä dosentti ei kääntänyt sitä venäjäksi, minkähän takia?

10.6.2011 16:54 Pauli Saarinen

Olihan se paha virhe venäläisen tv-kanavan tulkilta. Kyllä tulkin pitäisi kääntää kaikki keskustelut eikä syyllistyä sensuuriin.

Ehkä tulkki piti vastausta epäkohteliaana kotieläimiä kohtaan ja jätti sen takia kääntämättä.

Kyllä minä tervehdin aina sitä meidän parvekkeelle pyrkinyttä ampiaista, josta kerroin aikaisemman blogin kommentissa. Ja ampiainen tervehti myös aina ystävällisesti minua.

8.6.2011 18:20 Teemu Roni

Koko tämä juttu, miten Rimmaan ja hänen lapsikiistaansa ottavat niin fanaattisesti kantaa kaikenlaiset tyypit, on epämiellyttävää. Moni ihminen on ottanut asiakseen huudella, Miten Rimma on väärässä. Viha ja vastustus kohdistetaan monen joukkovoimalla yhteen henkilöön, jolla on tarpeeksi tragediaa jo oman lapsensa menettämisessä.

Olette pikkusieluja - nilkkejä, keillä ei ole mitään omaa järkevää tekemistä ja saatte elämäänne edes hiukkasen sisältöä, kun voitte tuntea vahingoniloa yhden ihmisen onnettomuudesta.

8.6.2011 18:26 Teemu Roni

Monta on miestä ilakoimassa yhden naisen onnettomuutta. Olette raukkamaista porukkaa. Joidenkin uskomusten mukaan teräväkieliset solvaajat pääsevät roikkumaan kielistään. Jos Dante eläisi, hänellä olisi varmasti herjaajille oma lokeronsa.

8.6.2011 19:21 Elisabeth Loven

Nainen on itse aiheuttanut niin paljon pahaa kahdelle pojalleen, aivan itse, ja mikä valehtelu Rimman toimesta julkisuudessa. Totuus ei pala tulessakaan.

8.6.2011 23:32 Pauli Saarinen

Joutuukohan teräväkielinen solvaaja, apulaisvaltakunnansyyttäjä nyt roikkumaan kielestään, kun on ilakoinut yhden naisen itselleen aiheuttamasta onnettomuudesta?

9.6.2011 19:43 Elisabeth Loven

Ei se ollut yhden naisen onnettomuus, vaan harkittu teko, mitä Rimma teki pojalleen.

8.6.2011 21:05 Pauli Saarinen

Onhan se tietysti epämiellyttävää, että kaikenlaiset tyypit ja pikkusieluiset nilkit, kuten apulaisvaltakunnansyyttäjä, ovat ottaneet asiaksi huudella, miten Rimma Salonen on väärässä.

Minä, pikkusieluinen nilkki, en tunne minkäänlaista vahingoniloa yhden ihmisen onnettomuudesta.

Anton-poika tarvitsee sekä isän että äidin, mutta Rimma Salonen on omalla menettelyllään ja "henkilökohtaisen avustajansa" valtiotieteiden (sosiologia) tohtori Johan Bäckmanin tuella aiheuttanut tämän "yhden ihmisen onnettomuuden".

8.6.2011 21:08 Pauli Saarinen

Ei tämä ole "yhden ihmisen onnettomuus".

Johan Bäckmanin ohjaama jatkuva venäläinen ruletti koskettaa erittäin pahasti Paavo Salosta ja Anton-poikaa.

Johan Bäckmanin ohjaama jatkuva venäläinen ruletti koskettaa pahasti myös Rimma Salosta, joka on yksi Bäckmanin tahdottomista pelinappuloista tässä ruletissa.

Rimma Salonen on ollut pelinappulana oikeussosiologian dosentti Bäckmanin sosiologisessa kokeessa niin kauan, että hänen on vaikea vetäytyä.

8.6.2011 23:28 Pauli Saarinen

Huoltoa koskevassa päätöksessä 11/4324 11.4.2011 H 09/10765 on kerrottu Tampereen kaupungin perheoikeudellisten palveluiden selvitys, jonka mukaan:

”Selvitystyön aikana vanhemmat olivat järjestäneet Antonin ja Rimman tapaamisia omaehtoisesti ja Paavo on kertonut olevansa valmis jatkamaan näitä tapaamisia. Selvityksen laatijat eivät ole nähneet estettä Paavo Salosen valvomien tapaamisten toteuttamiselle, koska tällä tavoin toteutettuina tapaamiset mahdollistaisivat Antonin ja äidin monimuotoisemman yhdessäolon kuin viranomaisten valvomat tapaamiset.

Nämä Paavo Salosen hyväksymät omaehtoiset tapaamiset eivät kuitenkaan kelvanneet Rimma Salosen "viralliselle avustajalle", tohtori Bäckmanille ja asia jäi entiselleen.

9.6.2011 10:37 Elisabeth Loven

Siinä kävi muistaakseni niin että Bäckman ja Rimma vaativat tapaamisia, salaiseen paikkaan ja ilman Paavoa. Anton olisi jo venäjällä, jos tuollaiseen Paavo olisi suostunut.

8.6.2011 20:29 Elisabeth Loven

Vai on Pauli kiihottanut, millai se oikein tapahtuu?  Ja millai se ilmenee? Olen kolme vuotta lukenut Antonin jutun yhteydessä uskonrauhan rikkominen ja kansankunnan kiihottaminen. Voisiko joku selventää millai? Omasta mielestäni on kiihotettu suomalaisia veronmaksajia Rimman lukemattomilla oikeudenkäynneillä, jotka ovat tulleet meidän maksettaviksi, eikä loppua näy. Noottia pukkaa jatkossakin, mutta koska Venäjä vastaa suomen lähettämiin nootteihin, jotka ovat olleet matkalla yli kolme vuotta...odotellaan..

9.6.2011 02:09 Pauli Saarinen

Elisabeth, nämä Rimma Salosen viralliset avustajat ja tulkit ovat hurahtaneet ortodoksiseen putinismiin. Vihastuvat aina suuresti, jos joku hiukankin arvostelee nyky-Venäjän johtoa ja korruptoitunutta hallintoa. Syyttävät kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Onhan se nyky-Venäjän johto tietysti eräänlainen kansanryhmä, vähän niin kuin Suomen eduskunta ja nykyinen toimitusministeriö. Pitäisikö Suomen lehdistö laittaa syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, kun aina arvostelevat kansaedustajia ja jopa hallitustunnustelijaa?

Suomalaiset veronmaksajat ovat luonnollisesti kovin kiihottuneita niistä Rimma Salosen lukuisista maksuttomista oikeudenkäynneistä. Eiköhän siinäkin herää epäilys kiihottamisesta kansanryhmää vastaan?

Ei niistä maksuttomista oikeudenkäynneistä näytä tulevan loppua, kun tämä vaalimainoksessaan sairaanhoitajaksi ja kosmetologiksi tituleerattu rouva on niin vähävarainen.

Minä en tiedä noista Suomen lähettämistä nooteista, jotka ovat olleet matkalla jo yli kolme vuotta. Eiköhän olisi parempi, että Suomi ja Venäjä lähettäisivät vastaisuudessa vain joulu- ja pääsiäisnootteja. Silloin lähetetään muitakin tervehdyksiä. Syntymäpäivänootin voisivat myös lähettää.

10.6.2011 23:54 Reija Hirn

Venäläiset naiset ovat enimmäkseen valheellisia ja laskelmoivia käärmeitä, enkä ymmärrä miten suomalaiset miehet antavat niiden vetää itseään nenästä. Suomessa olisi kuitenkin normaaleja ja luotettavia suomalaisia naisia saatavilla.

11.6.2011 00:13 Pauli Saarinen

Reija Hirn 10.6.2011 23:54 ”Venäläiset naiset ovat enimmäkseen valheellisia ja laskelmoivia käärmeitä, enkä ymmärrä miten suomalaiset miehet antavat niiden vetää itseään nenästä.”
Erilaisissa blogikeskusteluissa asia on ollut esillä, mutta kun en tunne yleisesti asiaa, en voi ottaa siihen kantaa.

11.6.2011 13:42 Elisabeth Loven

Ei Rimmalla ole minkäänlaista koulutusta mihinkään ammattiin. Oli kertonut Iltalehden toimittajalle kysyttäessä, että opiskeli venäjällä sairaanhoitajaksi, aikana jolloin asui Antonin kanssa Venäjällä. Nopeeta toimintaa sanoisin. Koulutus, joka suomessa kestää 3-vuotta. Ennen vaaleja hän kertoi olleensa töissä samassa lasten tarhassa missä Anton oli hoidossa. Että näin ne tarinat vaihtuvat. Valvirassa ei tiedetty Rimma Salosesta mitään, että näin ollen hän syyllistyi rikoksiin vaalimainoksissa ilmoittamalla ammatteja mitkä eivät pitäneet paikkaansa. Kyllä naurattaa tilanne mitenkä dosentti on selittänyt Venäjällä, miksi Rimma sai vain 17-ääntä eduskuntavaaleissa. Molari jopa uskoi Rimmasta tulevan Suomen pääministerin. Ja mikä julkisuus Rimman eduskuntavaalien ehdokkaana olosta Suomessa ja Venäjällä, myös Virossa. Mahtoiko Suomessakaan olla yhtään lehteä joka ei olisi asiaa kirjoittanut. Samoin kaikkien tv-kanavien uutislähetyksissä mainittiin Rimman ehdollaolo. Venäjä tietenkin uskoi että Rimma pääsee läpi. Kysynkin kuka muu rikoksesta tuomittu on vaaliehdokkaana saanut ilmaista mainosta näin paljon?

8.6.2011 22:35 Teemu Roni

Tästä asiasta kiinnostuminen silti täällä tavalla, kuin te teette, on perverssiä.

9.6.2011 00:57 Pauli Saarinen

Insinööri Juntunen on hukannut laskutikkunsa.

Johan Bäckman, Evgenia Hildén-Järvenperä ja Juha Molari ovat kirjoittaneet tästä asiasta kymmeniä blogikirjoituksia. Hildén-Järvenperä on lisäksi Rimma Salosen asiainhoitajana kirjoittanut kaikki Rimma Salosen blogit.

Niissä teksteissä on esitetty suuri määrä tahallisia tai tahattomia virheellisiä tietoja, joita olen pyrkinyt oikaisemaan julkisiin asiakirjoihin ja julkisessa sanassa esitettyihin tietoihin perustuen.
Oma kirjoitteluni on ollut varsin vähäistä:

5.10.2010 Tähtitodistaja perui puheensa Rimma Salosen oikeudenkäynnissä
http://saarinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/48198-tahtitodistaja-perui-puhe...

28.10.2010 Rimma Salosen tuomio säilyi hovioikeudessa
http://saarinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/50340-rimma-salosen-tuomio-sail...

11.1.2011 Rimma Salonen hävisi taas oikeudenkäynnin
http://saarinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/57720-rimma-salonen-havisi-taas...

6.5.2011 Herra armahti
http://saarinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/72194-herra-armahti

25.5.2011 Yrittikö Rimma Salonen kaapata lapsensa koulusta?
http://saarinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/74115-yrittiko-rimma-salonen-ka...

27.5.2011 Venäjä päätti liittyä Haagin lapsikaappaussopimukseen
http://saarinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/74317-venaja-paatti-liittya-haa...

7.6.2011 Suomi vastasi Venäjän noottiin
http://saarinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/75351-suomi-vastasi-ven%C3%A4j%...

9.6.2011 11:08 Elisabeth Loven

Muistaakseni luin muinoin kun itse kyselit mihin katosi Rimma Salonen. En muista oliko se sinun sivuilla tai jonkun muun. aika perverssiä, sanoisin.

9.6.2011 11:13 Elisabeth Loven

Tarkoitin Teemu Ronia, kun Roni kyseli mihin katosi Rimma Salonen.

8.6.2011 22:36 Teemu Roni

Vilho Juntunen on ainoa tässä blogin kommentoijista, jolla on sydäntä ja järkeä tallella.

9.6.2011 00:30 Pauli Saarinen

Kovin viisas mieshän insinööri Juntunen on. Melkein kuin siltainsinööri Jaatinen Arto Paasilinnan romaanissa.

Paasilinnan siltainsinööri sentään eli onnellisena useiden vaimojensa kanssa. Insinööri Juntunen on kiinnostunut vain toisen miehen entisestä vaimosta ja siitä, mitä tästä kirjoitetaan.

Insinööri Juntunen ei ole lainkaan kiinnostunut pojan ja hänen isänsä kohtalosta. Järkeä Juntusella saattaa olla mutta sydän on kylmä.

Ville Juntunen kysyy: ”Milloinkahan Rimma Salonen kyllästyy Pauli Saarisen jatkuvaan kirjoitteluun hänen perheensä yksityisasioista?”

En minä yksityisasioista kirjoittele, vaan tuomioistuinten päätöksistä ja julkisessa sanassa kerrotuista asioista siinä venäläisessä ruletissa, jonka organisoijana toimii sosiologi Johan Bäckman.

9.6.2011 01:12 Teemu Roni

Asia selvä, mutta eikö tämän ruotiminen alkaisi olla jo loppu? Miksi lähteä kilpailemaan, kuka puhuu asiaa, kuka ei? Minä antaisin jo asian olla.

9.6.2011 12:56 Pauli Saarinen

Teemu Roni 9.6.2011 00:12 ”Asia selvä, mutta eikö tämän ruotiminen alkaisi olla jo loppu? Miksi lähteä kilpailemaan, kuka puhuu asiaa, kuka ei? Minä antaisin jo asian olla.”

Ei tässä asian puhumisesta kilpailla tarvitse. Suomalaiset tuomioistuimet ja viranomaiset puhuvat asiaa. Päätösten perusteina ovat aina kiistattomat tosiasiat. Niistä asioista voi suomalaisen sananvapauden mukaisesti kertoa omissa kirjoituksissaan.

Tuomioistuinten ja viranomaisten päätöksistä voimme olla eri mieltä, mutta sen vuoksi oikeusvaltiossa on mahdollisuus valittaa päätöksistä.

Aloitin blogin kirjoittamisen siksi, että Suomen antifasistinen komitea ”SAFKA” (Антифашистский комитет Финляндии ”АКФ”), Johan Bäckman (Йохан Бекман) ja Juha Molari (Юха Молaри) sulkivat kaiken kommentoinnin blogeistaan.

Olin kommentoinut heidän tekstejään noin vuoden verran, kunnes kommenttejani alettiin sensuroida ja vihdoin kaikki kommentointi suljettiin, lukuun ottamatta Kalle J Miettisen kommenttia Molarin blogissa.

Kirjoitan siksi, että safkalaisten kirjoitukset eivät perustuneet eivätkä perustu tosiasioihin. Ne ovat fundamentalistista putinistista propagandaa, jossa tosiasioilla ei ole väliä.

9.6.2011 18:29 Harri Rautiainen

T. Roni: "Minä antaisin jo asian olla."
Teemu, onko asia sinulle jotenkin kiusallinen?

9.6.2011 17:21 Pauli Saarinen

Harri Rautiainen 9.6.2011 14:18 "Teemu, onko asia sinulle jotenkin kiusallinen”

Minä en ymmärrä, miksi asia on Teemu Ronille niin kiusallinen. Olisi aivan eri asia, jos kirjoituksessa puhuttaisiin hänen syyttämisestään tai syyttämättä jättämisestään.

Kirjoitus perustuu apulaisvaltakunnansyyttäjän päätöksessä esitettyihin kiistattomiin tosiasioihin, joten ei siitä senkään takia pitäisi vihastua.

9.6.2011 10:54 Elisabeth Loven

Millai se mitataan, paljonko on järkeä tallella. Olisi muuten itselläkin tarvetta mitata. ja jos Juntusella olisi sydäntä, hän olisi kehottanut Bäckmania, Molaria, Evgeniaa ja Rimmaa lopettamaan ihmisjahdin, ja tyytymään oikeuden päätöksiin.

9.6.2011 13:21 Pauli Saarinen

Kun en ole kallonkutistaja, en todellakaan osaa sanoa, miten järkeä mitataan. Kyllä siitä varmaan aikoinaan koulussa siinä Lehtovaaran sielutieteen kirjassa jotakin puhuttiin, mutta olen jo unohtanut.
Tuo sydänvika on paljon pahempi asia. Osaisikohan Ville kertoa, miten niin kylmällä sydämellä tulee toimeen?

9.6.2011 10:08 Elisabeth Loven

Kyllä asia on niin ettei Rimma, Bäckman, Molari, Evgenia ym ajattele yhtään Anton ja Paavo Salosen hyvinvointia, Heille on pääasia, kuinka monta tutkintapyyntöä saadaan aikaseksi. Varmasti tieto on jo Venäjän mediassa. ikään kuin näillä tempuilla saataisiin alkuperäinen rikos, Antonin kaappaus Venäjälle pois ihmisten mielestä. Mitä enemmän tutkintapyyntöjä heiltä tulee, sitä enemmän tulee myös näitä kirjoituksia ja kannan ottoja. Mitä tulee Pauli Saarisen kirjoituksiin, tiedän mielestäni itse myös tapahtumista paljon. Saarisen kirjoituksissa ei ole virhettäkään, kaikki perustuu tosiasioihin. Niin kuin aikaisemminkin olen kirjoittanut, Rimma elää jotain ihmeellistä julkisuus elämää, mitä bäckman ohjailee ja venäjä pönkittää. Kuten olen aikaisemminkin kirjoittanut, Rimmalle, työtä karttavalle ihmiselle on kova juttu nähdä itsensä Venäjän, Suomen ja myös Viron mediassa viikoittain. Miettikää millaista elämää Anton ja Paavo joutuvat elämään. Jatkuva pelkotila, varuillaan olo. Anton oli tässä muinoin kysynyt isältään, minkä värisellä autolla hänet uudestaan kaapataan venäjälle. Kaiken tämän on aiheuttanut lapsen oma äiti. Voimia Salosen miehille.

9.6.2011 13:55 Pauli Saarinen

Eivät safkistit kenenkään hyvinvointia ajattele. Narsisteille on tärkeintä pysyä julkisuudessa ja saada nyky-Venäjän johdolta ja medialta jatkuvaa kiitosta ”ihmisoikeusaktivismista”. Suomesta ei kiitosta tule – paitsi Villeltä.

Olen lukenut tarkkaan kaikki Elisabethin kirjoitukset eikä niissä mielestäni ole asiavirheitä. Hän tuntee asian hyvin.

Voidaan ehkä väittää, että niissä sotkeudutaan Rimma Salosen ”henkilökohtaisiin asioihin”. Mielestäni niin ei ole, koska ne valottavat hyvin näiden oikeusprosessien taustaa ja tuovat esiin asioita, jotka eivät näy oikeuden päätöksissä.

Rimma Salonen paistattelee julkisuuden valokeilassa sekä Suomessa että Venäjällä ja nauttii siitä.

Anton-poika ja hänen isänsä joutuvat elämään jatkuvassa pelossa, että Anton kaapataan uudelleen Venäjälle. Sosiologi Johan Bäckman on osaltaan pyrkinyt pitämään tätä pelkoa hyvin yllä.

Voimia kaikille Salosen miehille sekä Suomessa että Norjassa.

9.6.2011 16:48 Elisabeth Loven

Ei ehkä asiavirheitä, mutta kirjoitusvirheitä kylläkin. Tunnen asian liiankin hyvin. Kyllä Suomesta lähti nootteja venäjälle, sen jälkeen kun Anton kaapattiin, eikä niihin ole vieläkään vastattu...mutta odotellaan. Mutta sai Bäckman sen aikaan, että ostin koneen ja opettelen kirjoittamaan, että pystyn oikomaan heidän satujaan. Muuten lauantaina 11.6. tulee kuluneeksi kolme vuotta kun Paavo löysi Antonin venäjältä, mutta vasta 11-kk päästä siitä, Anton ja Paavo tulivat niin sanotulla, KONSULIN KYYDILLÄ KOTIIN 8.5.2009...kiitos Simo Pietiläiselle olet suoraselkäinen suomalainen mies. Sain tänään valtakunnansyyttäjänvirastosta päätökset syyttämättä jättämisestä Pietiläistä, Koivusta ja Paavo Salosta kohtaan. Kyllä tuli kyyneleet silmiin kun luin Pietarin konsulaatin työntekijäin todistaja lausuntoja, tilanteesta missä Paavo ja Anton olivat. Niistä selviää, mikä hätä ja huoli Paavolla oli. Olin kyllä itse yhteydessä Paavoon venäjälle. Niin Juhalle myös norjaan voimia.

9.6.2011 18:13 Pauli Saarinen

Elisabeth, ei noista kiroitusvihreistä ole väliä, kun asiat ovat kohdallaan.

Odotellaan rauhassa seuraavat kolme vuotta, jos Venäjä sattuisi vastaamaan noihin vanhoihin nootteihin samalla, kun lähettää uusia.

Ehdotin tosin, että maat lähettäisivät vain joulu- ja pääsiäisnootin sekä syntymäpäivänootin.
Huomasin juuri, että Venäjän itsenäistymisen 20-vuotisjuhlakin on lähellä. Päivä jolloin Jeltsin julisti Venäjän Neuvostoliitosta eronneeksi itsenäiseksi valtioksi. Silloin Suomen kannattaa lähettää Venäjälle onnittelunootti.

Lauantaina voisimme juhlistaa Antonin löytymisen 3-vuosipäivää vaikka sillä leikatulla konjakilla, josta oli puhetta aikaisemmassa blogissa. Asiasta ei kuitenkaan kannata lähettää noottia.

Suoraselkäiseltä se Simo Pietiläinen vaikutti, kun olen nähnyt hänet joskus.

Ne kolme syyttämättäjättämispäätöstä ovat korutonta kertomaa kaikenlaisista koiruuksista, joita Venäjän turvallisuuspalvelu FSB saattaa keksiä.

9.6.2011 13:11 Pauli Saarinen

Teemu Roni 9.6.2011 00:12 ”Asia selvä, mutta eikö tämän ruotiminen alkaisi olla jo loppu? Miksi lähteä kilpailemaan, kuka puhuu asiaa, kuka ei? Minä antaisin jo asian olla.”

Lopetan erittäin mielelläni kaikenlaisen Rimma Salosen tapauksen ruotimisen, jos Venäjän ykköstelevision pääuutisissa usein esiintyvä ”ihmisoikeusaktivisti” ja ”professori” Johan Bäckman peruuttaa siellä kaikki Anton-poikaa koskevat vihapuheensa ja pyytää anteeksi Suomen tasavallan presidentiltä, ulkoministeriltä, viranomaisilta, Paavo Saloselta, Simo Pietiläiseltä ja muilta henkilöiltä, joita hän on loukannut.

Anteeksipyyntö pitää julkaista myös kaikissa safkalaisten blogeissa venäjän, englannin ja suomen kielillä.

Rimma Salosen ”virallisen avustajan”, valtiotieteiden (sosiologia) tohtori Johan Bäckmanin pitää myös luvata, ettei enää ruodi Anton-pojan asioita julkisuudessa eikä jatka rikostutkintapyyntöjen tai noottien tehtailua aiheesta.

Siihen asti pidätän itselläni oikeuden kommentoida kaikkia Suomen antifasistisen komitean "SAFKA" tekemisiä, kirjoituksia ja videoita sekä Rimma Saloseen liittyviä oikeudenkäyntejä ja uutisia.

9.6.2011 13:24 Teemu Roni

Olet oikein ottanut asiaksesi.

9.6.2011 13:58 Pauli Saarinen

Olen ottanut asiakseni. Eläkeläisukolla on hyvää aikaa kirjoitella tekstejä ja kirjoittaminen on toisinaan jopa hauskaa.

9.6.2011 18:46 Elisabeth Loven

Teemu Roni, et vastannut kysymykseeni kaipailitko Rimma Salosta jokunen aika sitten? Otsikko oli mihin katosi Rimma Salonen. olet oikein ottanut asiaksesi?

10.6.2011 21:53 Elisabeth Loven

Sopiiko Pauli että minullakin pysyy oikeudet? Minä kun vasta aloittelen.

10.6.2011 22:48 Pauli Saarinen

Elisabeth, Suomessa on perustuslain takaama laaja sananvapaus, vaikka safkalaiset väittävät toisin ja Teemu Roni haluaisi rajoittaa sitä.

Tasa-arvolain mukaan luonnollisesti naisilla on Suomessa aivan samanlainen sananvapaus, kuin miehilläkin.

Jotkut naiset, kuten Rimma Salonen ja Evgenia Hildén-Järvenperä ovat kuitenkin aika äänekkäitä, joten ehkä jonkinlainen sordino olisi heille paikallaan. Se ei rajoittaisi sananvapautta, mutta hiljentäisi ääntä.

9.6.2011 21:13 Marja Saraskari

Marja Saraskarin aikaisempi kirjoitus on tuolla alkupuolella.
En jaksa nyt kirjoittaa kaikkea uudelleen. Ainakin tunti meni.
Teemu Roni ja muutkin, Elisabeth Loven tietää kyllä mistä kirjoittaa ja niin tietää Pauli Saarinenkin.

9.6.2011 22:29 Pauli Saarinen

Marja, kiitokset pitkästä kommentista. Huomasin jo aikaisemmin, että se on tuolla alkupuolella.
Tässä nykysysteemissä oikeaoppisesti oikeaan kohtaan sijoitettu vastaus jää helposti huomaamatta, kun lukija katsoo vain lopusta onko tullut uusia kommentteja.

Hieno ja asiapitoinen kirjoituksesi on niin pitkä, että minulla menee varmaan päivä tai pari siihen vastaamiseen.

10.6.2011 01:59 Marja Saraskari

Mun tekstiini voi vastata vaikka niinkin, että olen väärässä.

Päällimmäisenä tuli mieleen julkisuus ja mitä Venäjällä siitä ajatellaan. Ei mitään. Lapsia viedään Venäjältä muihin maihin noin tuhat vuodessa.

Rimma Salonen elää julkisuudesta, niin kuin Bäckmankin Venäjällä elää.
Keltainen lehdistö on siellä hyvin nuorta, mutta kyllä sielläkin on jo omat seiskansa. Rimma on viihdettä.

Rimman tapaus on Venäjällä suunnilleen yhtä suuri uutisaihe, kuin onko joku amerikkalainen näyttelijä homo vai ei. Ketä kiinnostaa.

Suomessa kun uutisoidaan ja toistetaan, tätä Bäckman käyttää hyväkseen.
Nootti sinne tai tänne, sama se.
Sama kuin kysyisi, onko teillä kaloja järvessä.

Suomen ja Venäjän yhteistyö perustuu paljon tärkeämpiin asioihin, ja se jää tämän uutisoinnin jalkoihin.

Suomessa on tärkein Venäjän tutkimuslaitos Venäjän ulkopuolella, Helsingin Yliopiston Aleksanteri-instituutti.

Ja meillä on Slavica, Yliopiston kirjaston slaavilaisten kielten osasto. Kun Suomi oli suuriruhtinaskunta 1809 ->, Aleksanterin Yliopistolla oli vapaakappaleoikeus kaikkeen, mitä Venäjällä suvaittiin julkaista.

Sitä kokoelmaa ei ole missään muualla maailmassa, eikä Venäjällä varsinkaan.
Venäjän tutkijat kaikista maista tulevat Helsinkiin.

Suomalaiset diplomaatit olivat Neuvostoliiton aikoina kuin seipään nielleitä, mutta on siitä jo aikaakin.

Jos tällä Bäckmanin mölyllä on tarkoitus rakentaa Suomen ja Venäjän hyviä suhteita, ei niitä rettelöimällä ainakaan rakenneta.

Oikeussosiologian dosentti, paraskin.

10.6.2011 11:54 Pauli Saarinen

”Lapsia viedään Venäjältä muihin maihin noin tuhat vuodessa.”

Lapsia kaapataan paljon Venäjältä muihin maihin, mutta niistä Venäjä ei ole saanut revittyä sellaista propagandasotaa kuin Anton-pojasta.

Olen kuullut myös huhun, että Venäjältä myydään lapsia toisiin maihin. Se on vain huhu ja US verkkolehdessä ei saa esittää huhuja tai juoruja, muuten voi joutua boikottiin.

”Nootti sinne tai tänne, sama se.”

Sen vuoksi ehdotinkin, että rajoituttaisiin vain joulu- ja pääsiäisnoottiin sekä itsenäisyyspäivänoottiin. Silloin tervehdyksiä yleensä muutenkin lähetetään.

”Suomessa on tärkein Venäjän tutkimuslaitos Venäjän ulkopuolella, Helsingin Yliopiston Aleksanteri-instituutti.”

Helsingin yliopiston nimi antaa luonnollisesti arvovaltaa Aleksanteri instituutille. Instituutissa on tutkijoita laidasta laitaan, niin kuin vapaata tieteellistä tutkimusta tekevässä laitoksessa pitää ollakin.
Minun silmissäni instituutin arvovaltaa romahdutti se, että instituutin johtaja, professori Markku Kivinen hyväksyi sosiologi Johan Bäckmanin väitöskirjan itämafiasta, vaikka monet yliopiston professorit olivat hyväksymistä vastaan.

Tohtori Bäckmanin väitöskirjan yhteenveto- ja johtopäätösosa on hyvin suppea. Varsin monet asiat ratkaistaan Bäckmanin käyttöön ottamalla russofobia-termillä –mitä se sitten lieneekään. Lopputuloksena oli, ettei Venäjällä oikeastaan ole mitään itämafiaa. Virossa on enemmän rikollisuutta kuin Venäjällä.

Useat Venäjän kulttuuriin perehtyneet ja kieltä osaavat, tuntemani asiantuntijat ovat olleet kanssani samaa mieltä. Minä olen vain harrastelija, mutta he ovat tutkineet asioita.

Slavica, yliopiston kirjaston slaavilaisten kielten osasto on todella Suomelle ja Helsingin yliopistolle todellinen lottovoitto.

Koskahan sosiologi Bäckman havahtuu ja alkaa vaatia näitä Venäjältä ”ryöstettyjä” kirja-aarteita luovutettavaksi takaisin Venäjälle, kun sitä kokoelmaa ei ole missään muualla maailmassa, eikä Venäjällä varsinkaan.

”Suomalaiset diplomaatit olivat Neuvostoliiton aikoina kuin seipään nielleitä, mutta on siitä jo aikaakin.”

Seipään nielleitä löytyy nykyisinkin paljon, jopa korkeimmalla poliittisella tasolla. Kutsuvat sitä nykyisin uussuomettumiseksi.

”Jos tällä Bäckmanin mölyllä on tarkoitus rakentaa Suomen ja Venäjän hyviä suhteita, ei niitä rettelöimällä ainakaan rakenneta.”

Ei sosiologi Bäckman pyri rakentamaan hyviä suhteita. Hänen tehtävänään on repiä ja rikkoa sitä, mitä muut ovat rakentaneet.

10.6.2011 09:50 Pauli Saarinen

Tässä pitkä vastaus Marja Saraskarin pitkään kommenttiin 9.6.2011 20:07, joka on julkaistu monta monta sivua aikaisemmin.

Eipä kestä kiitellä ja kumarrella. Minähän vain kopioin blogiini tietoja julkisista asiakirjoista ja liitin mukaan jonkin verran sellaista tietoa, jonka olen saanut asiantuntijoilta. Jos olen kirjoittanut jotakin väärin, olen aina valmis korjaamaan virheeni.

Simo Pietiläinen on aivan oikeassa siinä, että virallisen Suomen olisi pitänyt ottaa heti kantaa ja tiedottaa asioiden laillisuudesta Venäjällä. Nyt viranomaiset olivat ällikällä lyötyjä eivätkä osannet reagoida oikein. Kävi samoin kuin silloin, kun Venäjän lapsiasianvaltuutettu Pavel Astahov tuli Robert Rantalan tapauksen vuoksi Suomeen.

Astahov marssi kuin Euroopan omistaja tasavallan presidentin puheille ja moneen muuhun paikkaan, joihin hänellä ei ollut mitään asiaa. Kulttuurierot varmaan vaikuttivat siihen, että Astahov kuvitteli kääntymällä tasavallan presidentin puoleen saavansa kaikki tuomioistuinten ja viranomaisten päätökset muutettua tuossa tuokiossa. Suomi on kuitenkin oikeusvaltio.

Suomessa Natoon liittymisen vastustus on noin 60% väestöstä. Ei Suomi tule liittymään Natoon nykyisen eduskunnan aikana, joten safkalaisten hössötys Suomen Natoon liittymisestä on täysin ennenaikaista.

Rimma Salonen on ilmeisesti jättänyt oikeudelle niin sanotun siviilikanteen, kun Pirkanmaan syyttäjä ei suostunut syyttämään. Tässä tapauksessa syyttäjä ei aja asiaa, vaan Rimman (Bäckmanin) on tehtävä se itse. Käräjillä tavataan.

Aika hyvin on sosiologi Bäckman ja kumppanit tuoneet hänen yksityisyytensä esille. Heidän juttujansa en ole toistanut muuten kuin ”pieniä epätarkkuuksia” korjatakseni. Se sairaanhoitajatieto kerrottiin iltapäivälehdessä paikkansapitämättömäksi, enkä ole varma kosmetologistakaan.

Olisihan se vaihtelua olla jonkin aikaa Rimman ja Evgenian toivomuksesta vankilassakin, jos saisi ottaa tietokoneen ja paljon kirjoja mukaan. Laittaisivatkohan ne nuorisovankilaan?

Ei meillä saa kenenkään passia henkilötietoineen Internetiin laittaa. Rapsuthan siitä tulee. Venäjällä kaikki on toisin.

Kovin pieni oli kovaäänisimpien safkalaisten kannatus eduskuntavaaleissa. Joku sanoi, että melko tuntematonkin ensikertalainen saattaa saada 200 ”sääliääntä”, mutta kolmessakymmenessäkuudessa äänessä on kyllä selittämistä maailmankuululla ”ihmisoikeusaktivistilla”.

Silminnäkijä-ohjelmassa näytettiin, miten Inga Rantala on nykyisin saanut ”poliittisen turvapaikan” Venäjältä, kun Suomessa odottaisi oikeudenkäynti lapsen pahoinpitelystä epäiltynä.

Aikoinaan esitetty venäläinen tv-dokumentti kuuluu lähinnä sarjaan hauskat kotivideot. Herra Rantala sanoo sylissään olevalle Robert-pojalle selkeällä suomen kielellä ”itke, itke” ja poika itkee.

Suomen sosiaaliviranomaisten tiukkaa vaitiolovelvollisuutta on käytetty häikäilemättömästi hyväksi. Safkalaiset ja Venäjän viranomaiset ovat pitkään toitottaneet, miksi viranomaiset vaikenevat, vaikka hyvin tietävät, miksi viranomaiset vaikenevat.

Tässä venäläisessä ruletissa saattaa hyvinkin olla kysymys Venäjän lähestyvistä presidentinvaaleista. Nato saattaa sittenkin olla vielä toissijainen asia.

Ei Rimma Salonen ole ainoa, joka on lähettänyt Putinille rakkauskirjeen. Evp pappi lähetti myös rakkauskirjeen otsikolla ”Onneksi olkoon 2000-luvun paras valtiomies”. Oli se melkoista suitsutusta.
http://juhamolari.blogspot.com/2009/10/onneksi-olkoon-2000-luvun-paras.html

10.6.2011 10:10 Marja Saraskari

”Kovin pieni oli kovaäänisimpien safkalaisten kannatus eduskuntavaaleissa. Joku sanoi, että melko tuntematonkin ensikertalainen saattaa saada 200 ’sääliääntä’ ...”

Jussi Parviainen sai tällä listalla aika paljon ääniä, hänellä kun oli Helsingissä sama numero kuin Timo Soinilla Espoossa.

10.6.2011 12:11 Pauli Saarinen

Jussi Parviainen on kuitenkin suomalaisittain erittäin tunnettu kulttuuripersoona, tosin monissa skandaaleissa ryvettynyt.

En ymmärrä, miksi Parviainen hyppäsi Bäckmanin kelkkaan. Taisi jo hypätä kelkasta, kun ei tullut eduskuntavaalimenestystä.

Kunnon narsisteina sosiologi ja evp pappi pyrkivät samanlaiseen kuuluisuuteen, mutta vaalituloksen perusteella erittäin huonoin tuloksin.

Osa Parviaisen Uudenmaan äänistä oli Soinin Helsingin ääniä. Emme tiedä tuloksesta, jos olisi ollut eri numero.

10.6.2011 17:49 Elisabeth Loven

Niistä ampiaisista. Minulla on parhaillaan menossa piirileikki vieraan kanssa. Perskule kun tuli pirtin puolelle. Tuntuu olevan äkäistä sorttia. Kyllä minä vieraista tykkään, mutta en näin äkäisistä.

10.6.2011 18:32 Pauli Saarinen

Se on aika piikikäs pieneläin. Meillä pääsi kerran lasitetulle parvekkeelle vangiksi jäänyt talitintti pujahtamaan olohuoneeseen. Arvappas miten hirveä ajojahti siitä syntyi. Loppujen lopuksi sain vietyä sen isossa muovipussissa takaisin parvekkeelle ja ulos.

10.6.2011 18:21 Pauli Saarinen

Tieto Venäjän pääsyyttäjänviraston pyynnöstä asettaa Paavo Salonen, Erkki Koivunen ja Simo Pietiläinen syytteeseen Suomen lain mukaan heidän Venäjällä tekemikseen epäillyistä rikoksista saapui valtakunnansyyttäjänvirastoon oikeusministeriön kautta 2.6.2010.

Porilainen opettaja Evgenia Hildén-Järvenperä kirjoitti asiasta 10.7.2010
http://antifasistit.blogspot.com/2010/07/venajalt-syytteen-siirtopyynto-...

Oikeussosiologian dosentti Johan Bäckman oli saanut asiakirjat käsiinsä 4.1.2011 ja julkaisi ne Suomen antifasistisen komitean "SAFKA" Internet-sivuilla, vaikka tällaiset asiakirjat ovat yleensä salassa pidettäviä.
http://antifasistit.blogspot.com/2011/01/safkaleaks-tapaus-anton-venajan...

”Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä poliisille ja muille esitutkintaviranomaisille ja syyttäjälle tehdyt ilmoitukset rikoksesta, esitutkintaa ja syyteharkintaa varten saadut ja laaditut asiakirjat sekä haastehakemus, haaste ja siihen annettu vastaus rikosasiassa, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa taikka kun syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta.”

Internet-sivulla julkaistiin myös rikoksesta epäiltyjen syntymäajat ja kotiosoitteet. Ne ovat henkilötietoja, joita ei lain mukaan saa julkaista Internetissä ilman asianomaisten lupaa.
Viranomainen voi, jollei lailla toisin säädetä, antaa yksittäistapauksessa luvan tietojen saamiseen salassa pidettävästä asiakirjastaan tieteellistä tutkimusta varten.

Ehkä oikeussosiologian dosentti on pyytänyt asiakirjoja ulkoministeriöltä oikeussosiologisena tieteellisenä tutkimuksena tehtäviä lapsikokeita varten.

10.6.2011 20:55 Elisabeth Loven

No voi, voi. Eikö Väyrynen pääsekään ulkoministeriksi. Kyllä on kummallista että Suomen viranomaiset sallivat tämän kaiken yksinkertaisen tohtorin, kolminkertaisen dosentin touhut. Omasta mielestäni suomen poliittinen taho on rähmällään venäjän suuntaan. Tein sen myös selväksi ulkoministerin virkamiehelle v-2008, kun menin ja kysyin oletteko te siellä ulkoministerissä kaikki selkävikaisia. Hän kysyi ihmeissään kuinka niin, vastasin että kumartelette venäjän suuntaan. Samainen mösjöö kehotti minua keräämään rahaa ulkoministerin tilille, siinä vaiheessa kun Paavo ja Anton olivat Pietarin suurlähetystössä eikä pois pääsystä ollut mitään tietoa. Tiedustelin miksi rahaa pitää kerätä. Vastaus oli suurlähetystö ei ole mikään hotelli. Kysyin monta kertaa eikö ulkoministerin ja oikeusministerin pitäisi hoitaa suomenkansalaiset kotiin? Asia oli todella tulenarka minullekin sanottiin monta kertaa asiasta ei saa puhua mitään. Siitäkin tilanteesta on us-sivuilla kirjoitettu täysin väärää tietoa, että ministerit olisivat käyneet tapaamassa Salosen miehiä Pietarissa. Eivät käyneet. Keskustelin hyvän ystäväni kanssa ja hän lähetti Stubille sähköpostia vappuviikolla ja Stubbi soitti Paavolle vappuaattona 2009. Sitten tuli tieto että Rimma oli saanut Antonille uudestaan venäjän kansalaisuuden suullisesti 7.5.2009 ja tässä tilanteessa Simo Pietiläinen teki uskomattoman päätöksen kuljettaa saloset kotisuomeen 8.5.2009. Kuvitelkaa tilannetta, että todennäköisesti Saloset asuisivat vieläkin Pietarin Suomen suurlähetystössä ellei Pietiläinen olisi tajunnut asian vakavuutta, ja ettei pystytä venäjän kanssa mitenkään neuvottelemaan. Onni oli kuitenkin Salosten mukana tilanteessa, jossa he pyrkivät 14.4.2009 Koivusen kanssa Suomeen Torfjanovkan rajanylityspaikassa. He olivat siellä 8-tuntia, onni oli se ettei Antonia otettu pois ja Paavoa pidätetty, vaan saivat vapaasti lähteä Pietariin takaisin. Tässä vaiheessa he eivät tienneet FSB paperista, jossa Antonin pääsy Suomeen estettiin. Paperin toi julkisuuteen kukas muu kuin dosentti Bäckman loppusyksystä 2009. Häneltä kysyttiin Suomen uutisissa, mistä tämä paperi nyt löytyi. Hän vastasi, että paperien seasta. Löytyykö Suomesta tarpeeksi isoa autontakaluukkua, että saisimme Bäckmanin venäjälle? Kiitän vielä kerran Erkki Koivusta, Simo Pietiläistä ja ulkoministeri Stubbia, jolla oli selkeä kanta tilanteesta, On pääasia että isä ja poika voivat hyvin. niinhän se on.

10.6.2011 23:57 Pauli Saarinen

”no voi,voi eikö väyrynen pääsekkään ulkoministeriksi.”

Ei se ole kirkossa kuulutettu, ettei Väyrysestä tule ministeriä. Jos Keskustapuolue pääsee hallitukseen, niin Väyryselle kuuluu ulkoministerin paikka, omasta mielestään, vaikka putosi eduskunnasta. Moni muu voi kuitenkin olla asiasta toista mieltä.

”v-2008 kun menin ja kysyin oletteko te siellä ulkoministerissä kaikki selkävikaisia”

Onhan niitä selkävikaisia nykyisinkin joka puolella. Ulkoministeriön arvovaltainen virkamies varmaan loukkaantui arvostelustasi, kun kehotti sinua kerjuulle lähtemään. Ehkä sinunkin olisi pitänyt olla hänen edessään edes hiukan rähmällään.

Eiköhän ulkoministeriön ensisijainen tehtävä kuitenkin ole ohjata kerjäläiset pois maasta ja ulkomailla laittomasti ”vankina” olevat takaisin kotimaahansa. Ehkä tämä virkamies ei ollut vielä oikein tutustunut ulkoministeriön tehtäviin. Ilmeisesti sielläkin tarvittaisiin lisää henkilöstökoulutusta.

”he eivät tienneet FSB paperista jossa antonin pääsy suomeen estettiin, paperin toi julkisuuteen kukas muu kuin dosentti bäckman loppu-syksystä 2009”

Muistan hyvin tuon sosiologi Bäckmanin esille tuoman paperin. En kuitenkaan muista oliko se Bäckmanin Uuden Suomen verkkolehdestä poistetussa blogissa vai SAFKAn blogissa.
Kummastelin silloinkin sitä, miten suomalaisen oikeussosiologian dosentin haltuun joutuu venäläisiä asiakirjoja, mutta ehkä se oli osa sitä oikeussosiologiseen tutkimukseen liittyvää lapsikoetta.

Pääasia on, että poika ja isä voivat hyvin ja että poika välttyy uudelta kaappaukselta.

11.6.2011 11:25 Elisabeth Loven

Kyllä ulkoministerin virkamies oli kokenut pitkäaikainen virkamies, mutta tilanne oli varmaan kiusallinen hänelle. Minä en muista ketään muita, jotka olisivat joutuneet nauttimaan Suomen suurlähetystöin vieraan varaisuudesta, näin kauan. Minulla ei ollut silloin viellä nettiä, kun dosentti toi sen FSB paperin uutisiin. En siis tiedä missä sivuilla se oli. Se on aivan selvä, Anton on edelleen kaappaus uhan alainen. Olen monesti miettinyt eikö Rimma tajua milloinkaan mitä hän on tehnyt.

11.6.2011 12:25 Pauli Saarinen

Elisabeth Loven 11.6.2011 11:25 ”kyllä ulkoministerin virkamies oli kokenut pitkäaikainen virkamies, mutta tilanne oli varmaan kiusallinen hänelle.”

Onhan se tietysti taloudesta tarkalle ulkoministeriön virkamiehelle kiusallista, kun kaksi henkilöä tunkeutuu viikkokausiksi heidän tiloihinsa täysihoitoon, eivätkä aio maksaa edes majoitustaan.
Se dosentin FSB-paperi on varmaan useilla henkilöillä kopioituna talteen, kuten oli evp papin tappovideokin. Eiköhän siitä jostakin kopio löydy, vaikka olisikin poistettu blogista. Sananlaskussa sanotaan, että vanhurskaan tavara ei katoa.

Rimma Salosta viedään kuin pässiä narussa. Hänen ei tarvitse ajatella. Muut keksivät kepposia hänen puolestaan.

11.6.2011 12:37 Pauli Saarinen

Juolahtipa vielä mieleeni yksi asia.

Evp pappi on Venäjälle mennessään aina sanonut, että Suomen tunkkaisesta ilmapiiristä on mukava päästä pois ja Vaalimaan jälkeen on ilmakin paljon helpompi hengittää.

Alueuutiset kertoivat juuri, että Vaalimaan lähistöllä Venäjän puolella on suuri metsäpalo. Niitä ei siellä yleensä sammuteta, joten se saattaa palaa viikkokausia.

En suosittele evp papille Venäjällä käyntiä lähi viikkoina, koska ilma saattaa olla varsin raskasta hengittää. Eihän sillä hänen ostamallaan 15 litran polttoainemäärällä tosin Lexuksella Venäjälle saakka pääsekään.

11.6.2011 11:16 Pauli Saarinen

Olin väärässä. Paavo Väyrynen ei pääse ministeriksi, koska Katainen jätti Keskustapuolueen ja Perussuomalaiset hallitusneuvottelujen ulkopuolelle. Nyt alkaa näyttää siltä, että hallitus syntyy ilman näitä puolueita.

Onhan Paavolla vielä pieni mahdollisuus. Jos hän äkkiä loikkaa Vihreisiin ja tiukasti vaatii, että hänelle kuuluu ministerin paikka, niin hallitustie voi vielä aueta.

Kiirettä pitää, sillä Vihreillä on tänään puoluekokous, jossa valitaan muun muassa uusi puheenjohtaja. Jos Paavo nyt oikein kiirettä pitäisi, niin voisihan hän asettua Vihreiden puheenjohtajaehdokkaaksi ja päästä sitä kautta hallitukseen.

Minä olen huolestunut Paavon talouden romahtamisesta, kun ei ole kansanedustajan eikä ministerin paikkaa. Niin on Paavokin.

11.6.2011 14:47 Elisabeth Loven

Älä sure Väyrysen toimeentuloa. Luin jostain vaalien jälkeen että Paven eläke on noin 7000-8000 euroa kuussa. Sitten hänellä on Keminmaalla se hoitokoti mukuloille, missä on 40-paikkaa. Valtio tukee hänen bisnestään siellä suurilla summilla. Väyryseltä kysyttiin tv-ssä eikö se ole moraalitonta kun on ministeri ja saa valtiolta bisnes-tukea. Hän vastasi ei siinä mitään moraalitonta ole. Kyllä he ovat osanneet etunsa hoitaa. Väyrynen rakensi itselleen myös kirkon samalle tontille. Muistaakseni Pave sai siihenkin tukea. Pave järjestää kesäisin tapahtumia ja suulitansseja. Samoin hänellä on satoja marjapensaita. ja jos oikein muistan Pave saa maatalous tukea myös. Venäjän metsäpalot ovat Evgenia Hilden-Järvenperän mielestä yhdysvaltain sabotaasia.

11.6.2011 19:41 Pauli Saarinen

Saahan maanviljelijä Björn Wahlrooskin maataloustukea. Mikäli oikein muistan, hän on Suomen suurin maataloustuen saaja. Paavon tuet kalpenevat sen rinnalla.

Mikä olisi Paavon mielestä moraalitonta? Varmaankin se, ettei häntä aikoinaan valittu presidentiksi. Sanoi hävinneensä mediapelin vuoksi ja on taas pyrkimässä ehdokkaaksi.

Ehkä Paavo katuu ahneuttaan siellä omassa kirkossaan?

Kyllä Evgenia Neuvostoliitossa syntyneenä tietää, ettei humalaiset venäläiset koskaan vahingossa tulipaloja sytyttele. NATOn ja Yhdysvaltojen sabotaasia sen täytyy olla.

Putin voisi korruptiomiljardeillaan hankkia sinne sammutuskalustoa ja opettaa kansalaiset sitä käyttämään.

Jos Paavo olisi vielä ihan oikea ministeri eikä toimitusministeri, hän hankkisi kyllä sinne lähialuetukena sammutuskaluston, ettei Putinin tarvitse tuhlata omia taskurahojaan.

11.6.2011 21:45 Pauli Saarinen

Evp pappi on jälleen kirjoittanut päiväkirjaansa kokonaisen päivän tauon jälkeen. Tällä kertaa aiheena oli Venäjän itsenäisyyspäivä. Boris Jeltsin voitti 12. kesäkuuta 1991 Venäjän presidentinvaalit ja tätä päivää on kutsuttu Venäjän valtiollisen suvereniteetin päiväksi.

Evp pappi oli laittanut päiväkirjaansa juhlapäivän kunniaksi paljon musiikkielokuvia. En minä oikein niistä, kun siellä ei ollut yhtään ortodoksista kirkkolaulua, vaikka päiväkirjan pitäjä on pappi.

Ei sitä päiväkirjaa voi muutenkaan kauan lukea, kun pappi aina paheksuu, että joku on lukenut hänen tekstiään. Hän mitta kellolla aikaa kauanko kukin luki ja kirjoittaa tiedot seuraavaan päiväkirjaan.

Koska kysymyksessä oli Venäjän itsenäisyyspäivän juhlakirjoitus, pappi ei kirjoittanut mitään Anton-pojasta.

Evp pappi oli kuitenkin saanut juhlakirjoitukseensa mahtumaan maininnat Suomen evankelisluterilaisen kirkon patologisesta russofobiasta, suomalaiskansallisesta patologisesta ryssävihasta, Finrosforumin, ProKarelian ja Kavkaz Centerin perversioista ja sadismista sekä Suomen ala-arvoisesta mediasta.

Mielestäni kyseiset järjestöt eivät olleet vaikuttamassa Venäjän itsenäistymiseen, joten en ymmärrä, miksi ne on mainittu tässä juhlakirjoituksessa. Sen sijaan esimerkiksi Janajevin juntalla saattoi olla merkitystä itsenäistymiseen, mutta sitä ei ole mainittu.

11.6.2011 23:10 Elisabeth Loven

Olisko jumaluusopin tohtori saanut tänään lämpö halvauksen? Tuo on aika vakavaa jos unohti Antonin mainita, vaikka tänään on Antonin löytymisestä 3-vuotta. Tässä tulee oikein kauhu päälle onkohan dosentilla kaikki hyvin? Luulisi dosentinkin muistelevan, jos venäjällä on merkkipäivä 12.6. Oliko niin, että Janajevi siirtyi tässä muinoin laulukuoroon? Sananlaskussa sanotaan, vanhurskaan tavara ei katoa. Siellä myös sanotaan, uskovaisten tavara on yhteistä. mutta Venäjällä kaikki on toisin. Nostamme huomenna Jeltsinille maljan.

12.6.2011 19:09 Pauli Saarinen

Kyllä evp pappi yleensä Anton-pojan muistaa ja rukoilee Rimma Salosen puolesta.

Evp pappi sanoo kesäkuun 12. päivän olevan Venäjällä kansallinen juhlapäivä. Hän toteaa, että juhlaa on kutsuttu erheellisesti Venäjän valtiollisen suvereniteetin päiväksi. Vuonna 1998 Boris Jeltsin ehdottikin poistettavaksi itsenäisyys-sana (suvereniteetti) juhlan nimestä: nyt nimi oli yksinkertaisesti Venäjän päivä.

Kysymyksessä on tietysti ollut hirveä erhe, että aivan itsenäisyyspäiväksi on kutsuttu. Kyllä sellainen erhe on korjattava, mutta ei se päivä siitä miksikään muutu.

Dosentti ei tällaisia päiviä muistele. Hänelle vain suuren isänmaallisen sodan voiton päivä merkitsee jotakin. Päivä, jolloin liittoutuneet nujersivat Hitlerin.

Tietosi pitävät paikkansa, kuten aina. Janajev siirtyi laulukuoroon viime syksynä. Wikipediassa sanotaan: ”Gennadi Ivanovitš Janajev (ven. Геннадий Иванович Янаев), 26. elokuuta 1937 – 24. syyskuuta 2010”.

12.6.2011 19:52 Pauli Saarinen

Kävin tänään, Helsinki päivänä, nostamassa maljan Antonin löytymisen 3-vuotisjuhlapäivän ja Jeltsinin itsenäisyysjulistuksen kunniaksi oikein Kappelin terassilla. Se on Helsingin keskustassa lähellä Runeberg-vainaan patsasta.

Siellä lavalla, missä Harri Rautiainenkin soitti, oli tänään oikein vahvistettu trio (6 henkeä) soittamassa Antonin löytymisen 3-vuotispäivän kunniaksi. Hiukan oli liikaa desibeliä ilmassa, mutta soittajat selvästi iloitsivat Antonin löytymisestä.

Vähän taas huolestuin, etteivät siinä Kappelin terassilla ota liikaa sitä ultraviolettia, kun säätiedotuksissa jatkuvasti varoitetaan siitä.

13.6.2011 09:24 Harri Rautiainen

Minä puolestani vietin Antonin löytymisen 3-vuotisjuhlapäivää maaseudun helteissä. Eilen illalla ukkossateen myötä säätila kääntyi jatkuvaksi tihkusateeksi. Edessä lienee paluu urbaaniin ympäristöön.

13.6.2011 12:53 Pauli Saarinen

Antonin löytymisen 3-vuotisjuhlakonsertissa esiintynet olivat aika nuoria poikia. Niillä oli hirmuiset vahvistimet ja nuppi kaakaossa, joten desbeliä oli ilmassa hiukan liikaakin.

Sax4Fun voisi noilla suurlavoilla, kuten Esplanadin puistossa esiintyessään kiinnittää huomiota kuuluvuuteen. Sinne Kappelin terassille ei kuulunut liikenteen ja muun melun vuoksi oikein hyvin. Kun siirryin istumaan kunniapaikalle eturiviin, kuuluvuus oli hyvä ja musiikki nautittavaa.

13.6.2011 17:38 Elisabeth Loven

Minä taas vietin Helsinki päivää ja Antonin löytymispäivää, lukemalla Saarisen ja Rautiaisen kaikki blogi kirjoitukset. Kyllä teillä, samoin Veikko Saksilla ja Tynkä-Karjalan Antilla on mahtava määrä tietoa karttunut. ja huumori mukana, niitä on mukava lukea. Kiitokset teille kaikille. Minusta tuntuu ettei Saarinen usko, että olin Espalla kuuntelemassa Rautiaisen ja kumppanien soittoa. Kyllä minä olin. Muistaakseni yksi kappale oli, sä kaunehin oot.... Viime perjantaina olin kuuntelemassa kun poliisien soittokunta marssi Espan puistoa molemmin puolin ja soitti musiikkia ja kaksi ratsupoliisia johti hevosten selästä kulkuetta ja toinen heistä oli naispoliisi. Kyllä kesäinen Helsinki on todella kaunis kaupunki. ja maalaistyttö näki elävän hevosen, on muuten aika harvinainen näky nykyään.

13.6.2011 18:00 Pauli Saarinen

Elisabeth, kyllä minä sen uskon, että olit kuuntelemassa Rautiaisen ja kumppaneiden soittoa. Kun emme ole koskaan tavanneet, en tietenkään voinut tunnistaa.

Siellä oli tutujakin, mutta en havainnut heitäkään, kun istuin melkein eturivissä.

Poliisien soittokunnan esiintymisestä näin ilmoituksen, mutta se jäi jotenkin väliin ja jälkeenpäin harmitti. He soittavat hienosti ja ratsupoliisit ovat todella taitavia käsittelemään hevosiaan.

Ne hevoset eivät tosin aina oikein kunnioita ympäristölainsäädäntöä. Haitanneeko tuo, kun poliisikaan ei niitä nuhtele?

13.6.2011 21:33 Elisabeth Loven

Venäjällä tulee varmasti uusi kansallispäivä. Rimma Salonen täyttää ensikuussa 50-vuotta. Muistaakseni 20.7. Venäläiset julistavat sen varmaan pyhimyksen päiväksi.

15.6.2011 13:13 Reija Hirn

Marttyyri se Rimma varmaan onkin jo omasta mielestään.:)

Meillä saisi katsella hevosia kyllikseen, minulla on koko perhe,isä, äiti ja lapsihevonen. Huomenna välitys tuo kesäporsaat, joilla on nimet jo valmiina, Abdullah ja Muhamed. Seuraavan kesän porsaiden nimeksi veikkaisin jo Juhaa ja Johania.

15.6.2011 14:07 Elisabeth Loven

Mikä niiden hevosten nimi on? Porsaiden nimi on ihan ok. Kyllä minulla maalaistytöllä oli mahtavaa nähdä ihan oikea hevonen, ja viellä Helsingissä. On ne muuten uljaan näköisiä otuksia. Onhan se päivänselvää, että Rimma on marttyyri, ainakin omasta ja venäläisten mielestä.

15.6.2011 16:35 Pauli Saarinen

Minusta tuntuu, että Sastamalassa (ent. Vammala, vapaasti ruotsiksi Invaliditet) toiminut Pyhittäjäisä Serafim Sarovilaisen muistoyhdistys ry julistaa Rimma Salosen pyhimykseksi.

Yhdistyksen ydinjoukko on koostunut venäläisistä naisista. Heidän hengellisenä johtajanaan on ollut Moskovan tieniolla omaa kirkkoaan pitävä Aleksei -niminen pappi.

Tämän papin luona monet yhdistyksen naiset ovat käyneet sielujaan hoidattamassa ja saamassa neuvoja myös kaikkeen toimintaan. Aleksei on vieraillut myös Suomessa.

Saamani luotettavan tiedon mukaan yhdistyksen puheenjohtajana ja Rimma Salosen henkilökohtaisena avustajana ennen Hildén-Järvenperää toiminut venäläissyntyinen Tatjana Kuusisto on nykyisin luopunut puheenjohtajuudesta ja toimii bussikuskina Tampereella.

15.6.2011 16:52 Marja Saraskari

Tatjana Kuusistokin saattaa olla pyhimys.

Harvalle kuolevaiselle on mahdollista olla virallisesti kirjoilla kahdessa maassa yhtaikaa. Kuusisto oli kirjoilla sekä Moskovassa että täällä Suomessa.

15.6.2011 17:10 Reija Hirn

Tampereella asuessani tunsin yhden hihhulityyppisen Ludmilan, joka oli perustamassa tällaista suljettua pientä ortodoksiseurakuntaa. Voi olla kyse samasta jengistä.

Elisabetille: hevosten nimet ovat Jade ja Ukkoralli, pienellä ei vielä ole nimeä.

15.6.2011 17:30 Pauli Saarinen

Marja Saraskari 15.6.2011 16:52 ”Tatjana Kuusistokin saattaa olla pyhimys. Harvalle kuolevaiselle on mahdollista olla virallisesti kirjoilla kahdessa maassa yhtaikaa. Kuusisto oli kirjoilla sekä Moskovassa että täällä Suomessa.”

Tavalliselle kuolevaiselle se on luonnollisesti mahdotonta, mutta Venäjällä kaikki on toisin.

Papeillekin kaikki on mahdollista. Evp pappi kertoi muuttaneensa Vantaalle, koska hän pelkää tšetšeeniterroristeja.

Pappi sanoi kuitenkin eduskuntavaaleissa äänestävänsä Helsingissä ehdolla ollutta Rimma Salosta ja oli itse ehdolla Helsingissä.

Onkohan evp pappikin kirjoilla Vantaalla, Helsingissä ja Pietarissa?

15.6.2011 18:47 Pauli Saarinen

Moskovan ja koko Venäjän patriarkka Kirill varmaan julistaa ortodoksiseen kirkkoon kuuluvan ihmisoikeusaktivisti Johan Bäckmanin autuaaksi.

Patriarkka lienee kiitollisuudenvelassa Putinille ja Medvedeville, kun he ovat antaneet kirkon pitää kirkkonsa ja muunkin omaisuutensa.

On ollut mukavaa katsella, kun entinen KGB-mies Putin ja presidentti Medvedev käyvät yhtenään ortodoksisessa kirkossa ristiä suutelemassa.

Vuoden 1929 jälkeen Neuvostoliitossa alkoi laajamittainen uskontojen vainoaminen. Valtaosa eri uskontojen papistosta joko lähetettiin vankileireille tai teloitettiin.

Toisen maailmansodan aikana uskontojen vaino laimeni. Valtion uskonnonvastainen asenne ei ratkaisevasti muuttunut.

15.6.2011 18:33 Elisabeth Loven

Olen keskustellut lahkosta eroon päässeiden kanssa. Täytyy sanoa uskomatonta touhua. Kysyin jopa sellaista asiaa, kun kävitte Moskovassa isä Aleksilla sieluanne hoidattamassa, yksitellen isä aleksi otti hoidettavat käsittelyyn, liittyikö siihen seksi. Vastaus oli hyvin mahdollista. Sielua hoidettiin ylä- ja alapäästä. Siihen en saanut vastausta, kumpi päähoito tehosi paremmin.. Kaikkein pahin oli tosiaan Tatjaana Kuusisto. Hän määräsi Rimman muuttamaan venäjälle. Isä Aleksin kanssa. Kuusisto oli saattamassa Rimmaa ja Antonia Moskovan junaan kahden muun venäläisen kanssa 4.3.2008 Tampereen rautatie asemalla. Kun Paavo soitti Kuusistolle ja kysyi, missä Anton ja Rimma ovat venäjällä, hän ei mukamas tiennyt mitään, vaikka hänen Moskovan osoitteesta oli kutsu tullut. Minulle on jopa kerrottu, että Kuusisto olisi ollut tai mahdollisesti on edelleen fsb -hommissa. Kummastelen edelleen tai olen ihmetellyt koko ajan, miksei Kuusistoa ja hänen apureitaan ole tuomittu missään oikeuden käynneissä. Kuusisto on tehnyt Paavosta aikoinaan monta tutkintapyyntöä mitkä eivät ole johtaneet mihinkään. Dosentti on tehnyt Paavosta ja Paavon siskosta tutkinta pyynnön uskonrauhan rikkomisesta ja kansankunnan kiihottamisesta. En oikein tiedä, mikä siinnä tutkinta pyynnössä oli marssi järjestys, mutta syyttämättä jätetty päätös tuli valtakunnansyyttäjävirastosta joulukuussa 2009. Kaikkein koomillista oli, ettei Paavon sisko ei tiennyt koko asiasta mitään, ennen kuin valtakunnansyyttäjävirastosta tuli kirje syyttämättä jätetty. Siis näin meillä, mutta venäjällä kaikki on toisin.

15.6.2011 20:32 Pauli Saarinen

Elisabeth, kertomuksesi Tatjana Kuusistosta ja isä Aleksista on yhtäpitävä niiden tietojen kanssa, jotka olen kuullut erittäin luotettavilta tahoilta.

Olen ollut selvillä Tatjana Kuusiston osuudesta taustahahmona, kun Rimma Salonen muutti Anton-pojan kanssa Venäjälle. Tiesin myös, että Kuusisto valehteli Paavo Saloselle, ettei tiedä, missä Rimma ja Anton ovat.

Jos Tatjana Kuusisto on oikeudessa todistajana esittänyt vääriä tietoja, hänet olisi pitänyt laittaa syytteeseen perättömästä lausumasta tuomioistuimessa.

Jos todistaja tai asiantuntija tuomioistuimessa, antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan, hänet on tuomittava perättömästä lausumasta tuomioistuimessa vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. (Rikoslaki 15 luku 1 §)

Tiedän yhden Tatjana Kuusiston Paavo Salosesta tekemän tutkintapyynnön, joka ei johtanut mihinkään. En tiennyt, että niitä on ollut useita.

En tiennyt sitäkään, että dosentti on tehnyt Paavo Salosesta ja hänen siskostaan tutkinta pyynnön uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyttämättä on jäänyt sekin.

Esitutkintaviranomaiselle väärän tiedon antanutta voidaan epäillä väärästä ilmiannosta.

Joka antaa esitutkinta- tai muulle viranomaiselle taikka tuomioistuimelle väärän tiedon ja siten aiheuttaa vaaran, että ilmiannettu joutuu syytteeseen tai tuomitaan rangaistukseen tai muuhun rikosoikeudelliseen seuraamukseen virheellisin perustein, on tuomittava väärästä ilmiannosta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. (Rikoslaki 15 luku 6 §)

15.6.2011 21:41 Elisabeth Loven

Dosentin tekemä tutkintapyyntö oli múistaakseni yli 80-sivuinen. mutta kertokaa vaatimattomalle maalaistytölle mitenkä Paavo ja hänen siskonsa liittyvät uskonrauhan rikkomiseen ja kansankunnankiihottamiseen. mitä nuo oikein suomeksi tarkoittaa.

15.6.2011 21:18 Marja Saraskari

On oikeastaan hyvä, ettei Kuusistoa vastaan ole kukaan nostanut syytettä, vaikka aihetta olisikin. Niin mieletöntä tämä syytepiirileikki on.

Dosentti nosti kanteen Jörn Donneriakin vastaan Kerttu Nuortevan, venäläisen desantin, kunnianloukkauksesta elokuvassa Kuulustelu.

Donner oli vähän hämmästynyt. Sanoi jotakin pirullista, ja kanne vedettiin takaisin.

16.6.2011 14:43 Pauli Saarinen

Dosentti on tehnyt poliisille niin paljon rikostutkintapyyntöjä, että kukaan ei pysy perässä. Tarkoitus on ilmeisesti siirtää kaikki keskustelu blogeista oikeussaleihin.

Dosentti piti viime vuonna Venäjällä nuorisolle esitelmän strategiastaan. Strategiaan kuuluivat blogikirjoitukset, mielenosoitukset, kansainväliset "konferenssit" ja rikosilmoitukset.

Dosentti unohti mainita esiintymiset Venäjän televisiossa ja lehdistössä.

16.6.2011 09:00 Marja Saraskari

Elisabeth
”mitenkä paavo ja hänen siskonsa liittyvät uskonrauhan rikkomiseen ja kansankunnankiihottamiseen...”

Ei varmasti yhtään mitenkään. Tässä Suomen ja Venäjän välisen yhteisymmärryksen ja yhteistyön rakentamisessa on vain käytetty kaikkia mahdollisia keinoja. Dosentilla on oma metodinsa: käräjöimällä hyvä tulee.

16.6.2011 15:12 Pauli Saarinen

Dosentin strategiaan kuuluu:
1 Tehdään poliisille tutkintapyyntö ja kerrotaan heti blogissa, että poliisi epäilee henkilöä NN rikoksesta.
2 Jos syyttäjä tekee päätöksen tutkimatta tai syyttämättä jättämisestä, niin asiasta vaietaan.
3 Jos asia etenee tuomioistuimeen, kerrotaan hyvissä ajoin ennen oikeudenkäyntiä henkilöä NN epäiltävän raskaasta rikoksesta, josta voi seurata vuosia vankeutta.
4 Tuomioistuimen kokoontumista edeltävänä päivänä kerrotaan, että huomenna on tärkeä oikeudenkäynti, jossa on syytettynä henkilö NN.
5 Oikeuden istunnosta kerrotaan sopivasti tekstiä värittäen ja useilla valokuvilla varustettuna.
6 Kun asiasta tulee vapauttava tuomio, kerrotaan varsinkin venäläisessä mediassa suomalaisesta näytösoikeudenkäynnistä, jossa russofobinen tuomari vapautti NN:n.
7 Asiaa voidaan toistaa kuukausia tai vuosia blogeissa ja Venäjän mediassa, ikään kuin NN olisi ollut syyllinen.
Näin menetellen tekaistusta tutkintapyynnöstä saadaan aikaan vähintään seitsemän blogikirjoitusta. Blogeja voidaan julkaista myös venäjän ja englannin kielellä.

16.6.2011 16:14 Elisabeth Loven

Kyllä sitten on varmaa että Paavon, ja Paavon siskon uskonrauhan rikkominen ja kansakunnankiihottaminen tutkintapyyntö on ollut Venäjän mediassa. Mutta miten se on mahdollista että valtakunnansyyttäjänvirasto lähettää kirjeen, syyttämättä jätetty. Miksi se noin korkealle taholle meni? Miksi Paavon sisko ei tiennyt yhtikäs mitään. Häntä ei kukaan kuulustellut eikä kukaan ilmoittanut, että tälläinen asia on vireillä. Kyllä se dosentti on todella karmee ihminen. Jos oikein muistelen, olisiko myös Tatjaana Kuusisto ollut tässä takana. Mutta Mika Ilman ( voi olla että muistan nimen väärin) ja joku toinen mies henkilö kyseisestä virastosta kertoivat Johan Bäckmanin tehneen sen yhteisesti Tatjaana Kuusiston kanssa. Että näköjään ihmisestä tehtyjä tutkintapyyntöjä seilaa missä vain, henkilön itsensä tietämättä.

16.6.2011 18:15 Pauli Saarinen

Ei ole lainkaan kummallista, että poliisi tai syyttäjä eivät heti kerro rikoksesta epäillylle tutkintapyynnöstä. Julkisuuslain salassapitosäännökset sallivat tämän.

Tutkintapyyntö tulee epäillyn tietoon vasta sitten, kun poliisi tai syyttäjä sen sallii tai epäilty kutsutaan poliisikuulusteluun.

En minäkään saanut mitään tietoa Rimma Salosen Pirkanmaan poliisille jättämästä tutkintapyynnöstä, ennen kuin tuli syyttäjän päätös tutkinnan lopettamisesta. En ole vieläkään tuota tutkintapyyntöä nähnyt.

Tosin minun tapauksessani Evgenia Hildén-Järvenperä kailotti tiedon blogissaan kaikelle kansalle lain vastaisesti.

16.6.2011 14:49 Elisabeth Loven

Pitäiskö Suomeen perustaa yhdistys, Johan Bäckmanin uhrit ry.

16.6.2011 17:31 Marja Saraskari

Tuosta Paavoa ja hänen siskoaan koskevasta tutkintapyynnöstä en ymmärrä, miten se on valtakunnansyyttäjälle asti voinut mennä. Ehkä joku muu ymmärtää. Sehän tarkoittaisi sitä, että pyyntö on tullut Venäjältä?

16.6.2011 17:54 Pauli Saarinen

Minäkään en tunne asiaa niin hyvin, että osaisin sanoa, miksi asia on ollut valtakunnansyyttäjällä.

16.6.2011 18:01 Pauli Saarinen

Ei ehkä pelkästään Johan Bäckmanin uhrit ry.

Voidaan laajentaa Suomen antifasistisen komitean uhrit ry:ksi. Jos siitä käytetään lyhennettä Safkan uhrit, asia vaikuttaa tosin aivan liikaa ruokamyrkytyksen uhreilta.

16.6.2011 18:51 Elisabeth Loven

Oikein hyvä ehdotus. Hyväksytään nimi Suomen antifasistisen komitean uhrit. ry. Olisi muuten aika tietää paljonko niitä uhreja on. Olen muuten nähnyt myös viestejä, joita Bäckman lähetti Paavon siskolle. Yksi viesti oli suoraan pyyntö, että Paavon sisko vaikuttaisi asiaan, kun Simo Pietiläinen oli tehnyt Bäckmannista tutkintapyynnön. Siinä dosentti toivoo että Pietiläinen tulisi järkiinsä. ja jatkaa, mitä hyötyä minulla on vuositolkulla riidellä Pietiläisen kanssa oikeudessa takakontti asiasta.

16.6.2011 19:27 Marja Saraskari

”mitä hyötyä minulla on vuositolkulla riidellä... oikeudessa”
- Selväjärkisyyden hetki?

16.6.2011 20:01 Elisabeth Loven

Dosentti ei ole tottunut, että häntä kukaan oikeuteen haastaa, vaan se on hänen oikeutensa piinata ihmisiä tutkinta pyynnöillä ja oikeudenkäynneillä.

16.6.2011 20:46 Pauli Saarinen

On tietysti dosentille valtava järkytys, jos joku uskaltaa haastaa hänet oikeuteen, koska vakiintunut käytäntö on ollut toisin päin.

16.6.2011 19:57 Pauli Saarinen

Olisi todella mielenkiintoista selvittää Suomen antifasistisen komitean uhrien lukumäärä, koska niistä on vain karkea sormituntuma.

Tiedän Bäckmanin yrittäneen saada Simo Pietiläistä perumaan tutkintapyyntönsä. Kun Pietiläinen sanoi hänelle, että julkinen anteeksipyyntö Venäjän ja Suomen viestimissä voisi helpottaa tilannetta, pyytely loppui. Syntyi uusi kirjoitus "En voi enää vaieta".

Dosentilla on ollut tilapäinen häiriö, jos hän on sanonut, että mitä hyötyä hänellä on vuositolkulla riidellä Pietiläisen kanssa oikeudessa. Hän on jatkanut riitelyä julkisuudessa entiseen tapaan. Pietiläinen on ollut hiljaa.

16.6.2011 20:50 Elisabeth Loven

Yhdessä viestissä oli että saahan ilmoituksia tehdä. Tarkoittaa varmasti tutkintapyyntöjä. Kun Paavon sisko ihmetteli hänelle asiaa, ja ne voi myös perua jos haluaa. Yhdessä viestissä dosentti ilmoittaa, sitä Tatjanaa ei edes syytetty avunannosta. Dosentti tietysti pelkää että hänet voidaan tuomita Pietiläisen jutussa. Siksi alentui jopa pyytämään Paavon siskolta apua. Apua ei tullut eikä tule. Vielä kyllä ihmettelen sitä syyttämättä jätetty, mikä tuli valtakunnansyyttäjänvirastosta joulukuussa 2009, miksi se asia siellä oli.

16.6.2011 22:14 mikis m

Dosentti on jo niin tunnettu hahmo, sekä meillä että muualla, että eikös jo voisi Hänelle pystyttää ratsastajapatsaan? Ehdottaisin, että se edustaisi tiukkaa sosialistista realismia á la Kuikka Koposen hengessä. (Hänhän ratsasti pollella vähän erikoisella tyylillä.) kts.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kuikka_Koponen

16.6.2011 23:09 mikis m

Jos vielä saa hevostella niin sanoisin että... tuosta poikaparista (Bäckman/Molari) niin Juha on enemmän don Quijote ja Johan taas Sancho Panza. Ps. Niinhän Putinkin on alentunut ratsastamaan Aasilla. Ja antaa Dmitri Anatoljevitš Medvedevin taluttaa Venäjää suitsista. Toistaiseksi.

17.6.2011 00:48 Pauli Saarinen

Elisabeth, kysyit: ”Kertokaa vaatimattomalle maalaistytölle mitenkä Paavo ja hänen siskonsa liittyvät uskonrauhan rikkomiseen ja kansankunnankiihottamiseen. Mitä nuo oikein suomeksi tarkoittaa.”

Rikoslain (39/1889) 17 luvun10 § Uskonrauhan rikkominen
Joka
1) julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, tai
2) meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta,
on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Rikoslain (39/1889) 11 luku 10 § Kiihottaminen kansanryhmää vastaan
Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

17.6.2011 10:21 Elisabeth Loven

Kiitos Pauli, oli selkeä kirjoitus. Mitä pitää sisällään uskonrauhanrikkominen ja kansankunnankiihottaminen.

17.6.2011 10:42 Pauli Saarinen

Sitä minä en vieläkään osaa sanoa, miksi valtakunnansyyttäjä käsitteli asiaa. Usein valtakunnansyyttäjä ottaa käsiteltäväkseen kansainvälisiä tai muuten periaatteellisesti tärkeitä asioita.
Olen sitä mieltä, että kaikki Paavo Salosen ja hänen sisarensa asiat ovat periaatteellisesti tärkeitä, mutta olisiko se voinut olla syy?

Toinen vaihtoehto on kansainvälisyys. Pyhittäjäisä Serafim Sarovilaisen muistoyhdistykseen kuului paljon venäläisiä naisia. Moskovan lähellä omaa kirkkoaan pitävä isä Aleksi oli myös sekaantunut juttuun.

17.6.2011 11:16 Elisabeth Loven

Saan ne paperit pian käyttööni, ehkä jo huomenna mutta niitä on kuulema 84-sivua luen ne, Siellä on myös venäjänkielistä, jota en ymmärrä. mutta tärkein on tietenkin jos selviäisi miksi valtakunnansyyttäjänvirasto tutki asiaa.

17.6.2011 17:35 Elisabeth Loven

Kyllä nyt on tullut dosentilla ja Tatjaana Kuusistolla paha moka, kun ovat tehneet tutkinta pyynnön Paavoa ja siskoa kohtaan, esim uskonrauhan rikkominen 1.3.2008 Sastamala ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan 1.3.2008 Sastamala. Paavon sisko ei ole koskaan käynyt Sastamalassa. Olen aina tiennyt että sisarukset ovat aikaan saavia, mutta se että ovat jo 4-päivää aikaisemmin syyllistyneet edellä mainittuihin tekosiin kuin Anton kaapattiin. Anton kaapattiin 4.3.2008. Mistähän dosentti Bäckman ja Tatjaana Kuusisto tiesivät 4-päivää aikaisemmin kun Anton katosi että sisarukset rikkovat uskonrauhaa ja kiihottavat kansanryhmää. Sisarukset eivät edes tavanneet kuukausiin ennen eikä jälkeen. Valtakunnansyyttäjänvirastosta kerrottiin miksi asia on tullut heille. Syynä oli että asia oli ollut mediassa. Tämä asia ei ole koskaan ollut mediassa. eikä asianomaiset itse tienneet asiasta mitään.. Anton kaapattiin siis 4.3.2008 ja vasta ensimmäinen juttu Antonista oli lehdissä muistaakseni 5.4.2008. mutta kiihottaminen tapahtui siis runsas kk aikaisemmin. Esitutkinta lopetetaan prosessuaalisella perusteella. Kaikki sekamelska on mahdollista kun dosentti on asialla. Olehan dosentti tarkempi seuraavalla kerralla päivämääristä. Näin meillä, mutta venäjällä kaikki on toisin. Vieläkin vaatimaton maalaistyttö ihmettelee mitä uskonrauha ja kiihottaminen kuuluu lapsikaappaukseen.

18.6.2011 15:55 Pauli Saarinen

Elisabeth Loven 17.6.2011 17:35 ”Paavon sisko ei ole koskaan käynnyt Sastamalassa”

En tiedä, onko Paavo Salonen käynyt, mutta hän on ilmeisesti aika kovaääninen. Ehkä Paavon ääni on kaikunut Kokemäeltä saakka Saastalamaan ja häirinnyt Tatjana Kuusiston uskonrauhaa.

Dosentti ei muutenkaan nojaudu kovin tarkasti tosiasioihin tutkintapyyntöjä tehdessään. Pääasia on, että hän voi heti pyynnön jätettyään kirjoittaa Safkan tai omaan blogiinsa, että poliisi epäilee NN:ää raskaasta rikoksesta.

Ei poliisi epäile mitään. Poliisi tutkii, olisiko syytä epäillä. Syyttäjä saattaa epäillä. Mikäli epäilykselle on painavat syyt, syyttäjä saattaa siirtää asian tuomioistuimen käsiteltäväksi.
Tuomioistuin ratkaisee, onko NN syyllistynyt rikokseen. Tuomioistuimen päätöksestä voi olla eri mieltä ja valittaa ylempään oikeusasteeseen.

Kaikki sekamelska on mahdollista kun dosentti on asialla.

Venäjällä kaikki on toisin.

19.6.2011 03:54 Marja Saraskari

Venäjällä kaikki on toisin, se on totta.

Suomessa on kuitenkin syytä kunnioittaa jokaisen ihmisen persoonaa.
Myös Bäckmanin.

Vaikka hän tekeekin Suomesta kauhukuvan Venäjällä, meidän ei tarvitse tehdä kauhukuvaa Bäckmanista täällä Suomessa.
Naurattaa kyllä.

19.6.2011 09:51 Pauli Saarinen

Marja Saraskari 19.6.2011 03:54 ”Suomessa on kuitenkin syytä kunnioittaa jokaisen ihmisen persoonaa. Myös Bäckmanin.”

Olen pyrkinyt korostamaan, ettei sillä ole merkitystä kuka tekee, vaan mitä tekee.
Venäjällä kaikki on toisin. Safkistit eivät ole kiinnostuneita siitä, mitä joku sanoo, vaan kuka sanoo. Sanojan tausta pyritään selvittämään tarkoin. Jos sieltä löytyy safkistien mielestä jotakin negatiivista, se tuodaan esiin suurin kirjaimin.

Hyvä esimerkki on evp pappi Juha Molarin vastaus kurinpitoasiamiehen hänelle vaatimaan kurinpitorangaistukseen:

”P. Michaelin loosin vapaamuurari, entinen sotilaslakimies, nykyään Mikkelin kaupungin lakimies varatuomari Ari Liikanen on tehnyt Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kurinpitoasiamiehenä vaatimuksen kurinpitorangaistuksesta Juha Molaria vastaan.”

Molari ei kerro, mitä vaaditaan, vaan kuka vaatii.

Marja Saraskari 19.6.2011 03:54

”Vaikka hän tekeekin Suomesta kauhukuvan Venäjällä, meidän ei tarvitse tehdä kauhukuvaa Bäckmanista täällä Suomessa.”

Suomalaisten silmissä dosentti Bäckman on pelle. Venäjällä jotkut arvostavat häntä Suomi-asiantuntijana ja ”ihmisoikeusaktivistina”.

Kauhistuttavaa asiassa on se, että dosentti Bäckman tekee vuodesta toiseen julmia ja sattumanvaraisia ihmiskokeita viattomilla lapsilla ja saattaa pilata heidän tulevaisuutensa. Eräänlainen tohtori Mengle.

19.6.2011 11:48 Elisabeth Loven

Kyllä minä pidän dosentti Bäckmania ja muita Safkaan kuuluvia vaarallisena. Perjantaina kun soitin ja pyysin lähettään sähköpostiin, valtakunnansyytttäjänviraston päätökset, syyttämättä jätetty. Sain päätökset, mutten niitä yli 80-liitettä, mitkä tässä asiassa on mukana. Keskustelin puhelimessa naishenkilön kanssa, hän vaan totesi että dosentti Bäckman on uuttera henkilö. Tarkoittaa luultavasti että siellä muitakin dosentin aikaansaannoksia tutkinnassa. Ja mitä ne 80-liitettä pitävät sisällään? Yksi päättömistä kirjoituksista, minkä olen löytänyt koneeltani, on Sven Laakson nimellä kirjoitettu v-2009 käymälä. Muistaakseni se oli kesäkuussa, jossa kirjoittaja kertoo Paavon siskon tehneen venäjän vastaista työtä, virosta käsin vuosikymmenien ajan ja ilman tätä suurta suunnitelmaa tuskin Anton olisi edes syntynyt. Jakelu viron ja suomen ulkoministerit ja muu poliittinen taho. Minulle kerrottiin, että tämä kyseinen herra kuuluu safkaan ja on nimeltään Nummela. Etunimeä en muista. Kyseinen sisko ei itse tiennyt tehneensä venäjän vastaista työtä, virosta käsin.

19.6.2011 14:39 Pauli Saarinen

Melko paljon Sven Laakso, jota ystäväni kutsuvat Janne Nummelaksi, on kirjoittanut huusissaan vuonna 2009 Anton-pojan asioista:

18.10.2009 Onko Anton-poika Nato-työväline?
http://kaymala.blogspot.com/2009/10/onko-anton-poika-natotyovaline.html

9.6.2009 Miten Anton-pojan tapaus vahingoittaa Suomen ja Venäjän suhteita?
http://kaymala.blogspot.com/2009/06/miten-anton-pojan-tapaus-vahingoitta...

5.6.2009 Spektaakkelin yhteiskunta toimii
http://kaymala.blogspot.com/2009/06/tyhmempikin-alkaa-vihdoin-tajuta-mis...

28.5.2009 Anton-pojan tapaus
http://kaymala.blogspot.com/2009/05/anton-pojan-tapaus.html

23.5.2009 Aleksander Stubbin rikostutkinta
http://kaymala.blogspot.com/2009/05/tutkintapyynto-aleksander-stubbin.html

22.5.2009 Johan Bäckmanin toiminta uhrikriisinä
http://kaymala.blogspot.com/2009/05/johan-backmanin-toiminta-uhrikriisin...

19.5.2009 Tärkeimmän suomalaisen sananvapauden puolustajan suu tukittiin Uudessa Suomessa. Uusi Suomi sulki suosituimman eurovaalibloginsa
http://kaymala.blogspot.com/2009/05/tarkeimman-suomalaisen-sananvapauden...

19.6.2011 14:49 Pauli Saarinen

Tässä vielä Sven Laakson uudempaa taiteellista huussituotantoa vuosilta 2010-2011:

6.3.2011 Jo näissä eduskuntavaaleissa
http://kaymala.blogspot.com/2011/03/jo-naissa-eduskuntavaaleissa.html

12.6.2010 Anton-poika, Robert Rantala ja mummot
http://kaymala.blogspot.com/2010/06/anton-poika-robert-rantala-ja-mummot...

10.6.2010 FINROS-FORUM
http://kaymala.blogspot.com/2010/06/finros-forum.html

5.5.2010 Saatanan orjat Stubb ja hänen verettömät veljensä
http://kaymala.blogspot.com/2010/05/saatanan-orjat-stubb-ja-hanen.html

2.5.2010 Vappuasiaa ritaridosentilta
http://kaymala.blogspot.com/2010/05/vappuasiaa-ritaridosentilta.html

19.6.2011 12:31 Elisabeth Loven

Nyt löysin kyseisen kirjoituksen uudestaan. Antonin syntymä on liitetty natoon. Voi hyvä jumala tai
joku muu vanha mies, kuinka jollain ihmisellä voi olla noin vilkas mielikuvitus. Kyseinen kirjoitus on samaa tasoa kuin aikoinaan se juttu, kun Rimma selitti jossain lehdessä Antonin kaappauksen jälkeen, että meillä on Paavon kanssa 2-yhteistä lasta ja sovimme Paavon kanssa että vanhin jää isälle ja hän muuttaa Antonin kanssa venäjälle. Rimma tuli Paavolle raskaaksi siis noin 4-vuotta aikaisemmin kun oli Paavoa edes nähnyt. Tästä voisi venäjän lapsiasiamieskin. Putin ja ulkoministeri olla todella ylpeitä. Suomalaisilta naisilta ei moinen onnistu. mutta venäjällä kaikki on toisin.

19.6.2011 15:04 Pauli Saarinen

Rimma Salosen muisti saattoi hiukan pätkiä lehtijutussa. Hän oli varmaan unohtanut toisen poikansa olevan hänen edellisestä avioliitostaan venäläisen miehen kanssa.

Sikäli Rimma Salosen lehtijuttu piti paikkansa, että Rimma jätti vanhemman poikansa rahattomana ja asunnottomana heitteille Suomeen, lähtiessään Anton-pojan kanssa Venäjälle. Paavo Salonen joutui ottamaan tämän pohjan ”huoltoonsa” ja hankkimaan pojalle ruokaa ja asunnon.

Venäjällä kaikki on toisin.

20.6.2011 11:34 Elisabeth Loven

Kiitos Pauli huussin kirjoituksista, en olisi niitä ikinä itse löytänyt. Nyt dosentilla on uusi titteli ritaridosentti ja hänen suuruutensa. Hänen itsensä antamia. Olen miettinyt tätä Rimman julkisuushakua Venäjällä ja aina uusia tempauksia, että päästään uutisiin. Olen itse tullut siihen tulokseen että Rimmalle avattu ( Johan Bäckmanin) nimellä Nordea-pankkiin tili johon venäläiset lähettivät Rimmalle avustusta tilin tiedot on julkaistu venäjällä laajasti. Saadaan aikaan Suomessa sählinkiä, ja kas kummaa taas venäläiset lähettävät rahaa. Me veronmaksajat elätämme rouva Rimmaa täällä ja maksamme hänen oikeuden käyntejään, Tili oli aluksi Anton Salosen pelastustilin nimellä, mutta Nordea ei hyväksynyt sitä. Dosentti laittoi tilin omalle nimelleen ja Rimma antoi valtakirjan dosentille. Tili on ollut kohta kaksi vuotta. Tuskinpa verottaja tai sosialiviranomaiset ovat pyytäneet nähdä tili tapahtumia. Tämä on oikein ovelasti suunniteltu tili on dosentin nimellä ja Rimma nostaa suomessa toimeentulotukea, asumistukea ym tukia. Minun tuttavani jotka osaavat venäjää ovat kertoneet jopa yhtä suurta autotehtaan johtajaa haastateltiin venäjän televisiossa Rimmalle avatusta pelastus tilistä, Hän lupasi suuren summan tälle tilille. Tämä on yksi syy miksi Rimman täyttyy olla otsikoissa, ettei venäjältä tuleva rahavirta loppu. Mielestäni suomen viranomaisten pitäisi lopettaa Rimman avustaminen suomessa. Tili on avattu v-2009 syys-lokakuussa.

23.6.2011 15:12 Pauli Saarinen

”Rimmalle avattu (Johan Bäckmanin) nimellä Nordea-pankkiin tili johon venäläiset lähettivät Rimmalle avustusta. Tilin tiedot on julkaistu venäjällä laajasti. … Tili on avattu v-2009 syys-lokakuussa.”

Minäkin muistan vuonna 2009 nähneeni tekstiä Anton Salosen pelastustilistä, jota Bäckman yritti avata Nordeaan. En muista, missä asiasta kerrottiin.

Poliisin Internet-sivuilla kerrotaan rahankeräysluvista.
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/0/0A14F93E322B026BC22571DA002EBE8...

Rahankeräys saadaan toimeenpanna vain viranomaisen antamalla luvalla (rahankeräyslupa).
Rahankeräys saadaan toimeenpanna varojen hankkimiseksi yleishyödylliseen toimintaan. Poikkeuksena yleishyödyllisyyden vaatimuksesta rahankeräys saadaan toimeenpanna myös varojen hankkimiseksi taloudellisissa vaikeuksissa olevan yksittäisen henkilön tai perheen auttamiseksi.
Rahankeräyslupa voidaan antaa Suomessa rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle, jolla on yksinomaan yleishyödyllinen tarkoitus. Lupa voidaan antaa myös tietyin laissa määritellyin edellytyksin Suomessa toimivalle rekisteröimättömälle yhteisölle, jolla on myös oltava yksinomaan yleishyödyllinen tarkoitus.

Rahankeräysluvan yksittäisen henkilön tai perheen auttamiseksi antaa keräyksen kohteen kotipaikan poliisilaitos. Lupa yksittäisen henkilön tai perheen auttamiseksi toimeenpantavaan rahankeräykseen voidaan antaa enintään kuuden kuukauden määräajaksi. Luvassa määrättyä rahankeräyksen toimeenpanoaikaa ei saa jatkaa.

Venäjällä kaikki on toisin.

23.6.2011 15:46 Elisabeth Loven

Tampereen poliisilaitos ei antanut dosentin pyytämää keräyslupaa. mutta venäjältä tuleva raha ei dosentin mukaan tarvi mitään lupaa. Tili on dosentin nimellä Nordea-pankissa, Rimma on antanut dosentille valtakirjan. Dosentti ilmoitti että keräys on venäläisten järjestämä. Tämä on selvää bisnestä, mellakoidaan Suomessa ja päästään Venäjällä uutisiin ja lehtiin ja rahaa tulee. Luulis riittävän myös Antonin elatus maksuihin. Olen myös ajatellut rahoittaako näillä myös Safka toimintaansa Antonin avulla. Asiasta Antonin pelastus tilistä kertoi ainakin ilta-sanomat ja muuten luin alkuviikosta netistä, olisko ollut ilta-sanomat sivuilta tästä asiasta. Tili avattiin syys-lokakuussa 2009. Venäjällä kaikki on toisin.

23.6.2011 16:11 Pauli Saarinen

Venäjällä kaikki on toisin.

23.6.2011 17:16 Pauli Saarinen

Rimma Salosen rahankeräyksestä oli kolme juttua Ilta-Sanomissa.

Kummastelen suuresti, mihin tarkoitukseen rahoja on kerätty, koska venäläinen sairaanhoitaja ja kosmetologi on käynyt kaikki suomalaiset oikeudenkäyntinsä maksuttomasti.
____________________
Rimma Saloselle avattu keräystili
Julkaistu: 15.10.2009 08:47, päivitetty: 15.10.2009 12:02
Suomalaisessa pankissa on avattu tili, jonne voi lähettää rahaa Rimma Saloselle, uutisoi Venäjän hallituksen lehti Rossiiskaja gazeta.
Tili on nimetty Anton Salosen vapautustiliksi ja pankkina on Nordea.
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/Rimma%20Saloselle%20avattu%20ker%C3%A4...
____________________
Bäckman: Keräystili Rimma Saloselle on Venäjän järjestämä
Julkaistu: 15.10.2009 11:37
Suomalaisessa pankissa avattu Anton Salosen vapautustili on Venäjän organisoima, kertoo dosentti Johan Bäckman.
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/B%C3%A4ckman%20Ker%C3%A4ystili%20Rimma...
_____________________
Rimma Salosen keräystilin jäädytyksestä uusi kohu Venäjällä
Julkaistu: 16.10.2009 16:18, päivitetty: 16.10.2009 18:36
Nordean aikomus sulkea Rimma Salosen hyväksi perustettu Anton Salosen vapautustili aiheutti jälleen uuden kohun Venäjällä perjantaina.
- Asia on kuitenkin nyt sovittu hyvässä hengessä Nordean kanssa ja tili jatkuu, kunhan sen nimeä muutetaan, kertoi dosentti Johan Bäckman IS:lle.
Tilin nimeksi oli merkitty: Anton Salonen. Vapautustili.
http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/rimma-salosen-keraystilin-jaadytykses...

23.6.2011 12:10 Pauli Saarinen

Rimma Salosen narsistinen henkilökohtainen avustaja ja ”ihmisoikeusaktivisti” Johan Bäckman ei luovuta.

Vaikka tilanne olisi kuinka heikko ja kaikki tosiasiat puhuisivat vastaan, hänen pitää saada julkisuutta ja mainetta Venäjän mediassa.

”Venäjän kansalaisen Rimma Salosen ja hänen poikansa Antonin asianajaja, vetosi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen, koska Suomen viranomaiset loukkaavat heidän oikeuksiaan.”
http://rimmasal.blogspot.com/2011/06/surun-paiva.html
http://antifasistit.blogspot.com/2011/06/surun-paiva.html
http://english.ruvr.ru/2011/06/22/52227219.html
http://en.rian.ru/world/20110622/164761841.html

23.6.2011 15:21 Elisabeth Loven

Kuinka dosentti voi esiintyä Antonin asianajajana? Se ei voi olla mahdollista, koska Paavo on Antonin yksinhuoltaja. Tämä on kaikki suurta bisnestä Rimman ja tosentin puolelta, ja venäjältä tulee avustuksia. Kyllä tässä näkee ettei Rimman päähän mahdu, että hänen kuuluu maksaa Antonista elatusapua. Rimman blogissa kesäkuussa hän kävi Virossa tapaamassa vanhempiaan poikansa Nikitan kanssa. Kuvassa ei ole Rimman vanhemmat vaan vasemmalta katsottuna Rimman tädinmies, Rimma ja Rimman täti, Nikita Rimman vanhempi poika ja Rimman serkkupoika. Kyllä vieläkin minulla nousee kiukku siitä ettei Paavo Salonen kuunnellut kun kerroin että Anton kaapataan venäjälle, ja monta kertaa otin asian esille.

23.6.2011 16:09 Pauli Saarinen

Venäjällä kaikki on toisin. Valtiotieteiden tohtori (sosiologia) näyttää toimivan asianajajana.
Kaikkein kummallisinta venäläisissä kirjoituksissa oli se, että tohtori Johan Bäckman näytti niiden mukaan toimivan Rimma Salosen ja hänen Anton-poikansa asianajajana.

Rimma Salonen ei ole Anton-pojan huoltaja. Tuskin kukaan muu kuin huoltaja voi valita lapselle asianajajaa. Ja mihin Anton-poika tarvitsisi asianajajaa? Hän asuu tyytyväisenä isänsä kanssa.
Rimma Salosen blogissa annettiin se kuva, että hän oli valokuvassa vanhempiensa ja vanhemman poikansa Nikitan kanssa. Ei näköjään voi uskoa edes valokuviin.

23.6.2011 16:37 Elisabeth Loven

Rimman vanhemmat ovat vakavasti sairaita, äiti ei pysty edes puhumaan. Kyllä minäkin olisin luullut, jos laittaa sivuilleen, että kävi Virossa lohusuussa tapaamassa vanhempiaan, olisi laittanut vanhemmistaan kuvat, eikä sukulaisistaan, Tai olisi voinut selvittää ketä kuvissa on. Alimmassa kuvassa on Nikita ja hänen kihlattunsa. Vai eikö vanhemmat halunneet tulla kuvatuksi tietäen tyttärensä menneisyyden. Rimman oikea isä on kuollut, hänellä on siis isäpuoli. mutta venäjällä kaikki on toisin.

23.6.2011 17:34 Pauli Saarinen

Ehkä on syytä lopettaa puhuminen valokuvasta, muuten Rimma Salonen (Evgenia Hildén-Järvenperä) ryhtyy taas valmistelemaan poliisille tutkintapyyntöä, että on puututtu Rimma Salosen henkilökohtaisiin asioihin.

Keskustelu oli kuitenkin osaltaan tarpeellinen osoittamaan, miten valheellisia nuo Hildén-Järvenperän Rimma Salosen nimissä kirjoittamat blogit ovat. Jopa valokuva voi valehdella.

23.6.2011 18:53 Elisabeth Loven

Kyllä olisi parempi ettei laittaisi kuviaan nettiin. Eikö ole koomillista että Rimma koko ajan toitottaa olevansa äiti. Äiti ihmisen elämä on täynnä tutkintapyyntöjä, rikosilmoituksia ja oikeudenkäyntejä. nuo rahakeräykset ovat kyllä aikahuippu. Suomen yhteiskunta elättää täällä Rimman jä Venäjä maksaa Rimmalle. Eikö olisi järkevää että Venäjä myös maksaisi Rimman oikeudenkäynnit Suomessa koska ollaan niin venäläistä. Mutta kun mennään oikeudenkäynteihin ollaan niin suomalaista ja on suomen perustuslaillinen oikeus pistää suomen veronmaksajat maksumiehiksi. mutta venäjällä kaikki on toisin.

24.6.2011 12:16 Pauli Saarinen

Elisabeth, mietin Johan Bäckmanin hallinnassa olevaa Anton Salosen pelastustiliä. En oikein ymmärrä, miksi tili on tohtorin hallinnassa eikä Rimma Salosella ole siihen suoraa käyttöoikeutta. Nytpä minä alankin jo aavistaa.

Ei sillä tilillä Anton-poikaa pelasteta. Hänet on jo pelastettu vieraalta maalta takaisin kotimaahansa, jossa hän on aina asunut. Anton-poika asuisi onnellisena isänsä kanssa, jos venäläiset tahot eivät
vainoaisi häntä.

Kysymyksessä lienee sairaanhoitaja kosmetologi Rimma Salosen pelastustili. Tohtori voi jakaa siitä almuja Rimma Saloselle, jos hän on kuuliainen ja nöyrä. Muussa tapauksessa ruplavirta lakkaa.
Juolahti mieleen, että näitä pelastustilejä saattaa olla useisiin eri tarkoituksiin.

Evp pappi Molari valitti viime vuonna, ettei hän kirjoita enää mitään, ellei siitä makseta ruplia tai euroja. Sen jälkeen hänen kirjoituksensa jatkuivat entistä vuolaampina.
Olisiko olemassa myös kirjallisen varoituksen saaneen papin pelastustili, josta tohtori jakaa ruplia mieltymyksensä mukaan, jos teksti on tohtorin tahdon mukaista?

Jokainen järkevä ihminen ymmärtää, että tällaisesta kirjoittelusta seuraa pappisviran menetys, mutta evp pappi ei ole tästä välittänyt.

Olen miettinyt myös tapaus Leena Hietasta. Hän on entinen ammattitaitoinen toimittaja, joka on lopuksi saanut potkut useimmista medioista, joihin hän kirjoitti.

Viime vuodet Leena Hietanen on kirjoittanut lähes päätoimisesti blogia Uuden Suomen verkkolehteen. Siitä ei makseta palkkaa.

Ehkä tohtorilla on myös ”pelastakaa toimittaja Hietanen” –tili, josta Hietaselle on jaettu tulospalkkioita hänen tekstiensä perusteella, tai Hietasella pitää olla varakas aviomies, joka elättää.

Hyvää Juhannusta Elisabeth.

26.6.2011 15:02 Pauli Saarinen

Evp pappi ei perinteiseen tapaan kommentoi blogia sen kommenttipalstalla. Hän miettii minulle omistetun oman bloginsa juhannussaarnassa, voisiko kommentista tehdä tutkintapyynnön poliisille. Mitä turhaan kommentoimaan, jos poliisi voi kommentoida.

”Pauli Saarinen jatkaa Uusi Suomi –blogissaan juhannustervehdysten kirjoittamista tavalliseen kieroon tapaansa, jonka hyväksyttävyys on harmaan ja mustan rajamailla. Saarinen luottaa siihen, että kunnianloukkauksesta poliisi ei aloita kovasti työllistettynä tutkintaa, koska vain sakkoa voisi olla rangaistuksena. Riittävän älykkäänä ihmisenä Saarinen kirjoittaa tekstit vihjailevan retoriikan muotoon, jolloin poliisikuulusteluissa tai käräjillä hän voisi vedota, ettei lausunut mitään todellista, vaan vain pohti erilaisia vaihtoehtoja. Kieroilla ovat monet mahdollisuudet.”

24.6.2011 14:14 Elisabeth Loven

Minä taas ajattelen sen Nordean tilin niin, että se on Bäckmanin nimellä sen takia kun Rimma nostaa toimeentulotukea, asumistukea ym. saa ilmaiset oikeuden käynnit. nyt viranomaiset eivät pääse tiliin kiinni koska se ei ole rimman nimissä. Tämä on tosi ovela systeemi, minkä dosentti on luonnut. Tunnen Helsingissä yhden henkilön, joka saa näitä tukia. Hän joutuu joka kk esittään pankin tiliotteet viranomaisille saadakseen tuet. Se on selvää kyseessä ei ollut Antonin pelastaminen, Anton oli siinnä vaiheessa ollut jo 5-kk kotona Kokemäellä. Dosentti on luonnut bisneksen, jolla rahoitetaan Bäckmänin, Molarin, Rimman ja Safkan toiminta. se on täysin selvää myös Molarin tapauksessa. Ei normaalitapauksessa Venäjää kiinnostaisi pätkän vertaan jonkun vaatimattoman kyläpapin touhut. Nämä ovat täysin dosentin luomia skandaaleita venäjällä. Venäjällä on 140 milj ihmistä Kyllä sieltä ruplia liikenee dosentille jaettavaksi. Kyllä minulle on kerrottu jo ennen tätä tilinavausta että dosentti saa rahoitusta venäjältä se oli silloin kun Putin tuli suomeen v-2009. Dosentti vai pitäiskö näin juhannuksen kunniaksi sanoa hänen suuruutensa, tohtori, dosentti mellasti kahdeksan muun kanssa säätytalon edessä totuudentorveen huutaen. Eroa stubb, eroa stubb, kyllä minä nautin tilanteesta Stubb on taas ministeri, Ja vielä pahempaa safkan kannalta että Heidi Hautala on ministeri. Millä ihmeellä ihmiset tulevat näin aivopestyiksi. hyvää juhannusta myös Paulille.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti